Siirry pääsisältöön
Orion_Fauna_butterfly_2009_08_03_6556-1.jpg

Luonnon monimuotoisuus

Luontokato eli elinympäristöjen häviäminen ja lajien katoaminen on vakavuudessaan ilmastonmuutokseen verrattavissa oleva kriisi, jonka ratkaisemisella on kiire. Lääketeollisuus on monin tavoin riippuvainen luonnon ekosysteemipalveluiden tarjoamista raaka-aineista. Yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa etsimme aktiivisesti ratkaisuja lääketeollisuuden ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Tahtotilana luontokadon pysäyttäminen

Olemme sitoutuneet työhön luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin säilyttämiseksi. Orion tekee töitä sen eteen, ettei sen liiketoiminnassa tai arvoketjussa syntyisi luontokatoa aiheuttavia vaikutuksia.

Kaikkia lääketeollisuuden vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ei vielä tunneta. Haluamme Orionissa kasvattaa ymmärrystämme oman tuotantomme ja yhteistyökumppanien toiminnan merkittävimpien vaikutusten synnystä ja niiden laajuudesta. Aloitimme luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten kartoittamisen arvoketjussamme vuonna 2022 ja jatkamme kartoitustyötä vuonna 2023. Seuraamme luonnon monimuotoisuuteen liittyvien työkalujen kehittymistä ja olemme osaltamme mukana niiden kehittämisessä.

Luontokatoon liittyvän kriisin ratkaisemiseksi on yksittäisten toimien sijaan keskityttävä ennen kaikkea eri alojen yhteistyöhön. Suomessa kuulumme Kemianteollisuus ry:n luonnon monimuotoisuustyötä kehittävään työryhmään ja olemme mukana Luontopositiivinen kemianteollisuus 2045 -julistuksessa. Sen tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2045 mennessä.

Toimimme lääkkeiden valmistuksen päästöjen minimoimiseksi

Lääkeaineiden ympäristövaikutukset ovat kasvava, maailmanlaajuinen ongelma. Osa lääkkeistä hajoaa luonnossa hitaasti ja voi luontoon päästessään aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia ympäristön eliöstölle. Teemme Orionilla jatkuvaa työtä omien ja tuotantoketjumme ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lääkkeiden ja muiden tuotteidemme valmistuksessa pyrimme varmistamaan, että käyttämämme raaka-aineet ja materiaalit on tuotettu mahdollisimman kestävästi. Lääkeaineiden valmistus on kemian prosessiteollisuutta, jonka käyttämät liuottimet ja kemikaalit aiheuttavat vesistöihin päästessään haittaa luonnon monimuotoisuudelle. Haittaa aiheuttavat myös prosesseista jätevesien mukana mahdollisesti luontoon päätyvät lääkeaineet. Käsittelemme oman tuotantomme jätevedet huolellisesti, ja prosessimme perustuu erillisviemäröintiin. Orionissa jätevesistä aiheutuvia haittoja minimoidaan aktiivisesti arvioimalla niihin liittyviä riskejä ja parantamalla prosesseja.

Vihreällä kemialla on suuri merkitys sekä lääkkeiden valmistusprosessin että koko elinkaaren aiheuttamien, luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien haittojen vähentämisessä. Vihreässä kemiassa tavoitellaan turvallisten ja ympäristöystävällisten raaka-aineiden käyttöä sekä sitä, mahdollisimman iso osa raaka-aineiden atomeista päätyisi lopputuotteeseen. Orion hyödyntää vihreän kemian periaatteita sekä lääketutkimuksessa ja -kehityksessä että lääkeaineiden valmistuksessa.

Toimia tarvitaan myös lääkkeiden käytön aikana

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää ovat myös lääkkeiden käytöstä syntyvät vaikutukset. Lääkkeet ovat ihmisten terveyden kannalta hyvin tärkeitä, mutta kotitalouksien sekajätteen ja erityisesti jätevesien mukana luontoon kulkeutuvat lääkejäämät saattavat aiheuttaa vahinkoa herkille ekosysteemeille. Lääkejäämien ympäristöriskejä pyritään ymmärtämään tekemällä uusille lääkeaineille arviointeja jo ennen markkinoille pääsyä. Osallistumme lisäksi yhteiskunnalliseen keskusteluun etsien ratkaisuja lääkkeiden elinkaaren aikana syntyvien ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja lääkealan kestävyyden parantamiseksi.

Osa luontoon päätyvistä lääkejäämistä on peräisin lääkkeiden virheellisestä hävittämisestä. Opastamme kuluttajia hävittämään vanhentuneet lääkkeet asianmukaisella tavalla, eli palauttamalla ne apteekkiin. Esimerkki tästä on vuosina 2018–2022 järjestetty Lääkkeetön Itämeri -kampanja, johon osallistuimme Suomessa yhteistyössä lääke- ja ympäristöalan toimijoiden sekä päättäjien kanssa.