Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin tilinpäätöstiedote 2016

ORION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2016 8.2.2017 klo 12:00

Orion-konsernin tilinpäätöstiedote 2016

Orionin liikevaihto vuonna 2016 oli 1 074 miljoonaa euroa (1 016 miljoonaa euroa vuonna 2015).

 • Liikevoitto oli 315 (267) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto sisältää noin 22 miljoonaa euroa myyntivoittoja.
 • Voitto ennen veroja oli 311 (262) miljoonaa euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 61 % (57 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 41 % (36 %).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 40 % (38 %).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,77 (1,48) euroa.
 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 1,62 (1,51) euroa.
 • Taloudelliset tavoitteet on päivitetty.
 • Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,35 euroa osaketta kohden sekä lisäksi Orionin 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi lisäosinkoa 0,20 euroa osaketta kohden, eli yhteensä osinkoa 1,55 euroa osaketta kohden.
 • Orion arvioi, että vuoden 2017 liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2016 ja että liikevoitto ilman olennaisia myyntivoittoja on vähintään 280 miljoonaa euroa.

             

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

   10-12/16 10-12/15 Muutos % 1-12/16 1-12/15 Muutos %
Liikevaihto, milj. EUR 279,9 261,6 +7,0 % 1 073,5 1 015,6 +5,7 %
Liikevoitto, milj. EUR 58,7 50,9 +15,3 % 314,6 266,6 +18,0 %
  % liikevaihdosta 21,0 % 19,5 %   29,3 % 26,2 %  
Voitto ennen veroja, milj. EUR 57,7 49,7 +16,0 % 310,9 262,3 +18,5 %
  % liikevaihdosta 20,6 % 19,0 %   29,0 % 25,8 %  
Tuloverot, milj. EUR 10,1 10,3 -1,9 % 61,9 54,2 +14,3 %
T&K-kulut, milj. EUR 37,9 31,6 +19,8 % 118,2 108,1 +9,3 %
  % liikevaihdosta 13,5 % 12,1 %   11,0 % 10,6 %  
Investoinnit, milj. EUR 17,1 14,3 +20,2 % 51,1 44,5 +14,9 %
  % liikevaihdosta 6,1 % 5,4 %   4,8 % 4,4 %  
Taseen loppusumma, milj. EUR       1 062,9 1 047,4 +1,5 %
Omavaraisuusaste, %       60,8 % 57,4 %  
Nettovelkaantumisaste (gearing), %       -12,4 % -9,6 %  
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR       152,5 187,8 -18,8 %
Koroton vieras pääoma, milj. EUR       269,0 264,6 +1,6 %
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset, milj. EUR       231,9 245,2 -5,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %       40,9 % 35,7 %  
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %       40,3 % 37,5 %  
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,34 0,28 +21,1 % 1,77 1,48 +19,8 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,34 0,28 +21,1 % 1,77 1,48 +19,8 %
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,39 0,40 -2,1 % 1,62 1,51 +7,3 %
Osakekohtainen oma pääoma, EUR       4,57 4,22 +8,1 %
Henkilömäärä kauden lopussa       3 469 3 401 +2,0 %
Henkilömäärä kaudella keskimäärin       3 446 3 431  +0,4 %
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR       224,4 220,6 +1,7 %

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:

"Satavuotiaalla Orionilla jälleen vahva vuosi"

"Vuonna 2016 sekä liikevaihtomme että liikevoittomme kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Liikevoiton selvää kasvua selittävät liikevaihdon kasvu sekä yhteensä noin 22 miljoonan euron myyntivoitot.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitettu Easyhaler-tuoteperhe jatkoi vahvaa kasvuaan yhdistelmävalmiste Bufomix Easyhalerin johdolla. Vuoden aikana saimme hajautetun hyväksymismenettelyn kautta myyntiluvat budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmisteelle myös Saksaan, Iso-Britanniaan ja Ranskaan. Kansallinen hyväksymisprosessi on päättynyt Saksassa ja meneillään Iso-Britanniassa sekä Ranskassa. Lisäksi joulukuussa saimme salmeteroli-flutikasoni-yhdistelmävalmisteella tehdyissä farmakokineettisissä tutkimuksissa myönteisiä tuloksia, joiden perusteella suunnittelemme hakevamme tuotteelle myyntilupaa Euroopassa. Tämän hetken arvion mukaan myyntilupahakemus Euroopassa voitaisiin jättää vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon aikana.

Muista keskeisistä alkuperälääkkeistämme tehohoitorauhoite Dexdor kasvoi edelleen vahvasti ja myös jo pitkään markkinoilla olleen akuutin sydämen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdaxin myynti kehittyi edelleen hyvin. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden Stalevon, Comtessin ja Comtanin myynti jatkoi laskuaan, mutta ennakoitua hitaammin. Kasvavat tuotteet pystyivät kuitenkin korvamaan Parkinson-lääkkeiden myynnin laskun, ja kasvattamaan Alkuperälääkkeet-tulosyksikön kokonaismyyntiä. Tulosyksikön liikevaihto kääntyi kasvuun vuonna 2016 ensimmäisen kerran Parkinson-lääkkeiden geneerisen kilpailun alkamisen jälkeen.

Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto kasvoi kaikilla keskeisillä markkina-alueilla Suomessa, Skandinaviassa ja itäisessä Euroopassa. Tulosyksikön tuotteista biosimilaarituote Remsiman myynti vertailukauteen nähden oli edelleen vahvaa, vaikka kasvuvauhti hidastui selvästi alkuvuodesta johtuen tarjouskilpailujen ja toimitussopimuskausien ajoituksista. Muista liiketoiminnoistamme Eläinlääkkeet ja sopimusvalmistus ylsivät liikevaihdossaan edellisvuoden tasolle. Fermionin myynti laski johtuen haastavasta markkinatilanteesta sekä tuotannon painottumisesta enemmän emoyhtiö Orionin tuotteisiin. Orion Diagnostican liikevaihdon lasku johtui lähinnä erään jakelutuotteisiin liittyneen yhteistyön loppumisesta.

Orionin tutkimuksessa ja kehityksessä tapahtui paljon vuonna 2016. Olemme yhdessä Bayerin kanssa laajentaneet eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun androgeenireseptorin antagonistin (ODM-201) kliinistä kehitysohjelmaa ja aloittaneet uuden faasi III -tutkimuksen potilailla, joilla on levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä. Uutena hankkeena aloitimme myös kliinisen vaiheen I -tutkimuksen BET-proteiinien estäjällä (ODM-207), joka estää keskeisten syöpägeenien transkriptiota monissa syöpälajeissa. Katsauskauden jälkeen tammikuussa kumppanimme Tenax sai valmiiksi kliinisen vaiheen III -tutkimuksen levosimendaanilla. Alustavien tulosten mukaan tutkimus ei saavuttanut päätavoitteitaan. Tenax on ilmoittanut jatkavansa tulosten analysointia sekä keskustelevansa Yhdysvaltain lääkeviranomaisen FDA:n kanssa tutkimustuloksista sekä kehitystyön mahdollisesta jatkosta. Me Orionilla puolestamme saimme valmiiksi kliinisen vaiheen II -tutkimuksen ALS-potilaiden hoitoon tarkoitetulla suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla (ODM-109). Vaikka tutkimus ei saavuttanut päätavoitettaan, tulokset olivat kuitenkin lupaavia. Saatujen tulosten perusteella suunnittelemme jatkavamme kehitysohjelmaa. Vuoden aikana Parkinsonin taudin oireiden hoitoon tarkoitettu hanke (ODM-104) sekä kiinteiden syöpäkasvaimien hoitoon tarkoitettu hanke (ODM-203) siirtyivät kliinisen vaiheen II -tutkimuksiin. Vuoden aikana lopetimme kaksi varhaisessa kliinisessä vaiheessa ollutta tutkimusta saatujen tulosten perusteella.

Lisäksi vahvistimme varhaisen vaiheen tutkimustamme strategisilla yhteistyösopimuksilla saksalaisen tutkimusinstituutin DZNE:n kanssa hermorappeumasairauksien hoidossa, japanilaisen lääkeyhtiön Asahi Kasei Pharman kanssa kivun hoidossa sekä yhdysvaltalaisen Wisconsinin yliopiston kanssa syöpäsairauksien hoidossa.      

Arvioimme vuoden 2017 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016. Liikevoiton ilman olennaisia myyntivoittoja arvioimme olevan vähintään 280 miljoonaa euroa. Näkymäarviomme perusteluineen löytyy tämän katsauksen osioista 'Näkymäarvio vuodelle 2017' ja 'Näkymien perustelut'."

Katsauskauden tapahtumia

22.3. Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä.

3.6. Orion ja Bayer ilmoittivat laajentavansa ODM-201:n kliinistä kehitysohjelmaa ja aloittavansa uuden
faasi III -tutkimuksen (ARASENS) potilailla, joilla on levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä.

15.6. Orion paransi näkymäarviotaan vuodelle 2016.

18.7. Orion myi Pharmaservice Oy:n osakkeet Oriola-KD Oyj:lle.

2.9. Orion ja Menarini aloittivat yhteistyön budesonidi-formoteroli Easyhaler® -yhdistelmävalmisteen
markkinoinnissa.

5.9. Orion myi Ekokem Oyj:n osakkeet Fortum Oyj:lle.

12.10. Budesonidi-formoteroli Easyhaler® -yhdistelmävalmiste sai hajautetun hyväksymismenettelyn (DCP)
kautta myyntiluvan Saksaan.

