Siirry pääsisältöön
orion_research_and_development_07122022-3702-factory.jpg

Vihreä kemia lääketutkimuksen keskiössä

Lääkkeiden valmistuksessa kestävämpien raaka-aineiden käyttö ja prosessien tehokkuus on olennaista, jotta pystymme vastaamaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon kriiseihin. Orionin pitkäaikainen työ vihreän kemian edistämiseksi näkyy kestävissä valmistustavoissa sekä turvallisuuden ja taloudellisuuden parantumisena. Kehitämme prosessejamme potilasturvallisuus edellä.

Vihreä kemia tavoittelee luontaisesti haitattomia prosesseja

Vihreä kemia -termin lanseerasi yhdysvaltalainen Paul Anastas vuonna 1998. Vihreässä kemiassa tavoitellaan turvallisten ja ympäristöystävällisten raaka-aineiden käyttöä sekä sitä, että mahdollisimman iso osa raaka-aineiden atomeista päätyisi lopputuotteeseen. Siinä pyritään hyödyntämään uusiutuvia raaka-aineita ja energianlähteitä sekä energiatehokkaita prosesseja.
 
Orionin lääketutkimuksessa ja -kehityksessä vihreä kemia on keskiössä. Alkuvaiheen tutkimuksessa valmistetaan useita satoja eri molekyylejä ennen kuin joukosta löytyy lääkeainekandidaatiksi sopiva, turvallisuuskriteerit täyttävä molekyyli. Alussa valmistettavat määrät ovat pieniä, mutta lääkeaineeksi sopivan molekyylin löydyttyä tarvittava ainemäärä kasvaa milligrammoista kiloihin. Valmistettavan määrän kasvaessa turvallinen ja kestävä valmistustapa tulee entistä tärkeämmäksi. 

Vihreä kemia näkyy myös tavassa, jolla molekyyli valmistetaan. Orionin tytäryhtiössä, lääkeaineita valmistavassa Fermionissa kehitetään valmistusprosessi teolliseen mittakaavaan soveltuvaksi vihreän kemian periaatteita hyödyntäen. Valmistusprosessia optimoitaessa liuottimiksi ja reagensseiksi valitaan ympäristöä, ihmisen terveyttä ja turvallisuutta vähiten kuormittava, toimiva vaihtoehto. Käytettävien materiaalien määrät optimoidaan niin pieniksi kuin mahdollista. Ympäristöystävällisyys ja taloudelliset hyödyt kulkevat tässä käsi kädessä.
 
Potilasturvallisuus on Orionille ensisijaisen tärkeää. Lääkeaineiden valmistuksen laatuvaatimukset ovat tiukat, mikä rajoittaa vihreän kemian periaatteiden toteuttamista lääkealalla. Valmistettavan lääkeaineen tulee olla puhdasta ja turvallista ihmiselle annettavaksi. Tämän vuoksi Orion on esimerkiksi rajoittanut kierrätettyjen liuottimien käyttöä valmistuksessa, jotta voidaan varmistaa, etteivät pienimmätkään pitoisuudet epäpuhtauksia kulkeudu prosessista toiseen.

Tulevaisuuden näkymä – biohajoavat lääkkeet

Lääkeaineiden ympäristövaikutukset ovat kasvava, maailmanlaajuinen ongelma. Lääkeainetta ja sen aineenvaihduntatuotteita päätyy vesistöihin lääkkeiden käytön seurauksena. Osa markkinoilla olevista lääkkeistä hajoaa luonnossa hitaasti ja niillä voi olla epäedullisia vaikutuksia ympäristön eliöstölle. 

Tulevaisuudessa uusien lääkeaineiden suunnittelussa on otettava entistä paremmin huomioon myös niiden vaikutus ympäristöön. Nykyään uusille lääkkeille tehdään ympäristöarviointi luontoon kohdistuvien vaikutusten selvittämiseksi. Useat kansalliset ja EU-rahoitteiset hankkeet etsivät ratkaisuja lääkkeen elinkaaren aikana syntyvien ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja lääkealan kestävyyden parantamiseksi. Orion on monessa näistä hankkeista mukana. Tulevaisuudessa uusien lääkkeiden on hajottava ympäristöön päästyään turvallisiksi pienemmiksi yksiköiksi, joista ei ole vaaraa luonnon eliöstölle.