Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin tilinpäätöstiedote 2017

ORION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2017 7.2.2018 klo 12.45

Orion-konsernin tilinpäätöstiedote 2017

Orionin liikevaihto vuonna 2017 oli 1 085 miljoonaa euroa (1 074 miljoonaa euroa vuonna 2016).

 • Liikevoitto oli 293 (315) miljoonaa euroa. Vertailukauden liikevoitto sisälsi 22 miljoonan euron myyntivoitot.
 • Voitto ennen veroja oli 287 (311) miljoonaa euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 65 % (61 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 36 % (41 %).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 34 % (40 %).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,61 (1,77) euroa.
 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 1,09 (1,62) euroa.
 • Taloudelliset tavoitteet ovat ennallaan.
 • Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,45 euroa osaketta kohden (2016: 1,55 euroa sisältäen  juhlavuoden 0,20 euron lisäosingon).
 • Orion arvioi, että vuoden 2018 liikevaihto on samalla tasolla tai laskee hieman vuodesta 2017 ja että liikevoitto ilman olennaisia myyntivoittoja laskee vuodesta 2017. Täydellinen näkymäarvio perusteluineen löytyy tämän katsauksen osioista 'Näkymäarvio vuodelle 2018' ja 'Näkymien perustelut'."

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

  10-12/17 10-12/16 Muutos % 1-12/17 1-12/16 Muutos %
Liikevaihto, milj. EUR 280,4 279,9 +0,2 % 1 084,6 1 073,5 +1,0 %
Liikevoitto, milj. EUR 73,1 58,7 +24,7 % 293,0 314,6 -6,9 %
  % liikevaihdosta 26,1 % 21,0 %   27,0 % 29,3 %  
Voitto ennen veroja, milj. EUR 71,6 57,7 +24,2 % 286,5 310,9 -7,9 %
  % liikevaihdosta 25,6 % 20,6 %   26,4 % 29,0 %  
Tuloverot, milj. EUR 16,5 10,1 +62,8 % 60,5 61,9 -2,2 %
T&K-kulut, milj. EUR 28,1 37,9 -25,6 % 105,1 118,2 -11,0 %
  % liikevaihdosta 10,0 % 13,5 %   9,7 % 11,0 %  
Investoinnit, milj. EUR 15,2 17,1 -11,2 % 76,5 51,1 +49,7 %
  % liikevaihdosta 5,4 % 6,1 %   7,1 % 4,8 %  
Taseen loppusumma, milj. EUR       1 055,5 1 062,9 -0,7 %
Omavaraisuusaste, %       64,6 % 60,8 %  
Nettovelkaantumisaste (gearing), %       -1,9 % -12,4 %  
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR       151,3 152,5 -0,8 %
Koroton vieras pääoma, milj. EUR       224,5 269,0 -16,5 %
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset, milj. EUR       164,1 231,9 -29,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %       36,2 % 40,9 %  
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %       34,2 % 40,3 %  
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,39 0,34 +15,8 % 1,61 1,77 -9,2 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,39 0,34 +15,8 % 1,61 1,77 -9,2 %
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,22 0,39 -44,2 % 1,09 1,62 -32,5 %
Osakekohtainen oma pääoma, EUR       4,83 4,57 +5,9 %
Henkilömäärä kauden lopussa       3 464 3 469 -0,1 %
Henkilömäärä kaudella keskimäärin       3 513 3 446 +2,0 %
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR       218,1 224,4 -2,8 %

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:

"100. toimintavuosi oli Orionille hyvä"

"Vuosi 2017, joka oli samalla Orionin 100. toimintavuosi, oli näkymäarviomme mukainen. Ylsimme liikevaihdossa edellisvuoden tasolle. Liikevoittomme, 293 miljoonaa euroa, oli ilman olennaisia myyntivoittoja laskettuna vertailukauden tasolla. Vuoden 2016 liikevoitto sisälsi 22 miljoonan euron suuruiset osakkeiden myyntivoitot.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden Stalevon, Comtessin ja Comtanin myynti laski odotetusti, mutta etenkin Easyhaler-tuoteperheen ja tehohoitorauhoite Dexdorin kasvu korvasi tätä laskua. Dexdorin myynti kehittyi edelleen suotuisasti, vaikka tuotteen geneerinen kilpailu alkoi Saksassa.


Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler-tuoteperheen myynti jatkoi hyvää kasvuaan. Budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmiste on katsauskauden jälkeen tuotu myös Ranskan markkinoille, joten se on nyt lanseerattu kaikilla keskeisillä Euroopan markkinoilla. Orion jätti huhtikuussa 2017 myyntilupahakemuksen salmeteroli-flutikasoni-yhdistelmävalmisteelle Euroopassa, ja prosessi etenee suunnitellun aikataulun mukaan.

Biosimilaari Remsiman myynnin hyvä kasvu synnytti merkittävän osan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihdon kasvusta. Kilpailutilanne on kuitenkin kiristynyt. Orion on vuoden 2018 alussa lanseerannut toisen biosimilaarin, Ritemvian (rituksimabi), jonka myynti on käynnistymässä. Tuotteen myynnin odotetaan kuitenkin jäävän Remsimaa pienemmäksi.

Erityistuotteiden myynti kasvoi Skandinaviassa sekä itäisessä Euroopassa ja Venäjällä. Suomessa myynti laski hieman, mikä johtui erityisesti katsausvuoden alussa tehdystä reseptilääkkeiden hinnoittelujärjestelmän muutoksesta. Sen vaikutus Suomen myyntiin oli ennakoitua suurempi, noin 15 miljoonaa euroa. Myös Orionin käyttämän lääkejakelijan Oriola Finland Oy:n toimitusvaikeudet vaikuttivat Suomessa myyntiä alentavasti. Toimitusvaikeuksilla ei kuitenkaan ollut olennaisia suoria vaikutuksia, ja vaikutusta rajasivat Orionin omat tilapäisjärjestelyt jakelun varmistamiseksi. Orionin tiettyjä tuotteita jakelevat väliaikaisesti myös muut jakelijat kuin Oriola Finland Oy.  

Lääkkeiden vaikuttavia aineita valmistavan Fermionin liikevaihto kehittyi hyvin, ja myös eläinrauhoitteiden myynti oli vertailukautta suurempaa. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, ja sen liikevoitto kasvoi tehostamistoimenpiteiden ansiosta.

Olemme saaneet päätökseen Janssen Pharmaceuticals, Inc. -yhtiön kanssa toteutetun  kliinisen vaiheen IIa -tutkimuksen alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) kehittämiseksi Alzheimerin taudin oireiden hoitoon. Tutkimuksessa tuotteella ei havaittu tavoiteltua tehoa. Tutkimustulokset arvioidaan yhdessä Janssen Pharmaceuticals, Inc. -yhtiön kanssa.

Jatkamme pitkäjänteisesti uusien, innovatiivisten lääkkeiden ja hoitotapojen kehittämistä potilaille, sillä se on vankka pohja strategiamme ja kasvutavoitteemme toteuttamiselle tulevaisuudessa. Odotamme tänä vuonna uutisia useasta tutkimushankkeesta, muun muassa kliinisen vaiheen III -tutkimuksen tuloksia eturauhassyövän hoitoon kehitteillä olevasta darolutamidista (ODM-201). Olemme aloittaneet uuden hankkeen Easyhaler-tuoteperheen laajentamiseksi ja uuden tiotropium-valmisteen kehittämiseksi keuhkoahtaumataudin hoitoon.

Olemme arvioineet  konsernin Orion Diagnostica -tulosyksikön strategisia vaihtoehtoja ja päättäneet selvittää sen mahdollista myyntiä tai muuta järjestelyä, jossa Orion Diagnostica siirtyisi Orion-konsernin ulkopuolelle. Selvityksen seurauksena on mahdollista päätyä myös lopputulokseen, jossa Orion Diagnostica jatkaa Orion-konsernin osana. Orion Diagnostica toimii liiketoiminnallisesti itsenäisesti, eikä sillä ole merkittäviä liiketoiminnallisia synergioita Lääkeliiketoiminnan kanssa.

Tuotteiden generisoitumisen ja hintakilpailun johdosta arvioimme, että vuoden 2018 liikevaihto on samalla tasolla tai laskee hieman vuodesta 2017. Orion jatkaa määrätietoisesti toimenpiteitä kasvun aikaansaamiseksi. Liikevaihdon arvioidun kehityksen ja näiden toimenpiteiden seurauksena liikevoiton ilman olennaisia myyntivoittoja arvioidaan laskevan vuodesta 2017. Näkymäarvio sisältää myös Orion Diagnostican. Näkymäarviomme perusteluineen löytyy tämän katsauksen osioista 'Näkymäarvio vuodelle 2018' ja 'Näkymien perustelut'."
Katsauskauden tapahtumia

13.2.2017 Orion ilmoitti, että lääketieteen tohtori Christer Nordstedt on nimitetty tutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaavaksi johtajaksi ja Orion-konsernin johtoryhmän jäseneksi 21.2.2017 lukien.

22.3.2017 Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

4.1.2018 Orion ilmoitti, että se kehittää laboratoriotoimintojensa kilpailukykyä uudistamalla niiden toimintamallia Suomessa.


23.1.2018 Orion ilmoitti päättäneensä selvittää Orion Diagnostican mahdollista myyntiä tai muuta järjestelyä, jossa Orion Diagnostica siirtyisi Orion-konsernin ulkopuolelle. Selvityksen seurauksena on mahdollista päätyä myös lopputulokseen, jossa Orion Diagnostica jatkaa Orion-konsernin osana.

Orion Diagnostica on Orion-konsernissa Lääkeliiketoiminnan ohella toinen liiketoiminta-alue, ja se on tilinpäätöksessä raportoitu omana segmenttinään. Tilikaudella 2017 Orion Diagnostican liikevaihto oli 54 miljoonaa euroa (noin 5 % Orion-konsernin liikevaihdosta) ja liikevoitto 8,9 miljoonaa euroa (noin 3 % Orion-konsernin liikevoitosta). Sen varat olivat 52 miljoonaa euroa (noin 5 % Orion-konsernin varoista). Vuoden 2017 lopussa Orion Diagostican palveluksessa oli 282 henkilöä (noin 8 % Orion-konsernin henkilömäärästä).

Orion Diagnostica toimii liiketoiminnallisesti itsenäisesti, eikä sillä ole merkittäviä liiketoiminnallisia synergioita lääkeliiketoiminnan kanssa.

Aloitetun selvitystyön aikatauluun, toteutustapaan ja lopputulokseen liittyy tässä vaiheessa vielä suurta epävarmuutta.


Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi keskiviikkona 7.2.2018 klo 13.30 Orionin pääkonttorilla, osoitteessa Orionintie 1A, Espoo. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa http://www.orion.fi/sijoittajat. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on  8162605 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Yhdysvallat: +1 323-794-2093

Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta julkaistaan Orionin kotisivuilla keskiviikon 7.2.2018 aikana.

Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta http://www.orion.fi/sijoittajat. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.

Orionin kalenterissa 2018

Varsinainen yhtiökokous 2018 tiistai 20.3.2018
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2018 tiistai 24.4.2018
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2018 keskiviikko 18.7.2018
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2018 keskiviikko 24.10.2018

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2017 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 9/2018.

                     

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja                          puh. 050 966 2883
Lilli Riikonen, viestintäpäällikkö                 puh. 050 966 2319


http://www.orion.fi/sijoittajat 


Taloudellinen katsaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2017

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 1 085 miljoonaa euroa (1 074 miljoonaa euroa vuonna 2016), ja se kasvoi 1 %. Valuuttakurssien nettovaikutus oli 2 miljoonaa euroa negatiivinen.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 1 034 (1 022) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 1 %. Orionin Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) Parkinson-lääkkeiden liikevaihto laski 16 % ja oli yhteensä 104 (124) miljoonaa euroa. Tämä oli 10 % (12 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 54 (55) miljoonaa euroa, ja se laski 2 %.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 293 (315) miljoonaa euroa, ja se laski 7 %. Etappimaksujen osuus liikevoitosta oli 12 (15) miljoonaa euroa. Vertailukauden liikevoitto sisälsi 22 miljoonaa euroa osakkeiden myyntivoittoja.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 296 (316) miljoonaa euroa, ja se laski 6 %. Etappimaksujen osuus liikevoitosta oli 12 (15) miljoonaa euroa. Lisäksi Orion teki loppuvuonna 4 miljoonan euron suuruisen ennakkomaksun tuloutuksen, joka liittyi päättyneeseen sopimusvalmistusta koskevaan sopimukseen.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 8,9 (8,4)  miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 %.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut kasvoivat 2 % ja olivat 199 (195) miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehityskulut laskivat 11 % ja olivat 105 (118) miljoonaa euroa. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (11 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 99 (112) miljoonaa euroa. Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

Hallinnon kulut olivat 49 (49) miljoonaa euroa.

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut olivat 2 (24) miljoonaa euroa. Vertailukauden tuotot sisälsivät 22 miljoonaa euroa osakkeiden myyntivoittoja.

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 287 (311) miljoonaa euroa, ja se laski 8 %. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,61 (1,77) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,61 (1,77) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 4,83 (4,57) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 36 % (41 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 34 % (40 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli -2 % (-12 %) ja omavaraisuusaste oli 65 % (61 %).

Konsernitaseen vieras pääoma 31.12.2017 oli 376 (422) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 151 (153) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 150 (150) miljoonaa euroa.

Kauden lopussa konsernin rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat 164 (232) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.

Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta oli 228 (249) miljoonaa euroa. Muutos johtui lähinnä tuloverojen maksun ajoituksesta. Investointien rahavirta oli -75 (-21) miljoonaa euroa.

Investointien rahavirtaa vertailukaudella paransivat 26 miljoonan euron suuruiset osakkeiden myynnit.
Rahoituksen rahavirta oli -220 (-237) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 77 (51) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 67 (44) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 9 (6) miljoonaa euroa. Fermionilla on meneillään merkittävä laajennusinvestointi Hangon tehtaallaan, ja Orionilla on käynnissä Easyhaler-tuotannon laajentaminen Espoon lääkevalmistetehtaalla. Fermionin laajennusinvestointi on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2018 aikana.

Näkymäarvio vuodelle 2018


Tuotteiden generisoitumisen ja hintakilpailun johdosta arvioimme, että vuoden 2018 liikevaihto on samalla tasolla tai laskee hieman vuodesta 2017 (vuonna 2017 liikevaihto oli 1 085 miljoonaa euroa).

Orion jatkaa määrätietoisesti toimenpiteitä kasvun aikaansaamiseksi. Liikevaihdon arvioidun kehityksen ja näiden toimenpiteiden seurauksena liikevoiton ilman olennaisia myyntivoittoja arvioidaan laskevan vuodesta 2017 (vuonna 2017 liikevoitto ilman myyntivoittoja oli 293 miljoonaa euroa).

Näkymien yksityiskohtaisemmat perustelut

Näkymäarvio sisältää myös Orion Diagnostican, jonka mahdollista myyntiä koskevasta selvityksestä Orion tiedotti pörssitiedotteella 23.1.2018. Yksikköä ei ole toistaiseksi eroteltu Orionin raportoinnista, vaan se sisältyy sekä konsernin vuoden 2017 lukuihin että vuoden 2018 näkymäarvioon.

Liikevaihto

Orionin brändättyjä Parkinson-lääkkeitä ovat Comtess®, Comtan® ja Stalevo®. Tuotteiden geneerinen kilpailu alkoi Yhdysvalloissa vuonna 2012 ja on laajentunut jo lähes kaikille markkinoille. Kilpailun seurauksena Orionin myynti on näiden tuotteiden osalta laskenut alhaiseksi Yhdysvalloissa sekä muutamilla muilla markkinoilla, ja kilpailun oletetaan laajenevan asteittain. Easyhaler®-tuoteperheen myynnin arvioidaan jatkavan kasvuaan. Eräissä Euroopan maissa on myönnetty myyntilupa Dexdor®-valmisteen geneeriselle versiolle, ja on oletettavaa, että tuotetta koskeva geneerinen kilpailu laajenee asteittain EU-alueella. Orion jatkaa toimenpiteitä oikeuksiensa puolustamiseksi. Geneerisen kilpailun vaikutusta myyntiin on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida. Simdax®-tuotteen molekyylipatentti päättyi syyskuussa 2015, mutta tämän ei edelleenkään arvioida vaikuttavan olennaisesti tuotteen myyntiin vuonna 2018.

Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä on merkittävä, ja hintakilpailu on jatkunut monilla markkinoilla. Orionille tärkeimmällä geneerisellä markkinalla Suomessa kilpailu jatkunee kireänä myös vuonna 2018. Tuotelanseeraukset tukevat kuitenkin edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana Suomessa. Suomessa tehtiin vuoden 2017 alussa vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden hinnoittelujärjestelmään muutoksia kaventamalla ns. hintaputkea. Tehty muutos aiheutti arviolta noin 15 miljoonan euron myynnin laskun vuonna 2017. Vuoden 2018 näkymäarvio olettaa, että järjestelmämuutos ja siihen liittyvän hintojen laskun vaikutus tulee olemaan yhtä suuri myös vuonna 2018. Orionin käyttämän Suomen lääkejakelijan Oriola Finland Oy:n syyskuussa alkaneet toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät toimitusvaikeudet vaikuttivat Suomessa myyntiä alentavasti vuonna 2017. Niiden suorat vaikutukset eivät kuitenkaan olleet olennaisia Orionin aloittamien tilapäisjärjestelyiden vuoksi. Oriola Finland Oy:n tilanteen vaikutusta vuoden 2018 myyntiin on vaikea arvioida.

Vuosina 2016 ja 2017 Remsima®-tuotteen myynti synnytti merkittävän osan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihdon kasvusta. Vuonna 2018 Remsiman myynnin arvioidaan laskevan olennaisesti edellisestä vuodesta, koska Orion ei voittanut Norjassa vuoden 2018 kansallista tarjouskilpailua eikä syksyllä 2017 järjestettyä Tanskan kansallista tarjouskilpailua. Lisäksi hintataso on laskenut merkittävästi kiristyneen kilpailun vuoksi. Orion on lanseerannut uuden biosmilaarituotteen Ritemvian® (rituksimabi). Sen myynti on kuitenkin vasta käynnistymässä, eikä tuotteen arvioida korvaavan Remsiman myynnin laskua vuonna 2018.

Orionin sopimusvalmistusliiketoiminnan myynti tulee laskemaan merkittävästi suurimman yksittäisen yhteistyösopimuksen päätyttyä vuoden 2017 lopulla kumppanin lopetettua Orionin valmistaman tuotteen myynnin. Tämän sopimuksen synnyttämä liikevaihto oli 16 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja se sisälsi muun muassa loppuvuonna tehdyn 4 miljoonan euron suuruisen ennakkomaksun suunniteltua aikaisemman tuloutuksen.

