Ympäristövastuun johtaminen

Pyrimme toimintamme ja tuotantolaitostemme ympäristöä kuormittavien vaikutusten mahdollisimman hyvään hallintaan soveltamalla EHS-asioiden hallintajärjestelmässämme määritettyjä johtamisperiaatteita ja käytäntöjä. EHS-järjestelmämme aihealueisiin sisältyvät ympäristöasiat, energiatehokkuus, työterveys sekä työ- ja prosessiturvallisuus. Konsernitason yleisperiaatteet ovat kuvattuna konsernijohdon vahvistamas­­sa EHS-käsikirjassa. Toimintansa luonteen vuoksi Fermionissa ja Orion Diagnosticassa on joitakin käsikirjan yleisperiaatteista poikkeavia käytäntöjä. EHS-käsikirjaa täydentävät lukuisat työvaihe- ja tehtäväkohtaiset sisäiset ohjeistukset niihin sisältyvine, tehtävän suorittamisessa huomioon otettavine EHS-näkökohtineen.

EHS-järjestelmämme perustuu lainsäädännön, viranomaismääräysten ja sisäisten ohjeistustemme noudattamiseen. Ympäristöasioidemme hallinta rakentuu ISO 14001 -standardin mukaiseen toimintatapaan. Työterveys- ja työ- ja prosessiturvallisuuden hallintaan sovellamme OHSAS 18001 -ohjeistusta ja sen jatkossa korvaavaa ISO 45001 -standardia. Energiatehokkuutemme kehittämisen perustana ovat ETJ+ -energianhallinta­järjestelmä ja ISO 50001 -standardin mukaiset käytännöt. Oleellisena periaatteenamme on pyrkiä parantamaan toimintaamme ja sen tuloksia jatkuvasti ja tavoitteellisesti.

Ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikkamme (EHS-politiikka) määrittää konsernitasoisena sitoumuksena sen, miten konserniimme kuuluvat yksiköt ja organisaatiot edistävät ympäristön ja työ­yhteisön hyvinvointia sekä toiminnassamme tarvitsemiemme resurssien, kuten energian, veden, ja materiaalien tehokasta käyttöä. EHS-politiikka on saatavilla verkkosivujemme Vastuullisuus-osiossa.

Liiketoiminnoillemme oleellisiksi tunnistamamme EHS-näkökohdat ovat painopisteinä ja niihin liittyvät tavoitteet antavat suunnan EHS-toimintamme ja energiatehokkuutemme tulosten jatkuvalle parantamiselle. Johto arvioi edistymistämme vuosittaisissa katselmuksissaan ja vahvistaa myös toiminta- ja kehittämis­suunnitelmat.

 

Merkittävät ympäristönäkökohtamme tavoitteineen

Liiketoimintamme kannalta merkittävimmiksi tunnistamamme ympäristönäkökohtia sekä niiden hallintaan ja jatkuvaan parantamiseen soveltamiamme toimia ovat seuraavat:

Materiaalitehokkuus

 • Tunnemme tuotantotoimintojemme keskeiset materiaalivirrat, tunnistamme kehityskohteet jätevirtojemme minimoimiseksi ja kierrätämme hyödyntämiskelpoiset ylijäämämateriaalit jatko- ja   uudelleenkäyttöön.
 • Teemme kerralla valmista.
 • Vähennämme vaarallisen jätteen osuutta kokonaisjätteestä.

Jätevesien hallinta

 • Tunnemme jätevesiemme laadun.
 • Vähennämme toimi­paikoiltamme vesistöön aiheutuvaa kuormitusta minimoimalla jätevesiemme sisältämien haitallisten kemikaalien määrää.

Energiatehokkuus

 • Tehostamme ja vähennämme energiankulutustamme tavoitteellisesti Energianhallintajärjestelmässämme määritettyjä käytäntöjä soveltaen. 
 • Osallistumme toimialamme keskusjärjestöjen yhteisiin energiatehokkuusohjelmiin.

Päästöt ilmaan ja ilmaston­muutoksen ehkäisy

 • Vähennämme ilmaan joutuvia CO2-  ja VOC-päästöjä.

Hankintaketjuumme   osallisten toimittajien ja kumppaneiden valintaprosessi ja hallintakäytännöt

 • Sovellamme toimittajien ja kumppaneiden valinnassa EHS-asioiden hallinnan tasoa koskevia vaatimuksiamme.

 

Strategiamme toteutumista mittaaviin KPI-mittareihin sisältyy kaksi kestävän ympäristökehityksen mittaria. Toinen niistä mittaa energiankulutuksessa säästämiämme megawattitunteja. Tätä mittaria koskevat uudet tavoitteet asetamme, kun Suomea koskeva uusi kansallisen tason energiatehokkuustavoite on asetettu. Toinen ympäristöindikaattorimme mittaa vaarallisen jätteen osuutta kokonaisjätteestämme. Tavoittee­­namme on vähentää varsinkin vaarallisen jätteen määrää mutta myös kokonaisjätettä.

Tarkastelemme tuloksia sekä tavoitteittemme ja vaatimustemme että aiempien vertailukausien valossa. Tärkeitä mittaustiedon käyttökohteita ovat konsernimme sisäiset, ympäristöasioiden jatkuvaan parantami­seen tähtäävät, kulloinkin meneillään olevat kehitysohjelmat, konsernin strategiaan liittyvät sisäiset KPI-suoritus­mittarit sekä yritysvastuuraportoinnissa soveltamamme indikaattorit. Osa seuranta­kohteista on pakollisia, laitos- ja paikkakuntakohtais­ten ympäristölupien edellyttämiä. Toimitamme viranomais­vaatimuksiin perustuvia tietoja ympäristöasioistamme muun muassa ympäristö- ja kemikaali­turvallisuus- ja energia­viranomaisille. Muita ulkoisia EHS-raportoinnin tahoja ovat organisaatiot, jotka keräävät seuranta­tietoja vapaaehtoisiin aloitteisiin ja ohjelmiin sitoutuneiden yritysten tuloksista.

Pyrimme vähentämään toiminnastamme ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta jatkuvaan parantamiseen tähtäävillä kehittämis­ohjelmilla ja toimenpiteillä. Suunnittelemme, valitsemme, ostamme ja investoimme ennakoiden ja tiedostaen ratkaisujemme ympäristöriskit ja -vaikutukset. Kantavana periaatteenamme on materiaali- ja resurssitehokkuuden ydin: saada aikaan enemmän vähemmällä. Tässä onnistumme valmista­malla tuotteemme kerralla valmiiksi ja käyttämällä resurssejamme ─ materiaaleja, työpanos­tamme, energiaa, vettä, aikaa ja rahaa ─ mahdollisimman viisaasti. Näin toimien luomme myös huomattavaa taloudellista lisäarvoa.

EHS-toiminnan hyvien tuloksien saavuttamista edistämme toimenpideohjelmien lisäksi pitämällä prosessim­me teknologialtaan ajanmukaisina ja investoimalla prosessitekniikan ja menetelmien parantamiseksi sekä kemikaalien ja muiden valmistusmateriaalien käytön ja käsittelyn tehostamiseksi.

Teemme kaikilla toimipaikoillamme vuosittain ympäristövaikutteisia investointeja joko varta vasten ympäristök­uormituksen pienentämiseksi tai osana pitkän aikavälin investointiohjelmiin sisältyvien korjaus- ja korvaus­investointi­hankkeiden toteutusta. Riskinarviot ohjaavat osaltaan ympäristövaikutuksia vähentävien investointiemme ja muunlaisten parannustoimenpiteidemme suunnittelua ja toimeenpanoa. 

Yhtiöllämme ei ole omistuksessaan tai hallinnassaan tuotantotoimintaan liittyviä, luonnon monimuotoi­suuden kannalta merkittäviä maa-alueita eikä kiinteistöjä eikä myöskään toimintaa tällaisiksi luokiteltujen alueiden läheisyydessä.

 

Ympäristöön liittyvät lakisääteiset ja muut vaatimukset

Ympäristöasioiden hallinnan kannalta keskeistä lainsäädäntöä ovat muun muassa ympäristönsuojelu, jäte-, kemikaali, energia- ja työsuojelulainsäädäntö.