14.12. Budesonidi-formoteroli Easyhaler® -yhdistelmävalmiste sai hajautetun hyväksymismenettelyn (DCP)
kautta myyntiluvan Iso-Britanniaan sekä Ranskaan.

21.12. Orion ilmoitti, että se suunnittelee hakevansa myyntilupaa Easyhaler®-tuoteperheen salmeteroli-
flutikasoni -yhdistelmävalmisteelle Euroopassa.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.


Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi keskiviikkona 8.2.2017 klo 13.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa http://www.orion.fi/sijoittajat. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on 6174081 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Yhdysvallat: +1 719 457 1036

Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta julkaistaan Orionin kotisivuilla keskiviikon 8.2.2017 aikana.

Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta http://www.orion.fi/sijoittajat. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.

Orionin kalenterissa 2017

Varsinainen yhtiökokous 2017 ke 22.3.2017
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2017 ke 26.4.2017
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2017 ke 19.7.2017
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2017 to 26.10.2017

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2016 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 9/2017.
                     

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja                          puh. 010 426 2883


Tuukka Hirvonen, viestintäpäällikkö              puh. 010 426 2721 / 050 966 2721

http://www.orion.fi
http://www.orion.fi/sijoittajat 


Taloudellinen katsaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2016

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 1 074 miljoonaa euroa (1 016 miljoonaa euroa vuonna 2015), ja se kasvoi 6 %. Valuuttakurssien nettovaikutus oli 10 miljoonaa euroa negatiivinen.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 1 022 (961) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 %. Lääkeliiketoiminnan muun kuin Stalevo®, Comtess®/Comtan® ja Precedex® -tuotteiston liikevaihto ilman etappimaksuja oli 863 (798) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 %. Orionin Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) Parkinson-lääkkeiden liikevaihto laski 10 % ja oli yhteensä 124 (138) miljoonaa euroa. Tämä oli 12 % (14 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 55 (58) miljoonaa euroa, ja se laski 5 %.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 315 (267) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 18 %. Etappimaksujen osuus liikevoitosta oli 15 (8) miljoonaa euroa. Liikevoiton kasvua kiihdyttivät noin 22 miljoonan euron lääkeliiketoiminnan liikevoittoon sisällytetyt myyntivoitot.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 316 (269) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 18 %. Etappimaksujen osuus liikevoitosta oli 15 (8) miljoonaa euroa.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 8,4 (8,5) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 195 (190) miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 118 (108) miljoonaa euroa. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 11 % (11 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 112 (101) miljoonaa euroa. Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

Hallinnon kulut olivat 49 (46) miljoonaa euroa.

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut, jotka sisältävät noin 22 miljoonaa euroa myyntivoittoja, olivat 24 (1) miljoonaa euroa.

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 311 (262) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 19 %. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,77 (1,48) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,77 (1,48) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 4,57 (4,22) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 41 % (36 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 40 % (38 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli -12 % (-10 %) ja omavaraisuusaste oli 61 % (57 %).

Konsernitaseen vieras pääoma 31.12.2016 oli 422 (452) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 153 (188) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 150 (178) miljoonaa euroa.

Kauden lopussa konsernin rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat 232 (245) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.

Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta oli 249 (255) miljoonaa euroa. Rahavirran pieneneminen johtui käyttöpääoman vertailukautta suuremmasta kasvusta.

Investointien rahavirta oli -21 (-42) miljoonaa euroa, muutos vertailukauteen selittyy pääosin osakkeiden myynneillä.

Rahoituksen rahavirta oli -237 (-231) miljoonaa euroa. Muutos johtuu lähinnä kesäkuussa tehdyistä omien osakkeiden ostosta (-17 miljoonaa euroa). Omien osakkeiden hankinta perustui hallituksen päätökseen, josta tiedotettiin pörssitiedotteella 27.4.2016.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 51 (44) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 44 (39) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 6 (5) miljoonaa euroa.

Näkymäarvio vuodelle 2017 (annettu 8.2.2017)

Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 (vuonna 2016 liikevaihto oli 1 074 miljoona euroa).

Liikevoiton ilman olennaisia myyntivoittoja arvioidaan olevan vähintään 280 miljoonaa euroa (vuonna 2016 liikevoitto ilman myyntivoittoja oli 293 miljoonaa euroa).

Näkymien perustelut

Orionin brändättyjä Parkinson-lääkkeitä ovat Comtess®, Comtan® ja Stalevo®. Tuotteiden geneerinen kilpailu alkoi Yhdysvalloissa vuonna 2012 ja on laajentunut jo lähes kaikille markkinoille. Kilpailun seurauksena Orionin myynti on näiden tuotteiden osalta laskenut alhaiseksi Yhdysvalloissa sekä muutamilla muilla markkinoilla, ja kilpailun oletetaan laajenevan asteittain kaikkialla.  Muiden tuotteiden myynnin kasvun arvioidaan kuitenkin korvaavan tämän tuotteiston myynnin pienenemisen myös vuonna 2017.
Easyhaler-tuoteperheen myynnin arvioidaan jatkavan kasvuaan. Muutamassa Euroopan maassa on hyväksytty Dexdor®-valmisteelle geneerinen kilpailija. Näiden hyväksymisten vaikutusta ei kuitenkaan ole sisällytetty näkymäarvioon, koska mahdollisen kilpailun tarkkaa ajoitusta ja merkitystä on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida.  Simdax®-tuotteen molekyylipatentti päättyi syyskuussa 2015, mutta tämän ei edelleenkään arvioida vaikuttavan olennaisesti tuotteen myyntiin vuonna 2017.

Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä on merkittävä, ja hintakilpailu on jatkunut monilla markkinoilla. Orionille tärkeimmällä geneerisellä markkinalla Suomessa kilpailu jatkuu kireänä myös vuonna 2017. Lisäksi Suomessa on alkaneen vuoden alussa tehty vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden hinnoittelujärjestelmään muutoksia kaventamalla ns. hintaputkea. Tämän muutoksen arvioitu negatiivinen vaikutus Orionin myyntiin on sisällytetty näkymäarvioon. Tuotelanseeraukset tukevat kuitenkin edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana. Vuonna 2016 Remsima®-tuotteen myynti synnytti merkittävän osan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihdon kasvusta. Alkaneena vuonna tuotteen myynnin arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla.

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Näihin sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joiden määrä vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Näiden maksujen sekä ajallinen että määrällinen ennakointi on vaikeaa. Jo tehtyihin sopimuksiin liittyvät mahdolliset tulevat maksut on joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimushankkeiden etenemiseen tai saatuihin tuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista. Toisaalta uusien sopimusten tekeminen on yleensä prosessi, jonka aikataulua tai lopputulosta ei tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta.

Vuonna 2017 konsernin investointien kokonaismäärän arvioidaan kasvavan vuodesta 2016, jolloin ne olivat 51 miljoonaa euroa. Suurimpia yksittäisiä meneillään olevia hankkeita ovat Fermionin Hangon tehtaan laajennus sekä Easyhaler-tuotteiston valmistuskapasiteetin lisääminen.

Markkinointikustannukset kasvavat edellisestä vuodesta esimerkiksi johtuen lisäpanostuksista Easyhaler- tuotteiston myyntiin. Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2017 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehityskulut ovat samalla tasolla kuin vuonna 2016. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2017 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, minkä vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa. Kulujen kertymään vaikuttavat olennaisesti myös kumppanuusrakenteet sekä se, miten syntyvät kustannukset jaetaan Orionin ja yhteistyökumppaneiden kesken. Esimerkiksi ODM-201-tutkimusten kuluista Bayer maksaa suurimman osan.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynti laskee vuonna 2017 geneerisen kilpailun seurauksena. Kilpailun vaikutukset on jo sisällytetty kuluvan vuoden näkymäarvioon. Stalevon geneerisen kilpailun laajentumisen ajankohtaan ja voimakkuuteen niin Euroopassa kuin muuallakin liittyy edelleen kuitenkin epävarmuutta, jolla saattaa olla olennainen vaikutus tässä vaiheessa tehdyn arvion tarkkuuteen. Simdaxin ja Dexdorin peruspatentit ovat päättyneet. Tuotteilla on kuitenkin yhä voimassa muuta tuotesuojaa. Tästä huolimatta on mahdollista, että geneerinen kilpailu tuotteiden osalta alkaa ennen niille kuuluvan tuotesuojan päättymistä. Orionin tietoon on tullut, että eräissä Euroopan maissa on myönnetty myyntilupa Dexdor-valmisteen geneeriselle versiolle. Orion jatkaa toimenpiteitä oikeuksiensa puolustamiseksi.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Parkinson-lääkkeiden toimitukset suurimmalle yhteistyökumppanille Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia. Lisäksi Novartis-toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.

