Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-6/2007

Orionin liikevaihto vuoden 2007 kahdelta ensimmäiseltä vuosineljänneksellä oli 345,8 (329,8) milj. EUR ja se kasvoi 4,9 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen.
 •          Liikevoitto oli 105,3 (105,8) milj. EUR.
 •          Voitto ennen veroja oli 106,1 (105,9) milj. EUR.
 •          Omavaraisuusaste oli 72,2 % (72,8 %).
 •          Sijoitetun pääoman tuotto oli 50,3 % (54,2 %).
 •          Osakekohtainen tulos oli 0,55 (0,56) EUR.
 •  
  Keskeisiä lukuja Orion-konsernista tarkastelukaudelta*

   
  * Proforma-luvut ennen 1.7.2006 perustuvat jakautuneen Orionin tilinpäätöksistä eriytettyihin vertailukelpoisiin lukuihin.
   

  Toimitusjohtaja Jukka Viinasen katsaus
  "Orionin alkuvuoden liikevaihto kasvoi noin 5 % edellisestä vuodesta. Entakaponituotteiden myynti Orionin omilla myyntialueilla kasvoi 11 %, jonka lisäksi geneeristen reseptilääkkeiden, itsehoitotuotteiden sekä eläinlääkkeiden myynti kehittyi myös hyvin. Liikevoitto ei kuitenkaan kasvanut johtuen suunnitelluista panostuksista tutkimukseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Tutkimus- ja tuotekehityskustannuksiamme nostivat keväällä aloitetut kliiniset potilastutkimukset tehohoitorauhoite deksmedetomidiinilla ja uudella COMT-estäjällä. Myynti- ja markkinointikustannuksia puolestaan kasvattivat uusien valmisteiden markkinoille tuonnit sekä valmistautuminen loppuvuoden markkinointitoimenpiteisiin. Nämä toimenpiteet tukevat strategiaamme, jonka painopisteinä lähivuosina on oman myyntivalmiuden ja läsnäolon kasvattaminen Euroopassa. Pitkällä aikavälillä Orion tähtää uusien alkuperälääkkeiden kehittämiseen ja myymiseen."
   
  "Orionin tärkeimmän tuotteen, entakaponin markkinamyynti kehittyi edelleen myönteisesti. Stalevon ja Comtanin toimitukset markkinointipartneri Novartikselle kasvoivat kuitenkin hitaammin kuin Novartiksen oma myynti ja Orionin aiempien vuosien toimitukset partnerilleen. Tämä johtui lähinnä Novartiksen ostojen ajoituksista."
   
  "Alkuvuodesta intialaisen Aurigene Discovery Technologies Ltd:n kanssa solmitun yhteistyön lisäksi verkostoituminen tutkimusrintamalla jatkui, kun Orion solmi kesäkuussa tutkimusyhteistyösopimuksen suomalaisen Medeia Therapeutics Oy:n kanssa. Yhteistyö vahvistaa myös omalta osaltaan Orionin strategiaa ja pyrkimyksiämme laajentaa tuotekehitysportfoliotamme verkostoitumisen kautta."
   
   
  Lisätietoja antavat:
  Toimitusjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 426 3710
  Talousjohtaja Jari Karlson, puh. 010 426 2883 tai gsm 050 966 2883
   
   
   
  Tiedotustilaisuus
  Orion pitää tästä taloudellisesta katsauksesta tiedotustilaisuuden tiedotusvälineille ja analyytikoille tänään maanantaina 6.8.2007 klo 14.30 Diana-auditoriossa Helsingissä, osoitteessa Erottajankatu 5. Tilaisuus on suomenkielinen ja se on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä konsernin suomenkielisiltä kotisivuilta osoitteesta www.orion.fi tai Kauppalehti Live -palvelun kautta osoitteesta www.kauppalehti.fi/live.
   
  Sekä suomen- että englanninkieliset webcast-tallenteet tulevat Orionin kotisivulle www.orion.fi/sijoittajille illalla 6.8.2007.
   
  Telekonferenssi
  Katsauksesta järjestetään englanninkielinen telekonferenssi tänään maanantaina 6.8.2007 klo 17.00. Ohjeet konferenssiin osallistumiseksi ovat kotisivun www.orion.fi/sijoittajille etusivulla.
   
  Orionin kalenterissa loppuvuonna 2007
  Osavuosikatsaus 1-9/2007                           keskiviikkona 24.10.2007
  Pääomamarkkinapäivä Lontoossa                 keskiviikkona 21.11.2007
   
  Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä lukien saatavilla osoitteesta www.orion.fi/sijoittajille. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin sijoittajajulkaisujen ja tiedotteiden tilaajaksi.
   
  Taloudellinen kehitys kaudella 1-6/2007
  Liikevaihto
  Orion-konsernin liikevaihto vuoden 2007 kahdelta ensimmäiseltä vuosineljänneksellä oli 345,8 milj. EUR (329,8 milj. EUR) ja se kasvoi vertailukaudesta 4,9 %. Valuuttakurssien, lähinnä US-dollarin, nettovaikutus oli -4,4 milj. EUR.
   
  Lääkeliiketoiminnan liikevaihto samalta kaudelta oli 324,7 (309,2) milj. EUR ja se kasvoi edellisen vuoden vertailukaudesta 5,0 %. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus liikevaihdosta oli 147,0 (143,9) milj. EUR eli 45 % (47 %). Parkinson-lääkkeet Stalevo® ja Comtess®/Comtan® toivat liikevaihtoa yhteensä 102,0 (94,9) milj. EUR eli noin 31 % (31 %).
   
  Orion Diagnostican liikevaihto oli 22,1 (21,6) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta 2,1 %. QuikRead®-tulehdustestien myynti kehittyi hyvin, mutta vanhempien tuotteiden myynnin lasku hidasti kokonaiskasvua.
   
  Tulos
  Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 106,3 (105,3) milj. EUR ja se kasvoi 0,9 %. Bruttokate kasvoi myyntiä hieman hitaammin johtuen lähinnä siitä, että omaan tutkimukseen perustuvien, keskimääräistä korkeampikatteisten tuotteiden osuus kokonaismyynnistä oli pienempi kuin vertailukaudella. Panostuksia myyntiin, markkinointiin ja tutkimukseen lisättiin suunnitellusti.
   
  Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 5,1 (4,5) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta 13,0 %. Parannus johtui siitä, että myynti ja bruttokate kasvoivat, mutta liiketoiminnan kulut olivat vertailukauden tasolla.
   
  Liiketoiminnan kulut
  Liiketoiminnan kulut olivat 134,8 (126,3) milj. EUR ja ne kasvoivat vertailukaudesta 6,7 %. Myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 69,0 (65,7) milj. EUR ja ne kasvoivat vertailukaudesta 5,1 %. Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 47,1 (41,1) milj. EUR, ne kasvoivat 14,6 % ja niiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 13,6 % (12,5 %). Lääketutkimuksen osuus niistä oli 45,2 milj. EUR eli noin 96 %. Tutkimustoimintaa selostetaan tarkemmin Lääkeliiketoiminnan segmenttikatsauksessa.
   
  Konsernin voitto
  Konsernin voitto ennen veroja oli 106,1 (105,9) milj. EUR. Osakekohtainen tulos oli 0,55 (0,56) EUR. Osakekohtainen oma pääoma oli 2,69 (2,67) EUR. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 50,3 % (54,2 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 37,8 % (40,6 %).
   
  Tase ja rahoitusasema
  Konsernin nettovelkaantumisaste oli -5,4 % (-5,1 %) ja omavaraisuusaste oli 72,2 % (72,8 %). Konsernitaseen vieras pääoma 30.6.2007 oli 146,4 (141,1) milj. EUR, josta korollista oli 20,3 (10,5) milj. EUR.
   
  Konsernin rahavarat olivat 40,6 (29,8) milj. EUR. Ne on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.
   
  Kassavirrat
  Liiketoiminnan rahavirta oli 75,6 (59,8) milj. EUR. Liikevoitto oli samalla tasolla kuin vertailukaudella, mutta käyttöpääomaan sitoutui alkuvuonna 26,4 milj. EUR vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla kaudella.
   
  Investointien rahavirta oli -13,5 (-11,0) milj. EUR.
   
  Rahoituksen rahavirta -131,8 (-143,5) milj. EUR parani hieman huolimatta edellisvuotta suuremmista osingoista. Osingonmaksun lisäksi vertailukauden rahavirtaan vaikutti kaksi merkittävää kertaluonteista erää. Sitä rasittivat lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu jakautumisessa Oriola-KD:hen siirtyneille yhtiöille ja toisaalta sitä paransivat optioiden käytöstä johtunut osakepääoman korotus ja osakeanti.
   
  Investoinnit
  Konsernin investoinnit olivat 14,7 (12,2) milj. EUR. Koneiden ja kaluston osuus oli 9,7 (7,4) milj. EUR.
   
   
  Näkymät
  Näkymät vuodelle 2007
  Liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2006. Orionin oman myyntiverkoston kautta tapahtuva lääkemyynti kasvaa Suomessa maltillisesti ja jatkaa kasvuaan Suomen ulkopuolella. Entakaponituotteiden markkinamyynti kasvaa edelleen vakaasti, joskin edellisiä vuosia hitaammin. Toimitusten Novartikselle ennakoidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2006, jolloin niiden voimakas kasvu johtui osittain Novartiksen varmuusvarastomäärien noususta.
   
  Liikevoiton ilman kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan kasvavan hieman vertailuvuodesta huolimatta kasvavista panostuksista markkinointiin ja tutkimukseen. Markkinointikuluja nostavat erityisesti Orionin omien yksiköiden panostukset valmisteiden markkinoille tuonteihin Suomen ulkopuolella.
   
  Tutkimuskulut ovat noin 95 milj. EUR, josta lääketutkimuksen osuus on noin 90 milj. EUR. Tutkimuskuluja edellisestä vuodesta lisäävät lähinnä käynnistyneet uudet kliiniset tutkimukset.
   
  Investoinnit ovat noin 35 milj. EUR.
   
  Näkymien perustelut
  Suomen lääkemarkkina ei kasvanut lainkaan vuonna 2006 johtuen viranomaisten toimenpiteistä kasvun hillitsemiseksi. Tämän seurauksena Orionin viime vuoden kotimaan myynti laski. Kuluvan vuoden aikana kotimaan markkina on jälleen alkanut hieman kasvaa. Orionin kasvua edesauttavat myös uusien valmisteiden markkinoille tuonnit. Toisaalta kasvua hidastaa erityisesti vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden kova hintakilpailu.
   
  Novartis kasvatti entakaponivalmisteiden varastojaan selvästi vuonna 2006, jolloin Orionin toimitukset Novartikselle kasvoivat yli 40 % eli lähes kaksi kertaa nopeammin kuin partnerin oma myynti. Kuluvana vuonna Novartis ei ole ennakoinut nostavansa varastomääriään, jonka seurauksena Orionin toimitukset Novartikselle jäävät vuoden 2006 tasolle huolimatta sitä, että entakaponivalmisteiden markkinamyynnin kasvu jatkuu hyvällä tasolla.
   
  Lääketieteellisessä tutkimuksessa suurimmat kustannukset syntyvät kliinisissä potilastutkimuksissa. Ne tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla ja niiden kustannukset kertyvät pääosin yhtiön ostamista tutkimuspalveluista. Kustannukset myös vaihtelevat voimakkaasti sen mukaan, missä vaiheessa tutkimukset ovat. Orion on aloittanut kevään 2007 aikana kaksi merkittävää kliinistä tutkimusta, joiden arvioidaan nostavan tutkimuskuluja noin 10 milj. EUR edellisestä vuodesta.
   

  Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
  Yhtiön tiedossa ei ole merkittäviä lähiajan tulosnäkymiin liittyviä riskejä.
   
  Tuote- ja markkinakohtaiset myyntituotot saattavat hieman vaihdella sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Entakaponituotteiden toimitukset Novartikselle perustuvat etukäteen sovittuihin aikatauluihin, joiden perusteella loppuvuoden liikevaihto on varsin hyvin ennakoitavissa.
   
  US-dollarin kurssikehitys vaikuttaa Orionin tulokseen vain hieman, koska valtaosa yhtiön koko myynnistä laskutetaan euroina.
   
  Tutkimusprojekteihin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko lisätä tai vähentää arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan joutua keskeyttämään. Tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin niin hitaasti, etteivät ne ehdi olennaisesti vaikuttaa kuluvan vuoden tulokseen.
   
   
  Strategia
   
  Orionin hallitus vahvisti konsernin strategian kesäkuussa pitkälti edellisen vuoden päälinjausten mukaisesti. Orionin päämääränä on kannattava kasvu ja omistaja-arvon kasvattaminen liiketoimintariskit halliten. Toiminnan viidellä eri liiketoiminnan alueella katsotaan tasapainottavan näitä riskejä. Orion pyrkii edelleen löytämään uusia ja vahvistamaan nykyisiä synergioita patenttisuojattujen alkuperälääkkeiden sekä geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden välillä.
   
  Lyhyellä aikavälillä Orion pyrkii vahvistamaan nykyistä myyntiorganisaatiotaan Euroopassa ja luomaan kumppanuuksia maissa, joissa yhtiöllä ei vielä ole omaa toimintaa. Myös tuoteportfoliota pyritään kasvattamaan sisäänlisensiointien ja tuote-, tuoteportfolio- sekä yritysostojen kautta. Samalla yhtiö pyrkii turvaamaan myyntinsä kotimaassa.
   
  Pitkällä aikavälillä parhaat kasvumahdollisuudet ovat omien alkuperälääkkeiden liiketoiminnassa. Konsernin tuotekehityksen painopiste on edelleen varhaisen vaiheen tutkimuksessa. Kumppanuuksia haetaan kliinisen tutkimuksen kolmannessa vaiheessa, erityisesti silloin kun tavoitteena on saada myyntilupa Euroopan ulkopuolisiin maihin. Orion pyrkii myös verkostoitumisen kautta laajentamaan tutkimusportfoliotaan. Lisäksi omien alkuperälääkkeiden elinkaaren hallinta on tärkeää.
   
  Konsernin taloudelliset tavoitteet
  Orion pyrkii nopeuttamaan lähivuosien liikevaihdon maltillista orgaanista kasvua tuote-, tuoteportfolio- ja yritysostojen avulla. Liikevoittoa kasvatetaan ja omavaraisuusaste pidetään vähintään 50 prosentin tasolla.
   
   
  Henkilöstö
   
  Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 3 141 (3 058) henkilöä. Kesäkuun lopussa 2007 konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 254 (3 178) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 918 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 336 henkilöä.
   
  Lääkeliiketoiminnan henkilöstömäärä on kasvanut vuodentakaisesta kesäkuun lopun tilanteesta 80 henkilöllä. Lisäystä on ollut lähinnä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, tuotannossa sekä laadunvalvonnassa. Diagnostiikkaliiketoiminnan henkilöstömäärä säilyi samalla tasolla edellisen vuoden kesäkuun lukuihin verrattuna.
   
   
  Osakkeet, omistuspohja ja osingonjako
   
  Orionin osakepääoma on 92,2 milj. EUR ja osakkeiden kokonaismäärä oli 141 257 828 osaketta, joista tämän katsauksen julkaisuhetkellä 53 388 035 kuului sarjaan A ja 87 869 793 sarjaan B. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,65 EUR. Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Molemmat osakesarjat antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.
   
  Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeidensa muuntamista B-sarjan osakkeiksi. Vuoden 2007 toisella vuosineljänneksellä A-osakkeita muunnettiin B-osakkeiksi 1 873 205 kpl, jonka lisäksi heinäkuun aikana osakkeita muunnettiin 100 000 kpl.
   
  Orion Oyj:n hallituksella on yhtiökokouksen 2.4.2007 antama valtuutus hankkia ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita, mutta hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt tätä mahdollisuutta. Hallitus on 6.8.2007 päättänyt käyttää yhtiökokoukselta saamaansa valtuutusta yhteensä 350 000 B-osakkeen hankintaan. Asiasta annetaan erillinen pörssitiedote tämän osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen. Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.
   
  Omistuspohja
  Orion Oyj:llä oli heinäkuun 2007 lopussa kaikkiaan 36 293 osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 94,5 %. Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 46,1 % ja kaikista äänistä 57,7 %. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 37,6 miljoonaa kpl eli 26,6 % osakkeista ja 5,8 % äänistä. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.
   
  Orionin tiedossa ei ole arvopaperimarkkinalain mukaisen liputuskynnyksen ylittävän osuuden yhtiön osakepääomasta tai äänimäärästä omistavia tahoja.
   
  Osingonjakopolitiikka
  Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.
   
   
  Katsauskauden tiedotteita
   
  Kesäkuussa Orion solmi kuopiolaisen Medeia Therapeutics Oy:n kanssa tutkimusyhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on kehittää uudentyyppisiä lääkeaineita keskushermoston rappeumasairauksiin.
   
  Kesäkuussa Orionin Divigel®-valmiste (estradioli) sai Yhdysvalloissa myyntiluvan. Valmistetta käytetään kuumina aaltoina ilmenevien vaihdevuosioireiden hoitoon.
   
  Kesäkuun alussa Orion toi Suomen markkinoille koirien laihdutuslääkkeen, Yarvitanin® (mitratapiidi). Orion markkinoi lääkettä Janssen Animal Healthin lisenssillä.
   
   
  Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
  Heinäkuussa Orionin Divigel®-valmisteen (estradioli) markkina-alue laajeni jälleen, kun se sai myyntiluvan Japanissa.
   
  Elokuun alussa Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA myönsi myyntiluvan Stalevon uudelle, 200 mg:n annosvahvuudelle, joka tuo lisää joustavuutta Stalevo-hoitoa saavien Parkinson-potilaiden lääkitykseen. Uusi, aiempia suurempi vahvuus täydentää Stalevon jo markkinoilla olevia 50, 100 ja 150 mg:n tablettivahvuuksia.
   
   
  Segmenttikatsaukset
   
  Lääkeliiketoiminta
  Katsaus lääkemarkkinoihin
  Orionille tärkein yksittäinen markkina-alue on Suomi. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan lääkkeiden tukkumyynti vuoden 2007 alkupuoliskolla kasvoi 4,7 % ja oli yhteensä 895,7 (855,0) milj. EUR. Itsehoitotuotteiden myynti kasvoi noin 15 % vertailukaudesta.
   
  Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana on vahva. Orionin lääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuoden 2007 alkupuoliskolla oli yhteensä 81,0 (75,7) milj. EUR. Orionin markkinaosuus oli 9,0 % (8,9 %), joka oli 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.
   
  Orionille keskeisen Parkinsonin taudin lääkkeiden kokonaismyynti Yhdysvalloissa maaliskuuhun päättyneeltä rullaavalta 12 kk:n jaksolta oli 1 080 (880) milj. USD ja kasvua oli noin 23 % edeltävien 12 kk lukuihin verrattuna. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Italia ja Espanja, joiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden kokonaismyynti samalta rullaavalta 12 kk:lta oli 760 (700) milj. EUR, ja näiden keskimääräinen markkinakasvu oli noin 8 %.
   
  Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos
  Lääkeliiketoiminnan liikevaihto vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 324,7 (309,2) milj. EUR ja se kasvoi edellisen vuoden vertailukaudesta 5,0 %. Liikevoitto 106,3 (105,3) milj. EUR oli vertailukauden tasolla ja sen osuus oli 32,7 % (34,1 %) liikevaihdosta.
   
  Orionin myynti kotimarkkinalla kääntyi jälleen nousuun alkuvuonna ja oman ulkomaisen myyntiorganisaation liikevaihto jatkoi kasvuaan. Erityisen myönteisiä ovat olleet edelleen Saksa ja Iso-Britannia sekä kasvualustana strategian mukaisesti painottuvat itäisen Euroopan ja Venäjän myyntialueet. Partnereiden kautta tapahtuvan myynnin kehitys oli heikompaa.
   
  Alkuperälääkkeet
  Omien Parkinson-lääkkeiden, Stalevo® (levodopa, entakaponi, karbidopa) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi), liikevaihto oli 102,0 (94,9) milj. EUR. Se nousi hieman vertailukauden tasosta ja muodosti lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta kolmanneksen, kuten vertailukaudellakin. Stalevo- ja Comtan-toimituksista markkinointipartneri Novartikselle muodostunut liikevaihto oli yhteensä 61,3 (58,1) milj. EUR, joka oli 5,4 % enemmän kuin vertailukaudella. Orionin oman myyntiorganisaation liikevaihto Stalevosta ja Comtessista oli 40,7 (36,8) milj. EUR ja se kasvoi 10,8 %. Erityisen vahvoja kasvualueita ovat edelleen olleet Iso-Britannia ja Saksa.
   
