Siirry pääsisältöön

Nimitysvaliokunnan työjärjestys

Orion Oyj:n nimitysvaliokunta on valittu 28.4.2023

Hallituksen jäsenistä koostuvien valiokuntien lisäksi yhtiöllä on nimitysvaliokunta, johon hallinnointikoodin suosituksesta poiketen voi kuulua myös muita henkilöitä kuin hallituksen jäseniä. Poikkeamisen perustelut esitetään Corporate Governance kohdassa Yleiset periaatteet. Nimitysvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Toimitusjohtaja tai konsernin johtoryhmään kuuluva henkilö ei saa olla valiokunnan jäsen.

Valiokunnan työjärjestyksen mukaan hallitus valitsee valiokunnan jäsenet ja yhden jäsenistä puheenjohtajaksi. Ennen valintaa hallitus kuulee äänimäärän mukaan yhtiön suurimpien osakkeenomistajien näkemyksiä valiokunnan kokoonpanosta. Kuuleminen tapahtuu tapaamisessa, johon kutsutaan äänimäärän mukaan yhtiön kaksikymmentä suurinta osakasluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa. Suurimpia osakkeenomistajia laskettaessa ei kuitenkaan huomioida sellaisia osakkeenomistajia, joiden omistamien osakkeiden nojalla ei saa osallistua yhtiökokoukseen. Valiokunnan jäsenten toimikausi päättyy hallituksen valittua seuraavan nimitysvaliokunnan. Valiokunta kokoontuu tarpeen mukaan ja raportoi toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

Valiokunnan tehtävänä on valmistella ja antaa hallitukselle suositus varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Palkkioiden valmistelu tapahtuu yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti. Valiokunta ilmoittaa hallitukselle suosituksensa yhtiökokoukselle tehtävistä ehdotuksista hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Valiokunnan valmistelemaa suositusta ei pidetä osakkeenomistajan tekemänä ehdotuksena yhtiökokoukselle eikä valiokunnan suosituksella ole vaikutusta hallituksen itsenäiseen päätöksentekovaltaan tai oikeuteen tehdä ehdotuksia yhtiökokoukselle. Valiokunnan muihin tehtäviin kuuluu hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden valmistelu ja hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelu.