Siirry pääsisältöön

Orionin Eläkesäätiö

Yhteystiedot ja lisätiedot

Orion-konsernin toimihenkilöiden lakisääteinen TyEL-eläkevakuuttaminen on siirretty 31.12.2023 Orionin Eläkesäätiön B-osastosta Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiöön Elossa vakuutettavaksi. 

Orionin Eläkesäätiössä on lisäeläkkeitä myöntävä A-osasto, joka on suljettu 25.6.1990. A-osastossa ei ole vapaakirjaoikeutta. Orionin Eläkesäätiön eläkelaitospalvelut tuottaa Porasto Oy. Lisäeläkehakemusten käsittely ja lisäeläkkeiden maksaminen hoidetaan Porastossa.

Orionin Eläkesäätiön yhteystiedot:

Puhelin: 010 426 3803
Eläkesäätiön toimitusjohtaja: Anu Imppola
etunimi.sukunimi@orion.fi
 

Poraston yhteystiedot:

www.porasto.fi
Eläkkeiden hakeminen: Jani Mäkinen 09 7527 7298
Eläkkeiden maksaminen: Sari Niskanen 09 7527 7231
etunimi.sukunimi@porasto.fi

Eläke-etuusotteet 

Arvio lisäeläkkeestä postitetaan vakuutetuille vuosittain. Lisäeläkkeeseesi liittyvissä kysymyksissä saat lisätietoja Eläkesäätiöstä ja määrään tai maksamiseen liittyvissä kysymyksissä Porastosta (kts. yhteystiedot yllä).

Sijoitustoiminnan periaatteet

(julkinen, eläkkeensaajilla ja toimintapiiriin kuuluvilla oikeus tietää)

Sijoitustoimintaa koskevat lait ja määräykset

Orionin Eläkesäätiön A-osaston sijoitustoimintaa säätelevät Laki lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista ja Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet sekä lisäksi Eläkesäätiön hallituksen määrittelemät sijoitustoiminnan periaatteet.

Eläkevastuu ja vakavaraisuus

A-osaston eläkevastuun määrä on 17,9 milj. euroa tilinpäätöksessä 31.12.2023 ja eläkevastuun on arvioitu olevan 17,6 milj. euroa vuonna 2024. Eläkevastuun on kuitenkin arvioitu laskevan vuosittain keskimäärin 0,45 milj. euroa seuraavan 10 vuoden aikana. Eläkevastuu on täyteen katettu ja sijoitussalkun markkina-arvo ylittää eläkevastuun.

Eläkevastuuta laskettaessa käytettävä laskuperuskorko on 3,10 % vuonna 2023 ja se laskee 3,00 %:iin vuonna 2024.

A-osaston vakavaraisuus on pysynyt hyvällä tasolla.

Yleiset periaatteet

A-osaston varat sijoitetaan hajautetusti eri omaisuusluokkiin:

  • korkosijoituksiin eli esim. yritystodistuksiin, pankkitalletuksiin, joukkovelkakirjalainoihin ja korkorahastoihin
  • suoriin pörssinoteerattuihin osakkeisiin ja osakerahastoihin
  • kiinteistörahastoihin ja
  • muihin erinäisiin sijoituksiin.


Sijoitukset tehdään instrumentteihin, jotka eivät ole monimutkaisia ja joiden markkina-arvon määritys on läpinäkyvä.

Sijoituspäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon taloudellisten näkökohtien lisäksi sijoituskohteiden vastuullinen toimintatapa (erityisesti ympäristövaikutukset, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinto).

Eri omaisuusluokille on määritelty tavoiteallokaatio ja maksimisijoitusmäärät.

Sijoitustoiminnassa tulee huolehtia, että A-osastolla on riittävät likvidit varat eläkkeiden ja muiden juoksevien menojen maksamiseen ajallaan kaikissa sijoitusympäristöissä. Vähintään 0,6 milj. euroa sijoitusomaisuudesta tulee pitää likvideinä varoina.

Sijoitusriskien hallinta

Sijoitusriskien hallinta on olennainen osa Eläkesäätiön toimintaa. Riskienhallinnalla pyritään ennakoimaan ja tarvittaessa rajoittamaan riskiä määritellylle tasolle. Eläkesäätiössä pyritään sijoitusallokaatioon, joka hajauttaa eri omaisuuslajien riskejä pitkällä aikavälillä. Eri omaisuuslajeille on määritelty maksimimäärät. Hajautusta tehdään myös omaisuuslajien sisällä. Yksittäisiä vastapuoliriskejä ohjataan lainsäädännön ja Eläkesäätiön asettamilla omilla rajoilla. Luottoriskin määrittelyssä huomioidaan mahdollinen ulkoinen reittaus ja lisäksi vastapuolen taloudelliset tiedot, joiden perusteella vastapuoli luokitellaan ja näiden perusteella vastapuolelle määritellään maksimilimiitti.

A-osasto voi tarvittaessa alentaa tai suojautua kokonaan sijoituksista johtuvalta valuuttakurssiriskiltä. Suojautumisen tarpeellisuus arvioidaan sijoituspäätöstä tehtäessä.

Sijoitussalkun tuottoa, riskitasoa ja markkinatilannetta seurataan säännöllisen sijoitus- ja vakavaraisuusraportoinnin avulla sekä lisäksi seuraamalla muutoksia markkinoilla ja A-osaston tilanteessa myös tarvittaessa raportointikauden välillä.

Omistajaohjauksen periaatteet

Lähtökohdat

Orionin Eläkesäätiön tehtävä on hallinnoida lisäeläkevakuutuksia. Eläkevarat sijoitetaan eläkkeiden ja muiden vastuiden turvaamiseksi tavoitellen parasta mahdollista tuottoa hyväksytyn riskitason puitteissa.

Eläkesäätiön osakesijoitukset tehdään suorina sijoituksina, rahastosijoituksina tai sijoituksina epälikvideihin kommandiittiyhtiöihin.

Kohdeyhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmillä on eläkevakuuttajan sijoitustoiminnan kannalta suuri merkitys. Eläkesäätiö pitää tärkeänä sijoituskohteidensa sitoutumista hyvään johtamis- ja hallintotapaan.

Osallistuminen

Suorat sijoitukset ovat ns. portfoliosijoituksia ja Eläkesäätiö ei normaalissa tilanteessa osallistu sijoituskohteena olevan yhtiön yhtiökokouksiin tai hallintoon. Tämä johtuu lähinnä siitä, että osakeomistukset kohdeyhtiöissä ovat tavallisesti varsin pieniä. Osakeomistukset Orion Oyj:ssä eivät oikeuta osallistumiseen Orion Oyj:n yhtiökokoukseen osakeyhtiölain estäessä sen.

Eläkesäätiö voi kuitenkin pyrkiä vaikuttamaan sijoituskohteena olevan yhtiön toimintaan silloin, kun se vastuullisen osakeomistuksen näkökulmasta harkitaan tarpeelliseksi. Tällöin luontevin tapa on yhteistyön harjoittaminen muiden osakkeenomistajien kanssa tai osallistuminen mahdolliseen äänestykseen yhtiökokouksessa. Kohdeyhtiön osakkeista voidaan halutessa myös luopua kokonaan tai omistusta vähentää.

Vuonna 2023 Eläkesäätiössä ei ole katsottu tarpeelliseksi osallistua yhtiökokouksiin ja toiminta on vastannut periaatteita.

Eläkesäätiön johtoon kuuluvat voivat toimia muiden yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimien jäseninä, kun sen voidaan katsoa olevan Eläkesäätiön etujen mukaista.

Vastuullinen sijoittaminen

Lähtökohdat

Eläkesäätiön sijoittamisen yhtenä lähtökohtana on vastuullisuuden huomioiminen varoja sijoitettaessa. Vastuullisella sijoittamisella pyritään laskemaan riskitasoa ja mahdollisesti myös parantamaan sijoitusten tuottoa. Kestävyysriskeillä voi olla toteutuessaan olennaisiakin vaikutuksia sijoituskohteen arvoon.

Kestävyysriskien huomioon ottamisen keskeiset periaatteet
Eläkesäätiön hallituksen hyväksymät vastuullisen sijoittamisen periaatteet ohjaavat Eläkesäätiön sijoitustoimintaa. Sijoituskohteiden ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan (ESG: Environmental, Social and Governance) liittyviä kestävyysriskejä ja mahdollisuuksia tarkastellaan ja hallitaan osana Eläkesäätiön sijoituskäytäntöjä.

Keskeiset vaatimukset

Sijoituskohteilta ja varainhoitajilta odotetaan kulloinkin voimassa olevien normien ja sopimusten noudattamista sekä vastuullisuuden huomioimista toiminnassa ja päätöksenteossa. Vastuullisuuden arviointiin sisällytetään ympäristötekijät, sosiaalinen vastuu sekä hyvä hallintotapa. Eläkesäätiö seuraa normien noudattamista ja tarvittaessa arvioi normirikkomuksen perusteella, onko aihetta luopua sijoituksesta tai keskustella varainhoitajan kanssa sen suhtautumisesta normirikkomukseen salkkuyhtiössä.

Varainhoitajien osalta keskeistä on, että ne ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja että ne ovat integroineet kestävyystekijöiden arvioinnin toimintaansa sekä sijoitusprosesseihin. Jos varainhoitaja ei ole allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteista varmistamme muuten, että varainhoitaja huomioi kestävyysriskit sijoitustoiminnassaan.

Vastuullisuusanalyysi

Osana sijoitusanalyysiä ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoituskohteesta tehdään vastuullisuusanalyysi. Eläkesäätiö soveltaa useampia erilaisia lähestymistapoja riippuen omaisuuslajista sekä siitä, onko sijoitus suora vai epäsuora. Analyysissä tarkastellaan sijoituskohteen sitoutumista vastuullisuuteen, kuinka vastuullisuustekijät on integroitu toimintaan sekä kuinka niistä raportoidaan. Tarkastelussa huomioidaan myös, millaisia ulkoisia vastuullisuusluokituksia kohteet ovat saaneet. Analyysi perustuu julkisten tietojen lisäksi myös kyselyihin ja vuoropuheluun.

Aktiivinen omistajuus

Eläkesäätiö ei pyri aktiivisesti edistämään omistajuutta ja vaikuttamaan suoraan sijoituksiin esim. osallistumalla yritysten yhtiökokouksiin. Voimme kuitenkin pyrkiä vaikuttamaan sijoituskohteena olevan yhtiön toimintaan silloin, kun se vastuullisen osakeomistuksen näkökulmasta harkitaan tarpeelliseksi tai jos kyseessä on joku merkittävä normirikkomus. Tällöin luontevin tapa on yhteistyön harjoittaminen muiden osakkeenomistajien kanssa tai osallistuminen mahdolliseen äänestykseen yhtiökokouksessa.

Poissulkeminen

Eläkesäätiön sijoitustoiminnassa ei haluta lähteä sulkemaan pois mitään tiettyä toimialaa tai yrityksiä. Emme kuitenkaan suosi hiilikaivos-, ase- ja tupakkateollisuutta sekä pikavippiyrityksiä ja tilanteen mukaan voidaan pidättäytyä sijoittamasta tietylle toimialalle tai kohdeyritykseen, jos se on rikkonut merkittävästi omia vastuullisuusperiaatteitaan tai ESG-normistoa.

Teemasijoitukset

Eläkesäätiö voi edistää vastuullisuutta myös suosimalla vaikuttavuussijoituksia. Tällaisten sijoituskohteiden tarkoituksena on tehdä suoraa sosiaalista tai ympäristöllistä vaikuttamista sijoitustoiminnalla. Näin tavoitellaan merkittävämpää vaikuttamisen painoarvoa, kuitenkin unohtamatta turvaavuutta ja tuottoa.

Raportointi

Eläkesäätiö seuraa kestävyystekijöiden toteutumista sijoituskohteissa ja varainhoitajien toiminnassa säännöllisesti.

Tiedonantoasetuksen (EU) 2019/2088 mukaiset tiedonannot

Pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten arviointi

Eläkesäätiö pyrkii arvioimaan kestävyystekijöiden vaikutuksia yksittäisissä sijoituskohteissa, mutta tällä hetkellä se ei täytä EU:n lainsäädännön asettamia kriteereitä tämän raportoinnin osalta. Tarvittavia tietoja kestävyystekijöistä on vielä huonosti saatavilla kaikkien sijoituskohteiden osalta ja täten arviointia ei pystytä tekemään. Eläkesäätiö seuraa tiedonantovelvoitteen kehitystä ja yhtenäisyyttä. Raportoinnin ja kestävyystietojen yhtenäistyessä Eläkesäätiö pyrkii tuottamaan EU:n tiedonantoasetuksen mukaista raportointia haitallisista kestävyysvaikutuksista. Eläkesäätiössä arvioidaan pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten tarkastelua seuraavan kerran vuoden 2024 vastuullisuusraportoinnin yhteydessä.

Eläkesäätiön palkitsemispolitiikka

Eläkesäätiö ei ole työnantaja eikä maksa palkkaa eikä palkkioita sen toiminnasta tosiasiallisesti vastaaville henkilöille, keskeisten toimintojen suorittajille – sisäisen tarkastuksen toimintoa lukuunottamatta - ja muille henkilöstöryhmille, joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus lisäeläkelaitoksen riskiprofiiliin. 

Eläkesäätiön osakkaat työnantajina maksavat Eläkesäätiön toiminnasta tosiasiallisesti vastaavien henkilöiden ja Eläkesäätiön Sijoitustoimikuntaan kuuluvien henkilöiden palkat ja palkkiot. Kaikilla näillä henkilöillä on Eläkesäätiön tehtävien lisäksi muita vastuualueita työnantajansa palveluksessa eikä kukaan työskentele yksinomaan Eläkesäätiön hyväksi. Näille henkilöille osakkaiden maksama palkka tai palkkiot eivät kannusta riskinottoon Eläkesäätiössä eikä heidän palkitsemisjärjestelmänsä ole ristiriidassa vakuutettujen ja etuudensaajien etujen kanssa.

Keskeisenä toimintona olevan sisäisen tarkastuksen suorittamisesta maksetaan tätä toimintoa koskevan sopimuksen ja hinnaston perusteella toimeksiannoista.

Eläkesäätiötä hallinnoivien keskeisten henkilöiden palkitseminen ei ole sidottu tällä hetkellä kestävyystekijöihin.

Orionin Eläkesäätiön tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Tietosuojaseloste

Orionin Eläkesäätiö saavutettavuusseloste