Orionin tutkimusputki

Tutkimusputkessa esitetään Orionin keskeiset kliiniset kehityshankkeet.

Projekti Käyttöaihe Kliininen vaihe / rekisteröinti

Easyhaler® tiotropium

 Keuhkoahtaumatauti

 

Bioekvivalenssitutkimus
meneillään

Easyhaler® tiotropium on keuhkoahtaumataudin hoidossa käytetty inhaloitava valmiste. Tiotropium on pitkävaikutteinen keuhkoputkia avaava antikolinergi.

Orion kehittää tiotropium-valmistetta Euroopan markkinoille, ja valmisteen bioekvivalenssitutkimus on meneillään.

Easyhaler on Orionin kehittämä, kuivajauhemuotoisia lääkkeitä annosteleva inhalaattori, johon Orion on kehittänyt lääkkeitä useista tunnetuista geneerisistä vaikuttavista aineista (salbutamoli, beklometasoni, budesonidi, formoteroli, salmeteroli ja flutikasoni).

Keuhkoahtaumatauti liittyy usein tupakointiin, ja siinä keuhkoihin ilmaa vievät keuhkoputket ahtautuvat pysyvästi. Taudin oireita ovat yskä, liman erittyminen ja hengästyminen. Toistuvat pahenemisvaiheet hengitysteiden tulehdusten aikana ovat yleisiä. Astmaa ja keuhkoahtaumatautia hoidetaan pääosin hengitettävillä lääkkeillä.

Lisätietoa

 

Tieteelliset julkaisut 

Darolutamidi

Etäpesäkkeetön kastraatioresistentti eturauhassyöpä (nmCRPC)

I
II III R

Darolutamidi on kemiallisesti ainutlaatuinen androgeenireseptorin estäjä, joka on kehitetty estämään syöpäsolujen kasvu. Darolutamidi sitoutuu androgeenireseptoriin korkealla affiniteetilla ja estää androgeenireseptorin toimintaa. Darolutamidista on saatu lupaavia I- ja II-vaiheen tuloksia kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa.

Orion ja Bayer tiedottivat 24.10.2018, että ne ovat saaneet päätökseen kliinisen vaiheen III -tutkimuksen (ARAMIS), jossa tutkittiin uutta suun kautta otettavaa androgeenireseptorin estäjää darolutamidia etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän (nmCRPC) hoidossa. Tutkimuksen päämuuttuja saavutettiin: darolutamidi pidensi merkittävästi aikaa ennen etäpesäkkeiden ilmaantumista lumelääkkeeseen verrattuna. Darolutamidin turvallisuus ja siedettävyys vastasivat aiemmin julkistettua tietoa.

Tarkemmat tutkimustulokset esiteltiin 14.2.2019 Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen virtsateiden syöpiä käsittelevässä symposiumissa (ASCO GU). Tulokset julkaistiin samanaikaisesti arvostetussa The New England Journal of Medicine-lehdessä. Tulosten mukaan darolutamidilla on hyvä teho ja siedettävyys eturauhassyövän hoidossa. Darolutamidi sekä androgeeni-deprivaatioterapia (ADT) pidensivät aikaa eturauhassyövän etäpesäkkeiden ilmaantumiseen. Darolutamidin käyttöön liittyi vähän haittavaikutuksia lumelääkkeeseen ja androgeeni-deprivaatioterapiaan verrattuna.

  • Etäpesäkkeetön elinaika piteni tilastollisesti merkitsevästi; keskimäärin etäpesäkkeetön elinaika oli 40,4 kuukautta darolutamidin ja nykyisen tavanomaisen hoidon (androgeeni-deprivaatioterapian) yhdistelmällä hoidetuilla, kun taas lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon (ADT:n) yhdistelmällä se oli 18,4 kuukautta.
  • Positiivinen suunta havaittiin myös elinajassa: kuoleman riski (mistä tahansa syystä) oli 29 prosenttia pienempi darolutamidia saaneilla (P = 0,045).
  • Hoidon aikana ilmenneiden haittatapahtumien esiintyvyys oli darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmää saaneilla samanlainen kuin lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon ADT) yhdistelmällä.
  • Tutkittavien elämänlaatu oli samanlainen darolutamidia ja lumetta saaneilla.

