Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus 1–3/2023

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1–3/2023 27.4.2023 klo 12.00

Tämä on tiivistelmä Orionin osavuosikatsauksesta 1–3/2023. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa https://www.orion.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

  • Liikevaihto oli 277,9 miljoonaa euroa (270,6 miljoonaa euroa 1–3/2022)
  • Liikevoitto oli 55,5 (71,5) miljoonaa euroa
  • Voitto ennen veroja oli 55,1 (72,1) miljoonaa euroa
  • Omavaraisuusaste oli 56,9 % (52,9 %)
  • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 22,0 % (35,7 %)
  • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 21,4 % (33,1 %)
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,31 (0,41) euroa
  • Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,03 (0,24) euroa
  • Näkymäarvio vuodelle 2023 on ennallaan, mutta siihen on lisätty huomio koskien mahdollista eläkesäätiön vakuutuskannan siirtämistä eläkevakuutusyhtiöön. Orion arvioi, että vuoden 2023 liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 228 miljoonan euron vaikutusta (liikevaihto vuonna 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun vaikutusta oli 1 113 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman tai kasvavan vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 208 miljoonan euron nettovaikutusta sekä ilman mahdollista Eläkesäätiön B-osaston vakuutuskannan siirtämistä. (liikevoitto vuonna 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun nettovaikutusta oli 232 miljoonaa euroa).

AVAINLUVUT

    1–3/23 1–3/22 Muutos % 1–12/22
Liikevaihto, milj. EUR 277,9 270,6 +2,7 % 1 340,6
Käyttökate (EBITDA), milj. EUR 67,7 83,0 -18,4 % 487,1
  % liikevaihdosta 24,4 % 30,7 %   36,3 %
Liikevoitto, milj. EUR 55,5 71,5 -22,4 % 439,6
  % liikevaihdosta 20,0 % 26,4 %   32,8 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 55,1 72,1 -23,6 % 440,3
  % liikevaihdosta 19,8 % 26,7 %   32,8 %
Tilikauden voitto, milj. EUR 43,8 57,3 -23,6 % 349,5
  % liikevaihdosta 15,8 % 21,2 %   26,1 %
Tutkimus- ja kehityskulut, milj. EUR 31,7 31,5 +0,6 % 133,2
  % liikevaihdosta 11,4 % 11,6 %   9,9 %
Investoinnit ilman yrityshankintaa, milj. EUR 18,1 11,1 +62,8 % 109,6
  % liikevaihdosta 6,5 % 4,1 %   8,2 %
Yrityshankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla, milj. EUR 0,0     82,0
Korolliset nettovelat, milj. EUR 110,8 -126,8 -187,4 % -118,7
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,31 0,41 -23,4 % 2,49
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, EUR 0,03 0,24 -87,9 % 3,09
Omavaraisuusaste, % 56,9 % 52,9 %   60,9 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 15,2 % -19,8 %   -13,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 22,0 % 35,7 %   45,1 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 21,4 % 33,1 %   42,2 %
Henkilömäärä kaudella keskimäärin 3 546 3 358 +5,6 % 3 472

Toimitusjohtaja Liisa Hurme:
Nubeqa® nousi Orionin myydyimmäksi tuotteeksi  

”Tammi–maaliskuussa 2023 liikevaihtomme kasvoi 2,7 prosenttia 277,9 miljoonaan euroon, ja liikevoittomme laski 22,4 prosenttia 55,5 miljoonaan euroon. Liikevoiton lasku vertailukaudesta oli ennakoitua, ja vuosi on alkanut pitkälti suunnitelmiemme mukaisesti.

