Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2014

ORION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 4.2.2015 klo 12:00

Orion-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2014

Orionin liikevaihto vuonna 2014 oli 1 015 miljoonaa euroa (1 007 miljoonaa euroa vuonna 2013).

 • Liikevoitto oli 272 (268) miljoonaa euroa.
 • Voitto ennen veroja oli 268 (264) miljoonaa euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 52 % (54 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 37 % (39 %).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 41 % (40 %).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,50 (1,46) euroa.
 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 1,72 (1,02) euroa.
 • Hallituksen ehdotus osakekohtaiseksi osingoksi on 1,30 (1,25) euroa.
 • Orionin taloudellisiin tavoitteisiin on lisätty osingonjakotavoite, joka on jakaa vuotuista osinkoa, joka lähivuodet on vähintään 1,20 euroa/osake, ja kasvattaa osinkoa pidemmällä aikavälillä.
 • Orion arvioi, että vuoden 2015 liikevaihto on hieman alempi kuin vuonna 2014. Liikevoiton arvioidaan ylittävän 200 miljoonaa euroa.

 

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

  10-12/14 10-12/13 Muutos % 1-12/14 1-12/13 Muutos %
Liikevaihto, milj. EUR 255,3 272,6 -6,3 % 1 015,3 1 006,9 +0,8 %
Ulkomaantoiminta, milj. EUR 175,7 201,1 -12,6 % 719,8 732,3 -1,7 %
  % liikevaihdosta 68,8 % 73,8 %   70,9 % 72,7 %  
Liikevoitto, milj. EUR 55,3 65,8 -16,1 % 272,4 267,7 +1,8 %
  % liikevaihdosta 21,7 % 24,2 %   26,8 % 26,6 %  
Voitto ennen veroja, milj. EUR 53,8 64,5 -16,5 % 267,8 264,0 +1,4 %
  % liikevaihdosta 21,1 % 23,6 %   26,4 % 26,2 %  
Tuloverot, milj. EUR 13,0 8,8 +47,9 % 56,6 57,8 -2,2 %
T&K-kulut, milj. EUR 28,3 29,7 -4,9 % 106,2 101,9 +4,2 %
  % liikevaihdosta 11,1 % 10,9 %   10,5 % 10,1 %  
Investoinnit, milj. EUR 14,3 20,1 -29,2 % 57,1 77,9 -26,8 %
  % liikevaihdosta 5,6 % 7,4 %   5,6 % 7,7 %  
Taseen loppusumma, milj. EUR       1 001,5 979,0 +2,3 %
Omavaraisuusaste, %       52,3 % 53,6 %  
Nettovelkaantumisaste (gearing), %       -4,7 % 8,4 %  
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR       234,5 257,8 -9,0 %
Koroton vieras pääoma, milj. EUR       252,0 207,3 +21,6 %
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset, milj. EUR       258,5 214,7 +20,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %       36,6 % 38,5 %  
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %       41,1 % 40,3 %  
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,29 0,40 -26,6 % 1,50 1,46 +2,7 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,29 0,40 -26,6 % 1,50 1,46 +2,7 %
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,38 0,46 -17,0 % 1,72 1,02 +68,4 %
Osakekohtainen oma pääoma, EUR       3,66 3,66 +0,1 %
Henkilömäärä kauden lopussa       3 450 3 519 -2,0 %
Henkilömäärä kaudella keskimäärin       3 493 3 540 -1,3 %
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR       219,2 218,1 +0,5 %

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:

"Hyvä vuosi lääkekehitys- ja kaupallistamishankkeissa"

"Vuonna 2014 sekä liikevaihtomme että liikevoittomme olivat edellisvuoden tasolla. Etenkin liikevoiton osalta on kuitenkin hyvä huomioida, että se sisältää edellisvuotta korkeammat yhteistyökumppaneilta saadut etappimaksut.

 

Vuoden 2014 suurimpiin ilonaiheisiin kuuluvat edistysaskeleet kliinisissä lääkekehitys- sekä kaupallistamishankkeissamme. Saimme vuoden aikana kansallisia myyntilupia useimpiin Euroopan maihin uudelle Bufomix Easyhaler® -tuotteelle, ja Japanissa kumppanimme Novartis sai kesällä myyntiluvan Stalevo®-tuotteelle.

Kesäkuussa aloitimme Bayerin kanssa maailmanlaajuisen yhteistyön eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun ODM-201-lääkeaihion kehitystyössä ja kaupallistamisessa. Olemme yhdessä aloittaneet kolmannen kliinisen vaiheen tutkimuksen, ja sopimuksemme mukaisesti Bayer on vuoden 2015 alussa ottanut vetovastuun hankkeesta sekä vastattavakseen pääosan tulevista kehityskuluista.

Alzheimerin taudin oireiden hoitoon tarkoitetun alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) osalta keskityimme vuoden aikana lääkkeen koostumuksen optimointiin kumppanimme Janssen Pharmaceuticalsin kanssa, ja valmistaudumme aloittamaan lääkeaihiolla uuden kliinisen vaiheen IIa -tutkimuksen. Kahdesta Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetusta COMT-estäjästä (ODM-103 ja ODM-104) valitsimme jatkokehitykseen ODM-104:n. Lisäksi aloitimme kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset tiettyjen kiinteiden syöpäkasvaimien kehitystä hidastavalla ODM-203-molekyylillä, joka on uusi kohdennettu FGFR+VEGFR inhibiittori. Alkaneena vuonna kliininen kehitysputkemme vahvistuu entisestään, kun aloitamme kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset kastraatioresistentin eturauhassyövän hoitoon tarkoitetulla kokeellisella CYP17-entsyymin ja androgeenireseptorin estäjällä (ODM-204) sekä essentiaalin vapinan oireiden lieventämiseen tarkoitetulla GABA-B-reseptorin positiivisella allosteerisella säätelijällä (ODM-106).

Parkinson-lääkkeidemme toimitukset Novartikselle sekä myynti Orionin oman myyntikentän kautta laskivat edellisestä vuodesta. Euroopassa geneerinen kilpailu Stalevon osalta alkoi Saksassa vuoden 2014 aikana, ja alkaneen vuoden loppuun mennessä oletamme kilpailun laajentuvan Euroopassa ja vaikuttavan alentavasti Orionin myyntiin. Myös Precedex®-tehohoitorauhoitteen geneerinen kilpailu alkoi Yhdysvalloissa syksyn 2014 aikana, minkä seurauksena tuotteen myynti ja siitä saatavat rojaltit ovat laskeneet selvästi.

Muiden tuotteiden myynti erityisesti oman myyntikentän kautta kehittyi hyvin, ja kokonaisuutena lääkeliiketoiminnan liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Etenkin tehohoitorauhoite Dexdor® sekä Easyhaler®-tuoteperhe jatkoivat vahvaa kasvuaan. Erityistuotteet-tulosyksikössä geneeristen entakaponi-tuotteiden liikevaihto kehittyi erittäin vahvasti, ja myös muun tuotteiston myynti kasvoi.

Vuonna 2012 aloitimme Orionille merkittäviä investointi- ja tuotannon muutoshankkeita tulevan kasvun, toimitusvarmuuden ja laatutason kehittämiseksi sekä varmistamiseksi. Vuoden 2014 aikana nämä hankkeet etenivät suunnitellusti, ja vietimme muun muassa Salon uuden tehtaan avajaisia maaliskuussa. Alkaneen vuoden kuluessa saamme investointiohjelman ja vielä keskeneräiset hankkeet pääosin päätökseen.

Orionin taloudellisena tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen. Tasaisesti kasvavat liiketoiminta-alueet kuten Erityistuotteet, Dexdor ja Easyhaler-tuoteperhe eivät kuluvana vuonna pysty täysin korvaamaan muutamien nopeiden muutosten, kuten Stalevon geneerisen kilpailun laajentumisen Euroopassa, Precedex-rojaltien laskun sekä etappimaksujen ajoittumisen, aiheuttamaa liikevaihdon ja liikevoiton laskua. Muun muuassa näiden syiden vuoksi arvioimme liikevaihtomme laskevan hieman vuonna 2015. Liikevoiton arvioimme pysyvän taloudellisten tavoitteiden mukaisella yli 20 prosentin tasolla liikevaihdosta. Stalevon ja Precedexin aiheuttamien negatiivisten vaikutusten arvioidaan tasaantuvan vuonna 2016, jolloin muiden alueiden kasvu alkaa vaikuttaa positiivisesti koko yhtiön kehitykseen. Arvioimme vuoden 2015 liikevaihdon olevan hieman alempi kuin vuonna 2014. Liikevoiton arvioimme ylittävän 200 miljoonaa euroa. Näkymäarviomme perusteluineen löytyy tämän katsauksen osioista 'Näkymäarvio vuodelle 2015' ja 'Näkymien perustelut'.

Tapahtumia tilikaudella 2014

14.4. Orion ilmoitti saaneensa ensimmäiset myyntiluvat Euroopassa Bufomix Easyhaler® -tuotteelle.

2.6. Orion ja Bayer sopivat uuden eturauhassyöpähoidon kehittämisestä ja kaupallistamisesta. Samalla Orion paransi näkymäarviotaan vuodelle 2014.