Yhdysvaltojen dollarin synnyttämä valuuttakurssiriski on viime vuosina pienentynyt, koska dollareissa tapahtuvan laskutuksen osuus Orionin liikevaihdosta on pienentynyt alle kymmeneen prosenttiin ja samanaikaisesti dollareissa tapahtuvien ostojen määrä on kasvanut. Tällä hetkellä suurin valuuttariski liittyy eurooppalaisiin valuuttoihin kuten Ruotsin kruunuun ja Englannin puntaan. Euroopan maiden valuuttojen synnyttämän riskin kokonaisvaikutusta pienentää kuitenkin se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksen merkitys on myös kasvanut Parkinson-lääkkeiden Japanin myynnin kasvun myötä. Venäjän ruplaan liittyvä valuuttakurssivaikutus on kasvanut valuutan voimakkaan heilunnan vuoksi. Venäjän myynnin osuus koko Orionin liikevaihdosta ei kuitenkaan ole merkittävä.

Orionin laaja tuotevalikoima saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tehdä tuotannossa vaaditun korkean laatutason ylläpitämisen haastavaksi. Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat suorittavat lääkkeiden kehityksen ja valmistuksen säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia Orionin toimipisteissä. Mahdollisesti vaadittavien korjaavien toimenpiteiden tekemisellä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia. Orionin tuotevalikoimassa on myös muiden lääkeyhtiöiden valmistamia tuotteita. Näiden valmistajien toimitusvarmuuteen tai tuotteiden laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa riskin Orionin toimitusvarmuudelle.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion tekee yleensä yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennainen vaikutus tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluu merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennainen vaikutus Orionin tulokseen. Vuosina 2014-16 näiden maksujen määrä on vaihdellut 8 miljoonan ja 39 miljoonan euron välillä. Maksut saattavat olla sidottu tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä.

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Hallituksen esitys voitonjaosta, osinko yhteensä 1,55 euroa osakkeelta

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 318 637 450,47 euroa eli 2,27 euroa osaketta kohden. Summasta tilikauden voittoa on 240 587 853,53 euroa eli 1,71 euroa osaketta kohden. Osakekohtaiset summat on laskettu ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,35 euroa osaketta kohden sekä lisäksi Orionin 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi lisäosinkoa 0,20 euroa osaketta kohden, eli yhteensä osinkoa 1,55 euroa osaketta kohden.

Osingonjaon täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 140 474 462 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi yhteensä 217 735 416,10 euroa. Konsernin osingonjakosuhde tilikaudelta 2016 olisi 87,6 % (87,8 %). Osingon maksupäivä olisi 31.3.2017 ja osinkoon olisivat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka ovat merkittyinä yhtiön osakasluetteloon 24.3.2017.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen lahjoitetaan hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti 300 000 (350 000) euroa ja että omaan pääomaan jätettäisiin 100 602 034,37 euroa.


Strategia

Orionin hallitus on vahvistanut yhtiön strategian vuosille 2017-2021.

Toimintaympäristö

Orionin strategiaan vaikuttavat maailmanlaajuiset terveydenhuollon megatrendit, joilla on olennainen merkitys lääkkeiden kulutuksen kehittymiseen, lääkkeiden hintatasoon ja lääketutkimuksen edistymiseen. Tällaisia megatrendejä ovat esimerkiksi:

 • väestön ikääntyminen
 • tieteen edistysaskeleet kuten henkilökohtainen lääketiede, genetiikan ja epigenetiikan tiedon lisääntyminen, lääkeannostelun kehittyminen ja diagnostiikan kehittyminen
 • terveydenhuollon kasvava kustannustaakka ja sen seurauksena tarve kustannustehokkaille hoidoille ja lääkkeille
 • lisääntynyt henkilökohtainen vastuunotto omasta terveydestä

Missio ja arvot

Orionin missiona on rakentaa hyvinvointia. Orion luo hyvinvointia tuomalla markkinoille lääkkeitä ja diagnostisia testejä, joista potilaat saavat apua ja tehoa sairauksiensa hoitoon. Tehokas lääke tuo lisäarvoa potilaalle parantamalla myös elämänlaatua. Orionin strategian toteuttamisen taustalla ovat Orionin arvot, jotka kuvaavat tapaa työskennellä yhtiössä. Nämä arvot ovat:

 • keskinäinen luottamus ja arvostus
 • laatu, luotettavuus ja turvallisuus
 • asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen
 • innovatiivisuus
 • pyrkimys parhaaseen tulokseen

Painopistealueet

Jotta Orion voi toteuttaa missiotaan ja saavuttaa strategiset tavoitteet, yhtiössä on systemaattisesti keskityttävä olennaisiin painopistealueisiin ja niiden kehittämiseen. Strategian toteuttamisen kannalta keskeiset painopistealueet ovat:

 • Laatu ja turvallisuus. Korkea laatu, tuotteiden turvallisuus ja viranomaisvaatimusten noudattaminen ovat olemassaolon edellytys lääketeollisuudessa. Koko ajan lisääntyvien vaatimusten ja sidosryhmien odotusten takia Orion kehittää näitä alueita jatkuvasti ja systemaattisesti.

 • Tuottavuus ja joustavuus. Lääkkeiden laskevissa hintapaineissa Orion edellyttää toiminnoiltaan kustannustietoisuutta sekä saumatonta yhteistyötä yhtiön eri osien välillä, jotta tavoiteltu kannattavuustaso voidaan saavuttaa. Tämän lisäksi toiminnan on oltava joustavaa ja sen on kyettävä nopeasti reagoimaan havaittuihin muutoksiin toimintaympäristössä. Orion voi kokonsa vuoksi olla ketterämpi kuin suuret yhtiöt ja saada tästä kilpailuetua.

 • Partneruudet. Orionin toiminta pohjautuu lähes kaikissa toiminnoissa maailmanlaajuisten verkostojen hyödyntämiseen, jolloin hyvin hoidetut partneruudet ja kumppanuudet ovat yhtiölle kilpailuetu. Tämä edellyttää Orionilta ennakkoluulottomuutta sekä avoimuutta oppia uutta partnereilta ja kumppaneilta. Partneruuksia pitää myös hoitaa niin, että yhdessä sovitut toimintatavat ja vastuut ovat käytössä joka tasolla.

 • Kilpailukykyinen ja elinvoimainen tuotteisto on Orionin menestymisen elinehto. Tämä vaatii yhtiöltä jatkuvaa panostusta tuotteiston uudistamiseen, mikä tuotteiden kehittämisen, hankinnan tai valmistuksen lisäksi sisältää niiden tehokkaan lanseerauksen sekä elinkaaren hallinnan lopetukseen saakka.

 • Vahva yhdessä tekemisen kulttuuri, jonka perustana on asiakkaalle arvokas ja merkityksellinen työ. Orion haluaa olla erinomainen työpaikka sekä vastuullinen ja houkutteleva työnantaja, joka huolehtii henkilöstönsä työhyvinvoinnin ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä.

Strategiset tavoitteet

Vahvistetut strategiset tavoitteet, joiden toteutumista yhtiössä seurataan selkeästi määritetyillä mittareilla, ovat seuraavat:

 • Uusien innovatiivisten ja kustannustehokkaiden lääkkeiden ja hoitotapojen tuominen potilaille. Orion tuo tasaisena virtana uusia lääkkeitä ja diagnostisia testejä markkinoille. Tuotekehitysputkessa on myöskin tasapainoinen määrä eri vaiheen sekä alkuperätuotteita että geneerisiä hankkeita. Yhtiö pyrkii tutkimuksessaan alan parhaaseen panos/tuotos-suhteeseen.

 • Työskentely yhdessä asiakkaan hyväksi. Orionin henkilöstö on sitoutunutta ja ymmärtää asiakkaiden tarpeet. Työilmapiiri, asiakastyytyväisyys sekä Orion-mielikuva ovat huippuluokkaa.

 • Toiminnan jatkuva parantaminen kestävän kehityksen alueella. Potilasturvallisuus on painavin näkökulma Orionin yritysvastuussa. Potilasturvallisuuden ydin on, että Orionin tuotteet ovat asianmukaisesti käytettyinä turvallisia. Yhtiön ympäristövastuista huolehtiminen on myös tärkeä osa kestävää kehitystä. Lisäksi Orionin tavoitteena on henkilöstön työturvallisuuden ja työssäjaksamisen jatkuva kehittäminen.

 • Markkinoita nopeampi kasvu. Kasvu mahdollistaa yrityksen kehittämisen ja hallittujen riskien ottamisen. Tavoitteeseen pyritään sekä koko yhtiön tasolla että niillä maantieteellisillä ja tuotealuilla, joilla Orion toimii.

 • Kannattavuuden vahva kehittyminen.
   

Taloudelliset tavoitteet

Taloudellisten tavoitteiden avulla Orion pyrkii konsernin omistaja-arvon kehittämiseen, taloudellisen vakauden varmistamiseen ja kannattavaan kasvuun. Orionin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Kasvattaa liikevaihtoa lääkemarkkinan kasvua nopeammin. Tavoitteen toteuttaminen vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiston kehittämiseen.
 • Säilyttää kannattavuus hyvällä tasolla. Tavoitteena on liikevoitto, joka ylittää 25 prosenttia liikevaihdosta.
 • Pitää omavaraisuusaste vähintään 50 prosentin tasolla.
 • Jakaa vuotuista osinkoa, joka lähivuodet on vähintään 1,30 euroa/osake, ja kasvattaa osinkoa pidemmällä aikavälillä.

Lyhyellä aikajänteellä toteutunut kehitys voi poiketa tavoitteista.

Lupaavasti kehittynyt tutkimus- ja kehityshankeputki tulee todennäköisesti nostamaan yhtiön tutkimuskuluja jonkin verran lähivuosina. Tutkimushankkeisiin liittyvien jo tehtyjen sopimusten (Bayer/ODM-201, Janssen/ORM-12741) ja näiden suotuisaan edistymiseen sekä muiden hankkeiden partnerointiin liittyvien uusien mahdollisten sopimusten arvioidaan kuitenkin tuottavan olennaisia allekirjoitus- ja etappimaksuja tulevina vuosina. Onnistuessaan hankkeet siten osaltaan vaikuttavat positiivisesti Orionin liikevaihtoon ja erityisesti liikevoittoon jo ennen uusien alkuperälääkkeiden mahdollista hyväksyntää ja varsinaisen tuotemyynnin alkamista.


Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 31.12.2016 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 38 294 154 (38 906 154) kappaletta ja B-osakkeita 102 963 674 (102 351 674) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Vuoden 2016 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 783 366 (427 716) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 31.12.2016 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 868 063 388 (880 047 038) ääntä.

Orionilla oli vuoden 2016 lopussa 48 547 (48 877) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen
B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Vuonna 2016 osakkeita muunnettiin yhteensä 612 000 kappaletta.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.12.2016 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 5 944 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 aikana Orionin A-osaketta vaihdettiin Nasdaq Helsingissä yhteensä 1 983 921 kappaletta ja B-osakkeita 57 062 757 kappaletta. Vaihdettujen osakkeiden arvo vastasi yhteensä 2 039 miljoonaa euroa. Vuoden aikana A-osakkeista vaihdettiin 5,1 % ja B-osakkeista 55,6 %. Keskimääräinen vaihto Orionin osakkeilla oli 41,8 %.

Orionin A-osakkeen kurssi nousi vuoden 2016 aikana 33 % ja B-osakkeen 32 %. A-osakkeen päätöskurssi 31.12.2016 oli 42,38 euroa ja B-osakkeen päätöskurssi 31.12.2016 oli 42,29 euroa. Orionin A-osakkeen vuoden korkein kurssi oli 42,91 euroa ja alin kurssi 27,70 euroa. B-osakkeen korkein kurssi vuoden 2016 aikana oli 43,10 euroa ja alin kurssi 27,79 euroa.

Nasdaq Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla. Orionin A-osakkeiden vaihdon volyymi Nasdaq Helsingissä oli noin 92 % koko niiden vaihdon volyymista vuonna 2016. Orionin B-osakkeiden vaihdon volyymi Nasdaq Helsingissä oli noin 59 % koko niiden vaihdon volyymista vuonna 2016. (Lähde: Fidessa Fragmentation Index.) 

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Orionin hallitus päätti 27.4.2016 omien osakkeiden hankkimisesta yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella. Päätöksen mukaan yhtiö hankki 3.-15.6.2016 välisenä aikana 500 000 kpl yhtiön B-osaketta. Osakkeet hankittiin käytettäväksi osana Orion-konsernin kannustinjärjestelmien toteuttamista. Hankintojen jälkeen hallituksella ei ole voimassa olevaa valtuutusta päättää omien osakkeiden hankinnasta.

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 600 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksen ehdot on selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 22.3.2016.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Orion-konsernin pitkäjänteinen kannustinjärjestelmä 2013
Orionilla on voimassa konsernin avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä, josta on tiedotettu 5.2.2013 annetulla pörssitiedotteella.

Orion luovutti 1.3.2016 yhteensä 144 350 kpl yhtiön hallussa ollutta Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin kuuluville henkilöille ansaintajaksoilta 2013-2015 ja 2015 maksettavina osakepalkkioina.

Orion-konsernin pitkäjänteinen kannustinjärjestelmä 2016
Orionin hallitus päätti helmikuussa 2016 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on ansaintajaksoja, joiden alkamisesta ja pituudesta yhtiön hallitus päättää vuosittain vuosina 2016, 2017 ja 2018. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 50 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 500 000 Orion Oyj:n B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa. Järjestelmää on selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 2.2.2016.

Omistuspohja

Orionin osakkeet kuuluvat Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear Finland on Orionin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä.

Orionilla oli vuoden 2016 lopussa 48 547 (48 877) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 96 % (96 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 39 % (41 %) ja kaikista äänistä 61 % (62 %). Hallintarekisteröityjä ja ulkomaalaisessa omistuksessa olevia osakkeita oli 61 (58) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 43 % (41 %) ja 9 % (9 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli vuoden 2016 lopussa 783 366 (427 716) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,6 % (0,3 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,09 % (0,05 %).

Liputusilmoitukset

Vuoden 2016 aikana ei tehty liputusilmoituksia.

Johdon osakeomistukset

Vuoden 2016 lopussa hallituksen yhteenlasketussa osakeomistuksessa oli yhteensä 1 633 784 kappaletta yhtiön osakkeita, joista 1 290 064 oli A-osakkeita ja 343 720 B-osakkeita. Toimitusjohtajan omistuksessa oli vuoden 2016 lopussa 82 519 yhtiön osaketta, jotka kaikki olivat B-osakkeita. Konsernin johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtaja poislukien) omistuksessa oli yhtiön osakkeita yhteensä 186 047 kappaletta, jotka kaikki olivat B-osakkeita. Yhtiön ylimmän johdon omistuksessa oli näin ollen yhteensä 1,35 % yhtiön koko osakekannasta ja 3,04 % yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia.

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä vuonna 2016 oli 3 446 (3 431). Vuoden 2016 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 469 (3 401) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 796 (2 723) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 673 (678) henkilöä.

Palkat ja muut henkilöstökulut vuonna 2016 olivat yhteensä 224 (221) miljoonaa euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Orion-konserniin kuuluvia yhtiöitä on osapuolena erilaisissa oikeusriidoissa, joita ei kuitenkaan pidetä konsernin kannalta merkittävinä oikeudellisina asioina.


Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2016 oli yhteensä 2 320 (2 239) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 % edellisvuodesta. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vahvisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2016 oli yhteensä 299 (270) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 11 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 13 % (12 %).

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat hieman yli 10 % konsernin liikevaihdosta.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   MAT9/2016 MAT9/2015 Muutos %
Yhdysvallat USD 64 91 -29 %
Eurooppa TOP 5 EUR 113 131 -13 %
Japani EUR 76 63 +22 %
Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT9/2016 (10/2015-9/2016)
Eurooppa TOP 5: Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   MAT9/2016 MAT9/2015 Muutos %
Yhdysvallat * USD 9 13 -31 %
Eurooppa TOP 5 EUR 73 99 -27 %
Japani EUR 76 63 +21 %
Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT9/2016 (10/2015-9/2016)
*) Yhdysvaltain myynnistä on vähennetty siihen aiemmin sisältynyt Novartis-konserniin kuuluvan Sandozin geneeristen entakaponi-tuotteiden myynti.
Eurooppa TOP 5: Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia

Euroopassa Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu geneerisen kilpailun alkamisesta. Japanissa myynnin kasvu johtuu pääosin vuonna 2015 markkinalle lanseeratun Stalevon kasvusta.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti syyskuuhun 2016 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan 527 (518) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 44 (34) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 28 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2016 oli 1 022 (961) miljoonaa euroa ja liikevoitto 316 (269) miljoonaa euroa. Etappimaksujen osuus liikevaihdosta ja -voitosta oli 15 (8) miljoonaa euroa, ja ne koostuvat pääosin ODM-201-hankkeen teknologian siirtoon liittyvästä 5 miljoonan euron etappimaksusta Bayerilta sekä Easyhaler®-tuoteperheen myyntioikeuksiin liittyvistä etappimaksuista. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 31 % (28 %) segmentin liikevaihdosta.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto vuonna 2016 oli 450 (415) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 44 % (43 %). Lääkeliiketoiminnan muun kuin Stalevo®, Comtess®/Comtan® ja Precedex® -tuotteiston liikevaihto ilman etappimaksuja oli 863 (798) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 %.

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto vuonna 2016 oli 350 (323) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 %. Kasvua vauhditti viime vuotta korkeammat etappimaksut, mutta myös tuotemyynti kasvoi vertailukaudesta. Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku on jatkunut, mutta tämä lasku on pystytty korvaamaan muiden tuotteiden myynnin hyvällä kehityksellä.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi). Niiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2016 oli 124 (138) miljoonaa euroa, ja se laski 10 %. Yhdysvalloissa Orionin Parkinson-lääkkeillä on useita geneerisiä kilpailijoita, ja kilpailu lisääntyy Euroopassa sekä myös muilla markkinoilla. Japanissa on myönnetty ensimmäiset myyntiluvat geneerisille Comtan-tuotteille, mutta geneerinen kilpailu ei ole vielä alkanut.

