Siirry pääsisältöön

Orion Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 25.3.2008

Orion Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous:
-         Vahvisti vuodelta 2007 maksettavaksi osingoksi 1,00 euroa osaketta kohden, maksupäivä 4.4.2008
-         Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen, hallituksen valintoja ja palkkioita sekä tilintarkastajien valintaa ja palkkioita. Hallitukseen valittiin edelleen Eero Karvonen, Matti Kavetvuo, Leena Palotie, Vesa Puttonen, Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Matti Kavetvuo.
 
 
Orion Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen
10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaisten asioiden lisäksi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen, hallituksen valintoja ja palkkioita sekä tilintarkastajien valintaa ja palkkioita.
 
Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2007 
Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2007. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2007.
 
Osakekohtainen osinko 1,00 euroa
Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,00 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 28.3.2008 ja maksupäivä 4.4.2008.
 
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin. Valtuutuksien ehdot ovat tämän tiedotteen liitteinä 1 ja 2.
 
Hallitukseen aiemmat jäsenet,
puheenjohtajaksi edelleen Matti Kavetvuo
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Eero Karvonen, Matti Kavetvuo, Leena Palotie, Vesa Puttonen, Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Matti Kavetvuo.
 
Hallituksen palkkiot päätettiin seuraavasti:
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 72.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 49.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 36.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan puhelinetu ja kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuvat aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.
 
Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 31.3.-4.4.2008 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28.800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 19.600 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2008. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.
 
Tilintarkastajien valinta ja palkkiot
Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Kati Malmivuori. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
 
 
 
Orion Oyj
 
 
 
Timo Lappalainen                Olli Huotari
Toimitusjohtaja                    Johtaja, Esikuntatoiminnot
 
 
  
 
Yhteyshenkilö:
Anne Allo, viestintäjohtaja, puh. 010 426 3735, 050 966 3735
 
 
 
  
Liitteet:
 
1. Hallituksen valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
2. Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
 

 
LIITE 1
 
 
Hallituksen valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
 
 
Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2008 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:
 
Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 2.400.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimi­sesta.
 
Osakkeesta maksettava vastike
Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
 
Suunnattu hankkiminen
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak­keiden suhteessa Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Suomen Arvopaperi­keskus Oy:n sääntöjen mukaisesti.
 
Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus
Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
 
Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamisessa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
 
Yhtiön kannustinjärjestelmää varten kannustinjärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille luovutettaviksi voidaan hankkia enintään 350.000 yhtiön B-osaketta.
 
Muut ehdot ja voimassaolo
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
 
Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
 
 
 
 
 
LIITE 2
 
 
Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
 
 
Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2008 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
 
Luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 2.400.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta.
 
Maksullinen ja maksuton luovutus
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.
 
Osakkeiden luovuttaminen sekä osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti
Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa
-      myymällä OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä;
-      yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai
-      osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
-      Yhtiön kannustinjärjestelmän osana voidaan kannustinjärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille luovuttaa enintään 350.000 yhtiön B-osaketta.
 
Merkintähinnan merkitseminen taseessa
Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään vapaan oman pääoman rahastoon.
 
Muut ehdot ja voimassaolo
Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.
 
Osakeantivaltuutus on voimassa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
 
 
 
 
 
 
Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi