Siirry pääsisältöön

Eettiset käytännöt tuotteen ollessa markkinoilla

Kun uusi tuote on saanut myyntiluvan kliiniseen potilaskäyttöön vuosia kestäneen, perusteellisen ja tiukasti kontrolloidun tutkimus- ja kehittämisprosessin tulosten perusteella, sen tehoa ja turvallisuutta seurataan koko tuotteen elinkaaren ajan.

Yksi myyntiluvan haltijan monista velvollisuuksista on kerätä järjestelmällisesti kokemusta valmisteen hyödyistä ja huolenaiheista myös lanseerauksen jälkeen, ja tämä vastuu jatkuu, kunnes tuote ei ole enää markkinoilla saatavilla.

Orion seuraa ja arvioi kehittämiensä tuotteiden hyötyjä ja riskejä käyttämällä tarkoituksenmukaisia menettelytapoja ja menetelmiä varmistaakseen niiden turvallisuuden potilaille. Näihin keinoihin sisältyvät esimerkiksi tuotekohtaiset riskienhallintasuunnitelmat, mahdollisiin yllättäviin haittavaikutuksiin viittaavien signaalien tunnistaminen sekä tuotteen hyötyjen ja riskien säännölliset arvioinnit sekä asianmukaiset koulutusmateriaalit. Tärkeitä ovat myös ajallaan ja laadukkaasti tehtävät toimenpiteet riskien minimoimiseksi esimerkiksi päivittämällä tuotteen valmisteyhteenveto turvallisuutta koskevilla uusilla tiedoilla ja informoimalla turvallisuutta koskevista seikoista kuluttajia ja terveydenhuollon ammattilaisia. Tuotteen markkinoille tuomisen jälkeen voidaan tehdä myös potilasturvallisuutta tai hyötyjä koskevia täydentäviä tutkimuksia. 

Tietoomme tulleet mahdolliset haittavaikutukset ja laatupoikkeamat raportoimme lääkeviranomaisille ja asiaankuuluville terveydenhuollon ammattilaisille käyttämällä sovittuja järjestelmiä ja kanavia. Aina kun syytä on, ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin viipymättä.   
Ylläpidämme tehokkaita lääketurvajärjestelmiä tuotteidemme turvallisuuden varmistamiseksi ja seuraamme hoidon soveltuvuutta, vaatimustenmukaisuutta ja toimivuutta. Lääketurvatoiminta tarkoittaa kattavaa tieteellisiin menetelmiin perustuvaa prosessia, jolla seurataan tuotteiden turvallisuutta, vähennetään niiden riskejä ja pyritään lisäämään saatavia hyötyjä.  

Vastuullisena yhtiönä Orionille on tärkeää taistella  alati kasvavaa lääkeväärennösten tarjontaa vastaan. Myös henkilöstöllämme on välitön velvollisuus ilmoittaa havaitsemansa pienikin merkki tai epäilys Orionin valmisteen väärennöksestä.  

Lääkeyhtiöillä on lakiin perustuva velvoite jakaa lääkevalmisteistaan tietoa terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille niiden turvallisen ja asiallisen käytön varmistamiseksi. Reseptilääkkeisiin liittyvää viestintää koskevat tiukat määräykset korostavat, että tuotteesta esitettyjen tietojen tulee olla yhdenmukaiset viranomaisen tuotteelle vahvistaman valmisteyhteenvedon kanssa. Orionin myynnin ja -markkinoinnin organisaatioiden noudatettavana on paljon määräyksiä ja ohjeistuksia, jotka koostuvat kansallisesta lainsäädännöstä ja muista vaatimuksista sekä mainonnan ja markkinointiviestinnän kansainvälisistä  vaatimuksista (International Code on Advertising and Marketing Communication Practice). Vaatimukset  koskevat lääkkeiden markkinointia ja viestintää, kuluttajia ja kilpailua, sekä tiedon läpinäkyvyyttä. Yhtä tärkeitä ovat omat sisäiset ohjeemme, jotka vastaavat lääketeollisuuden eettisiä periaatteita sekä Orion-konsernin eettisiä ohjeita ja politiikkoja.  

Järjestämme myynnin ja markkinoinnin tehtävissä työskenteleville henkilöillemme säännöllistä ja jatkuvaa koulutusta ja testausta. Niiden tarkoitus on varmistaa, että henkilöstämme  ovat sisäistäneet vaaditut periaatteet ja ohjeistukset ja myös noudattavat niitä, ja että heillä on tarvittavat tiedot ja taidot oikean tiedon jakamiseksi Orionin tuotteista.  
  
Lisätietoa:
EU:n komission verkkosivustolla on tietoja ihmiskäyttöön tarkoitetuista lääkkeistä.