Parkinson-lääkkeiden myynnin jakauma:

milj. EUR 2016 2015 Muutos %
Stalevo-toimitukset Novartikselle 65 64 +2 %
Comtan-toimitukset Novartikselle 24 27 -11 %
Orionin Stalevo-myynti 31 40 -23 %
Orionin Comtess-myynti 4 6 -36 %

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto vuonna 2016 oli 56 (51) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 10 %. Simdaxia myydään maailmanlaajuisesti yhteensä yli 50 maassa.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2016 oli 64 (51) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 24 %. Kasvu johtuu pääosin Bufomix Easyhaler®-yhdistelmävalmisteen (budesonidi-formoteroli) myynnistä. Bufomix Easyhalerin myynti vuonna 2016 oli 27 (16) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 68 %. Vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä budesonidi-formoteroli Easyhaler -yhdistelmävalmiste sai hajautetun menettelyn kautta myyntiluvan Saksaan, Iso-Britanniaan ja Ranskaan. Kansallinen hyväksymisprosessi on päättynyt Saksassa ja meneillään Iso-Britanniassa sekä Ranskassa. Orionilla on meneillään Easyhaler-tuotannon laajentaminen Espoon lääkevalmistetehtaalla. Vuoden 2016 aikana Orion solmi yhteistyösopimuksen Menarinin kanssa budesonidi-formoteroli Easyhaler -yhdistelmävalmisteen rinnakkaismarkkinoinnista Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa. Lisäksi osapuolet sopivat Menarinin yksinoikeudellisesta lisenssi- ja jakelujärjestelystä Ranskassa ja Turkissa. Vuoden lopulla Orion solmi yhteistyösopimuksen Hikman kanssa budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmisteen markkinoinnista Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maissa (MENA-alue).

Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto vuonna 2016 oli 57 (45) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 28 %.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista sekä biosimilaareista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto vuonna 2016 kasvoi 8 % ja oli 508 (471) miljoonaa euroa. Geneeristen entakaponi-tuotteiden myynti laski 47 % ja oli 13 (25) miljoonaa euroa. Muun tuotteiston myynti kasvoi 11 %. Noin kolmasosa tästä kasvusta tuli Remsima®-biosimilaarivalmisteesta.

Erityistuotteet-tulosyksikön tärkeimmät markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia sekä itäinen Eurooppa ja Venäjä. Suomessa tulosyksikön myynti vuonna 2016 oli 300 (276) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 %. Orion onnistui kasvattamaan myyntiään etenkin reseptilääkkeissä. Skandinaviassa myynti kasvoi 10 prosenttia 82 (75) miljoonaan euroon ja itäisessä Euroopassa sekä Venäjällä myynti kasvoi 11 %, ja oli 59 (53) miljoonaa euroa.

Muun muassa reuman hoitoon tarkoitetun Remsima®-valmisteen liikevaihto vuonna 2016 oli 42 (28) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 51 %. Kasvua selittää pääosin vuosien 2015 ja 2016 voitetut tarjouskilpailut, kuten Tanskan kansallinen tarjouskilpailu. Koko vuoden myynnin kasvua hidasti se, että Norjassa Orion ei voittanut kansallista tarjouskilpailua ja uusinut sopimustaan maaliskuussa 2016 alkaneelle 12 kuukauden jaksolle. Sen sijaan Orion on voittanut Norjan kansallisen tarjouskilpailun maaliskuussa 2017 alkavalle 12 kuukauden jaksolle. Remsima on Orionin yhteistyökumppanin kehittämä ja valmistama biosimilaari infliksimabi, jonka markkinointioikeudet Orionilla on Pohjoismaissa ja Virossa.

Eläinlääkkeet

Pohjoismaissa ja osassa itäistä Eurooppaa Orion myy itse eläinlääkkeitä, ja muilla alueilla yhtiö toimii partnerien kautta. Lisäksi Orion markkinoi ja myy Pohjoismaissa useiden muiden yhtiöiden valmistamia eläinlääkkeitä. Orionin Eläinlääkkeet-yksiköllä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa.

Tulosyksikön liikevaihto vuonna 2016 oli 77 (77) miljoonaa euroa. Tuotemyynti kuitenkin kasvoi, sillä vertailukauden liikevaihtoon sisältyi tuoteoikeuksien myynnistä kirjattu etappimaksu, jollaisia ei vuonna 2016 kirjattu. Tulosyksikön liikevaihdosta 36 % (35 %) eli 28 (27) miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoite-tuoteperheen myynnistä. Tuoteperheeseen kuuluvat Orionin eläinrauhoitteet Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini) ja Domosedan® (detomidiini) sekä rauhoitteiden vastavaikuttaja Antisedan® (atipametsoli).

Vuonna 2015 lanseeratun koirien äänipelon lievittämiseen tarkoitetun Sileo®-tuotteen myynti on alkanut hyvin etenkin partnerille Yhdysvaltoihin tehtyjen toimitusten ansiosta. Sileon liikevaihto vuonna 2016 oli 6 miljoonaa euroa.

Fermion

Fermion valmistaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön, ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Muille lääkeyhtiöille Fermion valmistaa geneerisiä lääkeaineita sekä tarjoaa sopimusvalmistuspalveluita uusien vaikuttavien lääkeaineiden kehitykseen ja valmistukseen. Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön vuonna 2016 laski 10 %, ja oli 48 (53) miljoonaa euroa, joka on yli puolet koko Fermionin liikevaihdosta. Fermion aloitti vuonna 2016 merkittävän laajennusinvestoinnin Hangon tehtaallaan.

Tutkimus- ja kehitys

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut vuonna 2016 olivat 118 (108) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 112 (101) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 11 % (11 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Orion ja Bayer aloittivat vuonna 2014 maailmanlaajuisen yhteistyön uuden suun kautta otettavan androgeenireseptorin estäjän (ODM-201) kehitystyössä ja kaupallistamisessa. Yhtiöillä on meneillään yhteinen kliinisen vaiheen III -tutkimus (ARAMIS), jossa arvioidaan ODM-201:n tehoa ja turvallisuutta potilailla, joilla on etäpesäkkeetön kastraatioresistentti eturauhassyöpä (nmCRPC).

Vuonna 2016 Orion ja Bayer sopivat laajentavansa ODM-201:n kehitysohjelmaa ja aloittivat vuoden lopussa uuden faasi III -tutkimuksen (ARASENS), joka arvioi ODM-201:n tehoa ja turvallisuutta yhdessä vakiintuneen androgeenideprivaatioterapian (ADT-hoito) sekä kemoterapia-aine dosetakselin kanssa potilailla, joilla on vasta diagnosoitu levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC) ja jotka ovat aloittamassa hormoniterapiahoitoa.

Orion sai joulukuussa 2016 valmiiksi tutkimukset Easyhaler®-tuoteperheeseen kuuluvalla salmeteroli-flutikasoni -yhdistelmävalmisteella. Saatujen myönteisten tulosten perusteella Orion suunnittelee hakevansa tuotteelle myyntilupaa Euroopassa. Tämän hetken arvion mukaan myyntilupahakemus Euroopassa voitaisiin jättää vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon aikana. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena. Lisäksi Orion sai vuoden aikana hajautetun menettelyn kautta Easyhaler®-tuoteperheeseen kuuluvalle budesonidi-formoteroli -yhdistelmävalmisteelle myyntiluvat Saksaan, Iso-Britanniaan ja Ranskaan. Kansallinen hyväksymisprosessi on päättynyt Saksassa ja meneillään Iso-Britanniassa sekä Ranskassa. Yhdistelmävalmisteessa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion jatkaa yhteistyössä Janssen Pharmaceuticals Inc. -yhtiön kanssa Alzheimerin taudin oireiden hoitoon tarkoitetun alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) kehitystyötä. Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen IIa -tutkimus lääkeaihion uudella formulaatiolla. Orionin toteuttamassa ensimmäisessä kliinisen vaiheen IIa -tutkimuksessa selvitettiin myönteisin tuloksin lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin tautiin liittyvien kognitiivisten ja käytösoireiden hoidossa.

Orion on saanut valmiiksi kliinisen vaiheen II -tutkimuksen amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) sairastavien potilaiden hoitoon tarkoitetulla suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla (ODM-109). Vaikka tutkimus ei saavuttanut päätavoitettaan, tulokset olivat kuitenkin lupaavia. Saatujen tulosten perusteella Orion suunnittelee jatkavansa kehitysohjelmaa.  

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen II -tutkimus Parkinsonin taudin oireiden hoitoon tarkoitetulla lääkeaihiolla, jossa on yhdistetty Orionin kehittämä COMT-estäjä (ODM-104) sekä Parkinsonin taudin hoidossa käytetyt lääkeaineet karbidopa ja pitkävaikutteinen levodopa. Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion tehoa Parkinsonin taudin oireiden hoidossa ja verrataan tuotetta jo markkinoilla olevaan Stalevo-tuotteeseen, jossa vaikuttavat aineet ovat COMT-estäjä entakaponi, karbidopa ja levodopa.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen II -tutkimus syöpien hoitoon tarkoitetulla uudella kohdennetulla FGFR+VEGFR inhibiittorilla (ODM-203). Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion tehoa kiinteiden syöpäkasvaimien kehityksen hidastamisessa potilailla, joilla on havaittu syöpäkasvaimessa FGFR- muutoksia.

