Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-3/2018

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2018 24.4.2018 klo 12.00

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-3/2018

Orionin liikevaihto jatkuvista toiminnoista tammi-maaliskuussa 2018 oli 247 miljoonaa euroa
(oikaistu liikevaihto 265 miljoonaa euroa vuoden 2017 tammi-maaliskuussa).

 • Liikevoitto oli 70 (88) miljoonaa euroa.
 • Voitto ennen veroja oli 69 (85) miljoonaa euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 53 % (53 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 37 % (50 %).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 37 % (49 %).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,48) euroa.
 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,39 (0,33) euroa.
 • Orion on 21.4.2018 allekirjoittanut sopimuksen Orion Diagnostica Oy:n kaikkien osakkeiden eli Orion Diagnostica -tulosyksikön myynnistä. Kaupan seurauksena konsernissa on jatkossa vain yksi segmentti eli lääkeliiketoiminta. Osavuosikatsauksessa Orion Diagnostica -segmentti on käsitelty lopetettuna toimintona ja katsaus sisältää pääsääntöisesti vain jatkuvat toiminnot.
 • Orion Diagnostican myynnistä johtuen Orion on 21.4.2018 päivittänyt 7.2.2018 antamaansa näkymäarviota vuodelle 2018. Orion arvioi, että vuoden 2018 liikevaihto ilman Orion Diagnosticaa on samalla tasolla tai laskee hieman vuodesta 2017 ja että liikevoitto ilman Orion Diagnosticaa ja olennaisia myyntivoittoja laskee vuodesta 2017. Täydellinen näkymäarvio perusteluineen löytyy tämän katsauksen osioista 'Näkymäarvio vuodelle 2018' ja 'Näkymien perustelut'.

             

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

    Oikaistu   Oikaistu
  1-3/18 1-3/17 Muutos % 1-12/17
Liikevaihto, milj. EUR 247,2 265,5 -6,9 % 1 033,6
Liikevoitto, milj. EUR 69,8 88,2 -20,9 % 284,1
  % liikevaihdosta 28,2 % 33,2 %   27,5 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 68,7 85,4 -19,6 % 277,7
  % liikevaihdosta 27,8 % 32,2 %   26,9 %
Tuloverot, milj. EUR 14,9 18,6 -19,5 % 58,6
T&K-kulut, milj. EUR 25,7 24,3 +5,8 % 99,1
  % liikevaihdosta 10,4 % 9,1 %   9,6 %
Investoinnit, milj. EUR 16,7 15,4 +8,6 % 76,5
  % liikevaihdosta 6,8 % 5,7 %   7,3 %
Taseen loppusumma, milj. EUR 1 016,0 937,3 +8,4 % 1 055,5
Omavaraisuusaste, % 53,3 % 53,1 %   63,8 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 22,8 % 13,6 %   -0,7 %
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR 190,1 152,4 +24,7 % 151,3
Koroton vieras pääoma, milj. EUR 286,1 290,2 -1,4 % 224,5
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset, milj. EUR 76,8 92,1 -16,7 % 164,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 37,3 % 50,0 %   35,5 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 36,7 % 48,6 %   34,0 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,38 0,48 -19,7 % 1,56
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,38 0,48 -19,7 % 1,56
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,39 0,33 +16,3 % 1,09
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,54 3,38 +4,7 % 4,65
Henkilömäärä kauden lopussa 3 168 3 200 -1,0 % 3 159
Henkilömäärä kaudella keskimäärin 3 173 3 190 -0,5 % 3 202
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR 51,1 49,8 +2,6 % 203,9
Sivulla ilmoitetut tiedot sisältävät jatkuvat ja lopetetut toiminnot erästä riippuen. IFRS 15- ja IFRS 9 -standardit on otettu käyttöön kertyneen vaikutuksen menetelmällä, eikä vertailukausien lukuja ole näin ollen oikaistu. Oikaistut tuloslaskelman ja taseen luvut sekä muut tunnusluvut tilikaudelta 2017 on esitetty sivulla 32.

 

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:

Hyvä alku vuodelle

"Alkuvuoden kannattavuutemme oli hyvä, 28 prosentin liikevoittomarginaalimme ylitti jälleen taloudellisen tavoitteemme ja kassavirtamme oli vahva. Myös tutkimushankkeemme ja tuotteidemme myyntilupahakemukset ovat edenneet, mikä tukee pidemmän aikavälin kasvuamme. Liikevaihtomme ja liikevoittomme olivat kuitenkin poikkeuksellisen vahvaa vertailukautta alhaisemmat tuotteiden generisoitumisen, kiristyneen hintakilpailun, pienempien etappimaksujen sekä epäsuotuisien valuuttakurssimuutosten johdosta.

Alkuperälääkkeissä Parkinson-lääkkeiden patenttien päättymisestä johtuva myynnin lasku on odotetusti jatkunut tasaisena.Toisaalta astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler-tuoteperheen ja tehohoitorauhoite Dexdorin myynti kehittyi hyvin. Dexdor kasvoi edelleen lähes kaikilla markkinoilla, vaikka tuotteen geneerinen kilpailu on alkanut eräissä Euroopan maissa.

Easyhaler-tuoteperheen kasvu on jatkunut vahvana erityisesti budesonidi-formoteroli-tuotteen osalta, joka on nyt myynnissä kaikilla keskeisillä Euroopan markkinoilla. Easyhaler-tuoteperhe laajenee  kuudennella tuotteella: Saimme katsauskaudella myönteiset päätökset EU:n hajautetuista myyntilupamenettelyistä koskien salmeteroli-flutikasoni Easyhaler -valmistetta, ja myyntilupahakemusten kansallinen käsittelyprosessi on käynnistynyt 23 EU-maassa. Olemme tyytyväisiä positiiviseen lopputulokseen tällä haastavalla kehitysalueella, ja jatkamme Easyhaler-tuoteperheen laajentamista tulevaisuudessa muun muassa kehitteillä olevalla tiotropium-valmisteella.

Erityistuotteiden myynti kasvoi Skandinaviassa sekä itäisessä Euroopassa ja Venäjällä. Suomessa myyntiä laski hintakilpailun kiristyminen. Olemme tuoneet Pohjoismaiden ja Viron markkinoille toisen biosimilaarivalmisteemme, Ritemvian (rituksimabi), jonka myynti on alkanut ensimmäisissä maissa. Erityistuotteiden kasvun ajurina viime vuonna toiminut Remsima (infliksimabi) ei alkuvuonna yltänyt
vastaaviin kasvulukuihin. Kilpailutilanne on kiristynyt entisestään uusien kilpailijoiden tultua markkinoille, ja hintataso on tämän myötä laskenut. Remsiman myynnin kehitys tulee jatkossakin vaihtelemaan tarjouskilpailuissa menestymisen mukaan.

Eläinlääkkeiden liikevaihto kasvoi erityisesti eläinrauhoitteiden hyvän myynnin ansiosta.
Orion on saanut myönteiset päätökset EU:n hajautetuista myyntilupamenettelyistä koskien Clevor-valmistetta (ropiniroli-silmätippa) koirien myrkytystilanteiden hoitoon. Fermionin liikevaihdon laskussa näkyivät lääkeraaka-aineiden tilaussykleistä johtuva volyymien vaihtelu. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla.

Tutkimushankkeidemme osalta alkuvuosi on ollut pääosin hyvien uutisten aikaa: Eturauhassyövän hoitoon kehitteillä olevan darolutamidin (ODM-201) kliinisen vaiheen III -tutkimus ARAMIS etenee. Potilasrekrytointi on valmis, ja uusimman arvion mukaan saanemme tutkimuksen päätökseen ensi syksyn aikana. Myös toisen darolutamidin tutkimushankkeen ARASENS:n potilasrekrytointi on edistynyt hyvin. Olemme aloittaneet kliinisen vaiheen I -tutkimuksen uudenlaisen selektiivisen hormonisynteesin estäjän (ODM-208, CYP11A1-estäjä) kehittämiseksi kastraatioresistenttiin eturauhassyöpään sekä päättäneet edetä ALS-tautiin kehitteillä olevan suun kautta annosteltavan levosimendaanin (ODM-109) kanssa kliinisen vaiheen III -tutkimukseen. Päädyimme lopettamaan kliinisen vaiheen IIa -tutkimuksen alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741 Alzheimerin tautiin) kehitystyössä yhdessä tutkimuskumppanimme Janssen Pharmaceuticals, Inc.-yhtiön kanssa. Päättyneessä kliinisen vaiheen IIa -tutkimuksessa ei havaittu  tavoiteltua tehoa.

Olemme katsauskauden jälkeen 21.4.2018 allekirjoittaneet sopimuksen Orion Diagnostica Oy:n kaikkien osakkeiden eli Orion Diagnostica -tulosyksikön myymisestä Axcel Management A/S:n hallinnoimalle sijoitusrahastolle. Orion Diagnostica on toiminut liiketoiminnallisesti itsenäisesti eikä sillä ole merkittäviä synergioita Orionin muun toiminnan kanssa. Yksikön myynnillä vahvistamme edelleen mahdollisuuksiamme kasvuun ja taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseen. Orionilla on meneillään lukuisia hankkeita, joilla haemme kasvua ydinalueellamme lääkeliiketoiminnassa. Arvioimme esimerkiksi aktiivisesti lääkekehityksen loppuvaiheessa olevien tuotteiden sisäänlisensiointimahdollisuuksia. Samalla jatkamme panostusta omaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen mm. uusilla kliinisillä tutkimuksilla. Kaupasta syntyvä myyntivoitto vahvistaa pääoma-asemaamme ja kykyämme jatkossakin saavuttaa myös osingonjakotavoitteemme.

Orion Diagnostican osakkeiden myynnistä johtuen Orion on 21.4.2018 päivittänyt 7.2.2018 antamaansa näkymäarviota vuodelle 2018. Orion arvioi, että vuoden 2018 liikevaihto ilman Orion Diagnosticaa on samalla tasolla tai laskee hieman vuodesta 2017 ja että liikevoitto ilman Orion Diagnosticaa ja olennaisia myyntivoittoja laskee vuodesta 2017. Täydellinen näkymäarvio perusteluineen löytyy tämän katsauksen osioista 'Näkymäarvio vuodelle 2018' ja 'Näkymien perustelut'."


Katsauskauden tapahtumia

4.1.2018 Orion ilmoitti, että se kehittää laboratoriotoimintojensa kilpailukykyä uudistamalla niiden toimintamallia Suomessa. Yhteistoimintaneuvotteluiden päättymisestä tiedotettiin 28.2.2018.

23.1.2018 Orion kertoi arvioivansa konsernin Orion Diagnostica -tulosyksikön strategisia vaihtoehtoja ja selvittävänsä yhtenä mahdollisuutena Orion Diagnostican myyntiä.

1.3.2018 Orion luovutti yhteensä 112 961 yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin kuuluville henkilöille ansaintajaksoilta 2015-2017 ja 2017 maksettavina osakepalkkioina.

19.3.2018 Orion ilmoitti saaneensa myönteiset päätökset EU:n hajautetuista myyntilupamenettelyistä Easyhaler®-tuoteperheen salmeteroli-flutikasoni-yhdistelmävalmisteelle.

20.3.2018 Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

3.4.2018 Orion ilmoitti, että darolutamidin (ODM-201) kliinisen vaiheen III -tutkimuksen (ARAMIS)
aikataulua on päivitetty. Tutkimuksen arvioidaan valmistuvan syyskuussa 2018.

21.4.2018 Orion allekirjoitti sopimuksen Orion Diagnostica Oy:n kaikkien osakkeiden eli Orion Diagnostica
-tulosyksikön myymisestä Axcel Management A/S:n ("Axcel") hallinnoimalle sijoitusrahastolle. Axcel Management A/S on johtava pohjoismainen  pääomasijoitusyhtiö. Kaupan arvioidaan toteutuvan ("Closing") vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana. Kaupan toteutuminen ei ole ehdollinen kilpailuoikeudellisten tai muiden viranomaislupien saamisesta tai muiden ennakkoehtojen toteutumisesta.

Kiinteä kauppahinta on noin 163 miljoonaa euroa. Lisäksi Orionilla on mahdollisuus saada lisäkauppahintana enintään 60 miljoonaa euroa. Lisäkauppahinnan maksaminen perustuu Axcelin saamaan sijoitetun pääoman tuottoon sen luopuessa sijoituksestaan ("Exit"). Orion arvioi kirjaavansa vuodelle 2018 noin 128 miljoonan euron myyntivoiton liiketoiminnan muihin tuottoihin. Lisäkauppahintaan liittyvän epävarmuuden takia arvioitu myyntivoitto ei sisällä osuutta lisäkauppahinnasta.

Orion Diagnostican osakkeiden myynnistä johtuen Orion on 21.4.2018 päivittänyt 7.2.2018 antamaansa näkymäarviota vuodelle 2018. Täydellinen näkymäarvio perusteluineen löytyy tämän katsauksen osioista 'Näkymäarvio vuodelle 2018' ja 'Näkymien perustelut'.

Kaupan seurauksena Orion Diagnostica -segmenttiä käsitellään jatkossa lopetettuna toimintona. Konsernissa on jatkossa vain yksi segmentti eli lääkeliiketoiminta.


Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tiistaina 24.4.2018 klo 13.30 Orionin pääkonttorilla, osoitteessa Orionintie 1A, Espoo. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa http://www.orion.fi/sijoittajat. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on 6166075 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Yhdysvallat: +1 323-794-2093

Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta julkaistaan Orionin kotisivuilla tiistain 24.4.2018 aikana.

Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta http://www.orion.fi/sijoittajat. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.

Orionin kalenterissa 2018

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2018 keskiviikko 18.7.2018
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2018 keskiviikko 24.10.2018

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja                          puh. 050 966 2883
Lilli Riikonen, viestintäpäällikkö                 puh. 050 966 2319


http://www.orion.fi/sijoittajat 


Taloudellinen katsaus tilikaudelta 1.1.-31.3.2018


Orion on 21.4.2018 allekirjoittanut sopimuksen Orion Diagnostica Oy:n kaikkien osakkeiden eli Orion Diagnostica -tulosyksikön myynnistä. Kaupan seurauksena taloudellisessa katsauksessa sekä osavuosikatsauksen taulukko-osassa Orion Diagnostica -segmentti on käsitelty lopetettuna toimintona ja katsaus sisältää pääsääntöisesti vain jatkuvat toiminnot. Lopetettuhin toimintohin liittyvät kommentit ja luvut on mainittu erikseen.

Konsernissa on tällä hetkellä vain yksi segmentti eli lääkeliiketoiminta.

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2018 oli 247 miljoonaa euroa (265 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa 2017), ja se laski 7 %.

Orionin Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) Parkinson-lääkkeiden liikevaihto laski 8 % ja oli yhteensä 28 (30) miljoonaa euroa. Tämä oli 11 % (11 %) konsernin liikevaihdosta.

Tulos

Valuuttakurssien nettovaikutus liikevaihtoon oli 7 miljoonaa euroa ja bruttokatteeseen 5 miljoonaa euroa negatiivinen.

Orion-konsernin liikevoitto oli 70 (88) miljoonaa euroa, ja se laski 21 %. Etappimaksujen osuus liikevoitosta oli 3 (7) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 46 (45) miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehityskulut kasvoivat 6 % ja olivat 26 (24) miljoonaa euroa. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (9 %). Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Liiketoimintakatsauksessa'.

Hallinnon kulut olivat 10 (11) miljoonaa euroa.

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut olivat 3 (1) miljoonaa euroa.

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 69 (85) miljoonaa euroa, ja se laski 20 %. Konsernin jatkuvien toimintojen voitto oli 54 (67) miljoonaa euroa ja lopetetujen toimintojen voitto 3 (3) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,48) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,48) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,54 (3,38) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 37 % (50 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 37 % (49 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernitaseen luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Konsernin nettovelkaantumisaste oli 23 % (14 %) ja omavaraisuusaste oli 53 % (53 %).

Konsernitaseen vieras pääoma 31.3.2018 oli 497 (443) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 190 (152) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 150 (150) miljoonaa euroa.

Kauden lopussa konsernin rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat 77 (92) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.

Rahavirrat

Konsernin rahavirtalaskelma sisältää sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Liiketoiminnan rahavirta oli 68 (63) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -14 (-16) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli -141 (-186) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 17 (15) miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat 9 %. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 15 (13) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 1 (3) miljoona euroa. Fermionilla on meneillään merkittävä laajennusinvestointi Hangon tehtaalla, joka valmistuu kesään 2018 mennessä. Lisäksi Orionilla on meneillään Easyhaler-tuotannon laajentaminen Espoon lääkevalmistetehtaalla.

Orion Diagnostican osakkeiden myynnistä johtuen Orion on päivittänyt 21.4.2018 näkymäarviotaan vuodelle 2018. (Pörssitiedotteessa 21.4.2018 päivitetyn näkymäarvion antamisen päivämäärä oli virheellisesti 20.4.2018.)

Näkymäarvio vuodelle 2018 (annettu 21.4.2018)

Tuotteiden generisoitumisen ja hintakilpailun johdosta Orion arvioi, että vuoden 2018 liikevaihto ilman Orion Diagnosticaa on samalla tasolla tai laskee hieman vuodesta 2017 (vuonna 2017 liikevaihto ilman Orion Diagnosticaa oli 1 034 miljoonaa euroa).

Orion jatkaa määrätietoisesti toimenpiteitä kasvun aikaansaamiseksi. Liikevaihdon arvioidun kehityksen ja näiden toimenpiteiden seurauksena liikevoiton ilman Orion Diagnosticaa ja olennaisia myyntivoittoja arvioidaan laskevan vuodesta 2017 (vuonna 2017 liikevoitto ilman Orion Diagnosticaa ja myyntivoittoja oli 284 miljoonaa euroa).

Orion arvioi kirjaavansa Orion Diagnostican myynnistä 128 miljoonan euron myyntivoiton liiketoiminnan muihin tuottoihin kaupan toteutumisen yhteydessä. Kauppaan kuuluvaan lisäkauppahintaan liittyvän epävarmuuden takia arvioitu myyntivoitto ei sisällä osuutta lisäkauppahinnasta.

Näkymien yksityiskohtaisemmat perustelut

Näkymäarvio koskee konsernin jatkuvia toimintoja ilman Orion Diagnosticaa.

Liikevaihto

Orionin brändättyjä Parkinson-lääkkeitä ovat Comtess®, Comtan® ja Stalevo®. Tuotteiden geneerinen kilpailu alkoi Yhdysvalloissa vuonna 2012 ja on laajentunut jo lähes kaikille markkinoille. Kilpailun seurauksena Orionin myynti on näiden tuotteiden osalta laskenut alhaiseksi Yhdysvalloissa sekä muutamilla muilla markkinoilla, ja kilpailun oletetaan laajenevan asteittain. Easyhaler®-tuoteperheen myynnin arvioidaan jatkavan kasvuaan. Eräissä Euroopan maissa on myönnetty myyntilupa Dexdor®-valmisteen geneeriselle versiolle, ja on oletettavaa, että tuotetta koskeva geneerinen kilpailu laajenee asteittain EU-alueella. Lisäksi Orionin tietoon on tullut, että Simdax®-tuotteen geneerisestä versiosta on Euroopassa jätetty myyntilupahakemus. Geneerisen kilpailun vaikutusta Dexdorin ja Simdaxin myyntiin on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida. Simdax-tuotteen molekyylipatentti päättyi syyskuussa 2015, mutta tämän ei edelleenkään arvioida vaikuttavan olennaisesti tuotteen myyntiin vuonna 2018. Orion jatkaa toimenpiteitä oikeuksiensa puolustamiseksi.

Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä on merkittävä. Orionille tärkeimmällä geneerisellä markkinalla Suomessa kilpailu jatkunee kireänä myös vuonna 2018. Tuotelanseeraukset tukevat kuitenkin edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana Suomessa. Suomessa tehtiin vuoden 2017 alussa vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden hinnoittelujärjestelmään muutoksia kaventamalla ns. hintaputkea. Tehty muutos aiheutti arviolta noin 15 miljoonan euron myynnin laskun vuonna 2017. Vuoden 2018 näkymäarvio olettaa, että järjestelmämuutos ja siihen liittyvän hintojen laskun vaikutus tulee olemaan yhtä suuri myös vuonna 2018. Suomen lääkemarkkinoilla viitehintaisten lääkkeiden myynti laski 9 % vuonna 2017 ja Orionin viitehintaisten lääkkeiden myynti laski
6 % (Lähde: IQVIA). Orionin käyttämän Suomen lääkejakelijan Oriola Finland Oy:n syyskuussa 2017 alkaneet toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät toimitusvaikeudet vaikuttivat Suomessa myyntiä alentavasti vuonna 2017. Niiden suorat vaikutukset eivät kuitenkaan olleet olennaisia Orionin aloittamien tilapäisjärjestelyiden vuoksi. Oriola Finland Oy:n tilanteen vaikutusta vuoden 2018 myyntiin on vaikea arvioida.

Vuonna 2017 Remsima®-tuotteen myynti synnytti merkittävän osan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihdon kasvusta. Vuonna 2018 Remsiman myynnin arvioidaan laskevan olennaisesti edellisestä vuodesta, koska Orion ei voittanut Norjassa vuoden 2018 kansallista tarjouskilpailua eikä syksyllä 2017 järjestettyä Tanskan kansallista tarjouskilpailua. Lisäksi hintataso on laskenut merkittävästi kiristyneen kilpailun vuoksi. Orion on lanseerannut uuden biosimilaarituotteen Ritemvian® (rituksimabi). Sen myynti on kuitenkin vasta käynnistynyt, eikä tuotteen arvioida korvaavan Remsiman myynnin laskua vuonna 2018. Ritemvian myyntipotentiaali on Orionin arvion mukaan alhaisempi kuin Remsimalla.

Orionin sopimusvalmistusliiketoiminnan myynti tulee laskemaan merkittävästi suurimman yksittäisen yhteistyösopimuksen päätyttyä vuoden 2017 lopulla kumppanin lopetettua Orionin valmistaman tuotteen myynnin. Tämän sopimuksen synnyttämä liikevaihto oli 16 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja se sisälsi muun muassa loppuvuonna tehdyn 4 miljoonan euron suuruisen ennakkomaksun suunniteltua aikaisemman tuloutuksen.

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Näihin sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joiden määrä vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Näiden maksujen sekä ajallinen että määrällinen ennakointi on vaikeaa. Jo tehtyihin sopimuksiin liittyvät mahdolliset tulevat maksut on joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimushankkeiden etenemiseen tai tutkimustuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista. Toisaalta uusien sopimusten tekeminen on yleensä prosessi, jonka aikataulua tai lopputulosta ei tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta. Näkymäarvio vuodelle 2018 ei sisällä merkittäviä yksittäisiä yhteistyösopimuksiin liittyviä maksuja. Vuoden 2018 alussa voimaan astunut uusi IFRS 15 -standardi muuttaa näiden maksujen käsittelyä. Osa saaduista maksuista, etenkin myyntioikeuksiin liittyvät maksut, tuloutetaan pidemmän ajan kuluessa. Aiemmin ne on yleensä kirjattu kerralla myynniksi.


Kustannukset

Markkinointikustannukset kasvavat edellisestä vuodesta esimerkiksi johtuen lisäpanostuksista Easyhaler- tuotteiston myyntiin maissa, joissa tuote lanseerattiin vasta vuonna 2017 tai joissa lanseeraus tapahtuu vuonna 2018. Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2018 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehityskulut ovat samalla tasolla kuin vuonna 2017. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät muun muassa pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2018 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, minkä vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa. Kulujen kertymään vaikuttavat kuitenkin olennaisesti myös kumppanuusrakenteet sekä se, miten syntyvät kustannukset jaetaan Orionin ja yhteistyökumppaneiden kesken. Esimerkiksi darolutamidin (ODM-201) tutkimusten kuluista Bayer maksaa suurimman osan.

Investoinnit

Vuonna 2018 konsernin investointien kokonaismäärän arvioidaan laskevan vuodesta 2017, jolloin oikaistut investoinnit olivat 77 miljoonaa euroa. Suurimman yksittäisen meneillään olevan investointihankkeen, Fermionin Hangon tehtaan laajennuksen, on tarkoitus valmistua kesään 2018 mennessä.


Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynti laskee vuonna 2018 geneerisen kilpailun seurauksena. Kilpailun vaikutukset on jo sisällytetty kuluvan vuoden näkymäarvioon. Stalevon geneerisen kilpailun laajentumisen ajankohtaan ja voimakkuuteen niin Euroopassa kuin muuallakin liittyy edelleen kuitenkin epävarmuutta, jolla saattaa olla olennaista vaikutusta tässä vaiheessa tehdyn arvion tarkkuuteen. Dexdorin ja Simdaxin peruspatentit ovat päättyneet. Tuotteilla on kuitenkin yhä voimassa muuta tuotesuojaa. Eräissä Euroopan maissa on myönnetty myyntilupa Dexdor-valmisteen geneeriselle versiolle, ja on oletettavaa, että geneerinen kilpailu laajenee asteittain EU-alueella. Lisäksi Orionin tietoon on tullut, että Simdax-tuotteen geneerisestä versiosta on Euroopassa jätetty myyntilupahakemus. Geneerisen kilpailun vaikutusta Dexdorin ja Simdaxin myyntiin on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida. Simdaxin osalta mahdollisen geneerisen kilpailun ei edelleenkään arvioida vaikuttavan olennaisesti tuotteen myyntiin vuonna 2018. Orion jatkaa toimenpiteitä oikeuksiensa puolustamiseksi.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Parkinson-lääkkeiden toimitukset suurimmalle yhteistyökumppanille Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat muun muassa varastotasojen muutoksia. Lisäksi Novartis-toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.

Yhdysvaltojen dollarin synnyttämä rakenteellinen valuuttakurssiriski on viime vuosina pienentynyt, koska dollareissa tapahtuvan laskutuksen osuus Orionin liikevaihdosta on pienentynyt alle kymmeneen prosenttiin ja samanaikaisesti dollareissa tapahtuvien ostojen määrä on kasvanut. Tällä hetkellä suurin valuuttariski liittyy eurooppalaisiin valuuttoihin kuten Ruotsin kruunuun ja Englannin puntaan. Euroopan maiden valuuttojen synnyttämän riskin kokonaisvaikutusta pienentää kuitenkin se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksen merkitys on myös kasvanut Parkinson-lääkkeiden Japanin myynnin kasvun myötä. Venäjän ruplaan liittyvä valuuttakurssivaikutus on kasvanut valuutan voimakkaan heilunnan vuoksi. Venäjän myynnin osuus koko Orionin liikevaihdosta ei kuitenkaan ole merkittävä.

Orionin laaja tuotevalikoima saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tehdä tuotannossa vaaditun korkean laatutason ylläpitämisen haastavaksi. Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat suorittavat lääkkeiden kehityksen ja valmistuksen säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia Orionin toimipisteissä. Mahdollisesti vaadittavilla korjaavilla toimenpiteillä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia. Orionin tuotevalikoimassa on myös muiden lääkeyhtiöiden valmistamia tuotteita. Näiden valmistajien toimitusvarmuuteen tai tuotteiden laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa riskin Orionin toimitusvarmuudelle. Myös Suomen lääkejakelussa käytössä oleva yksikanavajärjestelmä, jossa Orionin tuotteet ovat tähän asti kulkeneet asiakkaille vain yhden tukkurin kautta, saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle. Toimitusten turvaamiseksi Orionin tiettyjä tuotteita jakelevat väliaikaisesti myös muut jakelijat kuin Oriola Finland Oy.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion tekee yleensä yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennaista vaikutusta tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluvat merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennaista vaikutusta Orionin tulokseen. Vuosina 2014-2017 näiden maksujen määrä on vaihdellut 8 miljoonan ja 39 miljoonan euron välillä. Maksut saattavat olla sidottu tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä.

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 31.3.2018 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 37 120 346
(38 100 273) kappaletta ja B-osakkeita 104 137 482 (103 157 555) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on
92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Maaliskuun 2018 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 562 440
(675 401) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 31.3.2018 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 845 981 962 (864 487 614) ääntä.

Orionilla oli maaliskuun 2018 lopussa 69 453 (48 273) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Osakkeita ei muunnettu tammi-maaliskuussa 2018.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.3.2018 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 3 612 miljoonaa euroa.

Nasdaq Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla.

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hankintavaltuutus on käytetty vuoden 2016 aikana.

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 600 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksen ehdot on selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 22.3.2016.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Konsernilla on voimassa yksi konsernin avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä:
Orion-konsernin pitkäjänteinen kannustinjärjestelmä 2016. Järjestelmästä on tiedotettu 2.2.2016 annetuilla pörssitiedotteella.

Orion luovutti 1.3.2018 yhteensä 112 961 kpl yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin kuuluville henkilöille ansaintajaksoilta 2015-2017 ja 2017 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 22.3.2016 antamaan valtuutukseen.


Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta oli 26,5238 euroa, joka on Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 1.3.2018. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli näin ollen yhteensä 2 996 154,97 euroa.

Omistuspohja

Orionin osakkeet kuuluvat Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear Finland on Orionin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä.

Orionilla oli maaliskuun 2018 lopussa 69 453 (48 273) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 95 % (96 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 42 % (39 %) ja kaikista äänistä 62 % (61 %). Hallintarekisteröityjä ja ulkomaalaisessa omistuksessa olevia osakkeita oli 50 (63) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 35 % (44 %) ja 8 % (10 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli maaliskuun 2018 lopussa 562 440 (675 401) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,4 % (0,5 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,07 % (0,08 %).

Yhtiökokouksen päätöksiä

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingin Messukeskuksessa 20.3.2018. Yhtiökokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat.

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2017.

Osakekohtainen osinko 1,45 euroa

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,45 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 22.3.2018 ja maksupäivä 29.3.2018.
 

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 84 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 42 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuu aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 25.4.-2.5.2018 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 33 600 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 22 000 eurolla ja hallituksen jäsenelle 16 800 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 31.5.2018. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden. Lisäksi päätettiin, että yhtiö maksaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Ari Lehtoranta, Timo Maasilta, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen, Mikael Silvennoinen ja Heikki Westerlund. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Heikki Westerlund.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Timo Maasillan.

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-maaliskuussa 2018 oli 3 173 (3 190). Maaliskuun 2018 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 168 (3 200) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 495 (2 552) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 673 (648)  henkilöä.

Palkat ja muut henkilöstökulut tammi-maaliskuussa 2018 olivat yhteensä 51 (50) miljoonaa euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Orion-konserniin kuuluvia yhtiöitä on osapuolena erilaisissa oikeusriidoissa, joita ei kuitenkaan pidetä konsernin kannalta merkittävinä oikeudellisina asioina.


Liiketoimintakatsaus

Orion on 21.4.2018 2018 allekirjoittanut sopimuksen Orion Diagnostica Oy:n kaikkien osakkeiden eli Orion Diagnostica -tulosyksikön myynnistä. Kaupan seurauksena Orion Diagnostica -segmenttiä käsitellään jatkossa lopetettuna toimintona. Konsernissa on jatkossa vain yksi segmentti eli lääkeliiketoiminta. Osavuosikatsauksessa Orion Diagnostica -segmentti on käsitelty lopetettuna toimintona ja katsaus sisältää pääsääntöisesti vain jatkuvat toiminnot.

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IQVIA:n tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden kokonaismyynti, pitäen sisällään lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet, oli tammi-maaliskuussa 2018 Suomessa 652 (589) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 11 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. IQVIA:n tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden kokonaismyynti, pitäen sisällään lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet, oli Suomessa tammi-maaliskuussa 2018 yhteensä 79 (84) miljoonaa euroa, ja se laski 6 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Orionin reseptilääkkeiden myynti laski 11 % ja oli 52 (59) miljoonaa euroa, kun taas itsehoitotuotteiden myynti kasvoi 6 % ja oli 26 (25) miljoonaa euroa. Orionin reseptilääkkeiden myynnistä 59 % eli 31 (34) miljoonaa euroa oli viitehintaisia lääkkeitä. Suomen lääkemarkkinoilla viitehintaisten lääkkeiden myynti laski 7 % ja Orionin viitehintaisten lääkkeiden myynti laski 9 %, johtuen pääosin Suomen markkinoilla vuoden 2017 alussa tehdystä vaihtokelpoisten lääkkeiden hinnoittelujärjestelmän muutoksesta.

Orion säilytti asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IQVIA:n tilastojen mukaan sen markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet) oli 12 % (14 %) tammi-maaliskuussa 2018. Markkinaosuus reseptilääkkeissä oli 10 % (12 %), viitehintaisissa reseptilääkkeissä 27 % (28 %) ja itsehoitotuotteissa 24 % (24 %).

Orion on merkittävä toimija myös Skandinavian geneeristen lääkkeiden markkinoilla, jossa se oli vuonna 2017 kolmen suurimman geneerisen toimijan joukossa kaikissa toimintamaissaan. Biosimilaarivalmisteet ovat tärkeä geneeristen lääkkeiden kasvun lähde Skandinaviassa, jossa IQVIA:n tilastojen mukaan geneeristen ja itsehoitolääkkeiden markkinat kasvoivat 9 % vuonna 2017. Orionin kasvu oli 8 %. Kun mukaan lasketaan biosimilaarit, Orion kasvoi Skandinaviassa markkinoita nopeammin: markkinan kasvu oli  21 % ja Orionin kasvu 34 %. Suomen markkinoilla biosimilaarien käyttöönotto on ollut muita Pohjoismaita hitaampaa: vuonna 2017 biosimilaarimarkkinan kasvu oli vain 1 % ja Orionin myynti edellisvuoden tasolla.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat hieman yli 10 % konsernin liikevaihdosta.

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   MAT12/2017 MAT12/2016 Muutos %
Yhdysvallat USD 7 8 -23 %
Eurooppa TOP 5 EUR 52 69 -24 %
Japani EUR 73 78 -6 %
Lähde: IQVIA:n lääkemyyntitilastot MAT12/2017 (1/2017-12/2017)
Eurooppa TOP 5: Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu geneerisestä kilpailusta.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2017 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 542 (522) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti oli Euroopassa IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 63 (48) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 32 %.


Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2018 oli 247 (265) miljoonaa euroa ja liikevoitto 72 (90) miljoonaa euroa. Etappimaksujen osuus liikevaihdosta ja -voitosta oli 3 (7) miljoonaa euroa. Ne koostuivat myyntioikeuksiin liittyvistä maksuista.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 29 % (34 %) segmentin liikevaihdosta.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2018 oli 120 (119) miljoonaa euroa. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 48 % (45 %).

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2018 oli 93 (98) miljoonaa euroa, ja se laski 6 %. Easyhaler®-tuoteperheen ja tehohoitorauhoite Dexdorin myynti kehittyi hyvin. Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku on jatkunut tasaisena.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi). Niiden yhteenlaskettu liikevaihto tammi-maaliskuussa 2018 oli 28 (30) miljoonaa euroa, ja se laski 8 %. Yhdysvalloissa Orionin Parkinson-lääkkeillä on useita geneerisiä kilpailijoita, ja kilpailu lisääntyy Euroopassa sekä myös muilla markkinoilla. Japanissa Comtan-tuotteella on geneerisiä kilpailijoita, mutta Stalevo-tuotteen osalta geneerinen kilpailu ei ole vielä alkanut.

Parkinson-lääkkeiden myynnin jakauma:

milj. EUR 1-3/2018 1-3/2017 Muutos %
Toimitukset keskeisille partnereille 23 24 -6 %
Orionin oma myynti 5 6 -16 %

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-maaliskuussa 2018 oli 22 (18) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 20 %. Kasvu johtui pääosin budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmisteen myynnistä.

Budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmisteen myynti tammi-maaliskuussa 2018 oli 11 (8) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 36 %. Valmiste lanseerattiin vuoden 2017 aikana useassa maassa, ja katsauskaudella myynti oli alkanut jo kaikilla keskeisillä Euroopan markkinoilla. Orionin lisäksi rinnakkaismarkkinointikumppani Menarini myy budesonidi-formoteroli-valmistetta muutamassa Etelä-Euroopan maassa sekä Ranskassa, jossa se lanseerasi tuotteen katsauskaudella. Myös Euroopan ulkopuolella on jätetty ensimmäiset myyntilupahakemukset. Menarini vastaa budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmisteen jakelusta Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Hikma Pharmaceuticals PLC Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Orionin markkina-asema budesonidi-formoteroli-valmisteessa vaihtelee huomattavasti maittain. Esimerkiksi Ruotsissa Orionilla oli alkuvuodesta vahva markkina-asema 37 % markkinaosuudella, kun taas esimerkiksi Saksassa Orionin osuus valmisteen markkinoista oli vasta 6 %.

Orion sai maaliskuussa 2018 myönteiset päätökset EU:n hajautetuista myyntilupamenettelyistä koskien salmeteroli-flutikasoni Easyhaler -valmistetta, ja myyntilupahakemusten kansallinen käsittelyprosessi on käynnistynyt 23 EU-maassa. Salmeteroli-flutikasoni-yhdistelmävalmiste on Easyhaler-tuoteperheen kuudes tuote. Lisäksi Orionilla on käynnissä seitsemännen Easyhaler-tuotteen, tiotropium-valmisteen kehittäminen Euroopan markkinoille. Orionilla on meneillään Easyhaler-tuotannon laajennus Espoon lääkevalmistetehtaalla, mikä mahdollistaa tuotantovolyymin kasvattamisen tuoteperheen laajentuessa.

Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 18 (17) miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa 2018. Myynti kasvoi edelleen lähes kaikilla Euroopan markkinoilla. Eräissä Euroopan maissa on myönnetty myyntilupa valmisteen geneerisille versioille, ja on oletettavaa, että tuotetta koskeva geneerinen kilpailu laajenee asteittain EU-alueella. Tammi-maaliskuussa 2018 merkittävää geneeristä kilpailua oli ainoastaan Saksassa. Orion jatkaa toimenpiteitä oikeuksiensa puolustamiseksi. Geneerisen kilpailun vaikutusta myyntiin on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida. Precedex®-tehohoitorauhoitteen myynti oli 5 (7) miljoonaa euroa, ja se laski 24 %.

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitettua Simdax®-lääkettä myydään maailmanlaajuisesti yhteensä yli 50 maassa. Tuotteen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2018 oli 14 (15) miljoonaa euroa, ja se laski 7 %. Orionin tietoon on tullut, että Simdaxin geneerisestä versiosta on Euroopassa jätetty myyntilupahakemus. Tuotteen molekyylipatentti päättyi syyskuussa 2015, mutta mahdollisen geneerisen kilpailun ei edelleenkään arvioida vaikuttavan olennaisesti sen myyntiin vuonna 2018.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista sekä biosimilaareista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2018 oli 118 (122) miljoonaa euroa, ja se laski 3 %.

Erityistuotteet-tulosyksikön tärkeimmät markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia sekä itäinen Eurooppa ja Venäjä. Skandinaviassa myynti kasvoi 6 % ja oli 21 (20) miljoonaa euroa. Itäisessä Euroopassa sekä Venäjällä myynti kasvoi 11 % ja oli 15 (13) miljoonaa euroa.

Suomessa tulosyksikön myynti tammi-maaliskuussa 2018 oli 68 (72) miljoonaa euroa, ja se laski 6 %. Myyntiä laski erityisesti hintakilpailun kiristyminen, joka pääsääntöisesti johtui toimintaympäristön muuttumisesta: vuoden 2017 alussa tehdystä vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden hinnoittelujärjestelmän muutoksesta. Myös Orionin käyttämän Suomen lääkejakelijan Oriola Finland Oy:n syyskuussa 2017 alkaneet toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät toimitusvaikeudet vaikuttivat Suomessa myyntiä alentavasti vuonna 2017. Niiden suorat vaikutukset eivät kuitenkaan olleet olennaisia Orionin aloittamien tilapäisjärjestelyiden vuoksi. Oriola Finland Oy:n tilanteen vaikutusta vuoden 2018 myyntiin on vaikea arvioida. Orionin tiettyjä tuotteita jakelevat väliaikaisesti myös muut jakelijat kuin Oriola Finland Oy.

Erityistuotteiden liikevaihdosta 67 % tuli tammi-maaliskuussa 2018 geneerisistä lääkkeistä, 24 % itsehoitotuotteista ja 9 % biosimilaareista.

Biosimilaarien liikevaihto oli yhteensä 11 (11) miljoonaa euroa, ja se laski 4 %. Muun muassa reuman hoitoon tarkoitetun Remsima®-biosimilaarivalmisteen (infliksimabi) liikevaihto oli 10 (11) miljoonaa euroa, ja se laski 14 % johtuen tarjouskilpailujen tilanteesta, alkuvuodesta entisestään kiristyneestä kilpailusta uusien kilpailijoiden tultua markkinoille sekä tämän myötä merkittävästi laskeneesta hintatasosta. Vuonna 2017 Remsiman myynti synnytti merkittävän osan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihdon kasvusta. Vuonna 2018 Remsiman myynnin arvioidaan laskevan olennaisesti edellisestä vuodesta, koska Orion ei voittanut Norjassa vuoden 2018 kansallista tarjouskilpailua eikä syksyllä 2017 järjestettyä Tanskan kansallista tarjouskilpailua. Myynnin kehitys tulee jatkossakin vaihtelemaan tarjouskilpailuissa menestymisen mukaan.

Orion on lanseerannut vuoden 2018 alussa toisen biosimilaarin, muun muassa lymfooman hoitoon tarkoitetun Ritemvian® (rituksimabi), jonka myyntioikeudet Orionilla on Pohjoismaissa ja Virossa. Tuotteen myynti on alkanut Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa. Muiden maiden osalta lanseerauksen aikataulu ja käyttöaiheet vaihtelevat maakohtaisen patenttitilanteen sekä tarjouskilpailujen avautumisen mukaan. Tuotteen myynnin odotetaan jäävän Remsimaa pienemmäksi, eikä sen arvioida korvaavan Remsiman myynnin laskua vuonna 2018. Ritemvian myyntipotentiaali on Orionin arvion mukaan alhaisempi kuin Remsimalla.

Eläinlääkkeet

Pohjoismaissa ja osassa itäistä Eurooppaa Orion myy itse eläinlääkkeitä, ja muilla alueilla yhtiö toimii partnerien kautta. Lisäksi Orion markkinoi ja myy Pohjoismaissa useiden muiden yhtiöiden valmistamia eläinlääkkeitä. Orionin Eläinlääkkeet-yksiköllä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa.

Tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2018 oli 20 (19) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %. Tulosyksikön liikevaihdosta 42 % (39 %) eli 8 (7) miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoitteiden myynnistä. Tuoteperheeseen kuuluvat Orionin eläinrauhoitteet Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini) ja Domosedan® (detomidiini) sekä rauhoitteiden vastavaikuttaja Antisedan® (atipametsoli). Orion sai helmikuussa 2018 myönteiset päätökset EU:n hajautetuista myyntilupamenettelyistä koskien Clevor®-valmistetta. Clevor, jossa vaikuttavana aineena on ropiniroli, on silmätippamuotoinen lääke koirien myrkytystilanteiden hoitamiseen.

Fermion

Fermion valmistaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön, ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Muille lääkeyhtiöille Fermion valmistaa geneerisiä lääkeaineita sekä tarjoaa sopimusvalmistuspalveluita uusien vaikuttavien lääkeaineiden kehitykseen ja valmistukseen.

Fermionin liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön laski 20 % tammi-maaliskuussa 2018, ja oli 12 (16) miljoonaa euroa, mikä on yli puolet koko Fermionin liikevaihdosta. Lääkeraaka-aineiden kaupassa tilaussyklit ovat viime vuosina muuttuneet yhä lyhyemmiksi, ja tämä on johtanut liiketoiminnan volyymin aiempaa selkeästi suurempaan vaihteluun vuoden kuluessa ja eri vuosien välillä. Fermionin merkittävä, yli 30 miljoonan euron laajennusinvestointi Hangon tehtaalla on edennyt suunnitellusti, ja uuden tuotantolaitoksen arvioidaan valmistuvan kesään 2018 mennessä. Investoinnin myötä valmistaudutaan tiukentuviin viranomaisvaatimuksiin ja varmistetaan valmius vastata kasvavaan kysyntään.

Tutkimus ja kehitys

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut tammi-maaliskuussa 2018 olivat 26 (24) miljoonaa euroa. Niiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (9 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Orion sai maaliskuussa 2018 myönteiset päätökset EU:n hajautetuista myyntilupamenettelyistä koskien salmeteroli-flutikasoni Easyhaler® -valmistetta. Myyntilupahakemusten kansallinen käsittelyprosessi on käynnistynyt 23 EU-maassa. Inhaloitava salmeteroli-flutikasoni-yhdistelmävalmiste on astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler-tuoteperheen kuudes jäsen. Salmeteroli-flutikasoni-yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena. Easyhaler-tuoteperhe tarjoaa samaa inhalaattoriteknologiaa hyödyntäen monipuolisia hoitovaihtoehtoja astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon. Easyhaler on Orionin kehittämä, kuivajauhemuotoisia lääkkeitä annosteleva inhalaattori, johon Orion on kehittänyt lääkkeitä useista tunnetuista geneerisistä vaikuttavista aineista (salbutamoli, beklometasoni, budesonidi, formoteroli, salmeteroli ja flutikasoni).

Orionilla on meneillään tutkimushanke Easyhaler-tuoteperheen laajentamiseksi. Orion kehittää tiotropium-valmistetta Euroopan markkinoille, ja valmisteen bioekvivalenssitutkimus on meneillään. Tiotropium on pitkävaikutteinen keuhkoputkia avaava antikolinergi, jota käytetään keuhkoahtaumataudin hoidossa.

Orion ja Bayer aloittivat vuonna 2014 maailmanlaajuisen yhteistyön uuden suun kautta otettavan androgeenireseptorin estäjän darolutamidin (ODM-201) kehitystyössä ja kaupallistamisessa. Yhtiöillä on meneillään yhteinen kliinisen vaiheen III -tutkimus (ARAMIS), jossa arvioidaan darolutamidin tehoa ja turvallisuutta potilailla, joilla on etäpesäkkeetön kastraatioresistentti eturauhassyöpä (nmCRPC) ja joilla on korkea riski saada etäpesäkkeitä. Darolutamidi on androgeenireseptorin estäjä, joka ei juurikaan läpäise veri-aivoestettä, mikä saattaa vähentää aivoihin kohdistuvia haittoja. Tutkimus etenee suunnitellusti ja potilasrekrytointi on päättynyt. Tutkimus päättyy kun tietylle määrälle potilaita kehittyy etäpesäkkeitä. Orion on katsauskauden päättymisen jälkeen huhtikuun alussa ilmoittanut, että arvio tutkimuksen valmistumisesta on päivitetty ClinicalTrials.gov-verkkopalveluun. Tutkimuksen arvioidaan valmistuvan syyskuussa 2018.


Vuonna 2016 Orion ja Bayer sopivat laajentavansa darolutamidin kehitysohjelmaa ja aloittivat vuoden lopussa uuden faasi III -tutkimuksen (ARASENS). Tutkimus arvioi lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta yhdessä vakiintuneen androgeenideprivaatioterapian (ADT-hoito) sekä kemoterapia-aine dosetakselin kanssa potilailla, joilla on vasta diagnosoitu levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC) ja jotka ovat aloittamassa hormoniterapiahoitoa. Potilasrekrytointi on edennyt hyvin ja tutkimuksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2022.

Orion sai vuonna 2016 valmiiksi kliinisen vaiheen II -tutkimuksen amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) sairastavien potilaiden hoitoon tarkoitetulla suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla (ODM-109). Vaikka tutkimus ei saavuttanut päätavoitettaan, tulokset olivat kuitenkin lupaavia. Niiden perusteella Orion on vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä päättänyt aloittaa kliinisen vaiheen III -tutkimuksen. Tutkimuksen kustannukset ovat arviolta noin 60 miljoonaa euroa noin kolmen vuoden kuluessa. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA on myöntänyt ODM-109:lle harvinaislääkestatuksen (Orphan Drug Designation). Tutkimuksen tavoitteena on kehittää suun kautta annosteltavaa levosimendaania ALS-taudin oireenmukaiseen hoitoon taudin pääasialliseen oireeseen eli lihasheikkouteen. Levosimendaanin on aikaisemmissa tutkimuksissa osoitettu lisäävän pallealihaksen toimintaa. Levosimendaani on jo käytössä sydämen vaikean vajaatoiminnan hoidossa, mikä nopeuttaa tutkimusohjelman käynnistämistä.

Orion ilmoitti tilinpäätöstiedotteessa 2017 saaneensa päätökseen kliinisen vaiheen IIa -tutkimuksen alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) kehitystyössä. Yhteistyössä Janssen Pharmaceuticals, Inc. -yhtiön kanssa toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin lääkeaihion kahden eri formulaation tehoa Alzheimerin tautiin liittyvien agitaatio- ja aggressio-oireiden hoidossa. Lisäksi tutkittiin molekyylin vaikutuksia kognitioon ja hoidon turvallisuutta. Tutkimuksessa tuotteella ei havaittu tavoiteltua tehoa. Tutkimustulokset on arvioitu yhdessä Janssen Pharmaceuticals, Inc. -yhtiön kanssa, ja tämän perusteella yhteistyöhanke on lopetettu.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen II -tutkimus Parkinsonin taudin oireiden hoitoon tarkoitetulla lääkeaihiolla, jossa uuteen levodopa/karbidopaformulaatioon on yhdistetty Orionin kehittämä COMT-estäjä (ODM-104). Tutkimuksessa verrataan tuotetta jo markkinoilla olevaan Stalevo-tuotteeseen, jossa vaikuttavat aineet ovat COMT-estäjä entakaponi, karbidopa ja levodopa.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen II -tutkimus syöpien hoitoon tarkoitetulla uudella kohdennetulla FGFR+VEGFR inhibiittorilla (ODM-203). Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion tehoa kiinteiden syöpäkasvaimien kehityksen hidastamisessa potilailla, joilla on havaittu syöpäkasvaimessa FGFR- muutoksia.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen I -tutkimus BET-proteiinien estäjällä (ODM-207), joka estää keskeisten syöpägeenien kuten myc-geenin transkriptiota monissa syöpälajeissa. Prekliinisissä tutkimuksissa ODM-207 on osoittanut kasvua hidastavia vaikutuksia useissa kiinteiden kasvaimien solulinjoissa. Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion turvallisuutta ja siedettävyyttä sekä alustavaa tehoa syöpäpotilailla.

Orion aloitti katsauskaudella kliinisen vaiheen I -tutkimuksen uudenlaisen selektiivisen hormonisynteesin estäjän (CYP11A1-estäjä) kehittämiseksi kastraatioresistenttiin eturauhassyöpään. Prekliinisissä tutkimuksissa molekyylin (ODM-208) on havaittu estävän syöpäsolujen kasvua. Se saattaa tehota myös sellaisiin syöpiin, jotka ovat tulleet vastustuskykyisiksi tavanomaisille hormonaalisille syöpähoidoille. Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion turvallisuutta ja siedettävyyttä eturauhassyöpäpotilailla.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa. Näissä tutkitaan muun muassa keskushermostosairauksia, syöpää ja neuropaattista kipua.

Orion uudisti vuonna 2017 tutkimus- ja kehitysorganisaatiotaan. Uudistuksen myötä Orion on laajentamassa lääkekehitysosaamistaan kattamaan myös biologiset lääkkeet.


Lopetetut toiminnot: Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion on 21.4.2018 allekirjoittanut sopimuksen Orion Diagnostica Oy:n kaikkien osakkeiden eli Orion Diagnostica -tulosyksikön myynnistä. Kaupan seurauksena Orion Diagnostica -segmenttiä käsitellään jatkossa lopetettuna toimintona. Konsernissa on jatkossa vain yksi segmentti eli lääkeliiketoiminta. Osavuosikatsauksessa Orion Diagnostica -segmentti on käsitelty lopetettuna toimintona ja katsaus sisältää pääsääntöisesti vain jatkuvat toiminnot. Lopetettujen toimintojen voitto tammi-maaliskuussa 2018 oli 3,4 (3,5) miljoonaa euroa.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2018 oli 14,5 (14,4) miljoonaa euroa. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 3,1 (3,5) miljoonaa euroa, ja se laski 11 %. Liikevoitto oli 21 % (24 %) segmentin liikevaihdosta. Maaliskuun 2018 lopussa Orion Diagostican palveluksessa oli 302 henkilöä.

Espoossa 24.4.2018

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
  Jari Karlson
talousjohtaja


Taulukko-osa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Jatkuvat toiminnot        
    Oikaistu   Oikaistu
milj. EUR 1-3/18 1-3/17 Muutos % 1-12/17
Liikevaihto 247,2 265,5 -6,9 % 1 033,6
Myytyjen suoritteiden kulut -97,6 -97,7   -417,6
Bruttokate 149,6 167,8 -10,8 % 616,0
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 2,7 0,9 +180,9 % 4,9
Myynnin ja markkinoinnin kulut -46,4 -45,2 +2,6 % -188,9
T&K-kulut -25,7 -24,3 +5,8 % -99,1
Hallinnon kulut -10,4 -11,0 -5,7 % -48,8
Liikevoitto 69,8 88,2 -20,9 % 284,1
Rahoitustuotot 0,0 -0,1 +133,3 % 0,1
Rahoituskulut -1,2 -2,8 -57,4 % -6,6
Voitto ennen veroja 68,7 85,4 -19,6 % 277,7
Tuloverot -14,9 -18,6 -19,5 % -58,6
Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista 53,7 66,8 -19,5 % 219,1
         
Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista 3,4 3,5 -3,1 % 6,9
         
Tilikauden voitto 57,1 70,3 -18,8 % 226,0
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA¹        
         
Muuntoerot -0,3 0,2   -1,4
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -0,3 0,2   -1,4
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät (jatkuvat toiminnot)       27,4
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät (lopetetut toiminnot) -0,0 0,0   2,5
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -0,0 0,0   29,9
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,3 0,2   28,5
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna 56,8 70,5 -19,4 % 254,4
         
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN¹        
Emoyhtiön omistajille 57.1 70,3 -18.8 % 226,0
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 -97,9% -0,0
         
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN¹        
Emoyhtiön omistajille 56.8 70,5 -19.4 % 254,4
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 -97,9% -0,0
         
Jatkuvat toiminnot        
         
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR² 0,38 0,48 -20,8 % 1,56
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR² 0,38 0,48 -20,8 % 1,56
         
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 9,8 9,6 +2,2 % 39,5
Palkat ja muut henkilöstökulut 51,1 49,8 +2,6 % 203,9
         


Lopetetut toiminnot        
         
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR² 0,02 0,02   0,06
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR² 0,02 0,02   0,06
         
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 0,7 0,7 -2,5 % 2,8
Palkat ja muut henkilöstökulut 4,0 3,6 +12,1 % 14,2
         
¹Taulukon luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.        
² Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.

IFRS 15- ja IFRS 9-standardit on otettu käyttöön kertyneen vaikutuksen menetelmällä, eikä vertailukausien lukuja ole näin ollen oikaistu.
     

KONSERNITASE

VARAT        
milj. EUR 3/18 3/17 Muutos % 12/17
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 313,8 293,7 +6,9 % 323,1
Liikearvo 13,5 13,5   13,5
Aineettomat oikeudet 28,0 38,0 -26,4 % 36,7
Muut aineettomat hyödykkeet 2,5 2,6 -3,4 % 2,6
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 0,1   0,1
Myytävissä olevat sijoitukset 0,3 0,3 +1,1 % 0,3
Eläkesaaminen 50,1 21,5 +132,6 % 55,2
Laskennalliset verosaamiset 5,3 1,4 +280,7 % 1,3
Muut pitkäaikaiset saamiset 2,0 2,3 -12,1 % 1,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 415,5 373,3 +11,3 % 434,7
         
Vaihto-omaisuus 216,0 236,8 -8,8 % 225,4
Myyntisaamiset 197,0 184,1 +7,0 % 199,0
Muut saamiset 54,8 51,0 +7,5 % 32,4
Rahavarat 76,8 92,1 -16,7 % 164,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä 544,5 564,0 -3,5 % 620,8
         
Myytävänä olevat omaisuuserät 55,9      
         
Varat yhteensä 1 016,0 937,3 +8,4 % 1 055,5
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
milj. EUR 3/18 3/17 Muutos % 12/17
Osakepääoma 92,2 92,2   92,2
Käyttörahasto 0,5 0,5   0,5
Muut rahastot 2,4 2,4 +0,1 % 2,4
Kertyneet voittovarat 423,4 399,7 +5,9 % 584,6
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 518,5 494,8 +4,8 % 679,7
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 0,0 +0,4 % 0,0
Oma pääoma yhteensä 518,5 494,8 +4,8 % 679,7
         
Laskennalliset verovelat 40,2 37,0 +8,7 % 42,3
Eläkevelvoitteet 3,3 3,1 +3,6 % 3,2
Varaukset 0,3 0,3 +14,0 % 0,3
Pitkäaikaiset korolliset velat 150,4 150,3 +0,1 % 150,3
Muut pitkäaikaiset velat 18,2 0,0   0,0
Pitkäaikaiset velat  yhteensä 212,4 190,7 +11,3 % 196,2
         
Ostovelat 79,7 96,8 -17,6 % 83,2
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,8 13,9 -94,3 % 3,0
Muut lyhytaikaiset velat 143,6 138,8 +3,5 % 92,4
Varaukset 0,0      
Lyhytaikaiset korolliset velat 39,7 2,1   1,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä 263,7 251,8 +4,8 % 179,7
         
Myytäviin omaisuuseriin sisältyvät velat 21,3      
         
Velat yhteensä 497,4 442,5 +12,4 % 375,8
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 016,0 937,3 +8,4 % 1 055,5
         
Konsernin taseen luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.    

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma                
b. Käyttörahasto                
c. Muut rahastot                
d. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät        
e. Muuntoerot                
f. Kertyneet voittovarat                
g. Määräysvallattomien omistajien osuus              
h. Oma pääoma yhteensä                
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
milj. EUR a. b. c. d. e. f. g. h.
Oma pääoma 1.1.2017 92,2 0,5 2,1 2,0 -5,0 549,5 0,0 641,4
Tilikauden tulos           70,3   70,3
Muut laajan tuloksen erät                
Muuntoerot         0,7 -0,5   0,2
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät       0,0       0,0
Tapahtumat omistajien kanssa              
Osingonjako ja pääoman palautus           -218,2   -218,2
Osakekannustinjärjestelmä           1,1   1,1
Muut muutokset     0,3     -0,3 0,0 0,0
Oma pääoma 31.3.2017 92,2 0,5 2,4 2,0 -4,3 401,9 0,0 494,8
                 
Oma pääoma 1.1.2018 92,2 0,5 2,4 31,9 -5,9 558,6 -0,0 679,7
IFRS 15- ja IFRS 9-standardin käyttöönoton vaikutus           -16,6   -16,6
Oikaistu oma pääoma 1.1.2018 92,2 0,5 2,4 31,9 -5,9 542,0 -0,0 663,1
Tilikauden tulos           57,1   57,1
Muut laajan tuloksen erät                
Muuntoerot         -0,5 0,2   -0,3
Etuuspohjaisten
eläkejärjestelyiden uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
      -0,0       -0,0
Tapahtumat omistajien kanssa              
Osingonjako ja pääoman palautus           -204,0   -204,0
Osakekannustinjärjestelmä           3,0   3,0
Muut muutokset     0,0     -0,4 0,0 -0,4
Oma pääoma 31.3.2018 92,2 0,5 2,4 31,9 -6,4 397,9 -0,0 518,5
                 
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot.      

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 1-3/18 1-3/17 1-12/17
Liikevoitto 72,9 91,7 293,0
Oikaisut 13,4 11,9 49,1
Käyttöpääoman muutos -1,5 -26,6 -38,9
Maksetut korot -0,5 -0,5 -6,2
Saadut korot 0,6 0,3 1,4
Saadut osingot 0,0 0,0 0,0
Maksetut verot -16,7 -13,8 -70,0
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 68,2 63,0 228,4
       
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -12,2 -14,0 -67,1
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,5 -2,9 -9,4
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit 0,2 0,7 1,6
Investointien rahavirta yhteensä -13,6 -16,1 -74,9
       
Lyhytaikaisten lainojen nostot 30,8 0,8 1,3
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,3 -1,3 -3,5
Maksetut osingot ja muu voitonjako -171,7 -185,4 -218,0
Rahoituksen rahavirta yhteensä -141,3 -185,9 -220,3
       
Rahavarojen muutos -86,7 -139,0 -66,8
       
Rahavarat kauden alussa 164,1 231,9 231,9
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,2 -0,8 -1,0
Rahavarojen muutos -86,7 -139,0 -66,8
Rahavarat kauden lopussa 77,5 92,1 164,1
       
Konsernin rahavirtalaskelma sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot.    

 


LOPETETUT TOIMINNOT

Orion ilmoitti 23.1.2018 päättäneensä selvittää Orion Diagnostican mahdollista myyntiä tai muuta järjestelyä, jossa Orion Diagnostica siirtyisi Orion-konsernin ulkopuolelle. Selvityksen seurauksena Orion Diagnostican Oy:n kaikkien osakkeiden eli Orion Diagnostica -tulosyksikön myynnistä on allekirjoitettu sopimus 21.4.2018. Taloudellisessa katsauksessa sekä osavuosikatsauksen taulukko-osassa Orion Diagnostica -segmentti on käsitelty lopetettuna toimintona. Lopetettujen toimintojen voitto tammi-maaliskuussa 2018 oli 3,4 (3,5).

TILIKAUDEN TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA

milj. EUR 1-3/18 1-3/17 Muutos % 1-12/17
Liikevaihto 14,5 14,4 +0,5 % 53,8
Kulut yhteensä -11,4 -10,9 +4,2 % -44,9
Liikevoitto 3,1 3,5 -11,1 % 8,9
Tuloverot 0,3 0,0   -1,9
Tilikauden voitto 3,4 3,5 -3,1 % 6,9

LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN TASE-ERÄT1

milj. EUR       3/18
Muut pitkäaikaiset saamiset       17,5
Eläkesaaminen       4,8
Vaihto-omaisuus       13,4
Muut lyhytaikaiset saamiset       20,2
Muut velat       -21,3
Nettovarat       34,6


1) Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen väliset saamiset ja velat on käsitelty ulkoisina saamisina ja velkoina tässä osavuosikatsauksessa esitetyssä konsernitaseessa. Tämän johdosta konsernitaseen erät "Varat yhteensä" ja "Velat yhteensä" ovat 20,4 miljoonaa euroa suuremmat, kuin jos nämä saamiset ja velat esitettäisiin eliminoituna.


LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN RAHAVIRTA

milj. EUR 1-3/18 1-3/17 Muutos % 1-12/17
Liiketoiminnan rahavirta 13,9 -5,7 +345,0 % 8,9
Investointien rahavirta 5,6 -0,3   -1,3


AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR   3/18 3/17 12/17
Kirjanpitoarvo kauden alussa   323,1 289,1 289,1
- lopetetut toiminnot   -15,7    
Lisäykset   15,4 12,7 67,4
Vähennykset   -1,4 -0,2 -1,0
Poistot ja arvonalentumiset   -7,7 -7,9 -32,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   313,8 293,7 323,1AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR   3/18 3/17 12/17
Kirjanpitoarvo kauden alussa   39,4 40,4 40,4
- lopetetut toiminnot   -8,0    
Lisäykset   1,3 2,6 9,1
Vähennykset   -0,0 -0,0 -0,1
Poistot ja arvonalentumiset   -2,2 -2,4 -10,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   30,5 40,6 39,4


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR   3/18 3/17 12/17
         
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA        
Takaukset   3,8 4,1 3,6
         
MUUT VASTUUT        
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia)   5,9 5,5 6,1
Muut vastuut   0,3 0,3 0,3JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR   3/18 3/17 12/17
         
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET      
Käypä arvo, milj. EUR   -0,1 -0,3 0,1
Nimellisarvo, milj. EUR   40,9 52,3 32,4
         
VALUUTTAOPTIOT        
Käypä arvo, milj. EUR   0,0 0,0 0,1
Nimellisarvo, milj. EUR   48,4 53,3 45,4

Sivulla ilmoitetut tiedot sisältävät jatkuvat toiminnot.


RAHOITUSINSTRUMENTTIEN KÄYPIEN ARVOJEN MÄÄRITYS JA HIERARKIA

milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Johdannaissopimukset        
  Valuuttajohdannaiset   0,2   0,2
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
  Osakkeet ja osuudet     0,3 0,3
Varat yhteensä   0,2 0,3 0,5
         
Johdannaissopimukset        
  Valuuttajohdannaiset   -0,2   -0,2
Velat yhteensä   -0,2   -0,2


Tason 1 rahoitusinstrumentin käypä arvo perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuihin hintoihin. Tason 2 rahoitusinstrumentin käypä arvo perustuu markkinoilta saatuihin syöttötietoihin. Tason 3 johdannaisten käypä arvo ei ole arvioitavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.

Konsernissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan käypien arvojen hierarkian tasojen väliset siirrot kirjataan sille päivälle, jona siirron aiheuttanut tapahtuma on toteutunut.


Tasojen välillä ei ole tapahtunut siirtoja raportointikauden aikana.

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

      Oikaistu Oikaistu
milj. EUR   3/18 3/17 12/17
Johdon työsuhde-etuudet   3,8 4,9 7,1

         
Sivulla ilmoitetut tiedot sisältävät jatkuvat toiminnot.        

Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

            Oikaistu   Oikaistu
milj. EUR         1-3/18 1-3/17 Muutos % 1-12/17
Lääkeliiketoiminta         247,2 265,5 -6,9 % 1 033,6
  Alkuperälääkkeet         92,8 98,4 -5,7 % 351,4
  Erityistuotteet         117,6 121,8 -3,4 % 519,0
  Eläinlääkkeet         20,0 19,1 +4,6 % 75,9
  Fermion         12,3 15,5 -20,4 % 51,0
  Sopimusvalmistus ja muut       4,4 10,7 -58,5 % 36,2
Konserni yhteensä         247,2 265,5 -6,9 % 1 033,6LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

            Oikaistu   Oikaistu
milj. EUR         1-3/18 1-3/17 Muutos % 1-12/17
Lääkeliiketoiminta         72,5 90,2 -19,6 % 296,3
Konsernierät         -2,7 -2,0 +37,4 % -12,2
Konserni yhteensä         69,8 88,2 -20,9 % 284,1


LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN2018 Oikaistu 2017 Oikaistu 2016
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Lääkeliiketoiminta 247,2 265,9 241,5 260,7 265,5 267,1 245,7 259,5
Konserni yhteensä 247,2 265,9 241,5 260,7 265,5 267,1 245,7 259,5


LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN2018 Oikaistu 2017 Oikaistu 2016
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Lääkeliiketoiminta 72,5 75,2 57,4 73,5 90,2 59,6 91,8 84,9
Konsernierät -2,7 -4,7 -2,5 -3,0 -2,0 -2,6 -2,0 -3,2
Konserni yhteensä 69,8 70,5 54,9 70,5 88,2 57,0 89,8 81,7


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2018 Oikaistu 2017 Oikaistu 2016
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Suomi 80,0 84,6 80,4 82,4 81,3 91,2 83,9 81,7
Skandinavia 41,2 42,4 44,0 46,6 40,5 41,6 36,1 40,6
Muu Eurooppa 75,5 80,5 73,2 78,7 79,2 85,7 75,5 82,3
Pohjois-Amerikka 14,0 27,0 16,8 15,7 19,3 29,3 18,4 19,3
Muut maat 36,6 31,4 27,1 37,2 45,2 19,3 31,8 35,6
Konserni yhteensä 247,2 265,9 241,5 260,7 265,5 267,1 245,7 259,5

 

Liiketoimintakatsaus

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 1-3/18 1-3/17 Muutos % 1-12/17
Liikevaihto 247,2 265,5 -6,9 % 1 033,6
Liikevoitto 72,5 90,2 -19,6 % 296,3
  % liikevaihdosta 29,3 % 34,0 %   28,7 %
T&K-kulut 25,7 24,3 +5,8 % 99,2
  % liikevaihdosta 10,4 % 9,1 %   9,6 %
Investoinnit 16,7 14,9 +12,4 % 74,6
  % liikevaihdosta 6,8 % 5,6 %   7,2 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 101,5 100,8 +0,7 % 386,6
Varat 863,2 779,6   832,1
Velat 204,8 190,5   165,2
Henkilöstömäärä kauden lopussa 3 145 3 176   3 159

 

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR 1-3/18 1-3/17 Muutos % 1-12/17
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti) 28,0 30,5 -8,2 % 103,8
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti) 21,6 18,0 +19,8 % 76,6
Dexdor® (tehohoitorauhoite) 17,5 16,7 +4,9 % 64,1
Simdax® (sydämen vajaatoiminta) 14,3 15,3 -6,6 % 57,2
Biosimilaarit (nivelreuma, tulehdukselliset suolistosairaudet, lymfooma) 10,6 11,0 -4,1 % 56,7
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet) 8,4 7,5 +12,6 % 30,5
Burana® (tulehdus, kipu) 5,8 5,7 +1,8 % 23,4
Precedex® (tehohoitorauhoite) 5,3 6,9 -23,7 % 25,0
Marevan® (verenohennus) 4,3 4,0 +7,7 % 19,2
Divina-sarja (vaihdevuosioireet) 4,2 3,7 +12,9 % 18,6
Yhteensä 119,9 119,2 +0,5 % 475,1
Osuus lääkeliikevaihdosta 48 % 45 %   46 %

Sivulla ilmoitetut tiedot sisältävät jatkuvat toiminnot.


KESKEISET KLIINISET LÄÄKEKEHITYSHANKKEET

 

Projekti
 

Käyttöaihe
FAASI  

Rekisteröinti
I II III
Easyhaler® salmeteroli-flutikasoni Astma, keuhkoahtaumatauti  

Bioekvivalenssitutkimus

 
Rekisteröinti*
Easyhaler® tiotropium Keuhkoahtaumatauti Bioekvivalenssitutkimus*  
Darolutamidi (ODM-201) 1) Eturauhassyöpä (nmCRPC) I II III*  
Darolutamidi (ODM-201) 1) Eturauhassyöpä (mHSPC) I II III*  
ODM-109 (suun kautta otettava levosimendaani) ALS-tauti I II III*  
ODM-104 (tehokkaampi COMT-estäjä) Parkinsonin tauti I II*    
ODM-203 (FGFR+VEGFR inhibiittori) Kiinteät syöpäkasvaimet I II*    
ODM-207 (BET-proteiinien estäjä) Syöpä I*      
ODM-208 (CYP11A1-estäjä) Eturauhassyöpä (CRPC) I*      
1) Yhteistyössä Bayerin kanssa * = Vaihe meneillään
III = Status muuttunut edellisestä vuosineljänneksestä

Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 31.3.2018

    A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus Nasdaq Helsingissä   ORNAV ORNBV  
Listautumispäivä   1.7.2006 1.7.2006  
ISIN-koodi   FI0009014369 FI0009014377  
ICB-koodi   4500 4500  
Reuters-koodi   ORNAV.HE ORNBV.HE  
Bloomberg-koodi   ORNAV.FH ORNBV.FH  
Osakepääoma, milj. EUR   24,2 68,0 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR   0,65 0,65  
Osakemäärä yhteensä, kpl   37 120 346 104 137 482 141 257 828
% koko osakekannasta   26 % 74 % 100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl   562 440 562 440
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl   37 120 346 103 575 042 140 695 388
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl       1
A- ja B-osakkeita enintään  ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake   20 1  
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 742 406 920 103 575 042 845 981 962
% kaikista äänistä   88 % 12 % 100 %
Osakkeenomistajia   19 446 56 301 69 453


Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.


TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ HELSINGISSÄ 1.1.-31.3.2018

    A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl   658 067 33 128 881 33 786 948
Vaihdon osuus osakemäärästä, %   1,8 % 31,8 % 23,9 %
Vaihto, milj. EUR   20,3 945,6 965,9
Päätöskurssi 31.12.2017, EUR   32,07 31,08  
Alin kurssi, EUR  (A 28.3.2018, B 26. ja 28.3.2018)   27,00 23,82  
Keskikurssi, EUR   30,90 28,54  
Ylin kurssi, EUR (A 23.1. ja B 19.1.2018)   35,70 33,50  
Päätöskurssi 31.3.2018, EUR   27,90 24,87  
Osakekannan markkina-arvo 31.3.2018, milj. EUR 1 035,7 2 575,9 3 611,6


OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

    Oikaistu   Oikaistu
  1-3/18 1-3/17 Muutos % 1-12/17
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,38 0,48 -19,7 % 1,56
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,38 0,48 -19,7 % 1,56
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,39 0,33 +16,3 % 1,09
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,54 3,38 +4,7 % 4,65
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl 140 620 140 510   140 565


Sivulla ilmoitetut tiedot sisältävät jatkuvat toiminnot.

Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on yksi liiketoiminta-alue eli toimintasegmentti ja neljä tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan yhden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta
  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle)
  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet sekä biosimilaarit)
  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille)
  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille)

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Tämä katsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2017, joiden lisäksi on noudatettu 1.1.2018 alkaen käyttöönotettuja EU:n hyväksymiä muutoksia olemassa oleviin IFRS-standardeihin sekä IAS-standardeihin.

Orion-konsernissa on otettu 1.1.2018 alkaen käyttöön uusi IFRS 15-standardi ja IFRS 9-standardi, jotka vaikuttavat konsernitilinpäätöksessä annettaviin tietoihin.

IFRS 15 (Myyntituotot asiakassopimuksista) -standardin käyttöönotto

IFRS 15 (Myyntituotot asiakassopimuksista) -standardi korvaa aiemmat tuloutusta säädelleet IAS 18 (Tuotot) ja IAS 11 (Pitkäaikaishankkeet) -standardit. Konserni on ottanut uuden standardin käyttöön 1.1.2018 alkaneella tilikaudella. Konserni on soveltanut siirtymässä kertyneen vaikutuksen menetelmää ja kirjannut IFRS 15:n vaikutuksen 1.1.2018 omaan pääomaan kertyneiden voittovarojen oikaisuksi. Vastakirjauksena on kirjattu vastaavan suuruinen erä taseen muihin velkoihin. Alkusaldon oikaisut on tehty vain niiden sopimusten osalta, jotka eivät ole olleet kokonaan toteutettuja 1.1.2018.

IFRS 15 -standardin käyttöönotto vaikuttaa markkinoilla olevien tuotteiden myyntioikeuksien myynnistä sekä yhteistyökumppanien kanssa tehtävästä kliinisen vaiheen yhteistyöstä kirjattavien myyntituottojen ajoitukseen siten, että myyntituotot kirjataan joidenkin näihin tuottovirtoihin kuuluvien suoritevelvoitteiden osalta myöhemmin kuin IAS 18:n mukaisesti on kirjattu. Edellä mainittujen tuottovirtojen yhteenlaskettu liikevaihto muodostaa konsernin vuosittaisesta liikevaihdosta keskimäärin alle viisi prosenttia. Tilikaudella 2017 edellä mainituista tuottovirroista kirjattu liikevaihto oli 12,1 miljoonaa euroa (2016: 18,6 miljoonaa euroa) eli 1,1 prosenttia (1,7 prosenttia) konsernin koko liikevaihdosta. Konsernin näkemyksen mukaan IFRS 15:n vaikutus näiden tuottovirtojen tuloutukseen ei ole merkittävä osa koko konsernin liikevaihdosta.

Konserni määritti IFRS 15 -standardin vaikutuksen liikevaihdon kirjaamisen ajoitukseen niiden sopimusten osalta, jotka olivat 1.1.2018 kokonaan toteutumatta. Konsernilla oli tilikauden 2017 lopussa neljä sopimusta, joiden osalta IFRS 15:lla arvioitiin olevan olennainen vaikutus konsernin myyntituottojen kirjaamisen ajoitukseen. Näistä sopimuksista on aikaisemmilla tilikausilla tuloutettu etappimaksuja yhdellä ajan hetkellä. IFRS 15:n käyttöön oton myötä kyseessä olevien etappimaksujen katsotaan olevan ajan kuluessa täyttyviä suoritevelvoitteita, jolloin ne kirjataan myyntituotoiksi sopimuksen voimassaoloaikana. Tuloutus tapahtuu myöhemmin kuin vanhan IAS 18 -standardin voimassaolon aikana. Tästä johtuen näistä sopimuksista aiemmin tuloslaskelmaan kirjattu liikevaihto on oikaistu 1.1.2018 alentamaan taseen oman pääoman kertyneitä voittovaroja. Konserni on kirjannut 1.1.2018 kertyneiden voittovarojen vähennykseksi yhteensä 16,6 miljoonaa euroa. Taseen muiden pitkäaikaisten velkojen lisäykseksi on kirjattu 18,7 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisten muiden velkojen lisäykseksi 1,9 miljoonaa euroa. Laskennallisten verosaamisten lisäykseksi on kirjattu 4,1 miljoonaa euroa.

Edellä mainittuihin taseen eriin tehdyt oikaisut tullaan kirjaamaan myyntituotoiksi ajan kuluessa suoritevelvoitteiden täyttymisen myötä. Oikaisun kohteena olevien suoritevelvoitteiden keskimääräinen jäljellä oleva täyttymisaika 1.1.2018 oli 11 vuotta.


OIKAISTUT TULOSLASKELMAN JA TASEEN LUVUT SEKÄ MUUT TUNNUSLUVUT TILIKAUDELTA 2017

 1. Aiemmin osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöstiedotteessa raportoitu vertailutieto.
 2. Aiemmin osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöstiedotteessa raportoitu vertailutieto, jos IFRS 15 - standardin vaikutukset otetaan huomioon.
 3. Tässä osavuosikatsauksessa raportoitu oikaistu vertailutieto. Orion Diagnostica on raportoitu lopetettuna toimintona.
 4. Tässä osavuosikatsauksessa raportoitu oikaistu vertailutieto, jos IFRS 15 -standardin vaikutukset otetaan huomioon. Orion Diagnostica on raportoitu lopetettuna toimintona.
  1-3/17 1-12/17
  1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4)
Liikevaihto, milj. EUR 279,2 273,5 265,5 259,9 1 084,6 1 077,2 1 033,6 1 026,2
Liikevoitto, milj. EUR 91,7 86,0 88,2 82,6 293,0 285,6 284,1 276,7
  % liikevaihdosta 32,8 % 31,4 % 33,2 % 31,8 % 27,0 % 26,5 % 27,5 % 27,0 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 88,8 83,2 85,4 79,8 286,5 279,1 277,7 270,3
  % liikevaihdosta 31,8 % 30,4 % 32,2 % 30,7 % 26,4 % 25,9 % 26,9 % 26,3 %
Tuloverot, milj. EUR 18,5 17,4 18,6 17,4 60,5 59,0 58,6 57,1
Tilikauden voitto, milj. EUR 70,3 65,8 66,8 62,3 226,0 220,1 219,1 213,1
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen, milj. EUR 0,2 0,2 0,2 0,2 28,5 28,5 26,0 26,0
Laskennalliset verosaamiset, milj. EUR 1,4 5,8 1,4 5,8 1,3 5,4 1,3 5,4
Muut pitkäaikaiset velat, milj. EUR 0,0 20,1 0,0 20,2 0,0 18,7 0,0 18,7
Muut lyhytaikaiset velat, milj. EUR 138,8 140,5 138,8 140,5 92,4 94,3 92,4 94,3
Koroton vieras pääoma, milj. EUR 290,1 312,0 290,2 312,1 224,5 245,1 224,5 245,1
Oma pääoma yhteensä, milj. EUR 494,8 472,5 494,8 472,4 679,7 655,9 679,7 655,9
Taseen loppusumma, milj. EUR 937,3 936,9 937,3 936,9 1 055,5 1 052,4 1 055,5 1 052,4
Omavaraisuusaste, % 53,2 % 50,9 % 53,1 % 50,8 % 64,6 % 62,5 % 63,8 % 62,5 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 12,2 % 12,8 % 13,6 % 12,8 % -1,9 % -1,9 % -0,7 % -1,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 51,0 % 50,0 % 50,0 % 47,3 % 36,2 % 36,4 % 35,5 % 35,1 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 49,5 % 48,0 % 48,6 % 45,9 % 34,2 % 34,4 % 34,0 % 33,3 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,50 0,47 0,48 0,44 1,61 1,57 1,56 1,52
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,50 0,47 0,48 0,44 1,61 1,57 1,56 1,52
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,52 3,36 3,38 3,36 4,83 4,67 4,65 4,67

Tuloutusperiaatteet

Konsernin liikevaihto koostuu kolmesta eri tuottovirrasta, joiden tuloutusperiaatteet on esitelty alla.

Tuotteiden myynti

Konsernin liikevaihto sisältää tuotteiden myynnistä saadut tuotot oikaistuna välillisillä veroilla ja valuuttamääräisestä myynnistä aiheutuvilla kurssieroilla. Yksittäisen tuote-erän toimitus asiakkaalle muodostaa erotettavissa olevan suoritevelvoitteen, joka tuloutuu määräysvallan siirtyessä konsernilta asiakkaalle toimitusehtojen mukaisesti. Tuotteille kohdistettava myyntihinta on pääsääntöisesti muuttuva johtuen muun muassa erilaisista alennus- ja kannustinehdoista. Liikevaihdoksi kirjataan vastikemäärä, johon konserni odottaa olevansa oikeutettu huomioiden alennus- ja kannustinehtojen vaikutuksen.


Markkinoilla olevien tuotteiden myyntioikeuksien myynti

Konserni tekee sopimuksia, joissa se sekä luovuttaa markkinoilla olevan tuotteen myyntioikeuden että  tekee sopimuksen tuotteen valmistamisesta konsernin ulkopuoliselle taholle. Vastineeksi myyntioikeuden ja tuotteiden valmistamisesta konserni saa sopimuksesta riippuen etappimaksuja, tuottoja tuotteiden myynnistä ja rojaltituottoja. Tavallisesti etappimaksut ovat luonteeltaan sopimuksen allekirjoitukseen liittyviä palkkioita tai tuotteen kaupallistamiseen liittyviä palkkioita.

Konserni on pääsääntöisesti valmistanut tuotetta itse ennen sen myyntioikeuden myyntiä, jolloin konsernilla on valmistukseen liittyvä tietotaito, joka ei muutoin ole helposti asiakkaan saavutettavissa.  Näin ollen myyntioikeuden myynti on sidoksissa asiakkaalle valmistettavien ja toimitettavien tuotteiden myynnin kanssa. Yhdessä nämä muodostavat erotettavissa olevan suoritevelvoitteen, joka täyttyy ajan kuluessa. Suoritevelvoitteelle kohdistuva myyntihinta koostuu myyntioikeudesta saadusta vastikkeesta, valmiiden tuotteiden toimittamisesta saatavasta vastikkeesta sekä mahdollisesta rojaltituotosta. Suoritevelvoitteelle kohdistettava myyntihinta on muuttuva johtuen tuotteiden myyntihintaan liittyvistä arvostuseristä.

Konserni saattaa saada sopimuksen perusteella kaupallistamiseen liittyviä etappimaksuja. Nämä käsitellään erotettavissa olevina suoritevelvoitteina, mikäli ne täyttyvät asiakkaan saavuttaman tietyn myyntimäärän perusteella. Asiakkaalle on muodostunut arvoa sille kertyneiden myyntituottojen myötä, jolloin myyntimäärään sidoksissa olevan suoritevelvoitteen katsotaan täyttyneen, kun myynnille asetettu tavoite on saavutettu. Kaupallistamiseen liittyvät suoritevelvoitteet täyttyvät yhtenä ajan hetkenä, koska tulevan myynnin määrän luotettavaan arviointiin liittyy epävarmuustekijöitä.

Yhteistyökumppanien kanssa tehtävä kliinisen vaiheen tutkimus- ja kehitystyö

Konserni on solminut yhteistyökumppaneiden kanssa sopimuksia, jotka liittyvät kliinisen vaiheen tutkimus- ja kehitystyöprojekteihin. Näihin sopimuksiin liittyy etappimaksuja, jotka tulevat suoritettavaksi, kun tietty kehitysvaihe on saavutettu. Etappimaksut koostuvat tavallisesti sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä saatavasta kertakorvauksesta ja projektin edistymiseen sidotuista etappimaksuista. Lisäksi sopimuksissa voidaan sopia valmiin tuotteen myyntioikeuksiin liittyvistä korvauksista, kuten rojalteista.

Kliinisen vaiheen tutkimusten toteuttaminen on mahdollista useamman palvelutarjoajan toimesta, minkä vuoksi yhteistyökumppani pystyy hyödyntämään allekirjoitushetkellä luovutettuja tutkimustuloksia omassa liiketoiminnassaan. Sopimuksen allekirjoitukseen liittyvien etappimaksujen katsotaan olevan erotettavissa olevia suoritevelvoitteita, jotka täyttyvät sopimuksen allekirjoitushetkellä. Johtuen edellä mainitusta kliinisen vaiheen tutkimuksen luonteesta myös myöhempien tutkimusetappien saavuttamisen yhteydessä maksettavat etappimaksut ovat erotettavissa olevia suoritevelvoitteita. Ne täyttyvät lopullisten tutkimustulosten vahvistumishetkellä, koska tutkimustyön tulosten luotettavaan arviointiin etukäteen liittyy epävarmuustekijöitä.

Sopimuksiin liittyy mahdollisesti myös päätös valmiin tuotteen tuotannon järjestämisestä, mikäli se voidaan kaupallistaa. Kaupallistamiseen liittyvien etappimaksujen osalta arvioidaan sopimuskohtaisesti, muodostavatko ne yhdessä valmiin tuotteen myynnin kanssa yhteisen suoritevelvoitteen vai käsitelläänkö etappimaksut erotettavissa olevana suoritevelvoitteena valmiin tuotteen myynnistä. Samoin sopimuskohtaisesti arvioidaan, täyttyykö etappeihin liittyvä suoritevelvoite yhdellä ajan hetkellä vai ajan kuluessa. Keskeistä tässä arvioinnissa on analysoida yhteistyökumppanille siirtyvää arvoa, joka kohdistuu etapin saavuttamiseen ja maksun suorittamiseen.

IFRS 15 -standardin käyttöönoton myötä konsernin raportoimia vertailutietoja ei ole oikaistu. Konserni antaa tietoja IFRS 15 -standardin käyttöönoton vaikutuksista vertailukausien lukuihin erillisessä liitetiedossa, joka osa tätä katsausta.


IFRS 9 (Rahoitusinstrumentit) -standardin käyttöönotto

Uusi IFRS 9 -standardi (Rahoitusinstrumentit) on korvannut IAS 39 -standardin (Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen) ja se on tuonut muutoksia rahoitusvarojen ja -velkojen luokitteluun ja arvostamiseen, niiden arvonalentumisen määrittämiseen sekä suojauslaskennan periaatteisiin. Konserni on ottanut uuden standardin käyttöön 1.1.2018 alkaneella tilikaudella.

Konsernin rahoitusvaroja ja -velkoja on käyty läpi ja uuden standardin käyttöönoton myötä konsernin rahoituserät kirjataan seuraavien periaatteiden mukaan:

 • Konsernin rahoitusvarat, jotka on luokiteltu lainoihin ja muihin saamisiin, arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Tällä ei ole vaikutusta kirjanpitoarvoihin.
 • Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kuuluvat oman pääoman ehtoiset sijoitukset arvostetaan 31.12.2017 saakka käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta. IFRS 9:n myötä kyseessä olevat instrumentit arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti, minkä johdosta kirjanpitokäsittely muuttuu IFRS 9:n käyttöönoton yhteydessä. Huomioiden konsernin taseessa tällä hetkellä olevat oman pääoman ehtoiset sijoitukset 0,3 miljoonaa euroa, konserni ei odota kirjanpitokäsittelymuutoksen lisäävän tuloksen volatiliteettia.
 • Rahoitusvelkojen kirjanpitokäsittely ei muutu IFRS 9:n käyttöönoton myötä, sillä uudet vaatimukset vaikuttavat vain käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi nimenomaisesti luokiteltujen rahoitusvelkojen kirjanpitokäsittelyyn. Konsernilla ei ole tällaisia velkoja.
 • Konserni ei tällä hetkellä sovella suojauslaskentaa ja täten IFRS 9 -standardin tuomat muutokset suojauslaskentaan eivät vaikuta yhtiöön
 • Rahoitusvarojen arvostaminen arvon alentumisen varalta perustuu siihen, katsotaanko saamiseen liittyvän merkittävää luottoriskiä vai ei. Konserni arvioi riskiä, joka liittyy rahoitusinstrumenttia koskevan maksun laiminlyöntiin ja kirjaa luottotappiovarauksen tämän arvion perusteella. Rahoitusinstrumenttien arvonalentuminen perustuu odotetun tappion malliin, jolloin luottotappiot kirjataan aikaisemmin ja suurempina kuin IAS 39:n mukaisesti
 • Myyntisaamisten arvostukseen sovelletaan IFRS 9:n yksinkertaistettua menettelyä, jossa eri-ikäisten myyntisaamisten arvoa alennetaan toteutuneiden luottotappioiden perusteella määriteltyjen varausprosenttien mukaisesti raportointipäivän taloudelliset olosuhteet huomioiden. Varausprosenttien tulee johtaa arvon alentumiseen määrään, joka vastaa saamisten koko voimassaoloajalta odotettavissa olevia luottotappioita. IFRS 9:iin siirtymisellä ei ole ollut olennaista vaikutusta myyntisaamisten arvonalentumisen näkökulmasta.

Uusi standardi tuo uusia laajempia liitetietovaatimuksia sekä esittämistapaan tulee joitain muutoksia. Näillä on vaikutusta konsernin tilipäätöksessä esitettävien tietojen luonteeseen ja laajuuteen.

Muut muutokset 1.1.2018 alkaen

Muilla 1.1.2018 alkaen käyttöön otetuilla uusilla IFRS-standardeilla, tulkinnoilla ja muutoksilla olemassa oleviin IFRS-standardeihin ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa http://www.orion.fi/sijoittajat.

Muut


Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korollinen vieras pääoma - rahavarat - rahamarkkinasijoitukset x 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
= Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakekohtainen osinko, EUR = Tilikaudelta jaettava osinko  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osingonjakosuhde, % = Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % = Osakekohtainen osinko x 100
Kauden viimeinen kaupantekokurssi
Hinta/voitto-suhde (P/E) = Kauden viimeinen kaupantekokurssi  
Osakekohtainen tulos
Osakkeen keskikurssi, EUR = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto  
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR = Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi  

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin oikaistu liikevaihto vuonna 2017 oli 1 034 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.