Darolutamidin myyntilupahakemus on jätetty FDA:lle Yhdysvalloissa (lehdistötiedote 27.2.2019), Japanissa (lehdistötiedote 5.3.2019) ja Euroopassa (lehdistötiedote 8.3.2019). Bayer keskustelee tutkimuksen tuloksista ja myyntilupahakemuksen jättämisestä myös muiden maiden terveysviranomaisten kanssa. USA:n lääkeviranomainen FDA on myöntänyt darolutamidille  etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa nopeutetun käsittelyn statuksen.

Vuonna 2014 alkaneessa tutkimuksessa arvioitiin darolutamidin tehoa ja turvallisuutta potilailla, joiden etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttia eturauhassyöpää on hoidettu tavanomaisella androgeeni-deprivaatioterapialla (ADT) ja joilla on riski syövän leviämiseen. Plasebokontrolloituun kaksoissokkotutkimukseen osallistui yli 1 500 potilasta, joista osa satunnaistettiin saamaan 600 mg darolutamidia kahdesti päivässä ja osa lumelääkettä. Tutkimuksen päämuuttuja oli aika satunnaistamisesta joko etäpesäkkeiden ilmaantumiseen tai kuolemaan mistä tahansa syystä.

Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpä miehillä maailmanlaajuisesti. Pitkälle edenneen syövän oireet saadaan yleensä hallintaan pitkäaikaisesti ja tehokkaasti hormonihoidon avulla. Tehokkaista hoidoista huolimatta joillain potilailla tauti etenee ja siitä tulee kastraatioresistentti. Kastraatioresistentti eturauhassyöpä ilmenee voimakkaana androgeenireseptorin toimintana, eivätkä perinteiset antiandrogeenit, kuten bikalutamidi, tehoa siihen. Tehokkaita hoitomuotoja tähän taudin muotoon on edelleen vähän, mutta uusia lääkkeitä kehitetään jatkuvasti.

Lisätietoa

 

ARAMIS-tutkimus ClinicalTrials.govissa

 

Tieteelliset julkaisut 

Darolutamidi

Levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC)

I II III  

 

Päättyneen ARAMIS-tutkimuksen lisäksi Orionilla ja Bayerilla on käynnissä myös toinen kliinisen vaiheen III -tutkimus (ARASENS), jossa tutkitaan darolutamidin tehoa ja turvallisuutta niillä potilailla, joilla on vasta diagnosoitu levinnyt, hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC) ja jotka ovat aloittamassa hormoniterapiahoitoa. Hoitona on darolutamidi yhdistettynä hormoniterapiaan (androgeeni-deprivaatioterapia) sekä kemoterapia-aine dosetakseliin. Vuoden 2016 lopussa alkanut tutkimus etenee suunnitellusti, ja potilasrekrytointi saatiin valmiiksi vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Tutkimuksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2022.

Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpä miehillä maailmanlaajuisesti.

Diagnoosihetkellä useimmilla miehillä on paikallinen eturauhassyöpä eli tauti rajoittuu vain eturauhaseen, ja sitä voidaan hoitaa leikkauksella tai sädehoidolla. Syövän uusiessa ja levitessä tai muuttuessa etäpesäkkeiseksi perushoitona käytetään androgeenideprivaatioterapiaa (ADT-hoito). Noin viidellä prosentilla potilaista eturauhassyöpä on levinnyt jo diagnoosihetkellä. (Lähde: University of Maryland Medical Center. Prostate Cancer.

Miehet, joilla on vasta diagnosoitu levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC) saavat ensimmäisenä hoitona hormoniterapiaa kuten ADT-hoitoa tai ADT-hoitoa yhdessä kemoterapia-aine dosetakselin kanssa. Tästä hoidosta huolimatta useimmilla potilailla levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä etenee kastraatioresistentiksi eturauhassyöväksi (CRPC), millä voi olla vaikutusta potilaan elämänlaatuun ja eloonjääntiin.