4.7. Orionin kumppani Novartis sai myyntiluvan Stalevo®-tuotteelle Japaniin.

22.9. Orion ilmoitti, että Precedex®-alkuperälääkettä koskevaa sovintosopimusta oli muutettu.

24.9. Orion ilmoitti saaneensa The Capital Group Companies, Inc:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan The Capital Group Companies, Inc:n hallinnoimien Orion Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä alitti 22.9.2014 viiden (5) prosentin osuuden Orion Oyj:n kaikista osakkeista.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.
Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään keskiviikkona 4.2.2015 klo 13.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa www.orion.fi/sijoittajat. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on 951029 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Soitettaessa Yhdysvalloista: +1 334 323 6201
Soitettaessa muista maista: +44 (0)20 7162 0077

Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta julkaistaan Orionin kotisivuilla keskiviikon 4.2.2015 aikana.

 
Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta www.orion.fi/sijoittajat. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.


Orionin kalenterissa 2015

Varsinainen yhtiökokous 2015 ti 24.3.2015
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015 ke 29.4.2015
Pääomamarkkinapäivä 2015 ti 26.5.2015
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2015 ti 28.7.2015
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2015 ti 27.10.2015

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 10/2015.

                                                                

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja                          puh. 010 426 2883

Tuukka Hirvonen, viestintäpäällikkö             puh. 010 426 2721 / GSM 050 966 2721

http://www.orion.fi
http://www.orion.fi/sijoittajat

Taloudellinen katsaus tilikaudelta 2014

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 1 015 miljoonaa euroa (1 007 miljoonaa euroa vuonna 2013). Valuuttakurssien nettovaikutus oli 11 miljoonaa euroa negatiivinen.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 962 (953) miljoonaa euroa. Orionin Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) Parkinson-lääkkeiden liikevaihto laski 18 % ja oli yhteensä 169 (207) miljoonaa euroa. Tämä oli 18 % (22 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Lääkeliiketoiminnan muun kuin Stalevo® ja Comtess®/Comtan® -tuotteiston liikevaihto ilman etappimaksuja oli 754 (741) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 %.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 56 (57) miljoonaa euroa. Vertailukauden liikevaihto sisältää myyntiä tuotteista, jotka lakkautettiin vuoden 2013 aikana.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 272 (268) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 %. Etappimaksujen osuus liikevoitosta oli 39 (5) miljoonaa euroa.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 276 (273) miljoonaa euroa, josta etappimaksujen osuus oli 39 (5) miljoonaa euroa. Tuotemyynnin bruttokateprosentti pysyi edellisvuoden tasolla.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 6,4 (4,6) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 38 %. Vertailukauden liikevoitto sisälsi 1,4 miljoonan euron kulut liittyen tuotteiston karsimiseen, Turun tehtaan sulkemiseen sekä henkilöstövähennyksiin.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 193 (205) miljoonaa euroa, ja ne laskivat 6 %. Suurin yksittäinen syy kulujen laskuun oli AbbVielle maksettavien Simdax-rojaltien päättyminen huhtikuussa 2014.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 106 (102) miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat 4 %. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 11 % (10 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 99 (94) miljoonaa euroa.  Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

Hallinnon kulut olivat 43 (45) miljoonaa euroa, ja ne laskivat 3 %.

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut paransivat tulosta 2 (6) miljoonaa euroa.
 

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 268 (264) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,50 (1,46) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,50 (1,46) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,66 (3,66) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 37 % (39 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 41 % (40 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli -5 % (8 %), ja omavaraisuusaste oli 52 % (54 %).

Konsernitaseen vieras pääoma 31.12.2014 oli 487 (465) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 235 (258) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 210 (233) miljoonaa euroa.
Kauden lopussa konsernin rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat 259 (215) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.

Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta vahvistui vertailukaudesta ja oli 297 (215) miljoonaa euroa. Merkittävä parannus johtui lähinnä liikevoiton kasvusta ja käyttöpääomaan sitoutuneen rahamäärän 43 miljoonan euron laskusta. Vertailukaudella käyttöpääoma kasvoi 22 miljoonaa euroa. Kaikki käyttöpääoman erät kehittyivät suotuisasti vuoden kuluessa.

Investointien rahavirta oli -55 (-71) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta oli -201 (-74) miljoonaa euroa. Muutos johtuu pääosin vertailukaudella liikkeeseen lasketusta 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainasta.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 57 (78) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 52 (70) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 5 (8) miljoonaa euroa.

Näkymäarvio vuodelle 2015

Liikevaihto on hieman alempi kuin vuonna 2014 (vuonna 2014 liikevaihto oli 1 015 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan ylittävän 200 miljoonaa euroa.

Konsernin investoinnit ovat noin 50 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja (vuonna 2014 konsernin investoinnit olivat 57 miljoonaa euroa).

Näkymien perustelut

Orionin yhtenä taloudellisena tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen. Tasaisesti kasvavat liiketoiminta-alueet kuten Erityistuotteet, Dexdor® ja Easyhaler®-tuoteperhe eivät kuluvana vuonna pysty täysin korvaamaan muutamien nopeiden muutosten, kuten Stalevo®-tuotteen geneerisen kilpailun laajentumisen Euroopassa, Precedex®-rojaltien laskun sekä etappimaksujen ajoittumisen, aiheuttamaa liikevaihdon ja liikevoiton laskua. Muun muuassa näiden syiden vuoksi liikevaihdon ei arvioida kasvavan vuonna 2015. Liikevoiton arvioidaan kuitenkin pysyvän taloudellisten tavoitteiden mukaisella yli 20 prosentin tasolla liikevaihdosta. Stalevon ja Precedexin aiheuttamien negatiivisten vaikutusten arvioidaan tasaantuvan vuonna 2016, jolloin muiden alueiden kasvu alkaa vaikuttaa positiivisesti koko yhtiön kehitykseen.

Orionin Parkinson-lääkkeitä ovat Comtess®, Comtan® ja Stalevo®. Geneerinen kilpailu näiden osalta alkoi Yhdysvalloissa vuonna 2012, ja vuonna 2014 Yhdysvaltain markkinan osuus Orionin Parkinson-lääkkeiden 169 miljoonan euron kokonaisliikevaihdosta oli noin 12 miljoonaa euroa. Euroopassa pääosa liikevaihdosta on tullut Stalevosta. Myynniltään selvästi pienempien Comtess- ja Comtan-valmisteiden osalta geneerinen kilpailu alkoi jo vuonna 2013. Ensimmäiset Stalevon geneeriset myyntiluvat Euroopassa myönnettiin Saksassa, ja geneerinen kilpailu alkoi siellä vuonna 2014. Kilpailun oletetaan laajenevan Euroopassa vuoden 2015 kuluessa ja alentavan merkittävästi Orionin Stalevo-myyntiä. Vuonna 2014 Euroopan osuus Orionin Parkinson-lääkkeiden liikevaihdosta oli noin 111 miljoonaa euroa. Muualla maailmassa geneerisen kilpailun ei odoteta vaikuttavan olennaisesti näiden tuotteiden myyntimääriin kuluvana vuonna.

Yhdysvalloissa kaksi kilpailevaa yhtiötä sai myyntiluvan omille geneerisille versioilleen Precedexistä elokuussa 2014. Lisäksi Sandozin kanssa aiemmin tehtyä sopimusta muutettiin syyskuussa 2014 siten, että myös Sandoz pääsi myymään geneeristä tuotettaan aiemmin kuin alun perin oli sovittu. Näiden muutosten seurauksena Orionin Precedexistä saamat rojaltit laskivat. Ne olivat vuoden 2014 jälkimmäisellä puoliskolla 10 miljoonaa, joka on 64 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aikaisemmin. Vuonna 2015 lasku jatkuu, ja rojaltit ovat selkeästi pienemmät kuin vuonna 2014.

Muiden keskeisten alkuperälääkkeiden Dexdorin ja Easyhaler-tuoteperheen myynnin arvioidaan jatkavaan kasvuaan. Simdax®-tuotteen molekyylipatentti päättyy syyskuussa 2015, mutta tämän ei arvioida vaikuttavan olennaisesti tuotteen myyntiin alkaneena vuonna.

Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä on kasvanut, ja hintakilpailu on jatkunut kireänä monilla markkinoilla. Orionille tärkeimmällä geneerisellä markkinalla Suomessa kilpailu jatkuu kireänä myös vuonna 2015. Tuotelanseeraukset tukevat kuitenkin edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana.

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Näihin sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joita vuonna 2014 oli 39 miljoonaa euroa. Näiden maksujen sekä ajallinen että määrällinen ennakointi on vaikeaa. Jo tehtyihin sopimuksiin liittyvät mahdolliset tulevat maksut on joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimushankkeiden etenemiseen tai saatuihin tuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista. Toisaalta uusien sopimusten tekeminen on yleensä prosessi, jonka aikataulua tai lopputulosta ei tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta.

Vuonna 2012 aloitetut tulevan kasvun, toimitusvarmuuden sekä laatutason kehittämiseksi ja varmistamiseksi tehtävät investoinnit ja niihin liittyvät tuotannon uudelleenjärjestelyt saadaan pääosin valmiiksi vuoden 2015 kuluessa. Niillä ei enää oleteta olevan olennaisia, tuotantokapasiteettia laskevia sekä tuotantokustannuksia nostavia vaikutuksia. Uudelleenjärjestelyjen osana tuotantotehokkuuden nostamiseksi käynnistettyjen hankkeiden arvioidaan parantavan tuottavuutta asteittain vuodesta 2015 alkaen.

Markkinointipanostukset ovat edellisen vuoden tasolla. Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2015 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana. Markkinointikuluihin aiemmin kirjatut Simdax-oikeuksien takaisinhankintaan liittyneet rojaltien maksut AbbVielle päättyivät huhtikuussa 2014. Vuonna 2013 rojalteja maksettiin noin 10 miljoonaa euroa ja vuonna 2014 vielä noin 3 miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehityskulut ovat hieman suuremmat kuin vuonna 2014. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2015 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, minkä vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa. Kulujen kertymään vaikuttavat olennaisesti myös kumppanuusrakenteet sekä se, miten syntyvät kustannukset jaetaan Orionin ja yhteistyökumppaneiden kesken. Esimerkiksi ODM-201-tutkimuksen kuluista Bayer maksaa suurimman osan.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti laskee vuonna 2015 geneerisen kilpailun seurauksena. Kilpailun vaikutukset on jo sisällytetty kuluvan vuoden näkymäarvioon. Stalevon geneerisen kilpailun alkamisen ajankohtaan ja voimakkuuteen Euroopassa liittyy edelleen kuitenkin epävarmuutta, jolla saattaa olla olennainen vaikutus tässä vaiheessa tehdyn arvion tarkkuuteen. Vuoden 2015 loppuun mennessä kilpailun oletetaan laajentuvan Euroopassa ja siten vaikuttavan alentavasti Stalevon myyntiin.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Parkinson-lääkkeiden toimitukset suurimmalle yhteistyökumppanille Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia. Lisäksi Novartis-toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.

Valuuttakurssiriskistä merkittävä osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti alle 15 % Orionin liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista. Euroopan maiden valuutoissa kokonaisvaikutusta pienentää se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksen merkitys on myös kasvanut Parkinson-lääkkeiden Japanin myynnin kasvun myötä. Vuonna 2014 Venäjän ruplan nopea ja voimakas heikentyminen loppuvuonna aiheutti negatiivista valuuttakurssivaikutusta. Venäjän myynnin osuus koko Orionin liikevaihdosta ei kuitenkaan ole merkittävä.

Orionin tuotantokapasiteetin tämänhetkinen korkea käyttöaste sekä laaja tuotevalikoima saattavat aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tekevät vaaditun erittäin korkean laatutason ylläpitämisen aiempaa haastavammaksi. Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat suorittavat lääkkeiden kehityksen ja valmistuksen säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia. Mahdollisesti vaadittavien korjaavien toimenpiteiden tekemisellä voi olla ainakin väliaikaisia toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion tekee yleensä yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennainen vaikutus tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluu merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennainen vaikutus Orionin tulokseen. Vuonna 2014 näitä maksuja saatiin yhteensä 39 miljoonaa euroa, joka on selvästi enemmän kuin Orionin keskimäärin aikaisempina vuosina saamat maksut. Maksut saattavat olla sidottu tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä.

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Hallituksen esitys voitonjaosta, osinko 1,30 euroa osakkeelta

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 255 953 061,62 euroa eli 1,82 euroa osaketta kohden. Summasta tilikauden voittoa on 191 746 498,98 euroa eli 1,36 euroa osaketta kohden. Osakekohtaiset summat on laskettu ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,30 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 140 688 163 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi yhteensä 182 894 611,90 euroa. Konsernin osingonjakosuhde tilikaudelta 2014 olisi 86,7 % (85,6 %). Osingon maksupäivä olisi 2.4.2015 ja osinkoon olisivat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka ovat merkittyinä yhtiön osakasluetteloon 26.3.2015.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen lahjoitetaan hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti 250 000 (250 000) euroa ja että omaan pääomaan jätettäisiin 72 808 449,72 euroa.


Strategia

Orionin hallitus on päivittänyt yhtiön strategian.

Toimintaympäristö

Orionin strategiaan vaikuttavat maailmanlaajuiset terveydenhuollon megatrendit, joilla on olennainen merkitys lääkkeiden kulutuksen kehittymiseen, lääkkeiden hintatasoon ja lääketutkimuksen edistymiseen. Tällaisia megatrendejä ovat esimerkiksi:

 • Väestön ikääntyminen
 • Tieteen edistysaskeleet kuten henkilökohtainen lääketiede, genetiikan ja epigenetiikan tiedon lisääntyminen, lääkeannostelun kehittyminen ja diagnostiikan kehittyminen
 • Terveydenhuollon kasvava kustannustaakka ja sen seurauksena tarve kustannustehokkaille hoidoille ja lääkkeille
 • Lisääntynyt henkilökohtainen vastuunotto omasta terveydestä

Missio ja arvot

Orionin missiona on rakentaa hyvinvointia. Orion luo hyvinvointia tuomalla markkinoille lääkkeitä ja diagnostisia testejä, joista potilaat saavat apua ja tehoa sairauksiensa hoitoon. Tehokas lääke tuo lisäarvoa potilaalle parantamalla myös elämänlaatua. Orionin strategian toteuttamisen taustalla ovat Orionin arvot, jotka kuvaavat tapaamme työskennellä yhtiössä. Nämä arvot ovat:

 • keskinäinen luottamus ja arvostus
 • laatu, luotettavuus ja turvallisuus
 • asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen
 • innovatiivisuus
 • pyrkimys parhaaseen tulokseen

Painopistealueet

Jotta voimme toteuttaa missiotamme ja saavuttaa Orionille määritetyt strategiset tavoitteet, yhtiössä on systemaattisesti keskityttävä olennaisiin painopistealueisiin ja niiden kehittämiseen. Strategiamme toteuttamisen kannalta keskeiset painopistealueet ovat:

 • Laatu ja turvallisuus. Korkea laatu, tuotteiden turvallisuus ja viranomaisvaatimusten noudattaminen ovat olemassaolon edellytys lääketeollisuudessa. Koko ajan lisääntyvien vaatimusten ja sidosryhmien odotusten takia kehitämme näitä alueita jatkuvasti ja systemaattisesti.
 • Tuottavuus ja joustavuus. Lääkkeiden laskevissa hintapaineissa edellytämme toiminnoiltamme kustannustietoisuutta sekä saumatonta yhteistyötä Orionin eri osien välillä, jotta tavoiteltu kannattavuustaso voidaan saavuttaa. Tämän lisäksi toiminnan on oltava joustavaa ja sen on kyettävä nopeasti reagoimaan havaittuihin muutoksiin toimintaympäristössä. Orion voi kokonsa vuoksi olla ketterämpi kuin suuret yhtiöt ja saada tästä kilpailuetua.
 • Partneruudet. Toimintamme pohjautuu lähes kaikissa toiminnoissa maailmanlaajuisten verkostojen hyödyntämiseen, jolloin hyvin hoidetut partneruudet ja kumppanuudet ovat meille kilpailuetu. Tämä edellyttää meiltä myös ennakkoluulottomuutta sekä avoimuutta oppia uutta partnereilta ja kumppaneilta. Partneruuksia pitää myös hoitaa niin, että yhdessä sovitut toimintatavat ja vastuut ovat käytössä joka tasolla.
 • Kilpailukykyinen ja elinvoimainen tuotteisto on menestymisemme elinehto. Tämä vaatii meiltä jatkuvaa panostusta tuotteiston uudistamiseen, mikä tuotteiden kehittämisen, hankinnan tai valmistuksen lisäksi sisältää niiden tehokkaan lanseerauksen sekä elinkaaren hallinnan lopetukseen saakka.
 • Vahva yhdessä tekemisen kulttuuri, jonka perustana on asiakkaalle arvokas ja merkityksellinen työ. Haluamme olla erinomainen työpaikka sekä vastuullinen ja houkutteleva työnantaja, joka huolehtii henkilöstönsä työhyvinvoinnin ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä.

Strategiset tavoitteet

Vahvistetut strategiset tavoitteet, joiden toteutumista yhtiössä seurataan selkeästi määritetyillä mittareilla, ovat seuraavat:

 • Uusien innovatiivisten ja kustannustehokkaiden lääkkeiden ja hoitotapojen tuominen potilaille. Tuomme tasaisena virtana uusia lääkkeitä ja diagnostisia testejä markkinoille. Tuotekehitysputkessa on myöskin tasapainoinen määrä eri vaiheen sekä alkuperätuotteita että geneerisiä hankkeita. Pyrimme tutkimuksessamme alan parhaaseen panos/tuotos-suhteeseen.
 • Työskentely yhdessä asiakkaan hyväksi. Henkilöstömme on sitoutunutta ja ymmärtää asiakkaidemme tarpeet. Työilmapiirimme, asiakastyytyväisyytemme sekä Orion-mielikuva ovat huippuluokkaa.
 • Toiminnan jatkuva parantaminen kestävän kehityksen alueella. Potilasturvallisuus on painavin näkökulma yritysvastuussamme. Potilasturvallisuuden ydin on, että tuotteemme ovat asianmukaisesti käytettyinä turvallisia. Yhtiön ympäristövastuista huolehtiminen on myös tärkeä osa kestävää kehitystä. Lisäksi henkilöstömme työturvallisuuden ja työssäjaksamisen jatkuva kehittäminen ovat tavoitteittamme.
 • Markkinoita nopeampi kasvu. Kasvu mahdollistaa yrityksen kehittämisen ja hallittujen riskien ottamisen. Tavoitteeseen pyritään sekä koko yhtiön tasolla että niillä maantieteellisillä ja tuotealuilla, joilla Orion toimii.
 • Kannattavuuden vahva kehittyminen.

