Siirry pääsisältöön

Palkitseminen

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys, keskeiset periaatteet ja muut palkitsemista koskevat tiedot

Orionin hallituksen ja johdon palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä, pitkän aikavälin taloudellista menestystä, ja yhtiön asettamien tavoitteiden ja yhtiön strategian toteutumista, sekä myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen.

Hallituksen jäsenten palkitsemisperusteet

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Yhtiökokouskutsussa esitettävän palkitsemis­suosituksen valmistelee yhtiön nimitysvaliokunta. Hallituksen palkkiot muodostuvat hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2024

Yhtiökokouksen 2024 päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:

  • 100 000 euroa puheenjohtajalle
  • 61 000 euroa varapuheenjohtajalle
  • 50 000 euroa jäsenelle

Kuitenkin mikäli hallituksen jäsen toimii tarkastusvaliokunnan tai tutkimusvaliokunnan puheenjohtajana, hänen vuosipalkkionsa on 61 000 euroa. Kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta, ovat seuraavat:

  • 1 200 euroa puheenjohtajalle
  • 900 euroa varapuheenjohtajalle
  • 600 euroa jäsenelle

Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuu aiemman käytännön mukaisesti. Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan kaksinkertaisina, mikäli kokous pidetään tällaisen jäsenen vakituisen asuinvaltion ulkopuolella ja henkilö osallistuu kokoukseen läsnäolevana kokouspaikalla.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 26.4.–3.5.2024 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 40 000 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan ja tutkimusvaliokunnan puheenjohtajina toimiville hallituksen jäsenille 24 400 eurolla ja muulle hallituksen jäsenelle 20 000 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 31.5.2024. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Lisäksi päätettiin, että yhtiö maksaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron. Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten mahdollisten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Orion Oyj kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Hallituksen jäsenen edellytetään säilyttävän palkkioina maksetut Orion Oyj:n B-osakkeet omistuksessaan palkkioiden maksuhetkestä lukien kahden vuoden ajan. Mikäli henkilön hallitusjäsenyys yhtiön hallituksessa päättyy ennen luovutusrajoituksen päättymistä, luovutusrajoitus päättyy kuitenkin hallitusjäsenyyden päättyessä.

Toimitusjohtajan palkitsemisperusteet

Toimitusjohtajan palkitseminen noudattaa vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttyä, hallituksen hyväksymän mukaista, palkitsemispolitiikkaa. Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus. Palkitsemisen valmistelusta vastaa hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kuukausipalkasta luontoisetuineen, suoritusperusteisesta vuotuisesta tulospalkkiosta (STI) sekä pitkäjänteisistä osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä (LTI). Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän käyttäminen osana toimitusjohtajan palkitsemista on lähtökohtaisesti yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista, koska se yhdistää osakkeenomistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet yhtiön strategian ja sen pitkän aikavälin taloudellisen menestyksen edistämiseksi. Toimitusjohtajan muuttuvien palkitsemisen osien (vuotuinen tulospalkkio ja pitkäjänteiset kannustinjärjestelmät) perusteena ovat ennalta sovitut tavoitteet, jotka hallitus vahvistaa vuosittain. Tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat yhtiön strategian toteutumista sekä pitkän ja lyhyen aikavälin taloudellista menestystä. Hallitus arvioi ja vahvistaa tavoitteiden toteutumisen vuosittain tai vuotta pidempien ansaintajaksojen osalta kunkin ansaintajakson päättyessä.

Toimitusjohtaja Liisa Hurmeen kiinteä palkka luontoisetuineen on 666 840 euroa vuodessa.

Toimitusjohtajan vuotuisen tulospalkkion (STI) enimmäismäärä on kahdentoista (12) kuukauden palkkaa vastaava määrä. Toimitusjohtajalle myönnetyt ansaintamahdollisuudet pitkäjänteisestä osakeperusteisesta kannustinjärjrestelmästä (LTI):

Ansaintajakso Ansaintamahdollisuus
2023-2025 25 000 kpl Orion Oyj:n B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava rahapalkkio
2024-2026 25 000 kpl Orion Oyj:n B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava rahapalkkio

Voimassa olevien osakeperusteisten kannustinjärjestelmien kriteerit ja enimmäispalkkioiden määräytyminen konsernin avainhenkilöille selostetaan kohdassa Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät. Toimitusjohtajan kohdalla yhtiön osakkeiden omistamista koskevana periaatteena on, että hänen osakeomistuksensa yhtiössä vastaa vähintään hänen yhden vuoden kiinteää bruttopalkkaansa.

