Siirry pääsisältöön
Vastuullisuus_Ihmisoikeudet.jpg

Jatkuvaa työtä ihmisoikeuksien eteen

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen läpi arvoketjun on tärkeä osa Orionin vastuullisuutta. Orionin arvoketjussa tärkeitä oikeudenhaltijoita ovat omien työntekijöidemme lisäksi myös laajassa toimitusketjussamme työllistyvät ihmiset sekä lääkkeiden käyttäjät. Tunnistamme vastuumme myös lääkkeiden valmistuksesta ja käytöstä syntyvien ympäristövaikutusten heijastumisessa ihmisiin ja paikallisyhteisöihin.

Laaja perspektiivi ihmisoikeuksiin

Orion on maailmanlaajuisesti toimiva lääkeyhtiö – tuotteitamme myydään yli sadassa maassa ja toimittajaverkostomme ulottuu yli viiteenkymmeneen maahan. Lääkkeen elinkaari tutkimuksesta ja tuotekehityksestä potilaiden käyttöön on pitkä, ja sen eri vaiheisiin liittyy suuri joukko ihmisiä, joiden oikeuksien turvaaminen on tärkeää. Tarkastelemme Orionilla ihmisoikeuksia laajasta perspektiivistä – aina tutkimuksen ja tuotekehityksemme eettisyydestä potilaiden turvallisuuteen lääkkeiden käytön aikana. 

Orionin arvoketjun tärkeimmät ihmisoikeusvaikutukset ovat:

  Työoikeudet Työturvallisuus Yksityisyyden ja tiedon suoja Lääkkeiden saatavuus Potilasturvallisuus Ympäristövaikutusten heijastuminen ihmisiin
Orionilaiset x x x      
Tutkimushenkilöt kliinisissä tutkimuksissa     x   x  
Työntekijät toimitusketjussa x x        
Potilaat x   x x x  
Paikallisyhteisöt           x

                            

Vahva sitoumus kansainvälisiin ihmisoikeusjulistuksiin

Orion on sitoutunut kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Orionin toimintaa ohjaa erityisesti YK:n ihmisoikeuksien julistuksen, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen periaatteet. Lisäksi olemme sitoutuneet kunnioittamaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n keskeisiin sopimuksiin sisältyviä  periaatteita. Edistämme ihmisoikeuksia omassa toiminnassamme ja edellytämme tätä myös kaikilta kumppaneiltamme. Emme hyväksy lapsityövoiman tai pakkotyövoiman käyttöä missään muodossa. 

Ihmisoikeuksiin liittyvä työmme on jatkuvaa ja sitä ohjaa sitoutumisemme YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden toimeenpanoon sekä OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille. Opimme ja kehitymme sen saralla jatkuvasti. Pyrimme kehittämään omaa ihmisoikeuksiin liittyvää työtämme systemaattisesti, mutta ymmärrämme myös, että muutoksen saavuttaminen vaatii joukon voimaa. Lääketeollisuuden kansainvälisen yhteistyöverkosto PSCI:n (Pharmaceutical Supply Chain Initiative) jäsenenä voimme edistää muiden asioiden ohella myös ihmisoikeuksia maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa. 

Ihmisoikeusriskejä arvioidaan osana vastuullisen hankinnan prosessia

Ihmisoikeuksien edistäminen on osa Orionin vastuullisuusohjelman tavoitteita, ja ihmisoikeuksia kunnioittavat toimintatapamme on kirjattu orionilaisten päivittäistä työtä ohjaaviin Code of Conduct -toimintaperiaatteisiin. Henkilöstömme toimintaperiaatteiden osaamisesta huolehdimme moninaisten koulutusten ja sisäisen viestinnän avulla. Huomioimme ihmisoikeudet myös hankintojemme ja muiden toimintojemme riskienhallintaprosesseissa.  

Ihmisoikeuksien näkökulmasta Orionin arvoketjun vakavimmat riskit liittyvät globaaliin toimitusketjuun. Pyrimme edistämään ihmisoikeuksia toimitusketjussamme ensisijaisesti edellyttämällä liiketoimintakumppaneiltamme sitoutumista kolmansille osapuolille tarkoitettuihin Code of Conduct -toimintaperiaatteisiin. Huomioimme ihmisoikeusriskit myös osana vastuullisen hankinnan prosessia. Toimittaja-arvioihimme perustuen sovimme tarvittavista korjaavista toimenpiteistä ja seuraamme toimenpiteiden toteutumista. 

Lisäämme ihmisoikeuksiin liittyvää tietoisuutta toimittajien ja kumppaneidemme keskuudessa osana jatkuvaa vuoropuhelua. Käsittelemme ihmisoikeuksia toimittajillemme kohdistetuissa vastuullisuuskyselyissä, tarkastuskäynneillä ja erilaisten selvitysten kautta. Tuemme kumppaneitamme myös tarjoamalla ihmisoikeuksiin liittyvää koulutusta lääkealan yhteistyöverkosto PSCI:n kautta. 

Ilmoituskanavan kautta kiinni väärinkäytöksiin

Osana huolellisuusperiaatteen mukaista toimintaa keräämme sidosryhmiltämme ilmoituksia ihmisoikeuskäytäntöihimme liittyen. Orionilla on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta omien työntekijöidemme lisäksi myös muut sidosryhmät voivat ilmoittaa epäkohdista tai rikkomuksista ihmisoikeuksiin liittyen. Kaikki kanavan kautta tulleet ilmoitukset tutkitaan nopeasti ja puolueettomasti sekä mahdollisuuksien mukaan luottamuksellisesti. Toimenpiteisiin ryhdytään tapauskohtaisesti tarkoituksenmukaisella tavalla eettisten periaatteiden vastaisen toiminnan lopettamiseksi ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Orion raportoi vuosittain ilmoituskanavaan ilmoitetut ihmisoikeusloukkaustapaukset osana muun kuin taloudellisen tiedon raportointia.