Taloudelliset tavoitteet

Olemme päivittäneet Orionin taloudellisia tavoitteita. Niiden avulla pyrimme, kuten tähänkin saakka, konsernin omistaja-arvon kehittämiseen, taloudellisen vakauden varmistamiseen ja kannattavaan kasvuun.

Orionin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Kasvattaa liikevaihtoa. Tavoitteen toteuttaminen vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiston kehittämiseen.
 • Säilyttää kannattavuus hyvällä tasolla. Tavoitteena on liikevoitto, joka ylittää 20 prosenttia liikevaihdosta.
 • Pitää omavaraisuusaste vähintään 50 prosentin tasolla.
 • Jakaa vuotuista osinkoa, joka lähivuodet on vähintään 1,20 euroa/osake, ja kasvattaa osinkoa pidemmällä aikavälillä.

Lyhyellä aikajänteellä toteutunut kehitys voi poiketa tavoitteista. Erityisesti vuonna 2015 tasaisesti kasvavat liiketoiminta-alueet kuten Erityistuotteet-tulosyksikkö, Dexdor ja Bufomix Easyhaler eivät pysty täysin korvaamaan muutamien nopeiden muutosten, kuten Stalevon geneerisen kilpailun laajentumisen Euroopassa, Precedex-rojaltien laskun sekä etappimaksujen ajoittumisen, aiheuttamaa liikevaihdon ja liikevoiton laskua. Stalevon ja Precedexin aiheuttamien negatiivisten vaikutusten arvioidaan kuitenkin tasaantuvan vuonna 2016, jolloin muiden alueiden kasvu alkaa vaikuttaa positiivisesti koko yhtiön kehitykseen.

Lupaavasti kehittynyt tutkimus- ja kehityshankeputki tulee todennäköisesti nostamaan yhtiön tutkimuskuluja jonkin verran lähivuosina. Tutkimushankkeisiin liittyvien jo tehtyjen sopimusten (Bayer/ODM-201, Janssen/ORM-12741) ja muiden hankkeiden partnerointiin liittyvien uusien mahdollisten sopimusten arvioidaan kuitenkin tuottavan olennaisia allekirjoitus- ja etappimaksuja tulevina vuosina, ja siten osaltaan vaikuttavan positiivisesti Orionin liikevaihtoon ja erityisesti liikevoittoon jo ennen uusien alkuperälääkkeiden mahdollista hyväksyntää ja varsinaisen tuotemyynnin alkamista.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 31.12.2014 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 40 412 981 (42 022 816) kappaletta ja B-osakkeita 100 844 847 (99 235 012) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Joulukuun 2014 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 569 665 (688 991) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 31.12.2014 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 908 534 802 (939 002 341) ääntä.

Orionilla oli joulukuun 2014 lopussa 51 917 (56 762) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen
B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Vuonna 2014 osakkeita muunnettiin yhteensä 1 609 835 kappaletta.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.12.2014 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 3 596 miljoonaa euroa.

Vuoden 2014 aikana Orionin A-osaketta vaihdettiin NASDAQ Helsingissä yhteensä 2 595 181 kappaletta ja B-osakkeita 74 824 531 kappaletta. Vaihdettujen osakkeiden arvo vastasi yhteensä 1 982 miljoonaa euroa. Vuoden aikana A-osakkeista vaihdettiin 6 % ja B-osakkeista 75 %. Keskimääräinen vaihto Orionin osakkeilla oli 55 %.

Orionin A-osakkeen kurssi nousi vuoden 2014 aikana 23 % ja B-osakkeen 26 %. A-osakkeen päätöskurssi 31.12.2014 oli 25,03 euroa ja B-osakkeen päätöskurssi 31.12.2014 oli 25,77 euroa. Orionin A-osakkeen vuoden korkein kurssi oli 31,11 euroa ja alin kurssi 19,13 euroa. B-osakkeen korkein kurssi vuoden 2014 aikana oli 31,33 euroa ja alin kurssi 19,07 euroa.

NASDAQ Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla. Orionin A-osakkeiden vaihdon volyymi NASDAQ Helsingissä oli noin 92 % koko niiden vaihdon volyymista vuonna 2014. Orionin B-osakkeiden vaihdon volyymi NASDAQ Helsingissä oli noin 43 % koko niiden vaihdon volyymista vuonna 2014. (Lähde: Fidessa Fragmentation Index.)  

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 19.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hankintavaltuutus on käytetty vuoden 2013 aikana. Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 600 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksien ehdot on selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 19.3.2013.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Orionilla on voimassa kaksi konsernin avainhenkilöiden osakepohjaista kannustinjärjestelmää, joista on tiedotettu 18.2.2010 ja 5.2.2013 annetuilla pörssitiedotteilla.

Omistuspohja

Orionin osakkeet kuuluvat Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear Finland on Orionin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä.

Orionilla oli vuoden 2014 lopussa 51 917 (56 762) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 95 % (95 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 43 % (46 %) ja kaikista äänistä 63 % (64 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 57 (48) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 40 % (34 %) ja 8 % (7 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli joulukuun 2014 lopussa 569 665 (688 991) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,4 % (0,5 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,06 % (0,07 %).

Liputusilmoitukset

Orion tiedotti 24.9.2014, että The Capital Group Companies, Inc:n hallinnoimien Orion Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä alitti 22.9.2014 viiden (5) prosentin osuuden Orion Oyj:n kaikista osakkeista. Ilmoituksen mukaan Capital Group Companies, Inc. omisti 6 975 982 Orionin B-osaketta, joka oli 4,9384 % osakekannasta ja 0,7586 % Orionin äänimäärästä.

Johdon osakeomistukset

Vuoden 2014 lopussa hallituksen yhteenlasketussa osakeomistuksessa oli yhteensä 2 172 289 kappaletta yhtiön osakkeita, joista 1 825 264 oli A-osakkeita ja 347 025 B-osakkeita. Toimitusjohtajan omistuksessa oli vuoden 2014 lopussa 52 519 yhtiön osaketta, jotka kaikki olivat B-osakkeita. Konsernin johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtaja poislukien) omistuksessa oli yhtiön osakkeita yhteensä 141 260 kappaletta, jotka kaikki olivat B-osakkeita. Yhtiön ylimmän johdon omistuksessa oli näin ollen yhteensä 1,68 % yhtiön koko osakekannasta ja 4,07 % yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia.

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä vuonna 2014 oli 3 493 (3 540). Vuoden 2014 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 450 (3 519) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 769 (2 816) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 681 (703) henkilöä.

Palkat ja muut henkilöstökulut vuonna 2014 olivat yhteensä 219 (218) miljoonaa euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Oikeudenkäynnit Yhdysvalloissa koskien patenttia nro 6,716,867

Orion ja Hospira, Inc. -yhtiö ovat aloittaneet 12.11.2010 patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Sun Pharmaceutical Industries, Inc. (entinen Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd.) ja Gland Pharma Ltd. -yhtiöitä vastaan puolustaakseen Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867, joka suojaa Precedex® -nimistä (dexmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml) Orionin alkuperälääkettä.

Lisäksi Yhdysvalloissa on vireillä muitakin patenttia nro 6,716,867 koskevia patenttiloukkaus-oikeudenkäyntejä, joissa kantajina ovat Orion ja Hospira.

Orionin arvion mukaan edellä mainittujen oikeudenkäyntien kustannukset eivät tule olemaan yhtiölle olennaisia.

Aiemmin raportoitu Par Sterile Products, LLC:n Hospiraa ja Orionia vastaan nostama oikeudenkäynti on sittemmin sovittu.


Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2014 oli yhteensä 2 167 (2 070) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 % edellisvuodesta. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään, ja yhtiö piti asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2014 oli yhteensä 251 (233) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 12 % (11 %).

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostivat vuonna 2014 noin kuudesosan konsernin liikevaihdosta.

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   MAT9/2014 MAT9/2013 Muutos %
Yhdysvallat USD 810 751 +8 %
Eurooppa TOP 5 EUR 996 978 +2 %
Japani EUR 497 523 -5 %
Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT9/2014 (10/2013-9/2014)

Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Japanissa kokonaismarkkinan lasku johtuu jenin kurssin heikkenemisestä. Paikallisessa valuutassa mitattuna Parkinson-lääkkeiden myynti kasvoi Japanissa.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   MAT9/2014 MAT9/2013 Muutos %
Yhdysvallat USD 119 153 -22 %
Eurooppa TOP 5 EUR 147 153 -4 %
Japani EUR 53 59 -10 %
Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT9/2014 (10/2013-9/2014)

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   MAT9/2014 MAT9/2013 Muutos %
Yhdysvallat USD 20 37 -47 %
Eurooppa TOP 5 EUR 127 131 -4 %
Japani EUR 53 59 -10 %
Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT9/2014 (10/2013-9/2014)

Yhdysvalloissa Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu markkinan geneeristymisestä ja Japanissa jenin kurssin heikkenemisestä. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 2 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 13 % ja Japanissa 11 %.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 401 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria syyskuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (365 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 10 %. Myynnistä suurin osa eli 335 (305) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 10 %. IMS Health -lääkemyyntitilastojen raportointi on muuttunut kattavammaksi Precedexin osalta, minkä seurauksena raportoidun kauden ja vertailukauden luvut ovat aiempaa suuremmat. Precedexin geneerinen kilpailu Yhdysvalloissa alkoi elokuussa 2014, mutta kilpailulla ei ollut vielä merkittävää vaikutusta tässä raportoituihin syyskuuhun 2014 päättyneen jakson IMS-lukuihin.

Yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti syyskuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Euroopassa 490 (476) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 26 (20) miljoonaa euroa syyskuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja se kasvoi 29 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2014 oli 962 (953) miljoonaa euroa. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 276 (273) miljoonaa euroa, josta etappimaksujen osuus oli 39 (5) miljoonaa euroa. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 29 % (29 %) segmentin liikevaihdosta.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto vuonna 2014 oli 422 (455) miljoonaa euroa, ja se laski 7 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 44 % (48 %).
 

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto vuonna 2014 oli 373 (390) miljoonaa euroa, ja se laski 4 %.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi). Niiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 oli 169 (207) miljoonaa euroa, ja se laski 18 %. Yhdysvalloissa Orionin Parkinson-lääkkeillä on useita geneerisiä kilpailijoita. Euroopassa Comtess- ja Comtan-tuotteilla on useita geneerisiä kilpailijoita, ja Stalevon osalta geneerinen kilpailu alkoi Saksassa vuoden 2014 aikana.

Parkinson-lääkkeiden myynnin jakauma:

milj. EUR 2014 2013 Muutos %
Stalevo-toimitukset Novartikselle 73 81 -11 %
Comtan-toimitukset Novartikselle 26 34 -23 %
Orionin Stalevo-myynti 64 84 -23 %
Orionin Comtess-myynti 7 9 -21 %

Katsauskauden jälkeen Orion sai tiedon, että Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA on saanut päätökseen keväällä 2009 aloitetun Stalevoa koskeneen turvallisuusarvion. FDA:n pyynnöstä tehdyt epidemiologiset tutkimukset osoittavat, että Stalevo ei lisää sydäninfarktin tai eturauhassyövän riskiä. FDA:n lausunnon mukaan tehdyt lisäselvitykset ovat riittäviä eikä jatkotutkimuksia tai toimenpiteitä tarvita.

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto vuonna 2014 oli 47 (46) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 %.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 oli 35 (29) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 22 %. Kasvu johtuu pitkään markkinoilla olleiden monotuotteiden hyvästä myynnin kehityksestä sekä tuoteperheen uuden Bufomix Easyhaler®-yhdistelmävalmisteen (budesonidi-formoteroli) myynnistä. Bufomix Easyhalerin myynti vuonna 2014 oli 3 (0) miljoonaa euroa. Bufomix Easyhaler sai vuonna 2014 kansallisen myyntiluvan yli 20 Euroopan maassa, ja myyntilupahakemuksen kansallinen käsittelyprosessi on meneillään vielä Italiassa ja Kreikassa. Bufomix Easyhalerin myynti on käynnistynyt yli kymmenessä maassa, mutta koska kyseessä ei ole apteekeissa geneerisen vaihdon piirissä oleva tuote, on kasvu varsinkin lanseerausvaiheessa tavallisia geneerisiä tuotteita hitaampaa. Orion ja Takeda purkivat vuonna 2014 yhteistyösopimuksensa koskien Easyhaler-yhdistelmävalmisteiden rinnakkaismarkkinointia Euroopassa. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan aluetta koskeva yhteistyö jatkuu ennallaan, ja sopimusta on laajennettu myös tiettyihin muihin Afrikan maihin. Euroopassa Orion myy tuotteita tällä hetkellä oman myyntiverkostonsa sekä paikallisten kumppanien kautta.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto vuonna 2014 oli 30 (59) miljoonaa euroa, ja se laski 50 %. Rauhoitetta myy Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla Orionin kumppani Hospira. Precedexin peruspatentti Yhdysvalloissa umpeutui tammikuussa, minkä seurauksena Orionin Hospiralta saamat rojaltit laskivat. Orionin kirjaaman myynnin lasku kiihtyi elokuussa, jolloin ensimmäiset geneeriset kilpailijat tulivat Yhdysvaltain markkinalle. Precedexin liikevaihdosta suurin osa on tullut Yhdysvalloista.

Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto vuonna 2014 oli 35 (25) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 39 %.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista sekä biosimilaareista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto vuonna 2014 kasvoi 11 % ja oli 427 (385) miljoonaa euroa. Geneeristen entakaponi-tuotteiden myynti kasvoi 151 % ja oli 26 (10) miljoonaa euroa. Muun tuotteiston myynti kasvoi 7 %.

Erityistuotteet-tulosyksikön tärkeimmät markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia sekä itäinen Eurooppa ja Venäjä. Suomessa tulosyksikön myynti vuonna 2014 oli 256 (234) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 %. Orion onnistui kasvattamaan myyntiään etenkin reseptilääkkeissä. Skandinaviassa myynti kasvoi 21 prosenttia 50 (42) miljoonaan euroon ja itäisessä Euroopassa sekä Venäjällä myynti oli 56 (56) miljoonaa euroa. Myynnin kehitykseen itäisessä Euroopassa ja Venäjällä vaikutti heikentävästi ruplan kurssin lasku.

Muun muassa reuman hoitoon tarkoitetun Remsima®-valmisteen liikevaihto vuonna 2014 oli 6 miljoonaa euroa. Remsima on Orionin yhteistyökumppanin kehittämä ja valmistama biosimilaari infliksimabi, jonka markkinointioikeudet Orionilla on Suomessa, Skandinaviassa ja Baltiassa,

Eläinlääkkeet

Pohjoismaissa ja osassa itäistä Eurooppaa Orion myy itse eläinlääkkeitä, ja muilla alueilla yhtiö toimii partnerien kautta. Lisäksi Orion markkinoi ja myy Pohjoismaissa useiden muiden yhtiöiden valmistamia eläinlääkkeitä. Orionin Eläinlääkkeet-yksiköllä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa.

Tulosyksikön liikevaihto vuonna 2014 oli 70 (71) miljoonaa euroa. Tulosyksikön liikevaihdosta 35 % (35 %) eli 25 (25) miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoite-tuoteperheen myynnistä. Tuoteperheeseen kuuluvat Orionin eläinrauhoitteet Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini) ja Domosedan® (detomidiini) sekä rauhoitteiden vastavaikuttaja Antisedan® (atipametsoli).

Fermion

Fermion valmistaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön, ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön vuonna 2014 laski 10 % ja oli 57 (64) miljoonaa euroa, joka on noin kaksi kolmasosaa koko Fermionin liikevaihdosta. Vertailukauden liikevaihtoa kasvatti selvästi yhden yksittäisen tuotteen merkittävä myynti. Muun tuotteiston liikevaihto vuonna 2014 kasvoi hieman edellisvuodesta. Useat avaintuotteet menestyivät hyvin, vaikka kilpailu markkinoilla jatkui kireänä. Arto Toivonen aloitti 1.1.2015 Fermionin toimitusjohtajana.

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut vuonna 2014 kasvoivat 4 % ja olivat 106 (102) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 99 (94) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 11 % (10 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Orion ja Bayer aloittivat vuonna 2014 maailmanlaajuisen yhteistyön kokeellisen, uuden suun kautta otettavan androgeenireseptorin estäjän (ODM-201) kehitystyössä ja kaupallistamisessa. ODM-201 on kliinisessä kehityksessä eturauhassyöpäpotilaiden hoitoon. Bayer sekä Orion ovat aloittaneet yhdessä kliinisen Faasi III -tutkimuksen arvioidakseen edelleen ODM-201:n tehoa ja turvallisuutta potilailla, joilla on etäpesäkkeetön kastraatioresistentti eturauhassyöpä (nm-CRPC).

Orionilla on meneillään hanke inhaloitavien Easyhaler®-lääkkeiden tuoteperheen laajentamiseksi. Orion kehittää flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmistetta Euroopan markkinoille. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion on aloittanut lisätutkimukset Bufomix Easyhaler®-yhdistelmävalmisteella (budesonidi-formoteroli). Tavoitteena on saada myyntilupa tuotteelle ainakin osassa niistä Euroopan maista, jotka eivät olleet hajautetun myyntilupahakemusmenettelyn piirissä. Yhdistelmävalmisteessa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion jatkaa yhteistyössä Janssen Pharmaceuticals Inc. -yhtiön kanssa Alzheimerin taudin oireiden hoitoon tarkoitetun alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) kehitystyötä. Orionin toteuttamassa ensimmäisessä kliinisen vaiheen IIa-tutkimuksessa selvitettiin myönteisin tuloksin lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin tautiin liittyvien kognitiivisten ja käytösoireiden hoidossa. Vuoden 2014 aikana Orion ja Janssen keskittyivät lääkkeen koostumuksen optimointiin, ja Orion valmistautuu aloittamaan lääkeaihiolla uuden kliinisen vaiheen IIa -tutkimuksen.

