Siirry pääsisältöön

Kutsu Orion Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2014 KLO 12.15
 
 

Orion Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 25. päivänä 2014 klo 14.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.00. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu. Virallinen yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa.

 1. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys 

 

 1. Kokouksen avaaminen 

 1. Kokouksen järjestäytyminen 

 1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo  

 1. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen   

esittäminen

 • Toimitusjohtajan katsaus 

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,25 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 28.3.2014 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.4.2014.

Osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan vasta osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.  

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

Yhtiön nimitysvaliokunta on ilmoittanut suosituksenaan, että hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 76 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 51 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 38 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 31.3-4.4.2014 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 30 400 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 20 400 eurolla ja hallituksen jäsenelle 15 200 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 30.4.2014. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Nimitysvaliokunnan hallituksen palkkioita koskevaa suositusta ei ole annettu hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän.

 1. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen 

Yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyiset jäsenet eli Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen, Timo Maasilta, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä kauppatieteiden maisteri Mikael Silvennoinen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen hallituksen nykyinen puheenjohtaja Hannu Syrjänen.

Hallitukseen uutena jäsenenä ehdotettava kauppatieteiden maisteri Mikael Silvennoinen, s. 1956, toimii  IMS Talent Oy:n kokopäivätoimisena hallituksen puheenjohtajana. Silvennoisella on yli 20 vuoden kokemus erilaisista johtotehtävistä Pohjola Pankki Oyj:ssä, viimeksi (1997-2013) pankin toimitusjohtajana ja johtoryhmän puheenjohtajana. Ennen Pohjola Pankkia hän työskenteli rahoitustehtävissä Wärtsilä Oyj:ssä, viimeksi rahoitusjohtajana. Silvennoinen on hallituksen puheenjohtaja IMS Talent Oy:ssä ja hallituksen jäsen Konecranes Oyj:ssä sekä Suomen Pörssisäätiössä. Hänen aikaisempia luottamustehtäviään ovat muun muassa hallituksen puheenjohtajuudet Pohjola Vakuutus Oy:ssä, Pohjola Varainhoito Oy:ssä  ja Helsingin OP Oyj:ssä sekä hallitusjäsenyydet Pohjola Yhtymä Oyj:ssä  ja Unico Banking Groupissa.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 1. Tilintarkastajan valitseminen 

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö.

 1. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttamiseksi 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n yhtiökokouksen kutsun julkaisemistapaa koskevaa määräystä muutettaisiin siten, että kutsu olisi julkaistava yhtiön verkkosivuilla. Muutoksen johdosta yhtiöjärjestyksen 12 § olisi kokonaisuudessaan seuraavanlainen:

"Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaistava yhtiön verkkosivuilla."

 1. Kokouksen päättäminen 

 1. Yhtiökokousasiakirjat  

Hallituksen ehdotukset ja nimitysvaliokunnan suositus sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Orion Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi. Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 4.3.2014. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

 1. Ohjeita kokoukseen osallistujille 

 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 20.3.2014 klo 10.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

 1. internet-sivujen kautta www.orion.fi 

 2. puhelimitse numeroon 010 426 5252 (maanantai-perjantai klo 8.00-18.00) 

 3. kirjeitse osoitteeseen Orion Oyj, Rahoitusosasto, PL 65, 02101 Espoo. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Orion Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja  

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 13.3.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.3.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat  

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen
välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Orion Oyj, Rahoitusosasto, PL 65, 02101 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 1. Muut tiedot 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5
luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokouskutsun päivänä 4.2.2014 Orion Oyj:llä on 42.022.816 A-osaketta ja 99.235.012 B-osaketta eli yhteensä 141.257.828 osaketta sekä A-osakkeilla 840.456.320 ääntä ja B-osakkeilla 99.235.012 ääntä eli yhteensä 939.691.332 ääntä.

Espoo 4.2.2014

Orion Oyj
Hallitus

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
    Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot  

Yhteyshenkilöt:
Timo Lappalainen, toimitusjohtaja, puh. 010 426 3692
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, Orion Oyj:n hallituksen sihteeri, puh. 050 966 3054
                                               

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler® -keuhkolääkkeet.

Orionin liikevaihto vuonna 2013 oli 1 007 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.