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Näihin sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joiden määrä vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Näiden maksujen sekä ajallinen että määrällinen ennakointi on vaikeaa. Jo tehtyihin sopimuksiin liittyvät mahdolliset tulevat maksut on joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimushankkeiden etenemiseen tai tutkimustuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista. Toisaalta uusien sopimusten tekeminen on yleensä prosessi, jonka aikataulua tai lopputulosta ei tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta. Näkymäarvio vuodelle 2018 ei sisällä merkittäviä yksittäisiä yhteistyösopimuksiin liittyviä maksuja. Vuoden 2018 alussa voimaan astunut uusi IFRS 15 -standardi tulee muuttamaan näiden maksujen käsittelyä. Jatkossa osa saaduista maksuista, etenkin myyntioikeuksiin liittyvät maksut, tullaan tulouttamaan pidemmän ajan kuluessa. Tähän saakka ne on yleensä kirjattu kerralla myynniksi.

Kustannukset


Markkinointikustannukset kasvavat edellisestä vuodesta esimerkiksi johtuen lisäpanostuksista Easyhaler- tuotteiston myyntiin maissa, joissa tuote lanseerattiin vasta vuonna 2017 tai joissa lanseeraus tapahtuu vuonna 2018. Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2018 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehityskulut ovat samalla tasolla kuin vuonna 2017. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät muun muassa pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2018 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, minkä vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa. Kulujen kertymään vaikuttavat kuitenkin olennaisesti myös kumppanuusrakenteet sekä se, miten syntyvät kustannukset jaetaan Orionin ja yhteistyökumppaneiden kesken. Esimerkiksi darolutamidin (ODM-201) tutkimusten kuluista Bayer maksaa suurimman osan.

Investoinnit

Vuonna 2018 konsernin investointien kokonaismäärän arvioidaan laskevan vuodesta 2017, jolloin ne olivat 77 miljoonaa euroa. Suurimman yksittäisen meneillään olevan investointihankkeen, Fermionin Hangon tehtaan laajennuksen, on tarkoitus valmistua kesään 2018 mennessä.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynti laskee vuonna 2018 geneerisen kilpailun seurauksena. Kilpailun vaikutukset on jo sisällytetty kuluvan vuoden näkymäarvioon. Stalevon geneerisen kilpailun laajentumisen ajankohtaan ja voimakkuuteen niin Euroopassa kuin muuallakin liittyy edelleen kuitenkin epävarmuutta, jolla saattaa olla olennaista vaikutusta tässä vaiheessa tehdyn arvion tarkkuuteen. Dexdorin ja Simdaxin peruspatentit ovat päättyneet. Tuotteilla on kuitenkin yhä voimassa muuta tuotesuojaa. Orionin tiedossa on, että eräissä Euroopan maissa on myönnetty myyntilupa Dexdor-valmisteen geneeriselle versiolle, ja on oletettavaa, että geneerinen kilpailu laajenee asteittain EU-alueella. Geneerisen kilpailun vaikutusta myyntiin on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida. Simdaxin osalta mahdollisen geneerisen kilpailun ei arvioida vaikuttavan olennaisesti tuotteen myyntiin vuonna 2018. Orion jatkaa toimenpiteitä oikeuksiensa puolustamiseksi.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Parkinson-lääkkeiden toimitukset suurimmalle yhteistyökumppanille Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat muun muassa varastotasojen muutoksia. Lisäksi Novartis-toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.

Yhdysvaltojen dollarin synnyttämä valuuttakurssiriski on viime vuosina pienentynyt, koska dollareissa tapahtuvan laskutuksen osuus Orionin liikevaihdosta on pienentynyt alle kymmeneen prosenttiin ja samanaikaisesti dollareissa tapahtuvien ostojen määrä on kasvanut. Tällä hetkellä suurin valuuttariski liittyy eurooppalaisiin valuuttoihin kuten Ruotsin kruunuun ja Englannin puntaan. Euroopan maiden valuuttojen synnyttämän riskin kokonaisvaikutusta pienentää kuitenkin se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksen merkitys on myös kasvanut Parkinson-lääkkeiden Japanin myynnin kasvun myötä. Venäjän ruplaan liittyvä valuuttakurssivaikutus on kasvanut valuutan voimakkaan heilunnan vuoksi. Venäjän myynnin osuus koko Orionin liikevaihdosta ei kuitenkaan ole merkittävä.

Orionin laaja tuotevalikoima saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tehdä tuotannossa vaaditun korkean laatutason ylläpitämisen haastavaksi. Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat suorittavat lääkkeiden kehityksen ja valmistuksen säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia Orionin toimipisteissä. Mahdollisesti vaadittavilla korjaavilla toimenpiteillä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia. Orionin tuotevalikoimassa on myös muiden lääkeyhtiöiden valmistamia tuotteita. Näiden valmistajien toimitusvarmuuteen tai tuotteiden laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa riskin Orionin toimitusvarmuudelle. Myös Suomen lääkejakelussa käytössä oleva yksikanavajärjestelmä, jossa Orionin tuotteet ovat tähän asti kulkeneet asiakkaille vain yhden tukkurin kautta, saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle. Toimitusten turvaamiseksi Orionin tiettyjä tuotteita jakelevat väliaikaisesti myös muut jakelijat kuin Oriola Finland Oy.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion tekee yleensä yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennaista vaikutusta tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluvat merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennaista vaikutusta Orionin tulokseen. Vuosina 2014-2017 näiden maksujen määrä on vaihdellut 8 miljoonan ja 39 miljoonan euron välillä. Maksut saattavat olla sidottu tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä.

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Hallituksen esitys voitonjaosta, osinko 1,45 euroa osakkeelta

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 335 452 628,59 euroa eli 2,39 euroa osaketta kohden.
Summasta tilikauden voittoa on 229 760 549,41 euroa eli 1,63 euroa osaketta kohden. Osakekohtaiset summat on laskettu ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,45 euroa osaketta kohden.

Osingonjaon täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 140 582 427 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi yhteensä 203 844 519,15  euroa. Konsernin osingonjakosuhde tilikaudelta 2017 olisi 90,1 % (87,6 %). Osingon maksupäivä olisi 29.3.2018 ja osinkoon olisivat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka ovat merkittyinä yhtiön osakasluetteloon 22.3.2018.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen lahjoitetaan hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti 250 000 (300 000) euroa ja että omaan pääomaan jätettäisiin 131 358 109,44 euroa.


Strategia

Orionin hallitus on vahvistanut yhtiön strategian vuosille 2018-2022.

Toimintaympäristö

Orionin strategiaan vaikuttavat maailmanlaajuiset terveydenhuollon megatrendit, joilla on olennainen merkitys lääkkeiden kulutuksen kehittymiseen, lääkkeiden hintatasoon ja lääketutkimuksen edistymiseen. Tällaisia megatrendejä ovat esimerkiksi:

 • väestön ikääntyminen
 • tieteen edistysaskeleet kuten henkilökohtainen lääketiede, genetiikan ja epigenetiikan tiedon lisääntyminen, lääkeannostelun kehittyminen ja diagnostiikan kehittyminen
 • terveydenhuollon kasvava kustannustaakka ja sen seurauksena tarve kustannustehokkaille hoidoille ja lääkkeille
 • lisääntynyt henkilökohtainen vastuunotto omasta terveydestä

Missio ja arvot

Orionin missiona on rakentaa hyvinvointia. Orion luo hyvinvointia tuomalla markkinoille lääkkeitä ja diagnostisia testejä, joista potilaat saavat apua ja tehoa sairauksiensa hoitoon. Tehokas lääke tuo lisäarvoa potilaalle parantamalla myös elämänlaatua. Orionin strategian toteuttamisen taustalla ovat Orionin arvot, jotka kuvaavat tapaa työskennellä yhtiössä. Nämä arvot ovat:

 • keskinäinen luottamus ja arvostus
 • laatu, luotettavuus ja turvallisuus
 • asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen
 • innovatiivisuus
 • pyrkimys parhaaseen tulokseen

Painopistealueet

Toteuttaakseen missiotaan ja saavuttaakseen strategiset tavoitteensa, Orion  keskittyy systemaattisesti olennaisiin painopistealueisiin ja niiden kehittämiseen. Strategian toteuttamisen kannalta keskeiset painopistealueet ovat:

 • Laatu ja turvallisuus. Korkea laatu, tuotteiden turvallisuus ja viranomaisvaatimusten noudattaminen ovat olemassaolon edellytys lääketeollisuudessa. Orion kehittää näitä alueita jatkuvasti ja systemaattisesti voidakseen vastata lisääntyviin vaatimuksiin ja sidosryhmien odotuksiin.
 • Kilpailukykyinen ja elinvoimainen tuotteisto vaatii yhtiöltä jatkuvaa panostusta tuotteiston uudistamiseen: tuotteiden kehittämiseen, valmistukseen ja hankintaan sekä tehokkaaseen lanseeraukseen ja elinkaaren hallintaan.
 • Vahva yhdessä tekemisen kulttuuri, jonka perustana on asiakkaalle arvokas ja merkityksellinen työ. Orion haluaa olla erinomainen työpaikka sekä vastuullinen ja houkutteleva työnantaja, joka huolehtii henkilöstönsä työhyvinvoinnin ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä.
 • Kumppanuudet. Orionin toiminta pohjautuu lähes kaikissa toiminnoissa maailmanlaajuisten verkostojen hyödyntämiseen, joten hyvin hoidetut kumppanuudet ovat yhtiölle kilpailuetu. Tämä edellyttää Orionilta ennakkoluulottomuutta sekä avoimuutta oppia uutta kumppaneilta. Kumppanuuksia pitää myös hoitaa niin, että toimintatavat ja vastuut ovat selvät ja niistä on yhdessä sovittu.
 • Tuottavuus ja joustavuus. Lääkkeiden hintapaineissa Orion edellyttää toiminnoiltaan kustannustietoisuutta sekä saumatonta yhteistyötä yhtiön eri osien välillä, jotta tavoiteltu kannattavuustaso voidaan saavuttaa. Tämän lisäksi toiminnan on oltava joustavaa, ja sen on kyettävä nopeasti reagoimaan muutoksiin toimintaympäristössä. Orion voi kokonsa vuoksi olla ketterämpi kuin suuret yhtiöt ja saada tästä kilpailuetua.

 

Strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet, joiden toteutumista yhtiössä seurataan selkeästi määritetyillä mittareilla, ovat seuraavat:

 • Uusien innovatiivisten ja kustannustehokkaiden lääkkeiden ja hoitotapojen tuominen potilaille. Orion tuo uusia lääkkeitä ja diagnostisia testejä markkinoille. Tuotekehitysputkessa on tasapainoinen määrä alkuperätuotteita ja geneerisiä tuotteita eri hankevaiheissa. Yhtiö pyrkii tutkimuksessaan alan parhaaseen panos/tuotos-suhteeseen.

 • Työskentely yhdessä asiakkaan hyväksi. Orionin henkilöstö on sitoutunutta ja ymmärtää asiakkaiden tarpeet. Työilmapiiri, asiakastyytyväisyys sekä Orion-mielikuva ovat huippuluokkaa.

 • Toiminnan jatkuva parantaminen kestävän kehityksen alueella. Potilasturvallisuus on painavin näkökulma Orionin yritysvastuussa. Potilasturvallisuuden ydin on, että Orionin tuotteet ovat asianmukaisesti käytettyinä turvallisia. Yhtiön ympäristövastuista huolehtiminen on tärkeä osa kestävää kehitystä. Lisäksi Orionin tavoitteena on henkilöstön työturvallisuuden ja työssäjaksamisen jatkuva kehittäminen.

 • Markkinoita nopeampi kasvu. Kasvu mahdollistaa yhtiön kehittämisen ja hallittujen riskien ottamisen. Tavoitteeseen pyritään sekä koko yhtiön tasolla että niillä maantieteellisillä ja tuotealuilla, joilla Orion toimii.

 • Kannattavuuden vahva kehittyminen
   

Taloudelliset tavoitteet

Taloudellisten tavoitteiden avulla Orion pyrkii konsernin omistaja-arvon kehittämiseen, taloudellisen vakauden varmistamiseen ja kannattavaan kasvuun. Orionin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Kasvattaa liikevaihtoa lääkemarkkinan kasvua nopeammin. Tavoitteen toteuttaminen vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiston kehittämiseen.
 • Säilyttää kannattavuus hyvällä tasolla. Tavoitteena on liikevoitto, joka ylittää 25 prosenttia liikevaihdosta.
 • Pitää omavaraisuusaste vähintään 50 prosentin tasolla.
 • Jakaa vuotuista osinkoa, joka lähivuodet on vähintään 1,30 euroa/osake, ja kasvattaa osinkoa pidemmällä aikavälillä.

Lyhyellä aikajänteellä toteutunut kehitys voi poiketa tavoitteista.

Lupaavasti kehittynyt tutkimus- ja kehityshankeputki tulee todennäköisesti nostamaan yhtiön tutkimuskuluja jonkin verran lähivuosina. Tutkimushankkeisiin liittyvien jo tehtyjen sopimusten ja näiden suotuisaan edistymiseen sekä muiden hankkeiden partnerointiin liittyvien uusien mahdollisten sopimusten arvioidaan kuitenkin tuottavan olennaisia allekirjoitus- ja etappimaksuja tulevina vuosina. Onnistuessaan hankkeet siten osaltaan vaikuttavat positiivisesti Orionin liikevaihtoon ja erityisesti liikevoittoon jo ennen uusien alkuperälääkkeiden mahdollista hyväksyntää ja varsinaisen tuotemyynnin alkamista.


Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 31.12.2017 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli
37 120 346 (38 294 154) kappaletta ja B-osakkeita 104 137 482  (102 963 674) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46  (92 238 541,46) euroa. Vuoden 2017 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 675 401 (783 366) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 31.12.2017 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 845 869 001 (868 063 388) ääntä.

Orionilla oli vuoden 2017 lopussa 57 339 (48 547) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen
B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Vuonna 2017 osakkeita muunnettiin yhteensä 1 173 808 kappaletta.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.12.2017 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 4 406 miljoonaa euroa.

Vuoden 2017 aikana Orionin A-osaketta vaihdettiin Nasdaq Helsingissä yhteensä 3 197 610
kappaletta ja B-osakkeita 86 593 836 kappaletta. Vaihdettujen osakkeiden arvo vastasi yhteensä 3 882 miljoonaa euroa. Vuoden aikana A-osakkeista vaihdettiin 8,5 % ja B-osakkeista 83,5 %. Keskimääräinen vaihto Orionin osakkeilla oli 63,6 %.

Orionin A-osakkeen kurssi laski vuoden 2017 aikana 24 % ja B-osakkeen 27 %. A-osakkeen päätöskurssi 31.12.2017 oli 32,07 euroa ja B-osakkeen päätöskurssi 31.12.2017 oli 31,08 euroa. Orionin A-osakkeen vuoden korkein kurssi oli 58,35 euroa ja alin kurssi 31,21 euroa. B-osakkeen korkein kurssi vuoden 2017 aikana oli 58,50 euroa ja alin kurssi 29,72 euroa.

Nasdaq Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla. Orionin A-osakkeiden vaihdon volyymi Nasdaq Helsingissä oli noin 96 % koko niiden vaihdon volyymista vuonna 2017. Orionin B-osakkeiden vaihdon volyymi Nasdaq Helsingissä oli noin 64 % koko niiden vaihdon volyymista vuonna 2017 (Lähde: Fidessa Fragmentation Index). 

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hankintavaltuutus on käytetty vuoden 2016 aikana.

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 600 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksen ehdot on selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 22.3.2016.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Konsernilla on voimassa kaksi konsernin avainhenkilöiden osakepohjaista kannustinjärjestelmää:
Orion-konsernin pitkäjänteinen kannustinjärjestelmä 2013 sekä Orion-konsernin pitkäjänteinen kannustinjärjestelmä 2016. Niistä on tiedotettu 5.2.2013 ja 2.2.2016 annetuilla pörssitiedotteilla.

Orion luovutti 1.3.2017 yhteensä 107 965 kpl yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin kuuluville henkilöille ansaintajaksoilta 2014-2016 ja 2016 maksettavina osakepalkkioina.

Molempien osakepalkkiojärjestelmien yhden vuoden pituisten ansaintajaksojen perusteella saatuja osakkeita ei saa luovuttaa järjestelmään määritetyn sitouttamisjakson aikana. Kolmen vuoden ansaintajaksoihin ei liity sitouttamisjaksoa.

Omistuspohja

Orionin osakkeet kuuluvat Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear Finland on Orionin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä.

Orionilla oli vuoden 2017 lopussa 57 339 (48 547) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 95 % (96 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 40 % (39 %) ja kaikista äänistä 62 % (61 %). Hallintarekisteröityjä ja ulkomaalaisessa omistuksessa olevia osakkeita oli 56 (61) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 40 % (43 %) ja 9 % (9 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli vuoden 2017 lopussa 675 401 (783 366) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,5 % (0,6 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,08 % (0,09 %).

Liputusilmoitukset

Vuoden 2017 aikana ei tehty liputusilmoituksia.

Johdon osakeomistukset

Vuoden 2017 lopussa hallituksen yhteenlasketussa osakeomistuksessa oli yhteensä 75 429 kappaletta yhtiön osakkeita, joista 39 728  oli A-osakkeita ja 35 701 B-osakkeita. Toimitusjohtajan omistuksessa oli vuoden 2017 lopussa 92 519 yhtiön osaketta, jotka kaikki olivat B-osakkeita. Konsernin johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtaja poislukien) omistuksessa oli yhtiön osakkeita yhteensä 145 660 kappaletta, jotka kaikki olivat B-osakkeita. Yhtiön ylimmän johdon omistuksessa oli näin ollen yhteensä 0,22 % yhtiön koko osakekannasta ja 0,13 % yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia.

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä vuonna 2017 oli 3 513 (3 446). Vuoden 2017 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 464 (3 469) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 786 (2 796) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 678 (673) henkilöä.

Palkat ja muut henkilöstökulut vuonna 2017 olivat yhteensä 218 (224) miljoonaa euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Orion-konserniin kuuluvia yhtiöitä on osapuolena erilaisissa oikeusriidoissa, joita ei kuitenkaan pidetä konsernin kannalta merkittävinä oikeudellisina asioina.


Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2017 oli yhteensä 2 378 (2 337) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 % edellisvuodesta. Orion säilytti asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2017 oli yhteensä 294 (300) miljoonaa euroa, ja se laski 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 12 % (13 %).

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat noin 10 % konsernin liikevaihdosta.

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   MAT9/2017 MAT9/2016 Muutos %
Yhdysvallat USD 7 9 -20 %
Eurooppa TOP 5 EUR 56 75 -24 %
Japani EUR 75 76 -1 %
Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT9/2017 (10/2016-9/2017)
Eurooppa TOP 5: Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu geneerisestä kilpailusta.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti syyskuuhun 2017 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan 537 (526) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 62 (44) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 42 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2017 oli 1 034 (1 022) miljoonaa euroa ja liikevoitto 296 (316) miljoonaa euroa. Etappimaksujen osuus liikevaihdosta ja -voitosta oli 12 (15) miljoonaa euroa. Ne koostuivat myyntioikeuksiin liittyvistä maksuista. Lisäksi Orion teki loppuvuonna 4 miljoonan euron suuruisen ennakkomaksun tuloutuksen, joka liittyi päättyneeseen sopimusvalmistusta koskevaan sopimukseen.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 29 % (31 %) segmentin liikevaihdosta. Vertailukauden liikevoitto sisälsi 22 miljoonaa euroa osakkeiden myyntivoittoja.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto vuonna 2017 oli 475 (446) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 46 (44 %).

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto oli 359 (350) miljoonaa euroa. Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku on jatkunut tasaisena, mutta muiden tuotteiden myynti kehittyi hyvin.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi). Niiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2017 oli 104 (124) miljoonaa euroa, ja se laski 16 %. Yhdysvalloissa Orionin Parkinson-lääkkeillä on useita geneerisiä kilpailijoita, ja kilpailu lisääntyy Euroopassa sekä myös muilla markkinoilla. Japanissa Comtan-tuotteella on geneerisiä kilpailijoita, mutta Stalevo-tuotteen osalta geneerinen kilpailu ei ole vielä alkanut.  

Parkinson-lääkkeiden myynnin jakauma:

milj. EUR 2017 2016 Muutos %
Stalevo-toimitukset Novartikselle 55 65 -15 %
Comtan-toimitukset Novartikselle 18 24 -28 %
Orionin Stalevo-myynti 25 31 -19 %
Orionin Comtess-myynti 6 4 +52 %

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2017 oli 77 (64) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 20 %. Kasvu johtui pääosin budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmisteen myynnistä.

Budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmisteen myynti vuonna 2017 oli 40 (27) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 46 %. Tuotteen maantieteellinen laajentuminen jatkui, ja se on lanseerattu
kaikilla keskeisillä Euroopan markkinoilla. Toimitukset Orionin rinnakkaismarkkinointikumppanille Menarinille alkoivat vuonna 2017 myös muutamassa Etelä-Euroopan maassa, ja katsauskauden jälkeen Menarini lanseerasi tuotteen Ranskassa. Vuoden 2017 lopussa Orion ja Menarini laajensivat yhteistyötään sopimalla, että Menarini jakelee budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmistetta Aasian ja Tyynenmeren alueella. Lisäksi Orion on vuonna 2016 tehnyt sopimuksen Hikma Pharmaceuticals PLC:n kanssa budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmisteen markkinoinnista Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella, ja ensimmäiset myyntilupahakemukset on jätetty tällä alueella.

Orion on huhtikuussa 2017 jättänyt myyntilupahakemuksen salmeteroli-flutikasoni-yhdistelmävalmisteelle Euroopassa, ja prosessi etenee suunnitellun aikataulun mukaan. Orionilla on meneillään Easyhaler-tuotannon laajentaminen Espoon lääkevalmistetehtaalla.

Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti kehittyi myös suotuisasti, ja sen liikevaihto kasvoi 13 %, ollen 64 (57) miljoonaa euroa vuonna 2017. Eräissä Euroopan maissa on myönnetty myyntilupa valmisteen geneeriselle versiolle, ja on oletettavaa, että tuotetta koskeva geneerinen kilpailu laajenee asteittain EU-alueella. Vuonna 2017 kilpailua oli ainoastaan Saksassa. Orion jatkaa toimenpiteitä oikeuksiensa puolustamiseksi. Geneerisen kilpailun vaikutusta myyntiin on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida. Precedex®-tehohoitorauhoitteen myynti oli 25 (20) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 28 % lähinnä partnerille tehtyjen vertailukautta suurempien lääkeainetoimitusten vuoksi.

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto vuonna 2017 oli 57 (56) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 %. Simdaxia myydään maailmanlaajuisesti yhteensä yli 50 maassa.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista sekä biosimilaareista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto vuonna 2017 oli 519 (508) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 %.

Erityistuotteet-tulosyksikön tärkeimmät markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia sekä itäinen Eurooppa ja Venäjä. Skandinaviassa myynti kasvoi 14 % ja oli 94 (82) miljoonaa euroa. Itäisessä Euroopassa ja Venäjällä myynti kasvoi 10 % ja oli 65 (59) miljoonaa euroa. Suomessa tulosyksikön myynti laski 2 % ja oli 292 (300) miljoonaa euroa vuonna 2017, johtuen muun muassa Suomessa vuoden 2017 alussa tehdystä reseptilääkkeiden hinnoittelujärjestelmän muutoksesta, joka laski myyntiä noin 15 miljoonaa euroa vuonna 2017. Lisäksi Orionin käyttämän lääkejakelijan Oriola Finland Oy:n toimitusvaikeudet laskivat Erityistuotteiden myyntiä Suomessa. Toimitusvaikeuksilla ei kuitenkaan ollut olennaisia suoria vaikutuksia Orionin aloittamien tilapäisjärjestelyjen vuoksi. Orionin tiettyjä tuotteita jakelevat väliaikaisesti myös muut jakelijat kuin Oriola Finland Oy.

Muun muassa reuman hoitoon tarkoitetun Remsima®-biosimilaarivalmisteen liikevaihto oli 57 (42) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 34 % vuonna 2017. Kilpailutilanne on kuitenkin kiristynyt ja hintataso laskenut. Tulevaisuudessa tuotteen myynnin kehitys perustuu menestykseen kansallisissa tarjouskilpailuissa Norjassa ja Tanskassa. Orion ei voittanut Norjan vuoden 2018 kansallista kilpailua eikä syksyllä 2017 järjestettyä Tanskan kansallista kilpailua. Orion on lanseerannut vuoden 2018 alussa toisen biosimilaarin, Ritemvian® (Celltrionin rituksimabi-biosimilaari), jonka myyntioikeudet Orionilla on Pohjoismaissa ja Virossa. Tuotteen myynti on käynnistymässä. Aikataulu ja käyttöaiheet vaihtelevat maakohtaisen patenttitilanteen sekä tarjouskilpailujen avautumisen mukaan. Tuotteen myynnin odotetaan kuitenkin jäävän Remsimaa pienemmäksi.

Geneeristen entakaponituotteiden myynti kasvoi 42 % ja oli 19 (13) miljoonaa euroa vuonna 2017, mikä on osittain korvannut brändättyjen Parkinson-tuotteiden myynnin laskua.

Eläinlääkkeet

Pohjoismaissa ja osassa itäistä Eurooppaa Orion myy itse eläinlääkkeitä, ja muilla alueilla yhtiö toimii partnerien kautta. Lisäksi Orion markkinoi ja myy Pohjoismaissa useiden muiden yhtiöiden valmistamia eläinlääkkeitä. Orionin Eläinlääkkeet-yksiköllä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa.

Tulosyksikön liikevaihto vuonna 2017 oli 76 (77) miljoonaa euroa, ja se laski 2 %. Tulosyksikön liikevaihdosta 40 % (36 %) eli 31 (28) miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoitteiden tuoteperheen myynnistä, joka kasvoi 9 % edellisvuodesta. Tuoteperheeseen kuuluvat Orionin eläinrauhoitteet Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini) ja Domosedan® (detomidiini) sekä rauhoitteiden vastavaikuttaja Antisedan® (atipametsoli).

Fermion

Fermion valmistaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön, ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Muille lääkeyhtiöille Fermion valmistaa geneerisiä lääkeaineita sekä tarjoaa sopimusvalmistuspalveluita uusien vaikuttavien lääkeaineiden kehitykseen ja valmistukseen.

Fermionin myynti kehittyi myönteisesti. Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön kasvoi 7 % vuonna 2017, ja oli 51 (48) miljoonaa euroa, mikä on yli puolet koko Fermionin liikevaihdosta. Lääkeraaka-aineiden kaupassa tilaussyklit ovat viime vuosina muuttuneet yhä lyhyemmiksi, ja tämä on johtanut liiketoiminnan volyymin aiempaa selkeästi suurempaan vaihteluun vuoden kuluessa ja eri vuosien välillä. Fermionin merkittävä, yli 30 miljoonan euron laajennusinvestointi Hangon tehtaalla on edennyt suunnitellusti, ja uuden tuotantolaitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 aikana.

Tutkimus ja kehitys

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut vuonna 2017 laskivat 11 %, ja olivat 105 (118) miljoonaa euroa, mikä johtui muun muassa tutkimushankkeiden ajoituksesta. Lääkeliiketoiminnan osuus tutkimus- ja kehityskuluista oli 99 (112) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (11 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Orion sai joulukuussa 2016 valmiiksi tutkimukset Easyhaler®-tuoteperheeseen kuuluvalla salmeteroli-flutikasoni-yhdistelmävalmisteella. Saatujen myönteisten tulosten perusteella Orion jätti huhtikuussa 2017 myyntilupahakemuksen tuotteelle Euroopassa. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.


Orion on aloittanut uuden hankkeen Easyhaler®-tuoteperheen laajentamiseksi. Yhtiö kehittää tiotropium-valmistetta Euroopan markkinoille, ja valmisteen bioekvivalenssitutkimus on meneillään. Tiotropium on pitkävaikutteinen keuhkoputkia avaava antikolinergi, jota käytetään keuhkoahtaumataudin hoidossa.

Orion ja Bayer aloittivat vuonna 2014 maailmanlaajuisen yhteistyön uuden suun kautta otettavan androgeenireseptorin estäjän darolutamidin (ODM-201) kehitystyössä ja kaupallistamisessa. Yhtiöillä on meneillään yhteinen kliinisen vaiheen III -tutkimus (ARAMIS), jossa arvioidaan darolutamidin tehoa ja turvallisuutta potilailla, joilla on etäpesäkkeetön kastraatioresistentti eturauhassyöpä (nmCRPC).

Vuonna 2016 Orion ja Bayer sopivat laajentavansa darolutamidin kehitysohjelmaa ja aloittivat vuoden lopussa uuden faasi III -tutkimuksen (ARASENS). Tutkimus arvioi lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta yhdessä vakiintuneen androgeenideprivaatioterapian (ADT-hoito) sekä kemoterapia-aine dosetakselin kanssa potilailla, joilla on vasta diagnosoitu levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC) ja jotka ovat aloittamassa hormoniterapiahoitoa.

Orion sai vuonna 2016 valmiiksi kliinisen vaiheen II -tutkimuksen amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) sairastavien potilaiden hoitoon tarkoitetulla suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla (ODM-109). Vaikka tutkimus ei saavuttanut päätavoitettaan, tulokset olivat kuitenkin lupaavia. Saatujen tulosten perusteella Orion suunnittelee jatkavansa kehitysohjelmaa. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA on myöntänyt ODM-109:lle harvinaislääkestatuksen (Orphan Drug Designation). 

Orion on saanut päätökseen  kliinisen vaiheen IIa -tutkimuksen alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) kehitystyössä. Yhteistyössä Janssen Pharmaceuticals, Inc. -yhtiön kanssa toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin lääkeaihion kahden eri formulaation tehoa Alzheimerin tautiin liittyvien agitaatio- ja aggressio-oireiden hoidossa. Lisäksi tutkittiin molekyylin vaikutuksia kognitioon ja hoidon turvallisuutta. Tutkimuksessa tuotteella ei havaittu tavoiteltua tehoa. Tutkimustulokset arvioidaan yhdessä Janssen Pharmaceuticals, Inc. -yhtiön kanssa, ja päätös hankkeen jatkosta tehdään myöhemmin.

Orionilla on meneillään toisen vaiheen kliininen tutkimus Parkinsonin taudin oireiden hoitoon tarkoitetulla lääkeaihiolla, jossa uuteen levodopa/karbidopaformulaatioon on yhdistetty Orionin kehittämä COMT-estäjä (ODM-104). Tutkimuksessa verrataan tuotetta jo markkinoilla olevaan Stalevo-tuotteeseen, jossa vaikuttavat aineet ovat COMT-estäjä entakaponi, karbidopa ja levodopa.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen II -tutkimus syöpien hoitoon tarkoitetulla uudella kohdennetulla FGFR+VEGFR inhibiittorilla (ODM-203). Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion tehoa kiinteiden syöpäkasvaimien kehityksen hidastamisessa potilailla, joilla on havaittu syöpäkasvaimessa FGFR- muutoksia.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen I -tutkimus BET-proteiinien estäjällä (ODM-207), joka estää keskeisten syöpägeenien kuten myc-geenin transkriptiota monissa syöpälajeissa. Prekliinisissä tutkimuksissa ODM-207 on osoittanut kasvua hidastavia vaikutuksia useissa kiinteiden kasvaimien solulinjoissa. Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion turvallisuutta ja siedettävyyttä sekä alustavaa tehoa syöpäpotilailla.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa. Näissä tutkitaan muun muassa keskushermostosairauksia, syöpää ja neuropaattista kipua.

Orion uudisti vuonna 2017 tutkimus ja kehitys -organisaatiotaan. Uudistuksen myötä Orion on laajentamassa lääkekehitysosaamistaan kattamaan myös biologiset lääkkeet.


Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2017 oli 54 (55) miljoonaa euroa, ja se laski 2% johtuen pääosin yhden yhteistyökumppanin ostojen jaksottumisesta.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 8,9 (8,4) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 % toiminnan tehostamistoimenpiteiden myötä. Liikevoitto oli 17 % (15 %) segmentin liikevaihdosta.

Päätuotteena jatkoivat QuikRead®-vieritestit, joiden myynti oli edellisvuoden tasolla. QuikRead go® -tuoteperheen CRP-testien avulla voidaan infektiotautien diagnostiikassa ohjata antibioottihoito sellaisille potilaille, jotka niitä tarvitsevat ja ehkäistä antibioottien turhaa käyttöä tilanteissa, joissa potilaalle ei ole niistä hyötyä. Turhien antibioottikuurien välttäminen auttaa kasvavan antibioottiresistenssiongelman hoitamisessa. QuikRead go® -tuoteperheeseen kuuluu myös muita diagnostisia testejä muun muassa streptokokki A -bakteerin aiheuttaman nielutulehduksen sekä mahasuolikanavan verenvuodon toteamiseen. Tuoteperhe on kasvamassa neljällä uudella testillä, joihin lukeutuu muun muassa diabeteksen hoidon seurantaan tarkoitettu uusi glykosyloituneen hemoglobiinin testi.

Orion ilmoitti 23.1.2018 päättäneensä selvittää Orion Diagnostican mahdollista myyntiä tai muuta järjestelyä, jossa Orion Diagnostica siirtyisi Orion-konsernin ulkopuolelle. Selvityksen seurauksena on mahdollista päätyä myös lopputulokseen, jossa Orion Diagnostica jatkaa Orion-konsernin osana.

Tilikaudella 2017 Orion Diagnostican liikevaihto oli noin 5 % Orion-konsernin liikevaihdosta ja liikevoitto noin 3 % konsernin liikevoitosta. Sen varat olivat 52 miljoonaa euroa eli noin 5 % konsernin varoista. Vuoden 2017 lopussa Orion Diagostican palveluksessa oli 282 henkilöä, mikä oli noin 8 % Orion-konsernin henkilömäärästä.

Orion Diagnostica toimii liiketoiminnallisesti itsenäisesti, eikä sillä ole merkittäviä liiketoiminnallisia synergioita lääkeliiketoiminnan kanssa.

Aloitetun selvitystyön aikatauluun, toteutustapaan ja lopputulokseen liittyy tässä vaiheessa vielä suurta epävarmuutta.

Espoossa 7.2.2018

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
  Jari Karlson
talousjohtaja


Taulukko-osa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR 10-12/17 10-12/16 Muutos % 1-12/17 1-12/16 Muutos %
Liikevaihto 280,4 279,9 +0,2 % 1 084,6 1 073,5 +1,0 %
Myytyjen suoritteiden kulut -111,7 -113,2 -1,4 % -440,6 -421,7 +4,5 %
Bruttokate 168,7 166,7 +1,2 % 644,0 651,8 -1,2 %
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 1,0 1,9 -50,1 % 1,8 24,3 -92,6 %
Myynnin ja markkinoinnin kulut -52,3 -57,3 -8,8 % -198,6 -194,7 +2,0 %
T&K-kulut -28,1 -37,9 -25,7 % -105,1 -118,2 -11,0 %
Hallinnon kulut -16,1 -14,8 +9,4 % -49,1 -48,7 +0,9 %
Liikevoitto 73,1 58,7 +24,7 % 293,0 314,6 -6,9 %
Rahoitustuotot 0,6 0,2 +177,7 % 0,2 0,8 -76,0 %
Rahoituskulut -2,1 -1,2 +75,6 % -6,7 -4,9 +37,2 %
Osuus osakkkuusyritysten tuloksista         0,4 -100,0 %
Voitto ennen veroja 71,6 57,7 +24,2 % 286,5 310,9 -7,9 %
Tuloverot -16,5 -10,1 +62,8 % -60,5 -61,9 -2,2 %
Tilikauden voitto 55,2 47,6 +16,0 % 226,0 249,0 -9,3 %
             
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA        
             
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutos         -5,2  
Muuntoerot -0,3 0,4   -1,4 -4,4  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -0,3 0,4   -1,4 -9,5  
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 29,9 3,7   29,9 3,7  
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 29,9 3,7   29,9 3,7  
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 30,7 4,1   28,5 -5,8  
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna 84,7 51,7 +63,9 % 254,4 243,2 +4,6 %
             
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN            
Emoyhtiön omistajille 55,2 47,6 +16,0 % 226,0 249,0 -9,3 %
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 -192,1% -0,0 0,0  
             
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN            
Emoyhtiön omistajille 84,7 51,7 +63,9 % 254,4 243,2 +4,6 %
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 -192,1% -0,0 0,0  
             
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,39 0,34 +15,8 % 1,61 1,77 -9,2 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,39 0,34 +15,8 % 1,61 1,77 -9,2 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 11,0 10,2 +8,3 % 42,3 40,6 +4,2 %
Palkat ja muut henkilöstökulut 59,0 62,0 -5,0 % 218,1 224,4 -2,8 %
             
1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.      