Orion on saanut päätökseen kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset uusilla COMT-estäjillä (ODM-103 ja ODM-104). Saatujen tulosten perusteella Orion on päättänyt valita ODM-104:n jatkokehitykseen ja valmistautuu aloittamaan molekyylillä kliinisen vaiheen II tutkimukset. ODM-104 on uusi molekyyli, joka tehostaa Parkinsonin taudin hoidossa käytetyn levodopan vaikutusta estämällä COMT-entsyymiä. Prekliinisten ja farmakokineettisten tutkimustulosten perusteella se on tehokkaampi kuin jo markkinoilla oleva COMT-estäjä entakaponi.

Orion on aloittanut kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset syöpien hoitoon tarkoitetulla uudella kohdennetulla FGFR+VEGFR inhibiittorilla (ODM-203). Prekliinisten tutkimustulosten perusteella ODM-203 hidastaa tiettyjen kiinteiden syöpäkasvaimien kehitystä.

Orion on aloittamassa kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset ainutlaatuisella kokeellisella CYP17-entsyymin ja androgeenireseptorin estäjällä (ODM-204). Prekliinisten tutkimustulosten perusteella ODM-204 hidastaa kastraatioresistentin eturauhassyövän (CRCP) etenemistä.

Orion on aloittamassa kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset essentiaalin vapinan oireiden lieventämiseen tarkoitetulla GABA-B-reseptorin positiivisella allosteerisella säätelijällä (ODM-106). Prekliinisten tutkimustulosten perusteella ODM-106 voi lieventää essentiaalin vapinan, Parkinsonin tautiin liittyvän vapinan sekä levodopan aiheuttamien pakkoliikkeiden oireita Parkinsonin-taudin potilailla ilman rauhoittavaa vaikutusta.

Orionin kumppani Tenax Therapeutics, Inc. (entinen Oxygen Biotherapeutics, Inc.) kehittää ja kaupallistaa levosimendaania Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoille uuteen sydän- ja verisuoni-indikaatioon, sydänleikkaukseen liittyvän matalan minuuttivirtauksen oireyhtymän eli sydänlihaslaman (low cardiac output syndrome) estoon. Yhtiöllä on meneillään kliinisen vaiheen III tutkimus.

Orionin kumppani Recro Pharma, Inc. kehittää nenään annosteltavaa deksmedetomidiinia kivun hoitoon. Recrolla on meneillään kliinisen vaiheen IIb tutkimus potilailla, jotka kärsivät leikkauksen jälkeisistä kivuista.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. keskushermostosairauksia, syöpää ja neuropaattista kipua.

Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto 2014 oli 56 (57) miljoonaa euroa. Vertailukauden liikevaihto sisältää myyntiä tuotteista, jotka lakkautettiin vuoden 2013 aikana.

Päätuotteena jatkoivat QuikRead®-tulehdustestit, joiden myynti kasvoi edelleen. Uusien QuikRead go® -testien lanseeraus eteni suunnitelmien mukaisesti vuonna 2014. QuikRead go® hsCRP+Hb-testillä saadaan kaksi tulosta - CRP ja hemoglobiini - yhdestä näytteestä. Kvantitatiivinen QuikRead go® iFOBT-testi (Faecal Occult Blood) puolestaan auttaa seulomaan ruoansulatuskanavan häiriöitä.

Katsauskauden lopulla vapautettiin myyntiin Orion GenRead® -testisysteemin ensimmäiset tuotteet, laite ja C. difficile -testi, jolla todetaan antibioottihoidon yhteydessä esiintyvä Clostridium difficile -suolistoinfektio. Orion GenRead® perustuu nukleiinihappoja monistavaan isotermaaliseen SIBA®-teknologiaan, jonka globaalit oikeudet Orion Diagnostica omistaa kaikilla sovellusalueilla. 

Katsauskaudella vapautettiin myyntiin myös QuikRead go® Feeder -instrumentti, joka tarjoaa lisää automaatiota suuria testivolyymejä tekeville käyttäjille.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 6,4 (4,6) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 38 %. Vertailukauden liikevoitto sisälsi 1,4 miljoonan euron kulut liittyen tuotteiston karsimiseen, Turun tehtaan sulkemiseen sekä henkilöstövähennyksiin.

Espoossa 4.2.2015

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
Jari Karlson
talousjohtaja


Taulukko-osa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR 10-12/14 10-12/13 Muutos % 1-12/14 1-12/13 Muutos %
Liikevaihto 255,3 272,6 -6,3 % 1 015,3 1 006,9 +0,8 %
Myytyjen suoritteiden kulut -106,2 -106,6 -0,4 % -401,7 -393,5 +2,1 %
Bruttokate 149,1 166,0 -10,2 % 613,6 613,4  
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 2,1 2,2 -4,8 % 1,7 5,6 -68,8 %
Myynnin ja markkinoinnin kulut -55,5 -60,2 -7,8 % -193,4 -204,9 -5,6 %
T&K-kulut -28,3 -29,7 -4,9 % -106,2 -101,9 +4,2 %
Hallinnon kulut -12,1 -12,4 -2,5 % -43,3 -44,5 -2,7 %
Liikevoitto 55,3 65,8 -16,1 % 272,4 267,7 +1,8 %
Rahoitustuotot 0,7 1,0 -24,6 % 4,8 4,4 +11,3 %
Rahoituskulut -2,2 -2,4 -6,7 % -9,9 -8,3 +19,2 %
Osuus osakkkuusyritysten tuloksista       0,4 0,3 +55,6 %
Voitto ennen veroja 53,8 64,5 -16,5 % 267,8 264,0 +1,4 %
Tuloverot -13,0 -8,8 +47,9 % -56,6 -57,8 -2,2 %
Tilikauden voitto 40,8 55,7 -26,7 % 211,3 206,2 +2,5 %
             
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA        
             
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,0 0,0   0,0 0,1  
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutos 0,4     4,1    
Muuntoerot -0,9 -0,3   0,6 -1,3  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -0,5 -0,3   4,7 -1,2  
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -41,3 -9,7   -41,3 -9,7  
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -41,3 -9,7   -41,3 -9,7  
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -41,7 -10,1   -36,5 -10,9  
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna -0,9 45,6 -102,0 % 174,7 195,3 -10,5 %
             
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN            
Emoyhtiön omistajille 40,8 55,7 -26,7 % 211,3 206,2 +2,5 %
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0   0,0 0,0  
             
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN            
Emoyhtiön omistajille -0,9 45,6 -102,0 % 174,7 195,3 -10,5 %
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0   0,0 0,0  
             
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,29 0,40 -26,6 % 1,50 1,46 +2,7 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,29 0,40 -26,6 % 1,50 1,46 +2,7 %
             
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 10,7 10,9 -2,0 % 39,6 38,5 +2,9 %
Palkat ja muut henkilöstökulut 58,1 61,3 -5,2 % 219,2 218,1 +0,5 %
             
1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.      

KONSERNITASE

VARAT      
       
milj. EUR 12/14 12/13 Muutos %
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 269,1 247,3 +8,8 %
Liikearvo 13,5 13,5  
Aineettomat oikeudet 47,7 54,0 -11,7 %
Muut aineettomat hyödykkeet 2,7 3,3 -16,4 %
Osuudet osakkuusyrityksissä 2,1 1,7 +25,0 %
Myytävissä olevat sijoitukset 5,6 0,5  
Eläkesaaminen   26,6 -100,0 %
Laskennalliset verosaamiset 6,7 1,2 +457,3 %
Muut pitkäaikaiset saamiset 1,6 1,2 +34,8 %
Pitkäaikaiset varat yhteensä 349,1 349,2  
       
Vaihto-omaisuus 178,7 195,5 -8,6 %
Myyntisaamiset 174,0 169,9 +2,4 %
Muut saamiset 41,2 49,7 -17,1 %
Rahamarkkinasijoitukset 73,0    
Rahavarat 185,5 214,7 -13,6 %
Lyhytaikaiset varat yhteensä 652,4 629,8 +3,6 %
       
Varat yhteensä 1 001,5 979,0 +2,3 %
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
milj. EUR 12/14 12/13 Muutos %
Osakepääoma 92,2 92,2  
Käyttörahasto 0,5 0,5  
Muut rahastot 5,9 1,6 +270,4 %
Kertyneet voittovarat 416,3 419,6 -0,8 %
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 514,9 513,9 +0,2 %
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 0,0 -85,2 %
Oma pääoma yhteensä 514,9 513,9 +0,2 %
       
Laskennalliset verovelat 30,1 32,1 -6,1 %
Eläkevelvoitteet 31,1 1,6  
Varaukset 0,4 0,1 +292,5 %
Pitkäaikaiset korolliset velat 210,0 233,3 -10,0 %
Muut pitkäaikaiset velat 0,2 0,5 -64,3 %
Pitkäaikaiset velat  yhteensä 271,8 267,6 +1,6 %
       
Ostovelat 66,6 60,0 +11,0 %
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1,1 1,7 -35,7 %
Muut lyhytaikaiset velat 122,5 111,2 +10,2 %
Varaukset   0,1 -100,0 %
Lyhytaikaiset korolliset velat 24,5 24,5 -0,2 %
Lyhytaikaiset velat yhteensä 214,7 197,5 +8,7 %
       