Lähde: National Cancer Institute. Hormone Therapy for Prostate Cancer.

.

Lisätietoa

ARASENS-tutkimus ClinicalTrials.govissa

 

Tieteelliset julkaisut 

ODM-109 (suun kautta annosteltava levosimendaani)

 ALS-tauti

 I  II  III  

Orion rekrytoi vuoden 2018  toisella neljänneksellä ensimmäiset potilaat kliinisen vaiheen III -tutkimukseen (REFALS), jossa tutkitaan suun kautta annosteltavaa levosimendaania (ODM-109) ALS-taudin oireiden hoidossa. Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa, että vahvistamalla ALS-potilaiden hengityslihasten toimintaa, suun kautta annosteltava levosimendaani voi auttaa ylläpitämään hengityskapasiteettia ja siten tukea ALS-potilaiden yleistä toimintakykyä.

Levosimendaani ei paranna ALS:ia. Sen tavoitteena on viivästyttää tarvetta hengityksen tukemiselle ja siten parantaa potilaan elämänlaatua. Orion toteuttaa tutkimuksen yksin ja investoi siihen noin 60 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. Jos tulokset ovat myönteisiä, myyntilupaa on tarkoitus hakea Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Suun kautta annosteltavalle levosimendaanille on myönnetty harvinaislääkkeen asema (Orphan Drug Designation) Yhdysvalloissa ja EU:ssa. Levosimendaani on Orionin kehittämä, jo vuonna 2000 markkinoille tullut molekyyli, jota on käytetty sydämen vaikean vajaatoiminnan hoidossa.

Orion ilmoitti 4.2.2019 aloittavansa avoimen jatkotutkimuksen meneillään olevaan kolmannen vaiheen REFALS-tutkimukseen. REFALS-ES-jatkotutkimus antaa mahdollisuuden kaikille REFALS-tutkimuksen päättäville hoitoon soveltuville potilaille saada suun kautta annosteltavaa levosimendaanihoitoa niin kauan kuin se on kliinisesti tarpeen. Tutkimuksesta saadaan arvokasta tietoa suun kautta annosteltavan levosimendaanin pitkäaikaisesta turvallisuudesta ja tehosta ALS-potilaiden hoidossa.

 

 

ALS (Amyotrofinen lateraaliskleroosi) on harvinainen aikuisiällä alkava ylempiä ja alempia liikehermosoluja rappeuttava sairaus, joka johtaa lihasten etenevään heikkouteen. Potilas menehtyy yleensä pallealihaksen heikkouden aiheuttaman hengitysvajeen takia tyypillisesti 3-4 vuoden sisällä diagnoosista. Heikko hengitystoiminta on ALS-taudin aiheuttaman toimintakyvyn heikkenemisen, uupumuksen, sairastuvuuden ja kuolleisuuden merkittävin syy.

Lisätietoa

REFALS-tutkimus ClinicalTrials.govissa

 

Tieteelliset julkaisut 

ODM-203

(FGFR+VEGFR inhibiittori)

Kiinteät syöpäkasvaimet

I
II    

ODM-203 on kohdennettu ja potentti sekä fibroblastikasvutekijän reseptorin (FGFR) että verisuonikasvutekijän reseptorin (VEGFR) estäjä. Se on kehitetty estämään fibroblastikasvutekijästä riippuvaisten kasvainten etenemistä. ODM-203 on osoittautunut aktiiviseksi sekä FGFR- että VEGFR-riippuvaisissa non-kliinisissä tuumorimalleissa.

Kiinteät syöpäkasvaimet, joissa on perimän muutoksia FGFR:ssä

FGFR:n signaloinnin häiriöitä on kuvattu monissa kiinteissä syöpäkasvaimissa. Lisäksi sekä FGFR että VEGR edistävät kiinteiden kasvainten verisuonten uudismuodostusta. Tällaisia kasvaimia ovat esimerkiksi keuhkosyöpä, rakkosyöpä ja rintasyöpä. Monilla eri lääkeyrityksillä on sekä prekliinisessä että kliinisessä kehityksessä molekyylejä, joiden kohteena on FGFR.

