Siirry pääsisältöön

Third party code of conduct

Third Party Code of Conduct, Tammikuu 2019 (pdf)

Code of Conduct -toimintaperiaatteet kolmansille osapuolille

Orion Oyj (“Orion”) on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita.

Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme. Sisäisten Code of Conduct -toimintaperiaatteidemme ja johtamistapojemme kuvausten (www.orion.fi/vastuullisuus/) pohjalta olemme laatineet itsellemme kriteerit, jotka kattavat eettiset toimintatavat, työsuhde-, työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöasiat sekä niihin liittyvät johtamisjärjestelmät. Jokaisen orionilaisen on toimittava näiden kriteerien mukaisesti. Olemme asettaneet itsellemme tiukat vaatimukset, joten katsomme, että Orionilla on oikeus edellyttää samaa sille tuotteita ja palveluja toimittavilta kolmansilta osapuolilta “Kolmas osapuoli” tarkoittaa usein tavaroiden ja palvelujen toimittajaa, mutta myös tuote-edustaja, jakelija, tukkuliike, lisenssinantaja, lisenssinsaaja tai myyntiyksikkö voi olla kolmas osapuoli. Jokaisen Orionin kumppanina toimivan kolmannen osapuolen on noudatettava näitä Code of Conduct -periaatteita kaikessa toiminnassaan siltä osin kuin se tuottaa tavaroita ja palveluja Orionille. Kolmannen osapuolen on jatkuvasti kehitettävä toimintaansa näissä Code of Conduct -periaatteissa kuvattujen vaatimusten mukaisesti.

Varmistaakseen näiden vaatimusten ja niitä koskevien määräysten noudattamisen Orionilla on oikeus tehdä tai valtuuttaa tekemään puolestaan tarkastuskäyntejä ilmoitettuaan niistä hyvissä ajoin etukäteen. Kolmannen osapuolen on dokumentoitava toimintansa riittävällä tavalla, jotta se voi osoittaa noudattavansa näitä vaatimuksia ja niitä koskevia määräyksiä.

Ottakaa yhteyttä, jos tarvitsette lisätietoja.

Määräystenmukaisuus

Edellytämme vähintään, että Orionin kumppanina toimiva kolmas osapuoli noudattaa tiukasti toimintamaansa lakeja ja muita määräyksiä. Orionin vaatimukset voivat lisäksi olla kattavampia kuin kansallisen lainsäädännön vaatimukset.

Eettiset toimintatavat

Kolmannen osapuolen on toimittava eettisesti ja rehellisten toimintatapojen mukaisesti. Kolmannen osapuolen tulee noudattaa ja kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen arvoja ja periaatteita.

Rehellisyys ja reilu kilpailu

Kaikessa liiketoiminnassa on noudatettava ehdotonta rehellisyyttä. Lahjontaa, korruptiota, kiristystä tai muuta epärehellisyyttä ei sallita missään muodossa. Kolmas osapuoli ei saa antaa tai vastaanottaa lahjuksia tai muutoin edistää liiketoimintaansa tai vaikuttaa viranomaisten päätöksiin laittomin keinoin. Kolmannen osapuolen on noudatettava niiden maiden sovellettavaa kilpailulainsäädäntöä, joissa se toimii.

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Työntekijöitä on kannustettava ilmoittamaan työpaikallaan havaitsemistaan väärinkäytöksistä, eikä häneen tämän takia saa kohdistaa vastatoimia, uhkailua tai häirintää. Kolmannen osapuolen on selvitettävä väärinkäytösepäilyt ja ryhdyttävä tarvittaessa korjaaviin toimiin. 

Eläinten hyvinvointi

Eläimiä on kohdeltava asianmukaisesti kunnioittaen ja niille aiheutuva kipu ja stressi on minimoitava. Ennen kokeita tulee selvittää, voidaanko ne suorittaa ilman eläimiä, voidaanko kokeissa käytettävien eläinten määrää rajoittaa ja kuinka niille aiheutuva haitta voidaan minimoida. Vaihtoehtoisia menetelmiä tulisi käyttää aina kun tieteellisesti validoituja ja viranomaisten hyväksymiä vaihtoehtoja on tarjolla.

Yksityisyyden suoja

Kolmannen osapuolen on varmistettava yrityksensä, työntekijöidensä ja potilaidensa yksityisyyden suoja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Työsuhdeasiat

Kolmannen osapuolen on kunnioitettava työntekijöidensä ihmisoikeuksia ja kohdeltava heitä arvokkaasti ja kunnioittavasti. Kolmannen osapuolen tulee noudattaa ja kunnioittaa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksissa määriteltyjä periaatteita.

Vapaaseen valintaan perustuva työ

Kolmas osapuoli ei saa käyttää pakkotyövoimaa, velkaorjia, ihmiskaupan uhreja tai muuta ei-vapaaehtoista työvoimaa.

Lapsityövoima ja nuoret työntekijät

Kolmas osapuoli ei saa missään tapauksessa käyttää palveluksessaan henkilöitä, jotka ovat ikänsä puolesta liian nuoria tekemään laillisesti töitä. Alle 18-vuotiaita nuoria työntekijöitä saa käyttää vain, jos työstä ei aiheudu heille vaaraa ja kun nuori työntekijä voi ikänsä puolesta tehdä laillisesti töitä tai hän on ylittänyt oppivelvollisuusiän.