Velat yhteensä 486,5 465,1 +4,6 %
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 001,5 979,0 +2,3 %

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma                
b. Käyttörahasto                
c. Muut rahastot                
d. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät        
e. Muuntoerot                
f. Kertyneet voittovarat                
g. Määräysvallattomien omistajien osuus              
h. Oma pääoma yhteensä                
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
milj. EUR a. b. c. d. e. f. g. h.
Oma pääoma 31.12.2012 ennen laatimisperiaatteiden muutosta 92,2 0,5 0,8   -2,6 420,5 0,0 511,3
Laatimisperiaatteiden muutoksen vaikutus     0,2   -2,0   -1,8
Oma pääoma 1.1.2013 92,2 0,5 0,8 0,2 -2,6 418,4 0,0 509,6
Tilikauden tulos           206,2   206,2
Muut laajan tuloksen erät                
Rahavirran suojauksen arvonmuutos   0,1         0,1
Muuntoerot         -1,3     -1,3
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät       -9,7       -9,7
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus           -183,4   -183,4
Omat osakkeet           -9,6   -9,6
Osakekannustinjärjestelmä           2,2   2,2
Muut muutokset     0,7     -0,8 0,0 -0,2
Oma pääoma 31.12.2013 92,2 0,5 1,6 -9,5 -3,9 433,0 0,0 513,9
Tilikauden tulos           211,3   211,3
Muut laajan tuloksen erät                
Rahavirran suojauksen arvonmuutos   0,0         0,0
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutos     4,1         4,1
Muuntoerot         0,6     0,6
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät       -41,3       -41,3
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus           -175,9   -175,9
Osakekannustinjärjestelmä           2,4   2,4
Muut muutokset     0,2     -0,4 -0,0 -0,3
Oma pääoma 31.12.2014 92,2 0,5 5,9 -50,8 -3,3 470,4 0,0 514,9

 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 1-12/14 1-12/13
Liikevoitto 272,4 267,7
Oikaisut 47,8 42,2
Käyttöpääoman muutos 43,2 -21,9
Maksetut korot -9,6 -6,1
Saadut korot 3,5 3,7
Saadut osingot 0,2 0,3
Maksetut verot -60,9 -70,8
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 296,7 215,2
     
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -51,5 -65,9
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -4,9 -7,4
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit 1,5 2,0
Aineettomien hyödykkeiden myynnit   0,0
Investointien rahavirta yhteensä -54,9 -71,3
     
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1,9 41,6
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -3,2 -42,6
Pitkäaikaisten lainojen nostot   149,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -23,0 -28,1
Omat osakkeet   -9,6
Maksetut osingot ja muu voitonjako -176,2 -183,7
Rahoituksen rahavirta yhteensä -200,5 -73,5
     
Rahavarojen muutos 41,2 70,3
     
Rahavarat kauden alussa 214,7 145,2
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 2,6 -0,9
Rahavarojen muutos 41,2 70,3
Rahavarat kauden lopussa 258,5 214,7
     
Täsmäytys taseen rahavaroihin    
Taseen rahavarat kauden lopussa 185,5 214,7
Rahamarkkinasijoitukset kauden lopussa 73,0  
Rahavirtalaskelman rahavarat 258,5 214,7

 
AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR     12/14 12/13
Kirjanpitoarvo kauden alussa     247,3 205,3
Lisäykset     51,5 70,1
Vähennykset     -1,7 -1,8
Poistot ja arvonalentumiset     -27,9 -26,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa     269,1 247,3


AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR     12/14 12/13
Kirjanpitoarvo kauden alussa     57,3 62,3
Lisäykset     5,1 7,5
Vähennykset     -0,2 -0,2
Poistot ja arvonalentumiset     -11,8 -12,3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa     50,4 57,3


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR     12/14 12/13
         
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA        
Annetut kiinteistökiinnitykset     32,0 32,0
Takaukset     2,7 2,4
         
MUUT VASTUUT        
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia)     8,1 6,4
Muut vastuut     0,3 0,3


JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR     12/14 12/13
         
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET      
Käypä arvo, milj. EUR     1,1 0,5
Nimellisarvo, milj. EUR     51,3 67,8
         
VALUUTTAOPTIOT        
Käypä arvo, milj. EUR     0,2 0,1
Nimellisarvo, milj. EUR     39,7 47,2
         
KORONVAIHTOSOPIMUKSET        
Käypä arvo, milj. EUR     -0,1 -0,2
Nimellisarvo, milj. EUR     15,2 18,8
         
SÄHKÖJOHDANNAISET        
Käypä arvo, milj. EUR     -0,3 -0,7
Nimellismäärä, GWh     22 57 

RAHOITUSINSTRUMENTTIEN KÄYPIEN ARVOJEN MÄÄRITYS JA HIERARKIA

milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Johdannaissopimukset        
  Valuuttajohdannaiset   1,7   1,7
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
  Osakkeet ja osuudet 5,3   0,3 5,6
  Korkosijoitukset   73,0   73,0
Varat yhteensä 5,3 74,7 0,3 80,3
         
Johdannaissopimukset        
  Valuuttajohdannaiset   -0,4   -0,4
  Koronvaihtosopimukset   -0,1   -0,1
  Sähköjohdannaiset -0,3     -0,3
Velat yhteensä -0,3 -0,5   -0,8
         
Tason 1 rahoitusinstrumentin käypä arvo perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuihin hintoihin. Tason 2 rahoitusinstrumentin käypä arvo perustuu markkinoita saatuihin syöttötietoihin. Tason 3 johdannaisten käypä arvo ei ole arvioitavissa markkinoita saatavilla tiedoilla.
Konsernissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan käypien arvojen hierarkian tasojen väliset siirrot kirjataan sille päivälle, jona siirron aiheuttanut tapahtuma on toteutunut. Osakkeita ja osuuksia on tilikauden aikana siirretty tasolta 3 tasolle 1 noin 5,3 miljoonaa euroa, koska kyseiselle osakkeelle löytyy nykyään markkinahinta. Osakkeen uudelleen arvostuksen myötä muihin laajan tuloksen eriin kirjattiin 5,1 miljoonan euron tuotto (ilman verovaikutusta). Tuotto esitetään rivillä "Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutos".


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR     1-12/14 1-12/13
Johdon työsuhde-etuudet     6,8 6,4


Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR     10-12/14 10-12/13 Muutos % 1-12/14 1-12/13 Muutos %
Lääkeliiketoiminta     241,5 259,8 -7,0 % 962,0 953,0 +0,9 %
  Alkuperälääkkeet     88,5 105,5 -16,1 % 373,4 390,4 -4,4 %
  Erityistuotteet     116,8 105,9 +10,3 % 427,1 384,9 +11,0 %
  Eläinlääkkeet     20,2 18,3 +10,3 % 70,2 70,8 -0,8 %
  Fermion     11,0 17,4 -36,7 % 56,9 63,5 -10,4 %
  Sopimusvalmistus ja muut   5,1 12,7 -60,0 % 34,3 43,3 -20,8 %
Diagnostiikkaliiketoiminta     14,5 13,7 +6,2 % 56,4 57,1 -1,2 %
Konsernierät     -0,8 -0,8 -10,4 % -3,1 -3,2 -2,8 %
Konserni yhteensä     255,3 272,6 -6,3 % 1 015,3 1 006,9 +0,8 %


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR     10-12/14 10-12/13 Muutos % 1-12/14 1-12/13 Muutos %
Lääkeliiketoiminta     56,9 67,9 -16,3 % 275,7 272,9 +1,0 %
Diagnostiikkaliiketoiminta     1,5 0,7 +101,1 % 6,4 4,6 +37,6 %
Konsernierät     -3,1 -2,8 +9,9 % -9,6 -9,8 -1,8 %
Konserni yhteensä     55,3 65,8 -16,1 % 272,4 267,7 +1,8 %


LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2014 2013
milj. EUR 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Lääkeliiketoiminta 241,5 226,2 264,8 229,5 259,8 224,1 235,0 234,2
Diagnostiikkaliiketoiminta 14,5 12,8 12,7 16,3 13,7 13,5 14,0 15,9
Konsernierät -0,8 -0,6 -0,9 -0,8 -0,8 -0,7 -0,9 -0,8
Konserni yhteensä 255,3 238,3 276,7 245,0 272,6 236,9 248,0 249,4


LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2014 2013
milj. EUR 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Lääkeliiketoiminta 56,9 63,8 88,3 66,7 67,9 66,7 64,4 73,9
Diagnostiikkaliiketoiminta 1,5 1,7 0,6 2,6 0,7 2,0 -0,4 2,3
Konsernierät -3,1 -1,8 -2,9 -1,9 -2,8 -2,2 -2,9 -2,0
Konserni yhteensä 55,3 63,8 86,0 67,4 65,8 66,6 61,1 74,1


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2014 2013
milj. EUR 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Suomi 79,6 73,5 72,0 70,4 71,5 67,6 67,7 67,8
Skandinavia 35,6 31,7 34,6 33,3 33,0 30,7 34,5 32,5
Muu Eurooppa 89,1 81,3 104,9 79,1 91,9 77,6 83,6 75,7
Pohjois-Amerikka 24,5 15,2 34,0 30,7 45,2 32,7 33,6 34,5
Muut maat 26,5 36,6 31,2 31,5 31,0 28,2 28,8 38,8
Konserni yhteensä 255,3 238,3 276,7 245,0 272,6 236,9 248,0 249,4

Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 10-12/14 10-12/13 Muutos % 1-12/14 1-12/13 Muutos %
Liikevaihto 241,5 259,8 -7,0 % 962,0 953,0 +0,9 %
Liikevoitto 56,9 67,9 -16,3 % 275,7 272,9 +1,0 %
  % liikevaihdosta 23,6 % 26,2 %   28,7 % 28,6 %  
T&K-kulut 26,3 27,6 -4,7 % 99,1 93,9 +5,5 %
  % liikevaihdosta 10,9 % 10,6 %   10,3 % 9,9 %  
Investoinnit 12,1 18,6 -35,0 % 51,3 73,8 -30,4 %
  % liikevaihdosta 5,0 % 7,2 %   5,3 % 7,7 %  
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 93,1 113,9 -18,3 % 363,3 418,5 -13,2 %
Varat       669,4 704,3  
Velat       180,7 160,1  
Henkilöstömäärä kauden lopussa       3 131 3 208  

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR 10-12/14 10-12/13 Muutos % 1-12/14 1-12/13 Muutos %
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti) 39,3 51,0 -23,0 % 169,2 206,8 -18,2 %
Simdax® (sydämen vajaatoiminta) 12,4 12,8 -3,4 % 47,1 46,0 +2,3 %
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti) 10,7 8,0 +33,0 % 35,3 28,9 +21,9 %
Dexdor® (tehohoitorauhoite) 10,5 7,4 +43,1 % 35,2 25,3 +39,1 %
Precedex® (tehohoitorauhoite) 4,9 18,5 -73,4 % 29,8 59,1 -49,5 %
Geneeriset entakaponi-tuotteet (Parkinsonin tauti) 6,0 3,4 +77,6 % 25,5 10,2 +150,8 %
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet) 8,9 6,8 +29,5 % 24,7 24,8 -0,5 %
Burana® (tulehdus, kipu) 6,2 6,1 +3,2 % 23,1 23,2 -0,4 %
Marevan® (verenohennus) 4,6 4,3 +8,6 % 17,2 16,1 +7,2 %
Divina®-sarja (vaihdevuosioireet) 4,6 4,4 +4,9 % 14,7 14,8 -1,0 %
Yhteensä 108,1 122,7 -11,9 % 421,9 455,2 -7,3 %
Osuus lääkeliikevaihdosta 45 % 47 %   44 % 48 %  

DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 10-12/14 10-12/13 Muutos % 1-12/14 1-12/13 Muutos %
Liikevaihto 14,5 13,7 +6,2 % 56,4 57,1 -1,2 %
Liikevoitto 1,5 0,7 +101,1 % 6,4 4,6 +37,6 %
  % liikevaihdosta 10,3 % 5,4 %   11,3 % 8,1 %  
T&K-kulut 2,0 2,2 -8,5 % 7,2 8,3 -12,9 %
  % liikevaihdosta 13,6 % 15,7 %   12,8 % 14,5 %  
Investoinnit 2,1 1,2 +66,2 % 6,3 3,3 +91,2 %
  % liikevaihdosta 14,2 % 9,1 %   11,3 % 5,8 %  
Varat       48,9 47,3  
Velat       16,5 16,6  
Henkilöstömäärä kauden lopussa       296 287  

 

Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 31.12.2014

          A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus NASDAQ OMX Helsingissä      ORNAV ORNBV  
Listautumispäivä         1.7.2006 1.7.2006  
ISIN-koodi         FI0009014369 FI0009014377  
ICB-koodi         4500 4500  
Reuters-koodi         ORNAV.HE ORNBV.HE  
Bloomberg-koodi         ORNAV.FH ORNBV.FH  
Osakepääoma, milj. EUR         26,4 65,8 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR         0,65 0,65  
Osakemäärä yhteensä, kpl         40 412 981 100 844 847 141 257 828
% koko osakekannasta         29 % 71 % 100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl     569 665 569 665
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl      40 412 981 100 275 182 140 688 163
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl             1
A- ja B-osakkeita enintään  ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl    500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake         20 1  
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita     808 259 620 100 275 182 908 534 802
% kaikista äänistä         89 % 11 % 100 %
Osakkeenomistajia         17 343 40 459 51 917
               
Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.  

TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ HELSINGISSÄ 1.1.-31.12.2014

          A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl         2 595 181 74 824 531 77 419 712
Vaihdon osuus osakemäärästä, %         6,3 % 74,9 % 54,8 %
Vaihto, milj. EUR         66,7 1 914,9 1 981,6
Päätöskurssi 31.12.2013, EUR         20,35 20,42  
Alin kurssi, EUR  (A ja B 4.2.2014)         19,13 19,07  
Keskikurssi, EUR         25,70 25,59  
Ylin kurssi, EUR (A ja B 30.9.2014)         31,11 31,33  
Päätöskurssi 31.12.2014, EUR         25,03 25,77  
Osakekannan markkina-arvo 31.12.2014 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. EUR       
1 011,5 2 584,1 3 595,6

OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

    10-12/14 10-12/13 Muutos % 1-12/14 1-12/13 Muutos %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR   0,29 0,40 -26,6 % 1,50 1,46 +2,7 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,29 0,40 -26,6 % 1,50 1,46 +2,7 %
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,38 0,46 -17,0 % 1,72 1,02 +68,4 %
Osakekohtainen oma pääoma, EUR         3,66 3,66 +0,1 %
Ehdotus osakekohtaiseksi osingoksi, EUR         1,30 1,25 +4,0 %
Ehdotuksen mukainen osingonjakosuhde, %         86,7 % 85,6 %  
Ehdotuksen mukaiset osingot yhteensä, milj. EUR       182,9 175,7 +4,1 %
Ehdotuksen mukainen efektiivinen osinkotuotto, %             
  A-osake         5,2 % 6,1 %  
  B-osake         5,0 % 6,1 %  
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)              
  A-osake         16,69 13,94 +19,7 %
  B-osake         17,18 13,99 +22,8 %
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl   140 688 140 909   140 668 141 006  Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta
  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle)
  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet)
  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille)
  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille)
 • Diagnostiikkaliiketoiminta
  • Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan).

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Orion-konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti soveltaen IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja, jotka ovat voimassa 31.12.2014.

 • IFRS 10, Konsernitilinpäätös
 • IFRS 11, Yhteisjärjestelyt
 • IFRS 12, Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä
 • Muutos siirtymäsääntöihin liittyen seuraaviin standardeihin: IFRS 10, Konsernitilinpäätös, IFRS 11, Yhteisjärjestelyt, ja IFRS 12, Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä
 • IAS 28 (uudistettu), Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä
 • IAS 32 (muutos), Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - rahoitusvaroihin kuuluvan erän ja rahoitusvelan vähentäminen toisistaan
 • IAS 36 (muutos), Omaisuuserien arvonalentuminen
 • IAS 39 (muutos), Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen
 • IFRIC 21, Julkiset maksut

Uuden IFRS 11-standardin vaikutus konsernitilinpäätökseen on esitetty alla. Muilla uusilla IFRS-standardeilla ja niihin tehdyillä muutoksilla tai parannuksilla ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

IFRS 11, Yhteisjärjestelyt

Konserni soveltaa uutta IFRS 11-standardia yhteisjärjestelyjen laskentaan. Yhteisjärjestelyt ovat joko yhteisyrityksiä tai yhteisiä toimintoja.

Yhteiset toiminnot ovat yhteisjärjestelyjä, jotka on toteutettu ilman erillistä sijoitusvälinettä tai joissa järjestelyn laillinen muoto on sellainen, että osapuolilla on suoria oikeuksia tiettyihin omaisuuseriin tai vastuita tietyistä veloista. Yhteiset toiminnot yhdistellään konsernitilinpäätökseen suhteellisen omistusosuuden mukaisesti. Yhteisiksi toiminnoiksi luokiteltujen tutkimus- ja kehityshankkeiden kulut sisältyvät konsernin tutkimus- ja kehityskuluihin. Kuluista kirjataan se osuus, joka vastaa konsernin osuutta hankkeesta sopimuksen mukaisesti.

Yhteisyritykset ovat yhteisjärjestelyitä, joissa emo- tai tytäryhtiöillä on yhteinen määräysvalta konserniin kuulumattoman yrityksen kanssa ja joissa emo- tai tytäryhtiöllä on oikeuksia järjestelyn nettovarallisuuteen. Osakkuus- ja yhteisyritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen.

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa http://www.orion.fi/sijoittajat.

Muut

Tämän katsauksen tiedot on tilintarkastettu.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korollinen vieras pääoma - rahavarat - rahamarkkinasijoitukset x 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
= Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakekohtainen osinko, EUR = Tilikaudelta jaettava osinko  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osingonjakosuhde, % = Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % = Osakekohtainen osinko x 100
Kauden viimeinen kaupantekokurssi
Hinta/voitto-suhde (P/E) = Kauden viimeinen kaupantekokurssi  
Osakekohtainen tulos
Osakkeen keskikurssi, EUR = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto  
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR = Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi  

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.

Orionin liikevaihto vuonna 2014 oli 1 015 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä.