Siirry pääsisältöön

EHS-politiikka

Ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikkamme (EHS-politiikka) määrittää konsernitasoisena sitoumuksena sen, miten kaikki Orion-konserniin kuuluvat yksiköt ja organisaatiot edistävät ympäristön ja työyhteisön hyvinvointia.

Olemme sitoutuneet ennakoimaan, vähentämään ja ehkäisemään konsernimme toiminnasta, tuotteista ja palveluista ympäristölle, terveydelle tai työturvallisuudelle aiheutuvaa haittaa.

Merkittävimmiksi tunnistamamme ympäristövaikutukset aiheutuvat materiaalien, energian ja veden käytöstä. Ympäristövaikutustemme hallinnan painopistealueita ovat materiaali- ja energiatehokkuus, päästöt ilmaan, jätevedet sekä toimittajien ja kumppaneiden valinta- ja hallintakäytännöt. 

Pyrimme parantamaan energiatehokkuuttamme jatkuvasti, suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä vähentämään energiankäytöstämme aiheutuvaa ympäristön kuormittumista. Investointihankkeissa suosimme energiaa säästävää modernia teknologiaa ja kestävää kehitystä edistäviä pitkäjänteisiä ratkaisuja.

Työterveys- ja turvallisuusriskien hallinta perustuu konsernimme eri organisaatioiden asiantuntemuksen hyödyntämiseen, niiden väliseen yhteistyöhön ja turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Ehkäisemme suunnitelmin ja toimenpitein vahingolliset terveysvaikutukset ja tapaturmat sekä edistämme yksilön hyvinvointia ja koko työyhteisön työkykyä käyttämällä sujuvia ja turvallisia työmenetelmiä. Valmistusprosesseihin liittyviä turvallisuusriskejä ehkäisemme kattavalla ja säännöllisellä riskien arvioinnilla.

Noudatamme kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja toimintaamme koskevia muita määräyksiä ja vaatimuksia. Sovellamme toiminnoissamme, organisaatioissamme ja prosesseissamme ekotehokkuutta ja työturvallisuutta parantavia toimintatapoja ja menetelmiä ja kehitämme niitä tavoitteellisesti ja ennakoiden.

Jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen sitoutuneena arvioimme ympäristö­vastuumme ja työturvallisuustoimenpiteidemme toteutumista, priorisoimme tunnistamiamme kehittämiskohteita, asetamme niille päämääriin tähtääviä tavoitteita ja seuraamme toimenpideohjelmien edistymistä.

Edistämme koulutuksella ja viestinnällä henkilöstömme tietoisuutta yhtiön ympäristöasioista ja työturvallisuustavoitteista ja sitoutamme työyhteisöä toimimaan niitä koskevien periaatteiden, tavoitteiden ja ohjelmien mukaisesti. Edellytämme myös yhteistyö­kumppaneiltamme hyvää ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioiden hallinnan tasoa.

Raportoimme sidosryhmillemme ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioidemme kehittymisestä pääsääntöisesti yritysvastuuraporteissamme.