  Elokuun alussa Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA myönsi myyntiluvan Stalevon uudelle, 200 mg:n annosvahvuudelle, joka tuo lisää joustavuutta Stalevo-hoitoa saavien Parkinson-potilaiden lääkitykseen. Uusi, aiempia suurempi vahvuus täydentää Stalevon jo markkinoilla olevia 50, 100 ja 150 mg:n tablettivahvuuksia.
   
  Orionin Divigel®-valmiste (estradioli) sai myyntiluvan kesäkuussa Yhdysvalloissa ja heinäkuussa Japanissa. Valmistetta käytetään kuumina aaltoina ilmenevien vaihdevuosioireiden hoitoon. Tuotetta markkinoi Yhdysvalloissa Upsher-Smith Laboratories, Inc. ja Japanissa Pola Chemical Industries, Inc.
   
  Erityistuotteet
  Erityistuotteet-tulosyksikön alkuvuoden liikevaihto oli 120,6 (110,8) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta lähes 9 %. Kotimaan lääkemyynti kehittyi hyvin ja markkinoille tuotiin uusia valmisteita.
   
  Easyhaler®-astmalääkkeiden liikevaihto pieneni edellisen vuoden vertailukaudesta 13,2 %, koska vertailukauden lukuihin sisältyi toimituksia markkinointipartnereiden varastoihin erityisesti Iso-Britanniassa. Saksassa markkinoidun osteoporoosilääke Calcimagonin® myynti kasvoi alkuvuonna voimakkaasti.
   
  Eläinlääkkeet
  Eläinlääkkeet-yksikön liikevaihto oli 36,2 (32,1) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta 12,6 %. Kasvu on seurausta sekä Orionin oman, Pohjoismaat kattavan myyntiorganisaation, että partnereiden kautta tapahtuvan myynnin hyvästä kehityksestä. Yksikön osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli noin 11 % (10 %). Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® -eläinrauhoitteiden liikevaihdon kasvu jatkui ja se oli 16,4 %. Eläinrauhoitteiden osuus koko eläinlääkeliikevaihdosta oli noin 44 % (43 %).
   
  Orion toi kesäkuun alussa Suomen markkinoille koirien laihdutuslääkkeen. Reseptilääke Yarvitan® (mitratapiidi) on lajissaan ensimmäinen Suomessa. Lääkkeen kehittäjä on Janssen Animal Health.
   
  Eläinlääkkeiden myyntiverkosto on konsernin strategian mukaisesti laajenemassa itäisen Euroopan alueelle. Toisen vuosineljänneksen aikana myyntiverkosto aloitti toimintoja Tsekissä, Unkarissa ja Puolassa.
   
  Fermion
  Lääkkeiden vaikuttavia aineita tuottavan Fermionin ulkoinen liikevaihto oli 20,8 (22,1) milj. EUR, ja se laski 6,1 % edellisen vuoden vertailukaudesta. Liikevaihdosta on eliminoitu konsernin sisäisen liiketoiminnan vaikutus eli Fermionin lääkeainetoimitukset Orionin omaan käyttöön.
   
  Kymmenen suurinta lääkevalmistetta
  Orionin 10 suurimman lääkevalmisteen liikevaihto kasvoi 7,0 % ja niiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli noin 51 % (50 %). Burana®-särkylääkkeen (ibuprofeeni) toimitukset apteekeille ovat palanneet pitkän aikavälin tasolle vuodentakaisen, lääkelain muutoksesta johtuneen notkahduksen jälkeen.
   
  Tarkastelukaudella 10 suurimman lääkevalmisteen joukkoon noussut Marevan® (varfariini) on verenohennuslääke, jonka myynnin kasvu tulee erityisesti itäisen Euroopan alueelta. Vanhojen lääkkeiden myynti kasvaa Orionin laajentaessa myyntiverkostoaan.
   
  Omaan tutkimukseen perustuvat tuotteet
  Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden liikevaihto vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 147,0 (143,9) milj. EUR. Se kasvoi vertailukaudesta 2,2 % ja sen osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 45 % (47 %). Kasvutuotteita olivat Stalevo ja eläinrauhoitteet.
   