KONSERNITASE

VARAT      
milj. EUR 12/17 12/16 Muutos %
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 323,1 289,1 +11,8 %
Liikearvo 13,5 13,5  
Aineettomat oikeudet 36,7 37,9 -3,0 %
Muut aineettomat hyödykkeet 2,6 2,5 +4,7 %
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 0,1  
Myytävissä olevat sijoitukset 0,3 0,4 -24,9 %
Eläkesaaminen 55,2 22,8 +141,8 %
Laskennalliset verosaamiset 1,3 1,5 -12,4 %
Muut pitkäaikaiset saamiset 1,9 3,8 -49,6 %
Pitkäaikaiset varat yhteensä 434,7 371,5 +17,0 %
       
Vaihto-omaisuus 225,4 227,5 -0,9 %
Myyntisaamiset 199,0 200,1 -0,6 %
Muut saamiset 32,4 31,9 +1,5 %
Rahamarkkinasijoitukset   31,0 -100,0 %
Rahavarat 164,1 200,9 -18,3 %
Lyhytaikaiset varat yhteensä 620,8 691,4 -10,2 %
       
Varat yhteensä 1 055,5 1 062,9 -0,7 %
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
milj. EUR 12/17 12/16 Muutos %
Osakepääoma 92,2 92,2  
Käyttörahasto 0,5 0,5  
Muut rahastot 2,4 2,1 +13,7 %
Kertyneet voittovarat 584,6 546,6 +7,0 %
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 679,7 641,4 +6,0 %
Määräysvallattomien omistajien osuudet -0,0 0,0 -346,7 %
Oma pääoma yhteensä 679,7 641,4 +6,0 %
       
Laskennalliset verovelat 42,3 37,1 +14,1 %
Eläkevelvoitteet 3,2 3,2 -0,7 %
Varaukset 0,3 0,3 +7,8 %
Pitkäaikaiset korolliset velat 150,3 150,2  
Muut pitkäaikaiset velat 0,0 0,0 -1,0 %
Pitkäaikaiset velat  yhteensä 196,2 190,8 +2,8 %
       
Ostovelat 83,2 106,1 -21,6 %
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 3,0 9,1 -66,9 %
Muut lyhytaikaiset velat 92,4 112,9 -18,2 %
Varaukset   0,2 -100,0 %
Lyhytaikaiset korolliset velat 1,1 2,3 -55,0 %
Lyhytaikaiset velat yhteensä 179,7 230,7 -22,1 %
       
Velat yhteensä 375,8 421,5 -10,8 %
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 055,5 1 062,9 -0,7 %


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma                
b. Käyttörahasto                
c. Muut rahastot                
d. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät        
e. Muuntoerot                
f. Kertyneet voittovarat                
g. Määräysvallattomien omistajien osuus              
h. Oma pääoma yhteensä                
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
milj. EUR a. b. c. d. e. f. g. h.
Oma pääoma 1.1.2016 92,2 0,5 6,9 -1,6 -1,5 498,4 0,0 594,9
Tilikauden tulos           249,0   249,0
Muut laajan tuloksen erät                
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutos     -5,2         -5,2
Muuntoerot         -3,4 -0,9   -4,4
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät       3,7       3,7
Tapahtumat omistajien kanssa              
Osingonjako ja pääoman palautus           -183,3   -183,3
Omat osakkeet           -16,8   -16,8
Osakekannustinjärjestelmä           3,4   3,4
Muut muutokset     0,3     -0,5 0,0 -0,1
Oma pääoma 31.12.2016 92,2 0,5 2,1 2,0 -5,0 549,5 0,0 641,4
                 
Oma pääoma 1.1.2017 92,2 0,5 2,1 2,0 -5,0 549,5 0,0 641,4
Tilikauden tulos           226,0   226,0
Muut laajan tuloksen erät                
Muuntoerot         -1,0 -0,4   -1,4
Etuuspohjaisten
eläkejärjestelyiden uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
      29,9       29,9
Tapahtumat omistajien kanssa              
Osingonjako ja pääoman palautus           -217,9   -217,9
Osakekannustinjärjestelmä           2,4   2,4
Muut muutokset     0,3     -0,9 -0,0 -0,7
Oma pääoma 31.12.2017 92,2 0,5 2,4 31,9 -5,9 558,6 -0,0 679,7


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 1-12/17 1-12/16
Liikevoitto 293,0 314,6
Oikaisut 49,1 26,6
Käyttöpääoman muutos -38,9 -33,1
Maksetut korot -6,2 -11,9
Saadut korot 1,4 7,7
Saadut osingot 0,0 0,1
Maksetut verot -70,0 -55,2
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 228,4 248,9
     
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -67,1 -41,2
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -9,4 -6,7
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden, myytävissä olevien sijoitusten sekä osakkuusyritysten myynnit 1,6 26,8
Investointien rahavirta yhteensä -74,9 -21,1
     
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1,3 1,2
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -3,5 -1,5
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -36,7
Omat osakkeet   -16,8
Maksetut osingot ja muu voitonjako -218,0 -183,6
Rahoituksen rahavirta yhteensä -220,3 -237,4
     
Rahavarojen muutos -66,8 -9,7
     
Rahavarat kauden alussa 231,9 245,2
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1,0 -3,7
Rahavarojen muutos -66,8 -9,7
Rahavarat kauden lopussa 164,1 231,9
     
Täsmäytys taseen rahavaroihin    
Taseen rahavarat kauden lopussa 164,1 200,9
Rahamarkkinasijoitukset kauden lopussa   31,0
Rahavirtalaskelman rahavarat 164,1 231,9

 


AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR     12/17 12/16
Kirjanpitoarvo kauden alussa     289,1 276,4
Lisäykset     67,4 44,5
Vähennykset     -1,0 -1,4
Poistot ja arvonalentumiset     -32,1 -30,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa     323,1 289,1

 

AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR     12/17 12/16
Kirjanpitoarvo kauden alussa     40,4 44,3
Lisäykset     9,2 6,2
Vähennykset     -0,1 -0,0
Poistot ja arvonalentumiset     -10,2 -10,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa     39,4 40,4

 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR     12/16 12/16
         
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA        
Takaukset     3,6 4,1
         
MUUT VASTUUT        
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia)     6,1 6,7
Muut vastuut     0,3 0,3

 

JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR     12/17 12/16
         
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET      
Käypä arvo, milj. EUR     0,1 -0,1
Nimellisarvo, milj. EUR     32,4 25,1
         
VALUUTTAOPTIOT        
Käypä arvo, milj. EUR     0,1 -0,0
Nimellisarvo, milj. EUR     45,4 31,7


RAHOITUSINSTRUMENTTIEN KÄYPIEN ARVOJEN MÄÄRITYS JA HIERARKIA

milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Johdannaissopimukset        
  Valuuttajohdannaiset   0,3   0,3
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
  Osakkeet ja osuudet     0,3 0,3
Varat yhteensä   0,3 0,3 0,6
         
Johdannaissopimukset        
  Valuuttajohdannaiset   -0,2   -0,2
Velat yhteensä   -0,2   -0,2


Tason 1 rahoitusinstrumentin käypä arvo perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuihin hintoihin.
Tason 2 rahoitusinstrumentin käypä arvo perustuu markkinoilta saatuihin syöttötietoihin.
Tason 3 johdannaisten käypä arvo ei ole arvioitavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.

Konsernissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan käypien arvojen hierarkian tasojen väliset siirrot
kirjataan sille päivälle, jona siirron aiheuttanut tapahtuma on toteutunut.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut siirtoja raportointikauden aikana.

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR     1-12/17 1-12/16
Johdon työsuhde-etuudet     7,1 6,8

Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR     10-12/17 10-12/16 Muutos % 1-12/17 1-12/16 Muutos %
Lääkeliiketoiminta     265,9 267,1 -0,4 % 1 033,6 1 021,6 +1,2 %
  Alkuperälääkkeet     90,3 81,7 +10,6 % 351,4 350,4 +0,3 %
  Erityistuotteet     132,3 135,9 -2,6 % 519,0 507,8 +2,2 %
  Eläinlääkkeet     20,2 23,7 -14,8 % 75,9 77,3 -1,8 %
  Fermion     10,6 14,6 -27,9 % 51,0 47,6 +7,2 %
  Sopimusvalmistus ja muut   12,5 11,2 +11,7 % 36,2 38,5 -5,8 %
Diagnostiikkaliiketoiminta     15,2 13,5 +12,9 % 53,8 54,8 -1,8 %
Konsernierät     -0,8 -0,7 +12,4 % -2,7 -2,8 -2,9 %
Konserni yhteensä     280,4 279,9 +0,2 % 1 084,6 1 073,5 +1,0 %

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR     10-12/17 10-12/16 Muutos % 1-12/17 1-12/16 Muutos %
Lääkeliiketoiminta     75,2 59,6 +26,2 % 296,3 316,4 -6,4 %
Diagnostiikkaliiketoiminta     2,7 1,7 +54,3 % 8,9 8,4 +6,2 %
Konsernierät     -4,7 -2,6 +79,5 % -12,2 -10,2 +19,5 %
Konserni yhteensä     73,1 58,7 +24,7 % 293,0 314,6 -6,9 %

 

LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2017 2016  
milj. EUR 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Lääkeliiketoiminta 265,9 241,5 260,7 265,5 267,1 245,7 259,5 249,3
Diagnostiikkaliiketoiminta 15,2 11,7 12,4 14,4 13,5 13,4 14,4 13,5
Konsernierät -0,8 -0,5 -0,7 -0,7 -0,7 -0,6 -0,7 -0,8
Konserni yhteensä 280,4 252,7 272,4 279,2 279,9 258,6 273,1 262,0

 

LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2017 2016
milj. EUR 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Lääkeliiketoiminta 75,2 57,4 73,5 90,2 59,6 91,8 84,9 80,1
Diagnostiikkaliiketoiminta 2,7 1,4 1,3 3,5 1,7 2,2 1,8 2,6
Konsernierät -4,7 -2,5 -3,0 -2,0 -2,6 -2,0 -3,2 -2,4
Konserni yhteensä 73,1 56,4 71,8 91,7 58,7 92,0 83,5 80,3

 

LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2017 2016
milj. EUR 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Suomi 85,2 81,0 82,8 81,9 91,8 84,4 82,1 80,1
Skandinavia 46,0 47,4 50,1 44,7 45,5 39,6 44,3 44,7
Muu Eurooppa 84,6 75,7 81,7 83,0 89,0 78,1 85,5 83,2
Pohjois-Amerikka 27,6 17,2 16,1 19,6 29,7 18,7 19,6 18,2
Muut maat 37,0 31,4 41,7 50,0 23,9 37,8 41,6 35,8
Konserni yhteensä 280,4 252,7 272,4 279,2 279,9 258,6 273,1 262,0


Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 10-12/17 10-12/16 Muutos % 1-12/17 1-12/16 Muutos %
Liikevaihto 265,9 267,1 -0,4 % 1 033,6 1 021,6 +1,2 %
Liikevoitto 75,2 59,6 +26,2 % 296,3 316,4 -6,4 %
  % liikevaihdosta 28,3 % 22,3 %   28,7 % 31,0 %  
T&K-kulut 26,6 36,2 -26,6 % 99,2 111,5 -11,0 %
  % liikevaihdosta 10,0 % 13,6 %   9,6 % 10,9 %  
Investoinnit 14,8 16,7 -11,0 % 74,6 49,7 +50,1 %
  % liikevaihdosta 5,6 % 6,2 %   7,2 % 4,9 %  
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 101,0 94,6 +6,8 % 386,6 377,0 +2,6 %
Varat       832,1 776,9 +7,1 %
Velat       165,2 209,0 -20,9 %
Henkilöstömäärä kauden lopussa       3 159 3 161  

 

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR 10-12/17 10-12/16 Muutos % 1-12/17 1-12/16 Muutos %
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti) 23,9 21,9 +9,1 % 103,8 124,2 -16,4 %
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti) 21,5 16,9 +27,3 % 76,6 63,7 +20,3 %
Dexdor® (tehohoitorauhoite) 17,2 16,2 +6,1 % 64,1 56,8 +13,0 %
Simdax® (sydämen vajaatoiminta) 14,6 15,6 -6,4 % 57,2 56,4 +1,5 %
Remsima®-sarja (nivelreuma, tulehdukselliset suolistosairaudet) 12,1 11,2 +8,1 % 56,7 42,3 +34,2 %
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet) 8,8 12,3 -29,0 % 30,5 28,1 +8,5 %
Precedex® (tehohoitorauhoite) 6,6 4,0 +65,4 % 25,0 19,6 +28,0 %
Burana® (tulehdus, kipu) 5,7 6,5 -13,0 % 23,4 23,1 +1,3 %
Marevan® (verenohennus) 5,3 4,1 +29,4 % 19,2 18,2 +4,9 %
Geneeriset entakaponi-tuotteet (Parkinsonin tauti) 3,6 3,4 +5,4 % 18,7 13,2 +41,9 %
Yhteensä 119,2 112,2 +6,3 % 475,2 445,5 +6,7 %
Osuus lääkeliikevaihdosta 45 % 42 %   46 % 44 %  

 

DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 10-12/17 10-12/16 Muutos % 1-12/17 1-12/16 Muutos %
Liikevaihto 15,2 13,5 +12,9 % 53,8 54,8 -1,8 %
Liikevoitto 2,7 1,7 +54,3 % 8,9 8,4 +6,2 %
  % liikevaihdosta 17,6 % 12,9 %   16,5 % 15,3 %  
T&K-kulut 1,6 1,7 -5,0 % 6,2 6,9 -10,2 %
  % liikevaihdosta 10,8 % 12,8 %   11,5 % 12,6 %  
Investoinnit 0,4 0,3 +35,8 % 1,5 1,1 +39,0 %
  % liikevaihdosta 2,6 % 2,1 %   2,9 % 2,0 %  
Varat       52,0 48,8 +6,7 %
Velat       16,8 17,6 -4,5 %
Henkilöstömäärä kauden lopussa       282 284  

 

KESKEISET KLIINISET LÄÄKEKEHITYSHANKKEET

 

Projekti
 

Käyttöaihe
FAASI  

Rekisteröinti
I II III
Easyhaler® salmeteroli-flutikasoni Astma, keuhkoahtaumatauti  

Bioekvivalenssi-tutkimus

 
Rekisteröinti*
Easyhaler® tiotropium Keuhkoahtaumatauti Bioekvivalenssi-tutkimus*  
Darolutamidi (ODM-201) 1) Eturauhassyöpä (nmCRPC) I II III*  
Darolutamidi (ODM-201) 1) Eturauhassyöpä (mHSPC) I II III*  
ORM-12741 (alfa-2c reseptorin antagonisti) 2) Alzheimerin tauti I IIa    
ODM-109 (suun kautta otettava levosimendaani) ALS-tauti I II    
ODM-104 (tehokkaampi COMT-estäjä) Parkinsonin tauti I II*    
ODM-203 (FGFR+VEGFR inhibiittori) Kiinteät syöpäkasvaimet I II*    
ODM-207 (BET-proteiinien estäjä) Syöpä I*      

1) Yhteistyössä Bayerin kanssa 2) Yhteistyössä Janssen Pharmaceuticals, Inc. -yhtiön kanssa. Tutkimustulokset arvioidaan yhdessä Janssen Pharmaceuticals, Inc. -yhtiön kanssa, ja päätös hankkeen jatkosta tehdään myöhemmin.

 
* = Vaihe meneillään
III = Status muuttunut edellisestä vuosineljänneksestä

Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 31.12.2017

        A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus Nasdaq Helsingissä       ORNAV ORNBV  
Listautumispäivä       1.7.2006 1.7.2006  
ISIN-koodi       FI0009014369 FI0009014377  
ICB-koodi       4500 4500  
Reuters-koodi       ORNAV.HE ORNBV.HE  
Bloomberg-koodi       ORNAV.FH ORNBV.FH  
Osakepääoma, milj. EUR       24,2 68,0 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR       0,65 0,65  
Osakemäärä yhteensä, kpl       37 120 346 104 137 482 141 257 828
% koko osakekannasta       26 % 74 % 100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl   675 401 675 401
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl       37 120 346 103 462 081 140 582 427
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl           1
A- ja B-osakkeita enintään  ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake       20 1  
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 742 406 920 103 462 081 845 869 001
% kaikista äänistä       88 % 12 % 100 %
Osakkeenomistajia       18 254 44 913 57 339

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ HELSINGISSÄ 1.1.-31.12.2017

        A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl       3 197 610 86 593 836 89 791 446
Vaihdon osuus osakemäärästä, %       8,5 % 83,5 % 63,6 %
Vaihto, milj. EUR       148,3 3 733,4 3 881,6
Päätöskurssi 31.12.2016, EUR       42,38 42,29  
Alin kurssi, EUR  (A 21. ja 22.12.2017, B 12.12.2017)     31,21 29,72  
Keskikurssi, EUR       46,37 43,11  
Ylin kurssi, EUR (A ja B 2.6.2017)       58,35 58,50  
Päätöskurssi 31.12.2017, EUR       32,07 31,08  
Osakekannan markkina-arvo 31.12.2017, milj. EUR 1 190,4 3 215,6 4 406,1

 

OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

           
  10-12/17 10-12/16 Muutos % 1-12/17 1-12/16 Muutos %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0.39 0.34 +15.8 % 1.61 1.77 -9.2 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0.39 0.34 +15.8 % 1.61 1.77 -9.2 %
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0.22 0.39 -44.2 % 1.09 1.62 -32.5 %
Osakekohtainen oma pääoma, EUR       4.83 4.57 +5.9 %
Ehdotus osakekohtaiseksi osingoksi, EUR       1.45 1.55 -6.5 %
Ehdotuksen mukainen osingonjakosuhde, %       90.1 % 87.6 %  
Ehdotuksen mukaiset osingot yhteensä, milj. EUR       203.8 217.7 -6.4 %
Ehdotuksen mukainen efektiivinen osinkotuotto, %            
A-osake       4.5 % 3.7 %  
B-osake       4.7 % 3.7 %  
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)            
A-osake       19.92 23.94 -16.8 %
B-osake       19.30 23.89 -19.2 %
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl 140,582 140,474   140,565 140,671  

Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta
  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle)
  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet sekä biosimilaarit)
  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille)
  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille)
 • Diagnostiikkaliiketoiminta
  • Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan).

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Orion-konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti soveltaen IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja, jotka ovat voimassa 31.12.2017.

Seuraavat EU:n hyväksymät uudet standardit, tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin on otettu käyttöön 1.1.2017 alkaen:

 • IAS 7 (muutos), Rahavirtalaskelmat
 • IAS 12 (muutos), Tuloverot

IFRS-standardeihin tehdyillä muutoksilla tai parannuksilla ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa http://www.orion.fi/sijoittajat.

Muut

Tässä katsauksessa julkaistut tiedot perustuvat Orionin tilintarkastettuun 2017 tilinpäätökseen. Orion Oyj:n tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Orion on noudattanut tilinpäätöstiedotteen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2017.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korollinen vieras pääoma - rahavarat - rahamarkkinasijoitukset x 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
= Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakekohtainen osinko, EUR = Tilikaudelta jaettava osinko  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osingonjakosuhde, % = Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % = Osakekohtainen osinko x 100
Kauden viimeinen kaupantekokurssi
Hinta/voitto-suhde (P/E) = Kauden viimeinen kaupantekokurssi  
Osakekohtainen tulos
Osakkeen keskikurssi, EUR = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto  
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR = Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi  

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2017 oli 1 085 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.