Siirry pääsisältöön

Hankintalähteitä koskevat vaatimukset

Orion on vastuussa tuotteittensa laadusta ja turvallisuudesta. Tinkimätön toiminta lääketeollisuudelle määritettyjen hyvien käytäntöjen (Good Practices, GxP) sekä ympäristöä, työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien vaatimusten mukaisesti on ensiarvoisen tärkeää. Sitä vaadimme myös jokaiselta kumppanilta, joka osallistuu tuotteittemme arvoketjuun.

Millaista vastuullisuutta Orion odottaa toimittajiltaan?  


Yritysvastuuta koskevassa Orion ja yritysvastuu -sitoumuksessamme korostamme nojaavamme niihin periaatteisiin ja käytäntöihin, jotka edistävät kestävää kehitystä ja ihmiskunnan hyvinvointia. Painotamme myös jatkuvan parantamisen tavoitettamme sekä pyrkimystämme toimialamme parhaimmistoon suhteessamme ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen, liiketoiminnan etiikkaan ja ehdottomaan rehellisyyteen. Sitoutumalla itse vastuulliseen toimintaan voimme odottaa samaa myös liiketoimintakumppaneiltamme.

Mitä kumppaneihimme kohdistuvat odotuksemme tarkoittavat?


Lääkkeiden toimittajana Orion on ensisijaisesti vastuussa tuotteittensa ja niihin liittyvien palvelujensa tinkimättömästä laadusta ja turvallisuudesta. Toimintaverkostot ovat lääketeollisuudessa kansainvälisiä ja monivaiheisia. Kumppaneiden toiminnan perustana ovat viranomaisten lääketeollisuudelle määrittämät hyvät käytännöt (Good Practices, GxP*) sekä ympäristön kuormitusta vähentävät, työterveyttä ja -turvallisuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista edistävät toimintatavat. Lisäksi meille on tärkeää, että toimittajillamme on korkean tason käytännöt myös sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja että he osoittavat jatkuvaa pyrkimystä parempaan suoritukseen yritysvastuuseen yleisesti kuuluvissa seikoissa.

Valitessamme aineiden, materiaalien, puolivalmisteiden toimittajaa, kokonaisten tuotteiden sopimusvalmistajaa – toimittajaa mille tahansa sellaiselle tuotteelle tai palvelulle, joka suoraan tai välillisesti vaikuttaa lopputuotteittemme laatuun – arvioimme toimittajaehdokkaiden hyväksyttävyyttä tietyin avainkriteerein. Yhteistyön perustana on, että valittu kumppani vahvistaa toimivansa määräysten mukaisesti ja sitoutuu edellyttämiimme periaatteisiin osoittaen näin ymmärtävänsä Orionin vaatimusten tarkoituksen.

Lääkkeiden kehittäminen ja valmistus edellyttävät Good Practices -käytäntöjen noudattamista. Valvomme toimittajiemme määräysten- ja vaatimustenmukaisuutta säännöllisin tai satunnaisin arviointikyselyin sekä tekemällä heidän toimitiloihinsa ja toimintaansa kohdistuvia tarkastuksia. Toimittajiemme auditointi GxP-vaatimuksia vasten on tärkeä osa toimittajien valinnassa ja raaka-aineiden jatkuvan saatavuuden ja vakaan laadun seurannassa ja varmistamisessa. Se on myös tärkeää sen varmistamisessa, että asiakirjat ovat jäljitettävissä. Orionin tuotteiden laatu varmistetaan koko toimitusketjun tiukalla hallinnalla riippumatta siitä, mistä raaka-aineet hankitaan ja missä tuotteet valmistetaan.

GxP -vaatimusten noudattamisen lisäksi edellytämme, että toimittajamme sitoutuvat ​​Orionin Code of Conduct -toimintaperiaatteisiin yhteistyökumppaneille (Third Party Code of Conduct). Orion hallitsee maailmanlaajuista toimitusketjuaan arvioiden ja valvoen toimittajien Third Party Code of Conduct -toimintaperiaatteiden noudattamista, seuraten ja toimien tarvittaessa. Hallitsemme hankintaketjumme vastuullisuutta riskilähtöisesti. Käytämme itsearviointikyselylomakkeita ja teemme riskipohjaisia tehdasauditteja selvittääksemme toimittajien toiminnan ja suoriutumisen tason vastuullisuuden alueella. Riskilähtöinen hankintaketjun johtamisemme on sitä, että mahdolliset riskit tiedostetaan, keskitytään korkeimpiin riskeihin ja kehitetään toimintatapoja riskien hallintaan. Tarkastuksissa mahdollisesti havaittuihin puutteisiin puututaan ja niiden korjaamista seurataan.

Tutustu Third Party Code of Conduct -dokumenttiin täällä.

*) Good Practices -käytäntöjä on määritelty lääkeyhtiöiden valmistus-, laboratorio- ja tutkimustoiminnoille. Niistä käytetään yleisnimitystä GxP, jossa x-kirjain tarkoittaa joko M= Manufacturing, L=Laboratory tai C=Clinical -käytäntöjä tai niitä kaikkia.