  Lääketutkimus- ja tuotekehitystoiminta
  Lääketutkimuksen ja -tuotekehityksen menot olivat 45,2 (39,1) milj. EUR eli 13,9 % (12,7 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Strategiansa mukaan Orion pyrkii suuntamaan tutkimus- ja tuotekehitysresurssinsa niin, että se parhain mahdollisin tavoin tukee sekä omien alkuperälääkkeiden että geneeristen reseptilääkkeiden liiketoimintaa.
   
  Meneillään olevista kliinisistä tutkimushankkeista suurin on STRIDE-PD -tutkimus, jossa selvitetään, voidaanko Stalevo-hoidolla viivästyttää Parkinson-potilaiden tahattomien liikkeiden eli dyskinesioiden ilmenemistä verrattuna perinteiseen levodopa/karbidopa-hoitoon. Loppuvuonna 2004 käynnistynyttä, yhteistyössä markkinointipartneri Novartiksen kanssa toteutettavaa tutkimusta tehdään 14 maassa ja siihen on rekrytoitu 747 Parkinsonin tautia sairastavaa potilasta lähes kolmen vuoden hoidon ajaksi. Aikaa potilaskohtaisten hoitotulosten kokoamiseen on pidennetty tutkimustiedon tilastollisen riittävyyden varmistamiseksi. Tuloksia tutkimusohjelmasta odotetaan näillä näkymin vuodenvaihteessa 2008-2009.
   
  Tehohoitorauhoite deksmedetomidiinin (Precedex®) kolmannen kliinisen vaiheen potilastutkimukset ovat alkaneet toukokuussa pitkäaikaisena, yli 24 tunnin infuusiona. Tarkoituksena on saada lääke rekisteröidyksi EU:ssa. Lääke on jo markkinoilla USA:ssa ja Japanissa tehohoitopotilaiden rauhoitteena, jota voidaan käyttää korkeintaan 24 tunnin pituisena infuusiona. Deksmedetomidiinia verrataan toisessa tutkimuksessa midatsolamiin ja toisessa propofoliin. Molempiin tutkimuksiin on suunniteltu rekrytoitavan 500 potilasta ja tutkimusten arvioidaan kestävän noin 2 vuotta.
   
  Uuden, entakaponia tehokkaamman COMT-estäjän tutkimuksissa on meneillään ensimmäinen kliininen vaihe.
   
  LEVET-ohjelma, jossa tutkitaan levosimendaanin tehoa koirien sydänsairauksien hoidossa, on etenemässä myyntilupiin tähtääviin viimeisen vaiheen tutkimuksiin. Ohjelman Euroopan osuudessa rekrytoinnit ovat alkamassa.
   
  Varhaisen vaiheen tutkimuksessa on meneillään projekteja, joissa tutkitaan muun muassa keskushermoston alfa 2 -reseptoreihin vaikuttavia molekyylejä sekä selektiivisiä androgeenireseptorin modulaattoreita (SARM).
   
  Orion solmi kesäkuussa tutkimusyhteistyö- ja optiosopimuksen Medeia Technologies Oy:n kanssa. Yhtiöt pyrkivät kehittämään uudentyyppisiä lääkeaineita keskushermoston rappeumasairauksiin. Tutkimuksissa Medeia vastaa lääkeaineiden keksimisestä ja varhaisesta nonkliinisestä kehitystyöstä. Orion on puolestaan vastuussa valituksi tulevan lääkeainekandidaatin nonkliinisestä ja farmaseuttisesta kehityksestä kliinisten tutkimusten ensimmäisestä vaiheesta alkaen.
   
   
  Diagnostiikkaliiketoiminta
   
  Orion Diagnosticassa myönteinen kehitys jatkui. Alkuvuoden liikevaihto oli 22,1 (21,6) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta 2,1 %. QuikRead®-testien myynti kasvoi edelleen. Testiä käytetään muun muassa tulehduksen osoittamiseen verinäytteen CRP-arvon perusteella. Myös Uricult®-virtsatieinfektiotestin myynti kehittyi tarkastelukaudella suotuisasti. Eräiden vanhojen tuotteiden myynnin lasku kuitenkin hidasti kokonaismyynnin kehitystä.
   
  Suomen ja Skandinavian maat kattavassa omassa myyntiverkossa myynti kasvoi edelleen hyvin. Merkittävimmistä vientimaista parhaimmat kasvuprosentit saavutettiin Kiinassa, Saksassa, Tsekissä ja Espanjassa.
   
  Liikevoitto oli 5,1 (4,5) milj. EUR, se parantui 13,0 % vertailukaudesta ja muodosti 23,0 % diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihdosta. Hyvä tuloskehitys on seurausta pääasiassa siitä, että myyntiponnistelut on kohdistettu parhaiten kannattavaan tuotteistoon.
   
   
  Espoossa 6.8.2007
   
  Orion Oyj:n hallitus
   
   
  Orion Oyj
   
   
  Jukka Viinanen                                           Jari Karlson
  Toimitusjohtaja                                            Talousjohtaja

  Taulukko-osa
   
   
  Konsernin tuloslaskelma

  * Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.
   
   

  Konsernin tase
  Varat:

   
  Oma pääoma ja velat:


  Laskelma konsernin oman pääoman muutoksesta

   
   


   

  Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset

   
   
  Vakuudet ja vastuusitoumukset

   
   
  Johdannaissopimukset

   
   
  Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa

   

  Segmenttikohtaiset tiedot
  Liikevaihto

   
  Liikevoitto

   
  Liikevaihto vuosineljänneksittäin

   
  Liikevoitto vuosineljänneksittäin

   
  Liikevaihdon maantieteellinen jakauma vuosineljänneksittäin


  Segmenttikatsaukset
  Lääkeliiketoiminta
  Avainlukuja

   
  Lääkeliiketoiminnan liikevaihdon jakauma tulosyksiköittäin

   
  Orionin 10 suurimman lääkevalmisteen liikevaihto


  Diagnostiikkaliiketoiminta
  Avainlukuja

   

  Tietoja Orion Oyj:n osakkeista 30.6.2007
   

   
  Molemmat osakesarjat antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.
   
  Kaupankäynti Orionin A- ja B-osakkeilla 1.1.-30.6.2007

   
  Osakekohtaisia tunnuslukuja

   

  Liitteet
  Konsernin rakenne
  Orion Oyj syntyi 1.7.2006 vanhan Orionin jakauduttua kahdeksi uudeksi pörssiyhtiöksi. Orion Oyj muodostuu jakautuneen Orionin lääke- ja diagnostiikkaliiketoiminnoista.
   
  Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoimintaa ja viisi tulosyksikköä:
 •          Lääkeliiketoiminta
 • o        Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet)
  o        Erityistuotteet (patenttisuojattomat, geneeriset reseptilääkkeet ja itsehoidon tuotteet)
  o        Eläinlääkkeet
  o        Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet)
 •          Diagnostiikkaliiketoiminta
 • o        Orion Diagnostica (diagnostiset testit).
   
  Katsauksen laadintaperiaatteet
  Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2006 tilinpäätöksessä esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaisesti, lukuun ottamatta seuraavia uusia, 1.1.2007 käyttöönotettuja IFRS-standardi- ja IFRIC-tulkintamuutoksia:
 •          IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät liitetiedot
 •          IAS 1 -standardin muutos Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
 •          IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
 •          IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen
 • Näillä uusilla käyttöönotetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.
   
  Katsauksessa sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orion Oyj:n kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajille.
   
  Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut ovat edellisvuoden vertailukaudelta.
  Osakekohtaiset tunnusluvut on osakeantioikaistu.
   
  Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

  Tunnuslukujen laskentaperusteet

   
   
   
  Jakelu:
  Helsingin Pörssi
  Keskeiset tiedotusvälineet
   
  Julkaisija:
  Orion Oyj
  Orionintie 1A, 02 200 Espoo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Orion on eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayhtiö, joka painottaa liiketoiminnassaan innovatiivisten lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin asiakaspiiri koostuu pääasiassa sairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluntuottajista ja ammattilaisista. Konsernin proforma-liikevaihto vuonna 2006 oli 641,1 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa työskenteli vuoden 2006 lopussa 3 061 henkilöä. Orionin osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä. Tänä vuonna Orion juhlii 90-vuotista historiaansa.