Siirry pääsisältöön

Orion Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 31.3.2011

Orion Oyj Pörssitiedote 31.3.2011 klo 16.15 Orion Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous:
  • Vahvisti vuodelta 2010 maksettavaksi osingoksi 1,20 euroa osaketta kohden. Lisäksi osakkeenomistajille maksetaan pääoman palautuksena 0,06 euroa osaketta kohden. Osingonjaon ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 5.4.2011 ja maksupäivä 12.4.2011. 
  • Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita sekä taseen mukaisen ylikurssirahaston alentamista.
  • Hallitukseen valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen Eero Karvonen, Matti Kavetvuo, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Syrjänen.

 

Orion Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2010 
Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2010.

 

Osakekohtainen osinko 1,20 euroa
Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,20 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 5.4.2011 ja maksupäivä 12.4.2011. 

 

Pääoman palautus 0,06 euroa osaketta kohden
Osakkeenomistajille päätettiin jakaa vapaasta omasta pääomasta pääoman palautuksena käyttörahastosta 0,06 euroa osaketta kohden. Pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 5.4.2011 ja maksupäivä 12.4.2011.

 

Vastuuvapaudesta päättäminen
Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2010. 

 

Hallituksen palkkiot
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 72.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 49.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 36.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuu aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

 

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 4.-8.4.2011 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28.800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 19.600 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 29.4.2011. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

 

Hallitukseen edellisen kauden jäsenet uudelleen.
Puheenjohtajana jatkaa Hannu Syrjänen

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen, Matti Kavetvuo, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Syrjänen.

 

Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 

Ylikurssirahaston alentaminen
Orion Oyj:n taseen 31.12.2010 mukaista ylikurssirahastoa päätettiin alentaa 17.797.958,60 eurolla siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

 

 

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se tulee saataville Orionin internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi/yhtiokokous2011 viimeistään 14.4.2011.

 

 

Orion Oyj

 

Timo Lappalainen                   Olli Huotari
Toimitusjohtaja                       Johtaja, Esikuntatoiminnot
                                   

 

Yhteyshenkilö:
Terhi Ormio, viestintäjohtaja, puh. 010 426 4646, gsm 050 966 4646

 

 

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi

 

 

Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

 

Konsernin liikevaihto vuodelta 2010 oli noin 850 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti noin 85 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa noin 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli noin 2 450 ja muissa Euroopan maissa noin 650 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.