Orion on aloittanut kliinisen vaiheen I -tutkimuksen BET-proteiinien estäjällä (ODM-207), joka estää keskeisten syöpägeenien kuten myc-geenin transkriptiota monissa syöpälajeissa. Prekliinisissä tutkimuksissa ODM-207 on osoittanut kasvua hidastavia vaikutuksia useissa kiinteiden kasvaimien solulinjoissa. Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion turvallisuutta ja siedettävyyttä sekä alustavaa tehoa syöpäpotilailla.

Orionin kumppani Tenax Therapeutics, Inc. kehittää ja kaupallistaa levosimendaania Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoille uuteen sydän- ja verisuoni-indikaatioon, sydänleikkaukseen liittyvän matalan minuuttivirtauksen oireyhtymän eli sydänlihaslaman (low cardiac output syndrome) estoon. Yhtiö on saanut valmiiksi kliinisen vaiheen III -tutkimuksen tähän indikaatioon. Alustavien tulosten mukaan tutkimus ei saavuttanut päätavoitteitaan. Tenax on ilmoittanut jatkavansa tulosten analysointia sekä keskustelevansa Yhdysvaltain lääkeviranomaisen FDA:n kanssa tutkimustuloksista sekä kehitystyön mahdollisesta jatkosta. Lisäksi Tenax tutki mahdollisuutta saada lisäindikaatio levosimendaanille septiseen sokkiin, mutta lokakuussa 2016 raportoidut  tutkimustulokset eivät tukeneet jatkokehitystä tähän indikaatioon.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. keskushermostosairauksia, syöpää ja neuropaattista kipua.

Vuoden 2016 aikana Orion vahvisti varhaisen vaiheen tutkimustaan strategisilla yhteistyösopimuksilla saksalaisen tutkimusinstituutin DZNE:n kanssa hermorappeumasairauksien hoidossa, japanilaisen lääkeyhtiön Asahi Kasei Pharman kanssa kivun hoidossa sekä yhdysvaltalaisen Wisconsinin yliopiston kanssa syöpäsairauksien hoidossa. Orionilla on nyt strategisia kumppaneita sen lääketutkimuksen molemmilla ydinterapia-alueilla. Jo aiemmin vuonna 2013 Orion ja unkarilainen lääkeyhtiö Gedeon Richter Plc. solmivat yhteistyösopimuksen uusien lääkeaihioiden löytämiseksi ja kehittämiseksi kognitiivisten häiriöiden alalla. 

Vuonna 2016 Orion lopetti tutkimukset kastraatioresistentin eturauhassyövän (CRPC) hoitoon tarkoitetulla CYP17-entsyymin ja androgeenireseptorin estäjällä (ODM-204) sekä neuropaattisen kivun hoitoon tarkoitetulla uudella potentilla, selektiivisellä ja palautuvalla TRPA1-ionikanavan negatiivisella allosteerisella säätelijällä (ODM-108).

Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2016 oli 55 (58) miljoonaa euroa, ja se laski 5 % johtuen pääosin erään jakelutuotteisiin liittyneen yhteistyön loppumisesta vuoden 2016 alussa.

Päätuotteena jatkoivat QuikRead®-tulehdustestit, joiden myynti kasvoi edelleen. QuikRead go® -tuoteperheen CRP-testien avulla voidaan infektiotautien diagnostiikassa ohjata antibioottihoito sellaisille potilaille, jotka niitä tarvitsevat ja ehkäistä antibioottien turhaa käyttöä tilanteissa, joissa potilaalle ei ole niistä hyötyä. Turhien antibioottikuurien välttäminen auttaa kasvavan antibioottiresistenssiongelman hoitamisessa.

Vuonna 2016 QuikRead go® -CRP -testi sai USA:n rekisteröintiviranomaiselta (FDA) myyntiinvapauttamispäätöksen tuotteen laboratoriokäyttöön USA:ssa ja tuotteen lanseerauksen valmistelu USA:n markkinoille on meneillään.

Orion GenRead® -testisysteemin ensimmäisen tuotteen C. difficile -bakteerin tunnistavan testin lanseeraus jatkui suunnitellusti. Tuoteperhe laajeni loppuvuodesta Campylobacter-testillä. Se tarjoaa oikea-aikaisen diagnoosin alle tunnissa ja auttaa näin potilaiden kohdennetussa hoidossa. Orion GenRead® perustuu nukleiinihappoja monistavaan isotermaaliseen SIBA®-teknologiaan. Tuoteperhe kasvaa seuraavaksi tärkeimpien virusperäisten hengitystieinfektioiden osoittamiseen suunnatuilla testeillä, tärkeimpinä influenssa A ja B sekä RSV.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 8,4 (8,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 15 % (15 %) segmentin liikevaihdosta.

Espoossa 8.2.2017

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
  Jari Karlson
talousjohtaja


Taulukko-osa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR 10-12/16 10-12/15 Muutos % 1-12/16 1-12/15 Muutos %
Liikevaihto 279,9 261,6 +7,0 % 1 073,5 1 015,6 +5,7 %
Myytyjen suoritteiden kulut -113,2 -114,6 -1,2 % -421,7 -405,8 +3,9 %
Bruttokate 166,7 147,0 +13,4 % 651,8 609,8 +6,9 %
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 1,9 0,7   +171,4 % 24,3 1,5  
Myynnin ja markkinoinnin kulut -57,3 -52,8 +8,5 % -194,7 -190,4 +2,2 %
T&K-kulut -37,9 -31,6 +19,8 % -118,2 -108,1 +9,3 %
Hallinnon kulut -14,8 -12,4 +18,8 % -48,7 -46,2 +5,4 %
Liikevoitto 58,7 50,9 +15,3 % 314,6 266,6 +18,0 %
Rahoitustuotot 0,2 0,2 +0,5 % 0,8 0,8 -1,1 %
Rahoituskulut -1,2 -1,4 -14,6 % -4,9 -5,5 -11,4 %
Osuus osakkkuusyritysten tuloksista       0,4 0,4 -5,2 %
Voitto ennen veroja 57,7 49,7 +16,0 % 310,9 262,3 +18,5 %
Tuloverot -10,1 -10,3 -1,9 % -61,9 -54,2 +14,3 %
Tilikauden voitto 47,6 39,4 +20,8 % 249,0 208,2 +19,6 %
             
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA        
             
Rahavirran suojauksen arvonmuutos   0,0     0,1  
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos   0,2   -5,2 1,1  
Muuntoerot 0,6 0,2   -4,6 1,8  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 0,6 0,5   -9,8 3,0  
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 3,7 49,4   3,7 49,1  
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 3,7 49,4   3,7 49,1  
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 4,3 49,9   -6,1 52,1  
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna 51,8 89,3 -41,9 % 243,0 260,2 -6,6 %
             
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN            
Emoyhtiön omistajille 47,6 39,4 +20,8 % 249,0 208,2 +19,6 %
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0   0,0 0,0  
             
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN            
Emoyhtiön omistajille 51,8 89,3 -41,9 % 243,0 260,2 -6,6 %
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0   0,0 0,0  
             
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,34 0,28 +21,1 % 1,77 1,48 +19,8 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,34 0,28 +21,1 % 1,77 1,48 +19,8 %
             
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 10,2 10,7 -5,0 % 40,6 41,8 -2,8 %
Palkat ja muut henkilöstökulut 62,0 57,3 +8,2 % 224,4 220,6 +1,7 %

1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta


KONSERNITASE

VARAT      
       
milj. EUR 12/16 12/15 Muutos %
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 289,1 276,4 +4,6 %
Liikearvo 13,5 13,5  
Aineettomat oikeudet 37,9 41,7 -9,2 %
Muut aineettomat hyödykkeet 2,5 2,5 -0,4 %
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 2,6 -97,3 %
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,4 6,9 -94,9 %
Eläkesaaminen 22,8 24,4 -6,6 %
Laskennalliset verosaamiset 1,5 1,1 +42,3 %
Muut pitkäaikaiset saamiset 3,8 4,1 -6,8 %
Pitkäaikaiset varat yhteensä 371,5 373,3 -0,5 %
       
Vaihto-omaisuus 227,5 205,7 +10,6 %
Myyntisaamiset 200,1 192,1 +4,2 %
Muut saamiset 31,9 31,1 +2,7 %
Rahamarkkinasijoitukset 31,0    
Rahavarat 200,9 245,2 -18,1 %
Lyhytaikaiset varat yhteensä 691,4 674,1 +2,6 %
       
Varat yhteensä 1 062,9 1 047,4 +1,5 %
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
milj. EUR 12/16 12/15 Muutos %
Osakepääoma 92,2 92,2  
Käyttörahasto 0,5 0,5  
Muut rahastot 2,0 6,9 -70,4 %
Kertyneet voittovarat 546,6 495,3 +10,4 %
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 641,4 594,9 +7,8 %
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 0,0  
Oma pääoma yhteensä 641,4 594,9 +7,8 %
       
Laskennalliset verovelat 37,1 37,8 -1,9 %
Eläkevelvoitteet 3,2 3,1 +3,9 %
Varaukset 0,3 0,3 -7,1 %
Pitkäaikaiset korolliset velat 150,2 177,9 -15,6 %
Muut pitkäaikaiset velat 0,0 0,0 +1,9 %
Pitkäaikaiset velat  yhteensä 190,8 219,2 -12,9 %
       
