Siirry pääsisältöön

Valiokunnat

Hallituksen ja valiokuntien kokoonpano 20.3.2024 alkaen

Hallitus   Tarkastus-
valiokunta
Henkilöstö- ja palkitsemis-
valiokunta
Tutkimus-
valiokunta
Veli-Matti Mattila puheenjohtaja   puheenjohtaja  
Hilpi Rautelin varapuheenjohtaja   jäsen puheenjohtaja
Kari Jussi Aho jäsen   jäsen jäsen
Maziar Mike Doustdar jäsen   jäsen  
Ari Lehtoranta jäsen puheenjohtaja    
Eija Ronkainen jäsen jäsen   jäsen
Henrik Stenqvist jäsen jäsen    
Karen Lykke Sørensen jäsen jäsen   jäsen

Nimitysvaliokunta valittiin 26.4.2024

Hilpi Rautelin, puheenjohtaja
Annika Ekman
Petteri Karttunen
Minna Maasilta
Veli-Matti Mattila
Seppo Salonen

Lue lisää nimitysvaliokunnasta ja sen toiminnasta.

Hallituksen valiokuntien kokoukset

Erittely hallituksen valiokuntien kokoontumisesta ja jäsenten osallistumisesta kokouksiin tilikausittain on saatavilla Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raporteista.

Hallituksen valiokuntien työjärjestykset

Työjärjestysten mukaan valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan niiden rooli rajoittuu esitysten tekemiseen hallitukselle. Hallitus on vahvistanut kaikille valiokunnille työjärjestykset.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys

Tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus nimeää keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät, vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta.

Jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenten pätevyys ja riippumattomuus arvioidaan hallinnointikoodin mukaisesti.

Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa, ja se raportoi säännöllisesti toiminnastaan hallitukselle.

Valiokunta keskittyy erityisesti yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskeviin asioihin. Sen tehtävä on mm:

  • seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää
  • seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien toimivuutta ja tehokkuutta
  • seurata ja arvioida, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista
  • seurata ja arvioida tilintarkastajan toiminnan laadukkuutta ja riippumattomuutta ja tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoamista
  • valmistella yhtiön tilintarkastajan valinta
  • seurata yhtiön taloudellista tilannetta
  • talousraportoinnin prosessin ja riskienhallintaprosessin seuranta
  • arvioida lakien ja määräysten noudattamista koskevia prosesseja yhtiössä.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta toimii Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin tarkoittamana palkitsemisvaliokuntana. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Valiokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja se raportoi toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

Valiokunnan tehtävänä on mm. valmistella ja arvioida Orion Oyj:n toimitusjohtajan ja Orion-konsernin johtoryhmän palkitsemis- ja nimitysasioita sekä seuraajasuunnittelu. Valiokunta myös valmistelee yhtiössä noudatettavat palkitsemisen periaatteet. Valiokunnan tehtävänä on myös organisaation kehittämisen arviointi sekä valmistella ja arvioida muun henkilöstön palkitsemisen periaatteita. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan sen rooli rajoittuu esitysten tekemiseen hallitukselle.

Tutkimusvaliokunnan työjärjestys

Tutkimusvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja se raportoi säännöllisesti toiminnastaan hallitukselle.

Valiokunta analysoi, arvioi ja tekee Orion-konsernin tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan liittyvistä asioista esityksiä hallitukselle. Valiokunta esittää hallitukselle arvionsa tutkimus- ja tuotekehitystoiminnasta, olennaisista kumppanuusmahdollisuuksista ja portfolion tilanteesta.