Toimitusjohtajan toimisopimuksen irtisanomisaika on sekä yhtiön että toimitusjohtajan irtisanoessa 6 kuukautta. Yhtiöllä on oikeus vapauttaa toimitusjohtaja tehtävistään välittömästi. Tietyissä toimitusjohtajan sopimusrikkomustilanteissa yhtiöllä on lisäksi oikeus irtisanoa toimisopimus päättymään välittömästi. Mainittuja sopimusrikkomustilanteita lukuun ottamatta, mikäli yhtiö on irtisanonut toimisopimuksen, toimitusjohtajalla on oikeus erokorvaukseen, joka vastaa hänen 18 kuukauden rahapalkkaansa. Erokorvauksen maksaminen edellyttää myös asiaa koskevaa sopimusta yhtiön ja toimitusjohtajan välillä. Mikäli toimitusjohtaja irtisanoo toimisopimuksen, erokorvausta ei makseta.

Toimitusjohtajan eläkejärjestelyt ovat paikallisen markkinakäytännön ja lainsäädännön mukaisia: Toimitusjohtaja kuuluu Suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän (TyEL) piiriin. TyEL-eläkejärjestelmässä peruspalkka, lyhyen aikavälin kannustimet ja muut verolliset etuudet kerryttävät eläkettä, mutta osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tuotot eivät kerrytä eläkettä. Paikallisen markkinakäytännön mukaisesti toimitusjohtajalla on lisäeläkejärjestely, jossa eläkemaksu on 22 prosenttia kiinteästä vuosittaisesta peruspalkasta. Lisäeläkkeestä voi nostaa maksuja toimitusjohtajan täyttäessä 63 vuotta.

Muun johtoryhmän palkitsemisperusteet

Konsernin johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisesta päättää hallitus tai hallituksen puheenjohtaja. Muun johtoryhmän osalta palkitsemisen valmistelusta vastaa toimitusjohtaja ja hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Heidän palkitsemisjärjestelmänsä koostuu kuukausipalkasta luontoisetuineen, suoritusperusteisesta vuotuisesta tulospalkkiosta (STI) sekä pitkäjänteisistä osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä (LTI). Vuotuisen tulospalkkion ja pitkäjänteisten osakeperusteisten kannustinjärjestelmien perusteena ovat ennalta sovitut tavoitteet, jotka hallitus vahvistaa vuosittain. Tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat yhtiön strategian toteutumista sekä pitkän ja lyhyen aikavälin taloudellista menestystä. Hallitus arvioi ja vahvistaa tavoitteiden toteutumisen vuosittain tai vuotta pidempien ansaintajaksojen osalta kunkin ansaintajakson päättyessä.

Johtoryhmän jäsenen tulospalkkion enimmäismäärä ei ylitä edellä mainittua toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärää. Voimassa olevien osakepohjaisten kannustinjärjestelmien enimmäispalkkioiden määräytyminen konsernin avainhenkilöille selostetaan kohdassa Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät. Johtoryhmän jäsenten työsopimusten irtisanomisajat ovat 2-3 kuukautta, mikäli johtoryhmän jäsen irtisanoutuu itse. Työnantajan irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Johtoryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus erokorvaukseen, mikäli työnantaja irtisanoo työsopimuksen. Erokorvaus on 6 kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä.

Johtoryhmän jäsenten eläkkeet määräytyvät paikallisen markkinakäytännön ja lainsäädännön mukaan, minkä lisäksi johtoryhmän jäsenillä on lisäeläkejärjestely. Lisäeläkkeestä voi nostaa maksuja johtoryhmän jäsenen täyttäessä 63 vuotta.

Muun johtoryhmän palkitseminen vuonna 2023

Johtoryhmän jäsenille, toimitusjohtaja pois lukien, tilikaudelta 2023 maksetut palkat, palkkiot, luontoisedut ja tulosperusteiset palkkiot olivat yhteensä 6 227 432 (2 984 494) euroa, josta palkat ja luontoisedut olivat 1 903 169 (1 540 007) euroa ja tulosperusteiset palkkiot 4 324 264 (1 444 487) euroa. Johtoryhmän jäsenten lukumäärä vuoden 2023 lopussa oli 9 (7) mukaan lukien toimitusjohtaja.