Siirry pääsisältöön

Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Konsernilla on voimassa kaksi konsernin avainhenkilöiden osakeperusteista kannustinjärjestelmää.

Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Vuonna 2022 alkaneessa järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2022–2024, 2023–2025 ja 2024–2026. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Vuonna 2022 alkoi yksi ansaintajakso kalenterivuodet 2022-2024. Vuonna 2023 alkoi yksi ansaintajakso kalenterivuodet 2023–2025. Järjestelmän mahdolliset palkkiot vuonna 2022 ja vuonna 2023 alkaneilta ansaintajaksoilta perustuu Orion-konsernin liikevoittoon ja liikevaihtoon sidottujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 760 000 Orion Oyj:n B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa. Mainittuun määrään sisältyy erillinen ns. sitouttavan osakepalkkion osuus, jota hallitus voi käyttää erillisen päätöksensä mukaisesti vuosina 2022–2026. Sitouttavan osakepalkkio-osuuden määrä on enintään 100 000 osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa. Järjestelmästä ei ollut vielä 31.12.2022 mennessä maksettu palkkioina Orion Oyj:n B-osakkeita.

Järjestelmässä ei ole sitouttamisjaksoja, koska kunkin ansaintajakson pituus on kolme vuotta. Hallitus voi päättää vähentää järjestelmästä avainhenkilölle maksettavia palkkioita, jos järjestelmästä yhden kalenterivuoden aikana maksettaville kannustinpalkkioille asetetut rajat ylittyvät. Avainhenkilöille maksettavia palkkioita vähennetään seuraavasti, jos asetetut rajat ylittyvät:

  • jos kannustinpalkkion arvo ylittää 2,5 kertaa avainhenkilön bruttovuosipalkan palkkioiden maksuhetkellä, palkkion ylittävää osaa vähennetään 50 % ja
  • jos kannustinpalkkion arvo ylittää 3 kertaa avainhenkilön bruttovuosipalkan palkkioiden maksuhetkellä, niin ylimenevää osaa ei makseta

Järjestelmän keskeiset ehdot ilmenevät Orion Oyj:n 10.2.2022 julkaisemasta pörssitiedotteesta.

Vuonna 2019 alkaneessa järjestelmässä on viisi ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2019, 2019–2020, 2019–2021, 2020–2022 ja 2021–2023. Hallitus päätti ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä alkoi kolme ansaintajaksoa, kalenterivuosi 2019, kalenterivuodet 2019–2020 ja 2019–2021. Vuonna 2020 alkoi yksi ansaintajakso kalenterivuodet 2020–2022. Vuonna 2021 alkoi yksi ansaintajakso kalenterivuodet 2021–2023. Järjestelmän mahdollinen palkkio vuonna 2019, 2020 ja 2021 alkaneilta ansaintajaksoilta perustuu Orion-konsernin liikevoittoon ja liikevaihtoon sidottujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 50 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 700 000 Orion Oyj:n B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa. Mainittuun määrään sisältyy erillinen ns. sitouttavan osakepalkkion osuus, jota hallitus voi käyttää erillisen päätöksensä mukaisesti vuosina 2019–2023. Sitouttavan osakepalkkio-osuuden määrä on enintään 100 000 osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa. Järjestelmästä on 31.12.2022 mennessä maksettu palkkioina yhteensä 152 674 Orion Oyj:n B-osaketta.

Osakepalkkiojärjestelmän yhden ja kahden vuoden pituisten ansaintajaksojen perusteella saatuja osakkeita ei saanut luovuttaa järjestelmään määritetyn sitouttamisjakson aikana. Kolmen vuoden pituisiin ansaintajaksoihin ei liity sitouttamisjaksoa. Hallitus voi päättää vähentää voimassa olevasta järjestelmästä avainhenkilölle maksettavia palkkioita, jos yhden kalenterivuoden aikana maksettaville Orion-konsernin pitkän aikavälin kannustinpalkkioille asetetut rajat ylittyvät. Avainhenkilöille maksettavia palkkioita vähennetään seuraavasti, jos asetetut rajat ylittyvät:

  • jos kannustinpalkkion arvo ylittää 2 kertaa avainhenkilön bruttovuosipalkan palkkioiden maksuhetkellä, palkkion ylittävää osaa vähennetään 50 % ja
  • jos kannustinpalkkion arvo ylittää 2,5 kertaa avainhenkilön bruttovuosipalkan palkkioiden maksuhetkellä, niin ylimenevää osaa ei makseta

Järjestelmän keskeiset ehdot ilmenevät Orion Oyj:n 6.2.2019 julkaisemasta pörssitiedotteesta. 

Vuonna 2019 ja 2022 alkaneiden osakepalkkiojärjestelmien voimassa olevien ansaintajaksojen tiedot on kerrottu alla olevassa taulukossa.

Voimassa olevat ansaintajaksot 2023-2025 2022-2024 2021-2023 2020-2022
Ansaintajakson alkamispäivä 1.1.2023 1.1.2022 1.1.2021 1.1.2020
Ansaintajakson päättymispäivä 31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022
Osakepalkkioiden myöntämispäivä 23.3.2023 22.3.2022 3.3.2021 17.3.2020
Osakkeiden käypä arvo myöntämishetkellä, EUR 41,55 41,93 33,58 32,51

 

Järjestelmien palkkiot maksetaan osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana. Palkkioita järjestelmistä on maksettu ja mahdollisia tulevia palkkioita maksetaan seuraavasti:

Ansaintajakso Palkkio maksettu /
mahdollinen palkkio maksetaan 
2019 2.3.2020
2019-2020 1.3.2021
2019-2021 1.3.2022
2020-2022 1.3.2023
2021-2023 2024
2022-2024 2025
2023-2025 2026
2024-2026 2027

Hallituksen voimassa olevat palkitsemista koskevat valtuutukset

Hallituksella on Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2022 vahvistama osakeantia koskeva valtuutus, jonka mukaan hallitus voi päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta muun muassa osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Valtuutuksen ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 23.3.2022.