Lääkevalmisteiden ja lääkeaineiden tuotantomme on luonteeltaan toimintaa, joka edellyttää Ympäristön­suojelu­asetuksessa tarkoitettuja ympäristölupia. Ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, ettei laitoksen toiminnasta saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Ympäristömääräykset ja -luvat ovat paikkakuntakohtaisia. Ympäristöluvissa määritetään muun muassa enimmäisrajat ilmaan, maaperään ja jätevesiin joutuville päästöille sekä tapa ja laajuus, jolla yhtiömme tulee mitata, seurata ja raportoida ympäristöluvan tarkoittamia kohteita. Orion Diagnostica Oy:n toiminta ei edellytä ympäristölupaa.

Kaikilla konsernimme laitoksilla on jätevesisopimukset paikallisen vesihuoltolaitoksen kanssa. Sopimuksissa on määritelty luparajat jäteveden laadulle. Valvomme jätevesiemme laatua analyysein säännöllisesti.

Konsernimme toiminnoilla tulee olla vaarallisten kemikaalien varastointi- ja käsittelyluvat lukuun ottamatta Kuopionja Salon lääketehtaita ja Orion Diagnosticaa, jotka eivät käsittele vaarallisia kemikaaleja laajamittaisesti.

Jätelain vaatimusten mukaisesti pyrimme vähentämään jätettä, välttämään sen tuottamista ja kierrättämään hyödyntämiskelpoiset jakeet uudelleenkäyttöön.

Vuonna 2015 voimaan astunut Energiatehokkuuslaki velvoittaa konserniamme parantamaan energia­tehokkuuttaan tavoitteellisesti ja raportoimaan toimista ja tuloksista energiaviranomaiselle. Energian­hallintajärjestelmämme tukee meitä tämän lain vaatimusten ja tarkoituksen täyttämisessä.

REACH-asetus (Regulation concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoittamisesta) velvoittaa lääke­aineita valmistavan Fermionin rekisteröimään kaikki sellaiset lääkeaineiden valmistamisessa käytettävät liuottimet ja välituotteet, joita Fermion tuo maahan tai valmistaa itse vähintään yhden tonnin vuodessa.

Kemikaalien luokituksen, merkintöjen ja pakkaamisen harmonisointia koskeva CLP-asetus(Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) koskettaa varsin tuntuvasti Orionin koko toimitusketjua. Asetuksella yhdenmukaistetaan EU-alueella kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä. 

Lakien, asetusten, määräysten ja toimipaikkojen ympäristölupien asettamat vähimmäisvaatimukset eivät läheskään aina riitä yhtiöllemme ympäristöasioiden hoitamisen tavoitetasoiksi, vaan pyrimme ympäristö­lupiemme rajoja selvästi parempaan suorituskykyyn. Hyvin usein on osoitettavissa, että pyrkimys parempaan suoritukseen on myös taloudellisesti mielekäs.

 

Ympäristöjohtamisen organisointi

Orion-konsernissa ympäristöjärjestelmän mukaista toimintaa koordinoi EHS- ja kiinteistöasioiden johtaja ja hänen alaisuu­des­saan toimiva EHS-organisaatio asiantuntijoineen. Hän raportoi toimitusketjun johtajalle, joka on konsernin johtoryhmän jäsen. EHS-organisaation keskeisiä tehtäviä ympäristöasioiden edistämisessä ovat muun muassa jatkuvan parantamisen tavoiteohjelmien valmistelu osaltaan, ulkoiset ja sisäiset tarkastukset, ohjeistukset ja koulutukset, turvallisuushavaintojen seuranta ja korjaavien toimenpiteiden valvonta, riskiarviot, tapaturmien tutkinnat, EHS:ää koskeva vuosiraportointi sekä sisäinen viestintä EHS-asioista.

Toimipaikkojemme paikallisjohtajien vastuulla on järjestää yksikössään EHS-järjestelmän mukainen toiminta. Jokaisen esimiehen vastuulla on huolehtia alaistensa perehtyneisyydestä ympäristövaikutuksien vähentämistä koskeviin ohjeisiin, sitouttaa heitä kehittämistavoitteisiimme ja kannustaa heitä oikean­laiseen toimintaan ympäristövahinkojen välttämiseksi.