Ostovelat 106,1 99,1 +7,1 %
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 9,1 1,2 +642,7 %
Muut lyhytaikaiset velat 112,9 122,8 -8,1 %
Varaukset 0,2 0,3 -19,0 %
Lyhytaikaiset korolliset velat 2,3 9,9 -76,5 %
Lyhytaikaiset velat yhteensä 230,7 233,3 -1,1 %
       
Velat yhteensä 421,5 452,5 -6,8 %
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 062,9 1 047,4 +1,5 %


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma                
b. Käyttörahasto                
c. Muut rahastot                
d. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät        
e. Muuntoerot                
f. Kertyneet voittovarat                
g. Määräysvallattomien omistajien osuus              
h. Oma pääoma yhteensä                
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
milj. EUR a. b. c. d. e. f. g. h.
Oma pääoma 1.1.2015 92,2 0,5 5,9 -50,8 -3,3 470,4 0,0 514,9
Tilikauden tulos           208,2   208,2
Muut laajan tuloksen erät                
Rahavirran suojauksen arvonmuutos    0,1          0,1
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos     1,1         1,1
Muuntoerot         1,8     1,8
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät       49,1       49,1
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus           -183,1   -183,1
Osakekannustinjärjestelmä           3,1   3,1
Muut muutokset     -0,1     -0,1 -0,0 -0,2
Oma pääoma 31.12.2015 92,2 0,5 6,9 -1,6 -1,5 498,4 0,0 594,9
                 
Oma pääoma 1.1.2016 92,2 0,5 6,9 -1,6 -1,5 498,4 0,0 594,9
Tilikauden tulos           249,0   249,0
Muut laajan tuloksen erät                
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos     -5,2         -5,2
Muuntoerot         -4,6     -4,6
Etuuspohjaisten
eläkejärjestelyiden uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
      3,7       3,7
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus           -183,3   -183,3
Omat osakkeet           -16,8   -16,8
Osakekannustinjärjestelmä           3,4   3,4
Muut muutokset     0,3     -0,2   0,1
Oma pääoma 31.12.2016 92,2 0,5 2,0 2,0 -6,2 550,7 0,0 641,4


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 1-12/16 1-12/15
Liikevoitto 314,6 266,6
Oikaisut 26,8 53,5
Käyttöpääoman muutos -33,0 -14,9
Maksetut korot -11,9 -10,9
Saadut korot 7,7 7,7
Saadut osingot 0,1 0,2
Maksetut verot -55,2 -47,2
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 249,1 254,9
     
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -41,0 -38,4
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -6,7 -4,8
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden, myytävissä olevien sijoitusten sekä osakkuusyritysten myynnit 26,6 1,0
Investointien rahavirta yhteensä -21,1 -42,2
     
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1,2 1,4
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1,5 -2,7
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -36,7 -46,2
Omat osakkeet -16,8  
Maksetut osingot ja muu voitonjako -183,6 -183,3
Rahoituksen rahavirta yhteensä -237,4 -230,8
     
Rahavarojen muutos -9,4 -18,1
     
Rahavarat kauden alussa 245,2 258,5
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -3,9 4,8
Rahavarojen muutos -9,4 -18,1
Rahavarat kauden lopussa 231,9 245,2
     
Täsmäytys taseen rahavaroihin    
Taseen rahavarat kauden lopussa 200,9 245,2
Rahamarkkinasijoitukset kauden lopussa 31,0  
Rahavirtalaskelman rahavarat 231,9 245,2


AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR   12/16 12/15
Kirjanpitoarvo kauden alussa   276,4 269,1
Lisäykset   44,5 38,7
Vähennykset   -1,4 -1,1
Poistot ja arvonalentumiset   -30,5 -30,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   289,1 276,4


AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR   12/16 12/15
Kirjanpitoarvo kauden alussa   44,3 50,4
Lisäykset   6,2 5,4
Vähennykset   -0,0  
Poistot ja arvonalentumiset   -10,1 -11,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   40,4 44,3


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR   12/16 12/15
       
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA      
Takaukset   4,1 5,2
       
MUUT VASTUUT      
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia)   6,7 7,3
Muut vastuut   0,3 0,3


JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR   12/16 12/15
       
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET      
Käypä arvo, milj. EUR   -0,1 -0,0
Nimellisarvo, milj. EUR   25,1 49,1
       
VALUUTTAOPTIOT      
Käypä arvo, milj. EUR   -0,0 -0,0
Nimellisarvo, milj. EUR   31,7 39,2
       
KORONVAIHTOSOPIMUKSET      
Käypä arvo, milj. EUR     -0,0
Nimellisarvo, milj. EUR     11,6
       


RAHOITUSINSTRUMENTTIEN KÄYPIEN ARVOJEN MÄÄRITYS JA HIERARKIA

milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Johdannaissopimukset        
  Valuuttajohdannaiset   0,1   0,1
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
  Osakkeet ja osuudet     0,4 0,4
Varat yhteensä   0,1 0,4 0,5
         
Johdannaissopimukset        
  Valuuttajohdannaiset   -0,2   -0,2
Velat yhteensä   -0,2   -0,2
         
         
Tason 1 rahoitusinstrumenttien käypä arvo perustuu toimivilla markkinoilla noteraattuihin hintoihin. Tason 2 rahoitusinstrumentin käypä arvo perustuu markkinoilta saatuihin syöttötietoihin. Tason 3 johdannaisten käypä arvo ei ole arvioitavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.
         
Konsernissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan käypien arvojen hierarkian tasojen väliset siirrot kirjataan sille päivälle, jona siirron aiheuttanut tapahtuma on toteutunut
         
Tasojen välillä ei ole tapahtunut siirtoja raportointikauden aikana.  

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR   1-12/16 1-12/15
Johdon työsuhde-etuudet   6,8 6,6


Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR   10-12/16 10-12/15 Muutos % 1-12/16 1-12/15 Muutos %
Lääkeliiketoiminta   267,1 247,3 +8,0 % 1 021,6 960,9 +6,3 %
  Alkuperälääkkeet   81,7 78,1 +4,6 % 350,4 322,5 +8,7 %
  Erityistuotteet   135,9 132,5 +2,5 % 507,8 471,2 +7,8 %
  Eläinlääkkeet   23,7 17,7 +33,8 % 77,3 77,0 +0,3 %
  Fermion   14,6 9,2 +59,8 % 47,6 52,7 -9,6 %
  Sopimusvalmistus ja muut 11,2 9,8 +14,2 % 38,5 37,5 +2,7 %
Diagnostiikkaliiketoiminta   13,5 15,2 -11,3 % 54,8 57,8 -5,2 %
Konsernierät   -0,7 -0,9 -19,7 % -2,8 -3,1 -8,8 %
Konserni yhteensä   279,9 261,6 +7,0 % 1 073,5 1 015,6 +5,7 %

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR   10-12/16 10-12/15 Muutos % 1-12/16 1-12/15 Muutos %
Lääkeliiketoiminta   59,6 52,1 +14,3 % 316,4 269,0 +17,6 %
Diagnostiikkaliiketoiminta   1,7 1,7 +0,5 % 8,4 8,5 -1,4 %
Konsernierät   -2,6 -2,9 -11,0 % -10,2 -10,9 -6,4 %
Konserni yhteensä   58,7 50,9 +15,3 % 314,6 266,6 +18,0 %

LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

    2016 2015  
milj. EUR 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Lääkeliiketoiminta 267,1 245,7 259,5 249,3 247,3 227,1 242,0 244,5
Diagnostiikkaliiketoiminta 13,5 13,4 14,4 13,5 15,2 12,5 13,9 16,2
Konsernierät -0,7 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -0,5 -0,9 -0,8
Konserni yhteensä 279,9 258,6 273,1 262,0 261,6 239,1 255,0 259,9

LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

    2016 2015  
milj. EUR 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Lääkeliiketoiminta 59,6 91,8 84,9 80,1 52,1 59,7 75,8 81,4
Diagnostiikkaliiketoiminta 1,7 2,2 1,8 2,6 1,7 1,1 1,6 4,0
Konsernierät -2,6 -2,0 -3,2 -2,4 -2,9 -2,3 -3,5 -2,2
Konserni yhteensä 58,7 92,0 83,5 80,3 50,9 58,6 74,0 83,1

LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

    2016 2015  
milj. EUR 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Suomi 91,8 84,4 82,1 80,1 85,1 78,1 76,9 78,4
Skandinavia 45,5 39,6 44,3 44,7 47,0 39,1 40,9 36,9
Muu Eurooppa 89,0 78,1 85,5 83,2 81,9 70,7 77,5 86,6
Pohjois-Amerikka 29,7 18,7 19,6 18,2 16,1 17,9 20,6 21,6
Muut maat 23,9 37,8 41,6 35,8 31,5 33,2 39,1 36,4
Konserni yhteensä 279,9 258,6 273,1 262,0 261,6 239,1 255,0 259,9


Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 10-12/16 10-12/15 Muutos % 1-12/16 1-12/15 Muutos %
Liikevaihto 267,1 247,3 +8,0 % 1 021,6 960,9 +6,3 %
Liikevoitto 59,6 52,1 +14,3 % 316,4 269,0 +17,6 %
  % liikevaihdosta 22,3 % 21,1 %   31,0 % 28,0 %  
T&K-kulut 36,2 29,7 +21,8 % 111,5 101,0 +10,4 %
  % liikevaihdosta 13,6 % 12,0 %   10,9 % 10,5 %  
Investoinnit 16,7 13,1 +26,7 % 49,7 40,6 +22,2 %
  % liikevaihdosta 6,2 % 5,3 %   4,9 % 4,2 %  
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 94,6 83,8 +12,8 % 377,0 354,7 +6,3 %
Varat       776,9 740,8  
Velat       209,0 211,0  
Henkilöstömäärä kauden lopussa       3 161 3 078  

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR 10-12/16 10-12/15 Muutos % 1-12/16 1-12/15 Muutos %
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti) 21,9 25,2 -13,1 % 124,2 137,5 -9,7 %
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti) 16,9 14,7 +15,0 % 63,7 51,3 +24,2 %
Dexdor® (tehohoitorauhoite) 16,2 12,4 +30,4 % 56,8 44,5 +27,6 %
Simdax® (sydämen vajaatoiminta) 15,6 13,7 +14,5 % 56,4 51,1 +10,4 %
Remsima® (nivelreuma, tulehdukselliset suolistosairaudet) 11,2 11,4 -1,8 % 42,3 28,1 +50,6 %
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet) 12,3 6,5 +89,8 % 28,1 27,3 +3,1 %
Burana® (tulehdus, kipu) 6,5 5,8 +13,3 % 23,1 22,7 +2,0 %
Precedex® (tehohoitorauhoite) 4,0 5,4 -26,4 % 19,6 17,8 +9,9 %
Marevan® (verenohennus) 4,1 5,0 -18,5 % 18,2 19,2 -4,8 %
Atorvastatin Orion® (hyperkolesterolemia) 5,0 4,7 +7,2 % 17,9 15,2 +18,2 %
Yhteensä 113,8 104,8 +8,6 % 450,3 414,6 +8,6 %
Osuus lääkeliikevaihdosta 43 % 42 %   44 % 43 %  

DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 10-12/16 10-12/15 Muutos % 1-12/16 1-12/15 Muutos %
Liikevaihto 13,5 15,2 -11,3 % 54,8 57,8 -5,2 %
Liikevoitto 1,7 1,7 +0,5 % 8,4 8,5 -1,4 %
  % liikevaihdosta 12,9 % 11,4 %   15,3 % 14,7 %  
T&K-kulut 1,7 1,9 -10,2 % 6,9 7,3 -5,3 %
  % liikevaihdosta 12,8 % 12,6 %   12,6 % 12,6 %  
Investoinnit 0,3 1,1 -73,7 % 1,1 3,7 -70,1 %
  % liikevaihdosta 2,1 % 7,2 %   2,0 % 6,4 %  
Varat       48,8 48,3  
Velat       17,6 16,2  
Henkilöstömäärä kauden lopussa       284 296  


KESKEISET KLIINISET LÄÄKEKEHITYSHANKKEET

 

Projekti
 

Käyttöaihe
FAASI  

Rekisteröinti
I II III
Bufomix Easyhaler® (budesonidi-formoteroli) Astma, keuhkoahtaumatauti  

Bioekvivalenssi-tutkimus

 
Rekisteröinti 1)
Easyhaler® salmeteroli-flutikasoni Astma, keuhkoahtaumatauti  

Bioekvivalenssi-tutkimus 2)

 
 
ODM-201 (androgeenireseptorin estäjä) 3) Eturauhassyöpä (nmCRPC) I II III*  
ODM-201 (androgeenireseptorin estäjä)3) Eturauhassyöpä (mHSPC) I II III*  
Levosimendaani 4) Sydänlihaslama I II III  
ORM-12741 (alfa-2c reseptorin antagonisti) 5) Alzheimerin tauti I IIa*    
ODM-109 (suun kautta otettava levosimendaani) ALS-tauti I II6)    
ODM-104 (tehokkaampi COMT-estäjä) Parkinsonin tauti I II*    
ODM-203 (FGFR+VEGFR inhibiittori) Kiinteät syöpäkasvaimet I II*    
ODM-207 (BET-proteiinien estäjä) Syöpä I      
1) Saksa, Iso-Britannia ja Ranska. Rekisteröintivaihe päättynyt. 2) Vaihe saatu valmiiksi
 3) Yhteistyössä Bayerin kanssa 4) Partneri: Tenax Therapeutics, Inc. Alustavat tulokset saatu. 5) Yhteistyössä Janssen Pharmaceuticalsin kanssa. 6) Vaihe saatu valmiiksi.
ODM-204 (CYP17+androgeenireseptorin estäjä)-hanke on lopetettu.
* = Vaihe meneillään
III = Status muuttunut edellisestä vuosineljänneksestä
   


Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 31.12.2016

    A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus Nasdaq Helsingissä   ORNAV ORNBV  
Listautumispäivä   1.7.2006 1.7.2006  
ISIN-koodi   FI0009014369 FI0009014377  
ICB-koodi   4500 4500  
Reuters-koodi   ORNAV.HE ORNBV.HE  
Bloomberg-koodi   ORNAV.FH ORNBV.FH  
Osakepääoma, milj. EUR   25,0 67,2 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR   0,65 0,65  
Osakemäärä yhteensä, kpl   38 294 154 102 963 674 141 257 828
% koko osakekannasta   27 % 73 % 100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl     783 366 783 366
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl   38 294 154 102 180 308 140 474 462
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl       1
A- ja B-osakkeita enintään  ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake   20 1  
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 765 883 080 102 180 308 868 063 388
% kaikista äänistä   88 % 12 % 100 %
Osakkeenomistajia   16 786 37 362 48 547
         
Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.


TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ HELSINGISSÄ 1.1.-31.12.2016

    A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl   1 983 921 57 062 757 59 046 678
Vaihdon osuus osakemäärästä, %   5,1 % 55,6 % 41,8 %
Vaihto, milj. EUR   68,2 1 970,9 2 039,1
Päätöskurssi 31.12.2015, EUR   31,83 31,97  
Alin kurssi, EUR  (A ja B 9.2.2016)   27,70 27,79  
Keskikurssi, EUR   34,37 34,54  
Ylin kurssi, EUR (A ja B 16.12.2016)   42,91 43,10  
Päätöskurssi 31.12.2016, EUR   42,38 42,29  
Osakekannan markkina-arvo 31.12.2016        
ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. EUR   1 622,9 4 321,2 5 944,1

OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

  10-12/16 10-12/15 Muutos % 1-12/16 1-12/15 Muutos %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,34 0,28 +21,1 % 1,77 1,48 +19,8 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,34 0,28 +21,1 % 1,77 1,48 +19,8 %
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,39 0,40 -2,1 % 1,62 1,51 +7,3 %
Osakekohtainen oma pääoma, EUR       4,57 4,22 +8,1 %
Ehdotus osakekohtaiseksi osingoksi, EUR       1,55 1,30 +19,2 %
Ehdotuksen mukainen osingonjakosuhde, %       87,6 % 87,8 %  
Ehdotuksen mukaiset osingot yhteensä, milj. EUR       217,7 183,1 +18,9 %
Ehdotuksen mukainen efektiivinen osinkotuotto, %            
  A-osake       3,7 % 4,1 %  
  B-osake       3,7 % 4,1 %  
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)            
  A-osake       23,94 21,51 +11,3 %
  B-osake       23,89 21,60 +10,6 %
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl 140 474 140 830   140 671 140 806  

Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta
  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle)
  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet)
  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille)
  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille)
 • Diagnostiikkaliiketoiminta
  • Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan).

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Orion-konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti soveltaen IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja, jotka ovat voimassa 31.12.2016.

Seuraavat EU:n hyväksymät uudet standardit, tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin ja tulkintoihin on otettu käyttöön 1.1.2016 alkaen.

 • IAS 1 (muutos), Tilinpäätöksen esittäminen
 • IAS 16 ja IAS 38 (muutos), Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja Aineettomat hyödykkeet
 • IFRS 11 (muutos), Yhteisjärjestelyt
 • IASB:n julkaisemat vuosittaiset parannukset (2012-2014) seuraaviin standardeihin
  • IFRS 5, Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
  • IFRS 7, Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
  • IAS 19, Työsuhde-etuudet
  • IAS 34, Osavuosikatsaukset

IFRS-standardeihin tehdyillä muutoksilla tai parannuksilla ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa http://www.orion.fi/sijoittajat.

Muut

Tämän katsauksen tiedot on tilintarkastettu.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korollinen vieras pääoma - rahavarat - rahamarkkinasijoitukset x 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
= Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakekohtainen osinko, EUR = Tilikaudelta jaettava osinko  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osingonjakosuhde, % = Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % = Osakekohtainen osinko x 100
Kauden viimeinen kaupantekokurssi
Hinta/voitto-suhde (P/E) = Kauden viimeinen kaupantekokurssi  
Osakekohtainen tulos
Osakkeen keskikurssi, EUR = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto  
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR = Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi  

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2016 oli 1 074 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 1917 perustettu Orion viettää satavuotisjuhlavuottaan vuonna 2017.