Innovative Medicines -tulosyksikön liikevaihto kasvoi selvästi Nubeqa®-tuotteen hyvän kehityksen ansiosta. Nubeqa® nousi nyt ensimmäistä kertaa Orionin myydyimpien tuotteiden listan kärkeen. Branded Products -tulosyksikön liikevaihto puolestaan laski selvästi. Easyhaler®-tuoteperheen kasvu jatkui, mutta Parkinson-lääkkeiden partneritoimitusten ajoitukset sekä Divina®-sarjan myynnin lasku painoivat liikevaihtoa. Geneeristen lääkkeiden ja itsehoitotuotteiden myynti Suomessa kasvoi vahvan volyymikehityksen ansiosta. Generics and Consumer Health -tulosyksikön kokonaismyynti kuitenkin laski Simdax®-tuotteen sekä ihmiskäyttöön tarkoitettujen deksmedetomidiini-valmisteiden geneerisen kilpailun ja hintojen laskun sekä Venäjän toimintojen merkittävän supistumisen vuoksi. Animal Health -tulosyksikön liikevaihto sisältää kesäkuussa 2022 ostetun eläinlääkeyhtiö VMD:n (Inovet) liikevaihdon, mikä selittää vahvaa kasvua vertailukaudesta.

Liikevoiton lasku selittyy matalammalla bruttokatteella ja kiinteiden kulujen kasvulla. Kustannusinflaatio, hintojen lasku ja tuotemix heikensivät bruttokatetta. Venäjän toimintojen supistumisen vaikutus bruttokatteeseen oli noin 7 miljoonaa euroa negatiivinen. Nubeqan vaikutus bruttokatteeseen oli kaksijakoinen vertailukauteen verrattuna. Toisaalta rojaltit kasvoivat merkittävästi, toisaalta Orion toimitti Nubeqaa Bayerille alhaisempaan hintaan kuin vertailukaudella. Nubeqan alemmalla toimitushinnalla on vain väliaikainen vaikutus Orionin tuottojen ajoittumiseen, sillä se vähentää vastaavasti tulevien rojaltien vähennyksiä. Operatiiviset kustannukset kasvoivat ennakoidusti. Myynnin ja markkinoinnin kulut kasvoivat, koska vertailukaudella COVID-19 rajoitti vielä paikoin myynninedistämistoimia. Lisäksi myynnin ja markkinoinnin sekä hallinnon kulut sisältävät nyt myös ostetun eläinlääkeyhtiö VMD:n kulut, joita ei ollut vertailukaudella.

Koko vuoden osalta arvioimme liikevoiton kasvavan hieman tai kasvavan edellisvuodesta. Arvio perustuu muun muassa oletuksiin Nubeqan hyvän kehityksen jatkumisesta, kustannusinflaation helpottamisesesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, Simdaxin ja ihmiskäyttöön tarkoitettujen deksmedetomidiini-valmisteiden myynnin laskun tasaantumisesta sekä Nubeqan myyntiin liittyvästä 30 miljoonan euron etappimaksusta.

Tutkimus- ja kehitysputkemme edistyy strategiamme mukaisesti. Katsauskaudella laajensimme kumppanimme Bayerin kanssa darolutamidia koskevaa kliinistä kehitysohjelmaa ja aloitimme uuden monivuotisen kliinisen vaiheen III ARASTEP-tutkimuksen eturauhassyövän aikaisemmassa vaiheessa. Nubeqa hallitsi muutenkin Orionin uutisvirtaa katsauskaudella, kun Japani, Euroopan unioni ja Kiina hyväksyivät tuotteen levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän (mHSPC) hoitoon. Kumppanimme MSD:n kanssa suunnittelemme vievämme ODM-208-molekyylin faasi III -vaiheeseen tämän vuoden loppuun mennessä. Faasi II -tutkimus ODM-208-molekyylillä jatkuu suunnitellusti. Myös muut aktiiviset kliinisen vaiheen kehityshankkeet eli kliinisen vaiheen III ARANOTE-tutkimus darolutamidilla yhdessä Bayerin kanssa sekä kliinisen vaiheen I -tutkimus kivun hoitoon tarkoitetulla ODM-111-molekyylillä ovat jatkuneet suunnitellusti. Jatkamme innolla kaikkia T&K-hankkeitamme uusien hoitomuotojen kehittämiseksi niitä tarvitsevien potilaiden parhaaksi.”

Eläkevakuutuskannan mahdollinen siirtäminen eläkevakuutusyhtiöön

Orion selvittää Orionin Eläkesäätiön B-osaston vakuutuskannan siirtämistä ulkopuoliseen eläkevakuutusyhtiöön vuoden 2023 lopussa. Siirrosta aiheutuisi kertaluontoinen tulos- ja kassavirtavaikutus, joiden suuruus määräytyisi siirron toteutushetkellä, arviolta 31.12.2023.

Mahdollisen siirron tulosvaikutus riippuu erityisesti Eläkesäätiön eläkevelvoitteen laskennassa käytetyn diskonttauskoron kehityksestä vuoden 2023 aikana. Suuntaa-antavana vertailutietona tämänhetkisellä korkokannalla laskettuna siirron positiivinen tulosvaikutus olisi noin 20 miljoonaa euroa. Tulosvaikutus kasvaa diskonttauskoron laskiessa ja laskee diskonttauskoron noustessa.

Mahdollisen siirron kassavirtavaikutus riippuu erityisesti sijoitusomaisuuden tuotosta vuoden 2023 kuluessa. Suuntaa-antavana vertailutietona vuoden 2022 lopun sijoituskannan perusteella yhtiölle siirron kassavirtavaikutus olisi tämänhetkisen arvostustason mukaan laskettuna noin 60 miljoonaa euroa positiivinen.

Tavoitteena olisi siirtää vakuutuskanta eläkevakuutusyhtiöön vuoden 2023 loppuun mennessä, jolloin arvostuksen ja samalla tulos- ja kassavirtavaikutuksen kannalta ratkaiseva ajankohta olisi 31.12.2023. Tällä hetkellä ei ole varmuutta, että siirto tapahtuu.

Mahdollisen vakuutuskannan siirron vaikutusta ei sen kertaluontoisuus, hallinnollinen luonne, epävarmuus ja siirtoajankohtaan sidottu arvostus huomioiden sisällytetä Orionin vuoden 2023 näkymäarvioon, vaan näkymäarvio esitetään jatkossakin sitä ilman.

Näkymäarvio vuodelle 2023

Orion arvioi, että vuoden 2023 liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 228 miljoonan euron vaikutusta
(liikevaihto vuonna 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun vaikutusta oli 1 113 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman tai kasvavan vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 208 miljoonan euron nettovaikutusta sekä ilman mahdollista Eläkesäätiön B-osaston vakuutuskannan siirtämistä
(liikevoitto vuonna 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun nettovaikutusta oli 232 miljoonaa euroa).

Webcast ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen webcast sekä puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään torstaina 27.4.2023 klo 13.30.

Linkki suoraan webcast-lähetykseen löytyy Orionin verkkosivuilta osoitteesta www.orion.fi/sijoittajat. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla kyseisellä sivulla myöhemmin samana päivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta: http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009426  

Puhelinnumerot ja konferenssitunnus osallistumista varten toimitetaan rekisteröitymisen jälkeen. Mikäli haluat esittää kysymyksen konferenssin aikana, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi kysymysjonoon.

Kysymyksiä voi esittää myös kirjallisesti webcastin kysymyslomakkeen kautta.

Tulevia tapahtumia

Pääomamarkkinapäivä torstai 25.5.2023
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023 maanantai 17.7.2023
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2023 torstai 26.10.2023

Espoossa 27.4.2023

ORION OYJ

Hallitus

Lisätietoja katsauksesta:

Jari Karlson, talousjohtaja                 puh. 050 966 2883

Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet        puh. 010 426 2721 tai 050 966 2721

www.orion.fi/sijoittajat  

Julkaisija:

Orion Oyj

http://www.orion.fi/

http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2022 oli 1 341 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

 

Liite