Ympäristöasioiden johtamisvastuut on määritetty EHS-käsikirjan viitteenä olevassa dokumentaatiossa sekä tehtäväkohtaisissa toimenkuvissa. Tulos­yksiköiden ja linjatoimintojen johdolla on primäärivastuu yksikkönsä ympäristöasioista ottaen huomioon yksikön toiminnan luonteen, toimintaa koskevat viranomais­vaatimukset ja lainsäädännön sekä toimintaan liittyvät ympäristöriskit.

Tulosyksiköt ja linjatoiminnot on velvoitettu tunnistamaan merkittävät ympäristövaikutuksensa ja kehittä­mään toimintaansa ympäristö huomioiden. Ne myös laativat yksikkö- ja paikkakuntakohtaiset menettely­tavat ympäristövahinkojen ja -onnettomuuksien varalle, dokumentoivat ja ohjeistavat ympäristöturvallisuu­teen oleellisesti vaikuttavat tehtävät ja toiminnot sekä laativat ja ylläpitävät menettelyt ympäristö­turvallisuuteen liittyvän tiedon keräämiseksi, käsittelemiseksi sekä tallentamiseksi.

Jokaisen orionilaisen velvollisuutena on huolehtia tehtävissään ympäristöasioita koskevien toiminta­periaatteidemme noudattamisesta.

Turvallisuusjohtajalla ja hänen johtamillaan organisaatioilla on vastuullaan myös varautuminen poikkeus­tilanteisiin sekä niitä koskeva ohjeistaminen. 

 

EHS-järjestelmän keskeiset menettelytavat

Seuraavanlaiset menettelytavat ovat keskeisiä sekä EHS-toiminnan ohjaamisen kannalta että mahdollista vaaraa aiheuttavien poikkeamien ja poikkeamatilanteiden ennakoimiseksi, ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi sekä niiden johdosta korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi:

 • säännölliset EHS-riskien arvioinnit mahdollisten turvallisuuspuutteiden ja poikkeamien tunnistamiseksi
 • kehittämisohjelmat tavoitteineen ja toimenpiteineen ja niiden tulosten seuranta
 • mittaustiedon systemaattinen keruu ja arviointi EHS- ja energia-asioiden hallintajärjestelmään kuuluvista seikoista
 • osastoilla tehtävät säännölliset sisäiset tarkastukset
 • viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden tekemät EHS-tarkastukset toimitiloissamme
 • johdon tekemä kokonaisarviointi vuosittaisissa EHS- ja energiakatselmuksissa
 • turvallisuushavaintojärjestelmä vaaratilanteen tai sen mahdollisuuden ilmoittamiseksi sekä ilmoituksen johdosta tehtyjen korjaustoimenpiteiden seuraamiseksi
 • ulkopuolelta, esimerkiksi yhteistyökumppaneilta tai toimipaikkojen naapurustosta tulleet ympäristöhaittoja ja turvallisuutta koskevat ilmoitukset ja huolenilmaukset

EHS-asiantuntijatiimi tutkii riskinarvioissa ja katselmuksissa havaitut ja turvallisuushavaintojärjestelmään kirjatut poikkeamat ja ulkopuolisilta tulleet huolenilmaukset yhteistyössä johdon ja asiantuntijoiden kanssa, määrittää niiden syyt ja vakavuuden asteen ja suunnittelee tarvittavat toimenpiteet epäkohdan poistamiseksi tai haitan lieventämiseksi sekä vastaavanlaisen poikkeaman uusiutumisen estämiseksi kohteessa ja muualla.

Sisäisin tarkastuksin ja johdon katselmuksin seuraamme EHS-asioidemme hallinnan tehokkuutta ja toimi­vuutta, tunnistamme kehittämistarpeet sekä varmistamme, että toimintamme on määräysten mukaista ja vastaa myös ISO 14001 -standardin vaatimuksia. Sisäiset tarkastukset tekee EHS-organisaatiomme yhteis­työssä kohteena olevan osaston tai toiminnon johdon ja työsuojeluvaltuutetun kanssa tarkastus­suunnitelman mukaisesti.

Vuosittaisessa katselmuksessaan Orion-konsernin johto arvioi muun muassa tulokset EHS-tarkastuksista, konsernin EHS-toiminnan tulokset ja parantumisen tason, korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden edistymisen sekä olosuhteissa, vaatimuksissa ja sitoumusten velvoitteissa tapahtuneet ja niihin tulossa olevat muutokset. Lisäksi johto arvioi EHS-järjestelmän, -politiikan ja -tavoitteet sekä EHS-toiminnan parantamis­mahdollisuudet ja muutostarpeet.

 

Valmius ja toiminta poikkeustilanteissa

Poikkeustilanteissa noudatamme johdon vahvistamia menettelytapoja tilanteen haltuunottamiseksi ja normalisoimiseksi. Valmiudet ja menettelytavat kuvataan erillisohjeissa. Menettelytapoja sovelletaan sen mukaan, kuinka vakavasta tilanteesta on kyse ja mitä tilanteessa on tapahtumassa. Varautuminen erilaisten onnettomuuksien ja muiden normaalista poikkeavien tilanteiden varalle perustuu toimintaympäristömme jatkuvaan seurantaan ja arviointiin.  

Vakavimmaksi luokiteltu poikkeustilanne uhkaa suoraan yritystä ja voi pahimmillaan vaarantaa toiminta­edellytyksiämme, henkilöiden terveyden tai turvallisuuden ja siitä aiheutuvat vahingot ovat suuret. Tällaisten tilanteiden haltuunottamista varten määritetyssä toimintamallissa toimiin ryhtyy toimitus­johtajan johtama poikkeustilanteen hallintaryhmä sille varta vasten määritetyn työjärjestyksen, tehtäväjaon ja tilanteessa sovellettavien ohjeiden mukaisesti. Ryhmän peruskoostumusta täydennetään tilanteen edellyttämillä muilla henkilöillä.

Lievemmissä poikkeustilanteissa, joiden seuraukset ja vahingot ovat ennakoitavissa selvästi vähäisemmiksi kuin vakavimman luokan tilanteissa, menettelemme niitä varten laadittujen toimintamallien mukaisesti.

Toimipaikkakohtaisissa pelastussuunnitelmissa on kuvattu mahdolliset ympäristöön tai työturvallisuuteen liittyvät onnettomuus- ja poikkeus­tilanteet, niihin liittyvät toimintaohjeet sekä valmiuden ylläpitoon, harjoitteluun, koulutukseen ja tiedottamiseen liittyvät asiat ja vastuut.

Tilanteen kuin tilanteen haltuunotossa on tärkeää pyrkiä mahdollisimman nopeasti poistamaan uhka ja vaara, rajoittaa henkilöihin kohdistuvat ja aineelliset vahingot ja osoittaa tapausta hoitamaan tarvittavat vastuu­henkilöt. Erityisen tärkeää on myös huolehtia sekä sisäisestä että ulkoisesta viestinnästä niin, että ajan­mukainen ja luotettava tieto on saatavilla sitä tarvitseville nopeasti ja avoimesti. Myös tapauksen kannalta relevanttien viranomaisten rooli tilanteen hoidossa tulee ottaa huomioon. Lisäksi on pyrittävä huolehtimaan toiminnan jatkumisesta, henkilöstöjärjestelyistä sekä vaihtoehtoisista ja korvaavista järjestelyistä.

 

Koulutus ja tietoisuus

Ylläpidämme ja edistämme konsernin henkilöstön tietoisuutta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuus­asioistamme sekä energiatehokkuuden parantamisohjelmistamme sisäisen viestinnän kanavissamme, sisäisin ohjeistuksin sekä koulutustilaisuuksin.

Esimiesten erityisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että henkilöstö on riittävässä määrin perehdytetty osastonsa ja yksikkönsä turvallisuuskäytäntöihin ja ympäristöasioihin ja että uusi henkilö saa yhtiön palvelukseen tultuaan niihin perehdytyksen.

Yleisohjeistus on kirjattu EHS-käsikirjan lisäksi konsernin johtamisohjeistoon, Johtamisoppaaseen ja Orionin Turvaoppaaseen sekä yksikkökohtaisiin toimintaohjelmiin. Osasto- ja toimintokohtaiset näkökohdat on huomioitu myös tehtävä- ja työvaihekohtaisissa ohjeistuksissa.

 

Täydentävät viittaukset verkkosivujemme Vastuullisuus-osiossa:

Orionin EHS-politiikka

Orionin odotukset tavarantoimittajiaan kohtaan

Näin hyväksymme toimittajat hankintalähteiksemme