Siirry pääsisältöön

Miten lääkkeen hinta muodostuu?

Lääkkeen hinnan määrittävät tarkat säädökset ja kaavat. Kuluttajan maksama hinta voi muuttua vuoden mittaan, vaikka vähittäishinta pysyykin samana. Kuluttaja hyötyy lääkkeiden Kela-korvattavuudesta ja lääkekaton ylittymisestä.
18.2.2022 Teksti / Tarja Västilä
Lääkkeen_hinnan_muodostuminen.jpg

Kuluttajan apteekista ostaman lääkkeen hinta on monien osien summa. Tämä vähittäishinta muodostuu tukkuhinnasta, lääketaksan määrittämästä apteekin katteesta ja reseptilääkkeiden lääketaksa-asetuksen mukaisesta toimitusmaksusta sekä kymmenen prosentin arvonlisäverosta. 

Otetaan esimerkiksi reseptillä määrättävä lääke, jonka 100 tabletin pakkauksen kokonaishinta on apteekkiasiakkaalle 12,88 euroa. Siitä tukkuhintaa on 6,58 euroa, apteekin katetta 2,96 euroa ja alvin sisältävää toimitusmaksua 2,39 euroa sekä lisäksi arvonlisäveroa 0,95 euroa. 

Mikäli asiakkaan vuosittainen alkuomavastuuosuus 50 euroa on ylittynyt, Kela korvaa peruskorvattavan reseptilääkkeen kokonaishinnasta 40 prosenttia. Asiakkaalle jää tässä tapauksessa korvausten jälkeen maksettavaa yhteensä 7,73 euroa.  

Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Sitä aletaan soveltaa sen vuoden alusta, jolloin nuori täyttää 19 vuotta. 

Aina kun apteekki toimittaa reseptivalmisteen, hintaan lisätään lääketaksa-asetuksen mukainen toimitusmaksu. Jos kyseessä on valmiste, joka vaatii apteekissa erillisiä toimenpiteitä, kuten vaikkapa steriilin veden lisäämisen antibioottivalmisteeseen, toimitusmaksu on 4,24 euroa. Jos valmiste on Kela-korvauksen piirissä, korvaus lasketaan myös toimitusmaksun osuudesta. 

Saako Kela-korvauksen automaattisesti?

Lääkkeen korvattavuus tarkoittaa lähinnä Kela-korvausta. Asiakas saa lääkkeen apteekista suorakorvattuna, jos lääke on määrätty sairauden hoitoon ja lääkkeellä on Lääkkeiden hintalautakunta Hilan myöntämä korvattavuus.  

Apteekki tarkistaa oikeuden korvaukseen sähköisesti Kelasta. 

Korvausjärjestelmään kuuluvat lääkkeet asiakas maksaa kokonaan itse 50 euron alkuomavastuuseen asti. Vasta sen jälkeen lääkkeeseen voi saada 40 prosentin peruskorvauksen, 65 prosentin alemman erityiskorvauksen tai sadan prosentin ylemmän erityiskorvauksen. Jälkimmäisessä tapauksessa asiakas maksaa lääkkeestä 4,50 euroa per ostokerta. Erityiskorvauksen voi saada Kelan myöntämänä lääkärinlausuntoon perustuen. 

Mikä on lääkekatto?

Korvatuilla lääkekustannuksilla on vuosittainen yläraja, niin kutsuttu lääkekatto. Sen ylittymisen jälkeen asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen. 

Vuonna 2022 lääkekorvausten vuosiomavastuu on 592,16 euroa, hieman edellisvuotta korkeampi. Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa vain 2,50 euroa korvattavasta lääkkeestä jokaisella ostokerralla ja Kela korvaa apteekille loput. 

Apteekki saa automaattisesti tiedon vuosiomavastuun ylittymisestä lääkeoston yhteydessä, eikä asiakkaan tarvitse miettiä lääkekattoaan. 

Kannattaako itsehoitolääke ostaa reseptillä vai ilman?

Ilman reseptiä saatavat itsehoitolääkkeet on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vaivan pitkittyessä tulee olla yhteydessä lääkäriin, joka voi tarvittaessa määrätä reseptin. 

Resepti- ja itsehoitolääkkeiden hinnoittelu pohjautuu toisistaan poikkeaviin lääketaksoihin. Näiden laskentakaavat perustuvat valtioneuvoston asetukseen ja vaihtelevat lääkkeen ostohinnan mukaan. 

Lääkkeen vähittäismyyntihintaan lisätään toimituseräkohtainen maksu 2,39 euroa myös silloin, jos itsehoitolääke myydään reseptillä. 

Yksiselitteistä vastausta ei ole siihen, onko itsehoitolääke halvempi reseptillä. Jos itsehoitolääkkeellä on Kela-korvattavuus, se saattaa tulla edullisemmaksi lääkemääräyksellä. Myös yksityisten vakuutusten korvausehdoissa velvoitetaan usein ostamaan valmiste reseptillä. 

Apteekissa osataan neuvoa, mikä on kulloinkin edullisin ja järkevin tapa toimia. 

Pysyvätkö lääkkeiden hinnat aina samoina?

Kun lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut lääkevalmisteelle myyntiluvan, lääkeyritys voi tuoda sen markkinoille ja päättää tukkuhinnan, jos valmiste ei kuulu korvausjärjestelmän piiriin. 

Jos korvattavuus halutaan, myyntiluvan haltijan eli lääkeyrityksen tulee anoa, että valmiste liitetään lääkekorvausjärjestelmään. Korvattavuuden lisäksi Hila vahvistaa kohtuullisen tukkuhinnan. Se tarkoittaa kattohintaa, jota lääkeyritys ei saa ylittää. 

Korvattavuutta ja tukkuhintaa koskeva päätös on aina määräaikainen ja voimassa enintään viisi vuotta, jonka jälkeen korvattavuuden jatkoa on jälleen anottava Hilalta. Kuitenkin viitehintajärjestelmään kuuluvien valmisteiden korvattavuus ja enimmäistukkuhinnat ovat voimassa toistaiseksi. 

Mitä viitehinta tarkoittaa?

Viitehintaryhmä tarkoittaa korvattavia, keskenään vaihtokelpoisia ja myyntiluvallisia lääkevalmisteita. Fimea määrittää lääkkeiden vaihtokelpoisuuden niiden valmisteiden osalta, joiden vaikuttava lääkeaine ja -määrä ovat samat ja jotka ovat keskenään biologisesti samanarvoisia. 

Viitehintajärjestelmässä valmisteet ryhmitellään kolmen kuukauden välein, ja ryhmän edullisin valmiste määrittää viitehinnan. Viitehinnalla tarkoitetaan enimmäishintaa, jonka perusteella lääkkeen Kela-korvaus lasketaan. 

Mikäli lääkäri ei ole erikseen reseptillä kieltänyt lääkevaihtoa ja asiakas valitsee lääkkeen, jonka hinta ylittää viitehinnan, asiakas joutuu maksamaan ylimenevän osuuden itse. 

Mitä eroa on alkuperäis- ja rinnakkaisvalmisteella?

Fimean määritelmän mukaan alkuperäisvalmisteella tarkoitetaan vaikuttavan lääkeaineen kehittäjän tai tämän oikeuttaman tahon markkinoille tuomaa lääkevalmistetta. 

Geneerisellä eli rinnakkaisvalmisteella viitataan lääkkeeseen, joka sisältää samaa vaikuttavaa lääkeainetta kuin alkuperävalmiste ja jonka vahvuus ja lääkemuoto ovat samat kuin vastaavassa alkuperäisvalmisteessa. 

Alkuperäisvalmisteen patentin umpeutuessa markkinoille voidaan tuoda rinnakkaisvalmisteita. Niille myönnettävä kohtuullinen tukkuhinta voi tietyin poikkeuksin olla enintään 50 prosenttia alkuperäisvalmisteelle myönnetystä enimmäistukkuhinnasta. 

Jos rinnakkaisvalmisteet muodostavat viitehintaryhmän, Hila yleensä vaatii vuoden kuluttua alkuperäisvalmisteen enimmäistukkuhinnan laskemista rinnakkaisvalmisteiden tasolle, jotta tämän korvattavuus säilyy. 

Voiko lääkkeen hinnalla kilpailla?

Lääkeyritys voi muuttaa valmisteen hintaa kahden viikon välein, mutta lääkkeen hinnalla on vaikea kilpailla. Markkinoilla tapahtuva hintakilpailu kuitenkin laskee lääkkeiden hintoja etenkin, jos valmisteet ovat viitehintajärjestelmässä. 

Lääketaksa-asetuksen mukaan apteekki voi myöntää alennuksia henkilöille, joilla on rintamasotilastunnus tai -palvelustunnus, rintama- tai veteraanitunnus tai todistus osallistumisesta miinanraivaustehtäviin. 

Lisäksi apteekki voi halutessaan myöntää kanta-asiakasalennuksia itsehoitolääkkeistä. 

Asiantuntijana Orionin Suomen Kaupallisten toimintojen hinnoittelutiimi