Yhdenvertaisuus

Kolmannen osapuolen on varmistettava, että sen työpaikalla ei esiinny ahdistelua, häirintää tai syrjintää. Syrjintää rodun, ihonvärin, iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, etnisen alkuperän, vammaisuuden, uskonnon, poliittisen mielipiteen, ammatillisen järjestäytymisen, siviilisäädyn tai muun syrjintään vaikuttavan tekijän perusteella ei sallita.

Oikeudenmukaisuus

Kolmannen osapuolen on varmistettava, että sen työpaikoilla ei ketään kohdella epäkunnioittavasti tai epäinhimillisesti. Tällainen kohtelu käsittää seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön, ruumiilliset rangaistukset, henkisen tai fyysisen pakottamisen, henkisen pahoinpitelyn tai näillä toimilla uhkailun.

Palkanmaksu, työsuhde-edut ja työaika

Kolmannen osapuolen on maksettava työntekijöilleen vähintään lakisääteiset minimipalkat ja ylityökorvaukset sekä tarjottava heille vähintään lakisääteiset työsuhde-edut. Työaikaa koskevia lakeja ja työehtosopimusten määräyksiä on noudatettava.

Yhdistymisvapaus

Työpaikalla syntyvät ongelmat ja palkkakysymykset tulisi ratkaista avoimen viestinnän ja vuoropuhelun keinoin. Kolmannen osapuolen on kunnioitettava työntekijöidensä lakisääteisiä oikeuksia vapaaseen järjestäytymiseen, ammattiliittoihin liittymiseen tai liittymättömyyteen, etujensa valvomiseen, työpaikkaneuvostojen jäseninä toimimiseen ja työehtosopimusneuvotteluihin.

Työterveys ja työturvallisuus

Kolmannen osapuolen on tarjottava kaikille työntekijöilleen turvallinen ja terveellinen työympäristö, sisältäen myös mahdolliset yhtiön tarjoamat työsuhdeasunnot. Työntekijöille on järjestettävä asianmukaista työterveyttä ja työturvallisuutta koskevaa tietoa, koulutusta sekä tarvittavat suojavälineet.

Kolmannen osapuolen on tiukasti noudatettava työsuojelua koskevia lakeja ja muita määräyksiä, mukaan lukien työturvallisuutta, poikkeustilanteisiin varautumista, ammattitauteja, työhygieniaa, fyysisesti raskaita töitä, koneturvallisuutta, sanitaatiota, työpaikkaruokailua ja työsuhdeasuntoja koskien.

Vaaralliset aineet ja fyysisesti raskaat työt

Kolmannen osapuolen on varmistettava, että sen työntekijät eivät työpaikallaan tai työsuhdeasunnoissaan altistu liiaksi kemiallisille, biologisille tai fyysisille vaaratekijöille tai fyysisesti raskaasta työstä aiheutuville vaaroille.

Ympäristö

Kolmannen osapuolen on pyrittävä reagoimaan ympäristöhaasteisiin ennakoivasti. Kolmannen osapuolen on toimittava ympäristövastuullisella ja -tehokkaalla tavalla minimoidakseen haitalliset ympäristövaikutukset. Kolmannen osapuolen on edistettävä ympäristövastuullisuutta ja siihen tähtääviin aloitteisiin kannustetaan ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämiseksi ja levittämiseksi.

Ympäristölainsäädäntö

Kolmannen osapuolen on tiukasti noudatettava toimintaansa koskevia, ympäristölainsäädäntöä ja muita määräyksiä. Kolmannen osapuolen on hankittava kaikki tarvittavat ympäristöluvat ja rekisteröinnit ja noudatettava niihin sisältyviä toimintaa koskevia velvoitteita sekä ilmoitusvelvoitteita.

Jätteet ja päästöt

Kolmannen osapuolen on varmistettava tuottamiensa jätteiden, jätevesien sekä ilman päästöjen turvallinen käsittely, siirtäminen, varastointi, kierrätys, uusiokäyttö ja jätteenkäsittely. Jätteet ja jätevedet sekä muut päästöt, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisten tai ympäristön terveyteen, on hallittava, valvottava ja käsiteltävä asianmukaisesti ennen niiden päästämistä ympäristöön.

Satunnaispäästöt

Kolmannella osapuolella on oltava käytössään menettelyt, joilla ennaltaehkäistään satunnaispäästöjä ympäristöön ja lievennetään niiden vaikutuksia.

 

Third Party Code of Conduct (suomi)

Third Party Code of Conduct (englanti)

Third Party Code of Conduct (espanja)

Third Party Code of Conduct (italia)

Third Party Code of Conduct (liettua)

Third Party Code of Conduct (puola)

Third Party Code of Conduct (ranska)

Third Party Code of Conduct (saksa)

Third Party Code of Conduct (thai)

Third Party Code of Conduct (tsekki)

Third Party Code of Conduct (ukraina)

Third Party Code of Conduct (unkari)

Third Party Code of Conduct (venäjä)