Lisätietoa

KIDES-tutkimus Clinical Trials.govissa

ODM-207 (BET-proteiinien estäjä)

 Syöpä

 I      

 ODM-207 on kokeellinen, kemikaaliselta rakenteeltaan ainutlaatuinen molekyyli, joka rajoittaa syöpäsolujen kasvua estämällä selektiivisesti BET-proteiineja. Prekliinisissä tutkimuksissa ODM-207 on osoittanut kasvua hidastavia vaikutuksia esimerkiksi useissa kiinteiden kasvaimien solulinjoissa.

  Lisätietoa

 

Tieteelliset julkaisut 

ODM-208 (CYP11A1-estäjä)

Eturauhassyöpä (CRPC)

I

     

Steroidihormonit edistävät hormonaalisten syöpien kuten useimpien eturauhas- ja rintasyöpien kasvua. Hormonaaliset hoidot ovat tehokkaita, mutta menettävät usein tehonsa, jolloin syöpä alkaa uudelleen kasvaa.

Orion aloitti vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä kliinisen vaiheen I -tutkimuksen uudenlaisen selektiivisen hormonisynteesin estäjän (CYP11A1-estäjä) kehittämiseksi kastraatioresistenttiin eturauhassyöpään. Prekliinisissä tutkimuksissa molekyylin (ODM-208) on havaittu estävän syöpäsolujen kasvua. Se saattaa tehota myös sellaisiin hormonaalisiin syöpiin, jotka ovat tulleet vastustuskykyisiksi tavanomaisille hormonaalisille syöpähoidoille. Orion on ensimmäinen lääkeyhtiö, joka kehittää lääkettä tällä mekanismilla. Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion turvallisuutta ja siedettävyyttä eturauhassyöpäpotilailla, mutta Orionin suunnitelmissa on tutkia molekyyliä myös rintasyöpäpotilaiden hoidossa.

Käytön yhteydessä korvataan oheislääkityksellä ne elimistön tarvitsemat steroidihormonit, jotka eivät edistä syövän kasvua.

 

Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpä miehillä maailmanlaajuisesti. Pitkälle edenneen syövän oireet saadaan yleensä hallintaan pitkäaikaisesti ja tehokkaasti hormonihoidon avulla. Tehokkaista hoidoista huolimatta joillain potilailla tauti etenee ja siitä tulee kastraatioresistentti. Kastraatioresistentti eturauhassyöpä ilmenee voimakkaana androgeenireseptorin toimintana, eivätkä perinteiset antiandrogeenit, kuten bikalutamidi, tehoa siihen. Tehokkaita hoitomuotoja tähän taudin muotoon on edelleen vähän, mutta uusia lääkkeitä kehitetään jatkuvasti.

Lisätietoa

 

Tieteelliset julkaisut 

ODM-209 (CYP11A1-estäjä)

Eturauhassyöpä (CRPC), rintasyöpä

I

     

 

 

Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpä miehillä maailmanlaajuisesti. Pitkälle edenneen syövän oireet saadaan yleensä hallintaan pitkäaikaisesti ja tehokkaasti hormonihoidon avulla. Tehokkaista hoidoista huolimatta joillain potilailla tauti etenee ja siitä tulee kastraatioresistentti. Kastraatioresistentti eturauhassyöpä ilmenee voimakkaana androgeenireseptorin toimintana, eivätkä perinteiset antiandrogeenit, kuten bikalutamidi, tehoa siihen. Tehokkaita hoitomuotoja tähän taudin muotoon on edelleen vähän, mutta uusia lääkkeitä kehitetään jatkuvasti.

Lisätietoa

 

Tieteelliset julkaisut 

   

 = vaihe meneillään 

    

= vaihe valmis

     

Lisätietoa:
Tieteelliset julkaisut