Siirry pääsisältöön

Orion Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2009 käsiteltävät asiat

Orion Oyj:n hallitus on tänään päättänyt kutsua koolle Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2009. Kutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa lauantaina 7.2.2009 ja sen sisältö on seuraava:
 
Yhtiökokouskutsu
 
Orion Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina maaliskuun 23. päivänä 2009 klo 16.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen Amfi-salissa, osoite Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.
 
A.  Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys
 
1.                  Kokouksen avaaminen
 
2.                  Kokouksen järjestäytyminen
 
3.                  Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 
4.                  Kokouksen laillisuuden toteaminen
 
5.                  Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
 
6.                  Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 
-         Toimitusjohtajan katsaus
 
7.                  Tilinpäätöksen vahvistaminen
 
8.                  Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
 
 
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,95 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 26.3.2009 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskuksen (Euroclear Finland Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 2.4.2009.
 
Osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan vasta osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen. 
 
9.                  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 
10.               Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 
Yhtiön nimitysvaliokunta on ilmoittanut suosituksenaan, että hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti:
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 72.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 49.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 36.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan puhelinetu ja kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisivat aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.
 
Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 30.3. - 3.4.2009 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28.800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 19.600 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 30.4.2009. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.
 
Nimitysvaliokunnan hallituksen palkkioita koskevaa suositusta ei ole annettu hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.
 
11.               Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 
Yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän.
 
12.               Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen
 
Yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyiset jäsenet eli Eero Karvonen, Matti Kavetvuo, Leena Palotie, Vesa Puttonen, Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä Sirpa Jalkanen, ja että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Matti Kavetvuo.
 
Professori, lääketieteen ja kirurgian tohtori Sirpa Jalkanen on Suomen eturivin immunologeja ja syöpätutkijoita. Hän on immunologian professorin virassa Turun yliopistossa ja tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Lisäksi hän toimii Suomen Akatemian Elimistön puolustusmekanismit -huippuyksikön johtajana ja johtaa myös Turun yliopiston Reseptori-ohjelmaa ja MediCity-laboratoriota.
 
13.               Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 
Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
 
14.               Tilintarkastajan valitseminen
 
Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö. Hallitus ei ehdota varatilintarkastajan valitsemista, koska hallitus ehdottaa kohdassa 15 yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamista siten, että yhtiöllä ei enää ole varatilintarkastajaa.
 
15.               Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 9, 10 ja 12 §:ien muuttamiseksi
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9, 10 ja 12 §:iä muutettaisiin. Ehdotettavien muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:
-         Yhtiöjärjestyksen 9 § muutettaisiin siten, että varatilintarkastajaa koskevat kohdat poistettaisiin. Muutoksen jälkeen yhtiössä olisi vain yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö.
-         Yhtiöjärjestyksen 10 §:n 7-kohdassa tilintarkastajia koskeva monikkomuoto muutettaisiin yksikkömuotoon ja 10-kohdasta poistettaisiin maininta varatilintarkastajasta. 10 §:n muuttamisen edellytyksenä olisi se, että edellä mainittu 9 §:n muuttaminen on hyväksytty.
-         Yhtiöjärjestyksen 12 § muutettaisiin siten, että yhtiökokouskutsu olisi toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.
 
16.               Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
 
                      Luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä
 
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 324.836 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta.
 
                      Maksullinen ja maksuton luovutus
 
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.
 
                      Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti
 
                      Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa
 
-         myymällä niitä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä;
-         yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai
-         osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
 
                      Merkintähinnan merkitseminen taseessa
 
Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään vapaan oman pääoman rahastoon.
 
                      Muut ehdot ja voimassaolo
 
                      Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.
Osakeantivaltuutus on voimassa vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
 
17.               Kokouksen päättäminen
 
 
B.  Yhtiökokousasiakirjat
 
Hallituksen ehdotukset ja valiokuntien suositukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Orion Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi. Orion Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla arviolta 2.3.2009 alkaen. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
 
 
C.  Ohjeita kokoukseen osallistujille
 
1.       Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2009 rekisteröity Suomen Arvopaperikeskuksen (Euroclear Finland Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 13.3.2009 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:
 
a)       internet-sivujen kautta www.orion.fi
b)       puhelimitse numeroon 010 426 5252
c)       telefaksilla numeroon 010 426 2323
d)       kirjeitse osoitteeseen Orion Oyj, Osakeasiat, PL 65, 02101 Espoo.
 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Orion Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
 
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
 
2.       Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
 
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Orion Oyj, Osakeasiat, PL 65, 02101 Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
 
3.       Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
 
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
 
4.       Muut tiedot
 
Orion Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 6.2.2009 51.440.668 A-osaketta ja 89.817.160 B-osaketta eli yhteensä 141.257.828 osaketta sekä A-osakkeilla 1.028.813.360 ääntä ja B-osakkeilla 89.817.160 ääntä eli yhteensä 1.118.630.520 ääntä.
 
 
 
Espoo 6.2.2009
 
Orion Oyj
Hallitus
 
 
Orion Oyj
 
 
Timo Lappalainen           Olli Huotari
Toimitusjohtaja              Johtaja, Esikuntatoiminnot
 
                                     
 
 
Yhteyshenkilöt:
Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, puh. 010 426 3692
Olli Huotari, johtaja, Esikuntatoiminnot, puh. 010 426 3054
 
 
 
Kuva Sirpa Jalkasesta
Kuva Orion Oyj:n hallituksen uudeksi jäseneksi ehdolla olevasta professori Sirpa Jalkasesta on saatavilla Orion Oyj:n kotisivulla olevasta Mediapankista osoitteesta  http://mediabank.orion.fi/
 
 
 
 
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi