Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-3/2007

Orion              Pörssitiedote               25.4.2007 klo 11:00
 
- Orion-konsernin liikevaihto oli 179,2 (173,5) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta 3,2 %.
- Liikevoitto oli 61,1 (62,9) milj. EUR ja se laski 2,9 %.
- Voitto ennen veroja oli 61,9 (63,3) milj. EUR.
- Osakekohtainen tulos oli 0,32 (0,33) EUR.
- Omavaraisuusaste oli 77,9 % (64,3 %)
- Sijoitetun pääoman tuotto oli 52,4 % (67,4 %).
 
Luvut jakautumista edeltävältä ajalta ennen 1.7.2006 perustuvat jakautuneen Orionin tilinpäätöksistä eriytettyihin vertailukelpoisiin lukuihin.
 
 
Keskeisiä lukuja Orion-konsernista tarkastelukaudelta
 
 
 
Orion Oyj syntyi 1.7.2006 vanhan Orionin jakauduttua kahdeksi uudeksi pörssiyhtiöksi. Orion Oyj muodostuu jakautuneen Orionin lääke- ja diagnostiikkaliiketoiminnoista.
 
- Katsauksessa esitetyt luvut on laadittu noudattaen IAS 34 -osavuosikatsausstandardia. Proforma-luvut kausilta ennen jakautumista on eriytetty jakautuneen Orion-konsernin tilinpäätöksistä. Katsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2006. Katsauksessa sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orion Oyj:n kotisivulla www.orion.fi/sijoittajille.
- Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut ovat edellisvuoden vertailukaudelta. Osakekohtaiset tunnusluvut on osakeantioikaistu.
- Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
 
 
Konsernin rakenne
 
Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoimintaa ja viisi tulosyksikköä:
1) Lääkeliiketoiminta
   - Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet)
   - Erityistuotteet (patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoidon tuotteet)
   - Eläinlääkkeet
   - Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet)
2) Diagnostiikkaliiketoiminta
   - Orion Diagnostica.
 
 
Markkinakatsaus
 
Maailman lääkemarkkinat olivat IMS Healthin maaliskuussa julkaiseman arvion mukaan vuonna 2006 kokonaisuutena noin 643 miljardia US-dollaria ja ne kasvoivat edellisvuodesta noin 7,0 %. IMS:n auditoimat markkinat kehittyivät seuraavasti:
 
 
 
 
Yhdysvalloissa reseptilääkkeiden myyntivolyymit ovat etenkin Medicare-korvausjärjestelmän vaikutuksesta hieman kasvaneet ja vauhdittaneet kasvutahtia. Onkologia on noussut nopeimmin kasvavaksi terapia-alueeksi syöpäsairauksiin kehitettyjen uusien lääkeinnovaatioiden markkinoilletulon johdosta. Onkologian lääkkeiden myynti kasvoi vuonna 2006 yli 20 % ja oli noin 35 mrd. USD, lähes saman suuruinen kuin myynniltään suurin eli kolesterolilääkkeiden ryhmä.
 
Orionille keskeisen Parkinsonin taudin lääkkeiden maailmanlaajuinen kokonaismyynti vuonna 2006 oli
3 122 (2 800) milj. US-dollaria ja kasvu 12 % (10 %). Yhdysvalloissa Parkinson-lääkkeiden myynti oli noin
1 024 (837) milj. US-dollaria. Kasvu 22 % (9 %) oli poikkeavan suuri ja johtuu erään dopamiiniagonistin käytön laajenemisesta myös levottomien jalkojen oireyhtymän hoitoon. Euroopan viidessä suurimmassa maassa Parkinson-lääkkeiden kokonaismyynti oli noin 745 (690) milj. EUR ja kasvu 8 % (10 %). Stalevon ja Comtess/Comtanin maailmanlaajuinen myynti oli yhteensä noin 348,1 (285,5) milj. EUR, josta Stalevon osuus oli 144,3 (146,6) milj. EUR ja Comtess/Comtanin osuus 145,2 (144,3) milj. EUR.
 
Suomen Lääkedatan tukkumyyntitilaston mukaan Suomen lääkemyynti kaudella 1-3/2007 oli yhteensä noin 443 (421) milj. EUR, joka oli 5,1 % enemmän kuin vastaavalla kaudella vuonna 2006. Kasvun taustalla on erityisesti itsehoitolääkkeiden myynti, joka kasvoi vertailukaudesta noin 29 %. Apteekkialennusten poistuminen vähensi voimakkaasti vertailukauden myyntiä.  Orionin lääkkeiden tukkumyynti oli yhteensä 41,7 (38,1) milj. EUR, noin 9 % enemmän kuin vertailukaudella. Yhtiön markkinaosuus oli 9,4 % (9,1 %) ja asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana vahvistui. Eroa toiseksi suurimpaan oli sekä kvartaali- että vuositasolla noin 2 prosenttiyksikköä.
 
 
 
Taloudellinen kehitys kaudella 1-3/2007
 
 
Konserni. Orion-konsernin liikevaihto kaudella 1-3/2007 oli 179,2 milj. EUR (173,5 milj. EUR kaudella
1-3/2006) ja se kasvoi vertailukaudesta 3,2 %. Valuuttakurssien, lähinnä US-dollarin, nettovaikutus oli -1,1 milj. EUR.
 
Lääkeliiketoiminta. Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 167,9 (162,9) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta 3,1 %. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus liikevaihdosta oli 76,9 (80,5) milj. EUR eli 46 %
(49 %). Parkinson-lääkkeet Stalevo® ja Comtess®/Comtan® toivat liikevaihtoa yhteensä 54,6 (54,2) milj. EUR eli noin 33 % (33 %).
 
Diagnostiikka. Orion Diagnostican liikevaihto oli 11,8 (11,2) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta
5,0 %. QuikRead® -tulehdustestit olivat edelleen kasvutuotteita. Myynti pohjoismaisissa tytäryhtiöissä kehittyi myös hyvin.
 
             
Tulos
 
Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 60,7 (62,0) milj. EUR ja se väheni 2,1 %. Bruttokate kasvoi vähän myyntiä hitaammin johtuen lähinnä siitä, että omaan tutkimukseen perustuvien, keskimääräistä korkeampikatteisten tuotteiden osuus kokonaismyynnistä oli pienempi kuin vertailukaudella. Panostukset myyntiin, markkinointiin ja tutkimukseen nousivat ennakoidusti hieman.
 
Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 3,2 (2,8) milj. EUR ja se kasvoi 14,8 %. Parannus johtui siitä, että myynti kasvoi, mutta liiketoiminnan kulut olivat vertailukauden tasolla.
 
Liiketoiminnan kulut
Liiketoiminnan kulut olivat 64,8 (62,5) milj. EUR ja ne kasvoivat vertailukaudesta 3,8 %. Myynnin ja jakelun kulut olivat 33,6 (32,4) milj. EUR ja ne kasvoivat 3,8 %. Ne sisältävät myynti- ja markkinointitoimintojen kustannusten lisäksi jakelu- ja logistiikkakulut.
 
Konsernin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot olivat 21,6 (21,1) milj. EUR, ne kasvoivat 2,7 % ja niiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 12,1 % (12,1 %). Lääketutkimuksen osuus oli 20,7 milj. EUR eli noin 96 %. Tutkimus­toimintaa selostetaan Lääkeliiketoiminnan segmenttikatsauksessa.
 
Konsernin voitto ennen veroja oli 61,9 (63,3) milj. EUR. Osakekohtainen tulos oli 0,32 (0,33) EUR. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,46 (2,38) EUR. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 52,4 (67,4 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 39,1 % (51,1 %). Pääoman tuoton lasku johtuu pääasiassa taseen vertailuvuotta suuremmista rahavaroista ja omasta pääomasta. Näiden erien kasvu johtuu erityisesti osinkojen maksun ajoittumisesta myöhemmäksi kuin vuonna 2006, jolloin ne maksettiin jo maaliskuussa.
 
Tase ja rahoitusasema
Konsernin nettovelkaantumisaste oli -27,6 % (-3,6 %) ja omavaraisuusaste oli 77,9 % (64,3 %). Tunnuslukujen parantuminen vertailukaudesta johtuu hyvän tuloksen ja kassavirran lisäksi osinkojen maksun ajoittumisesta vasta huhtikuulle vuonna 2007.
 
Konsernitaseen 31.3.2007 vieras pääoma oli 138,7 (184,9) milj. EUR, josta korollista oli 10,1 (20,8) milj. EUR.
 
Ostovelat olivat kauden lopussa 26,2 (41,1) milj. EUR.  
 
Konsernin rahavarat olivat 145,1 (32,7) milj. EUR. Ne on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin. Rahavarojen lisääntyminen johtuu lähinnä siitä, että osingot maksettiin vasta huhtikuussa kun ne vertailukaudella maksettiin jo maaliskuussa.
 
Kassavirrat
 
Liiketoiminnan rahavirta oli 42,4 (29,6) milj. EUR. Liikevoitto oli samalla tasolla kuin vertailukaudella, mutta käyttöpääomaan sitoutui alkuvuonna 18,8 milj. EUR vähemmän rahaa kuin kaudella 1-3/2006.
 
Investointien rahavirta -6,7 (-5,6) milj. EUR oli vertailukauden tasolla.
 
Rahoituksen rahavirta -0,5 (-115,7) milj. EUR parani merkittävästi johtuen lähinnä siitä, että vertailukauden
rahavirtaa rasittivat vuoden 2005 osinkojen maksu jo maaliskuussa sekä lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu jakautumisessa Oriola-KD:hen siirtyneille yhtiöille.
 
Investoinnit
 
Konsernin investoinnit olivat 6,1 (4,1) milj. EUR. Koneiden ja kaluston osuus oli 3,6 (2,7) milj. EUR.
 
Henkilöstö
 
Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä oli tarkastelukaudella 3 096 (3 020). Maaliskuussa 2007 konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 127 (3 025) henkilöä. Lääkeliiketoiminnan henkilöstömäärä on kasvanut vuodentakaisesta 104:llä henkilöllä, lähinnä tutkimuksessa, tuotannossa ja laadunvalvonnassa. Diagnostiikka­liiketoiminnan henkilöstömäärä kasvoi 6:lla henkilöllä.
 
Taloudelliset tavoitteet
 
Lähivuosien liikevaihdon maltillista orgaanista kasvua nopeutetaan tuote-, tuoteportfolio- ja yritysostojen avulla. Liikevoittoa kasvatetaan ja omavaraisuusaste pidetään vähintään 50 prosentin tasolla.
 
Osingonjakopolitiikka
 
Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
Tänään 25.4. antamallaan erillisellä pörssitiedotteella Orion Oyj ilmoitti partnerinsa Abbottin päättäneen olla jatkamatta levosimendaanin (Simdax) kehitysohjelmaa Yhdysvalloissa.
 
 
Näkymät vuodelle 2007 (proforma)
 
Liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2006. Orionin oman myyntiverkoston kautta tapahtuvan lääkemyynnin odotetaan kääntyvän Suomessa maltilliseen kasvuun ja jatkavan kasvuaan Suomen ulkopuolella. Entakaponituotteiden markkinamyynti kasvaa edelleen vakaasti, mutta edellisiä vuosia hitaammin. Toimitusten Novartikselle ennakoidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2006, jolloin niiden voimakas kasvu johtui osittain Novartiksen varmuusvarastomäärien noususta.
 
Liikevoiton ilman kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan kasvavan hieman vuodesta 2006 huolimatta kasvavista panostuksista markkinointiin ja tutkimukseen. Markkinointikuluja nostavat erityisesti panostukset tuotteiden lanseeraukseen Orionin omissa yksiköissä Euroopassa Suomen ulkopuolella. Tutkimuskuluja lisäävät lähinnä käynnistymässä olevat uudet kliiniset tutkimukset.
 
Tutkimuskulut ovat noin 95 milj. EUR, josta lääketutkimuksen osuus on noin 90 milj. EUR.
Investoinnit ovat noin 35 milj. EUR.
 
 
Yhtiökokouksen päätöksiä
 
Orion Oyj:n 2.4.2007 Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen
10 §:n mukaisten asioiden lisäksi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat Orion Oyj:n yhtiöjärjestykseen tehtäviä muutoksia, valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen, hallituksen valintoja ja palkkioita sekä tilintarkastajien valintaa ja palkkioita.
 
Osakekohtainen osinko 1,00 euroa
Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,00 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 5.4.2007 ja maksupäivä 16.4.2007.
 
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiöjärjestystä päätettiin muuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että se vastaa syyskuun 1. päivänä 2006 voimaan tulleen osakeyhtiölain säännöksiä. Uusi yhtiöjärjestys merkittiin kaupparekisteriin 19.4.2007.
 
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin.
 
Hallitukseen uusiksi jäseniksi Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö,
puheenjohtajaksi edelleen Matti Kavetvuo
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin hallituksen nykyisistä jäsenistä toimitusjohtaja Eero Karvonen, vuorineuvos Matti Kavetvuo, akatemiaprofessori Leena Palotie ja professori Vesa Puttonen sekä uusina jäseninä ekonomi, oikeustieteen kandidaatti Hannu Syrjänen ja diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri Jukka Ylppö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Matti Kavetvuo. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Jukka Ylpön.
 
Hallituksen palkkiot
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 68.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 47.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 34.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan puhelinetu ja kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuvat aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.
 
Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina hankkimalla yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 27.200 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 18.800 eurolla ja hallituksen jäsenelle 13.600 eurolla. Muu osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan rahana. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.
 
Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin edelleen Ernst & Young Oy KHT-yhteisö. Varatilintarkastajaksi valittiin niin ikään edelleen KHT Päivi Virtanen. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
 
 
Osakepääoma
 
Orionin osakepääoma on 92 238 541,46 EUR ja osakkeiden kokonaismäärä 141 257 828 osaketta, joista
55 261 240 kuuluu sarjaan A ja 85 996 588 sarjaan B. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on noin 0,65 EUR. Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Molemmat osakesarjat antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon. Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeidensa muuntamista B-sarjan osakkeiksi. Kaudella 1-3/2007 A-osakkeita muunnettiin B-osakkeiksi
293 000 kpl.
 
Hallituksen valtuutukset
 
Orion Oyj:n hallituksella on yhtiökokouksen 2.4.2007 antama valtuutus hankkia ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita.  Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia. 
 
Omistuspohja
 
Orion Oyj:llä oli maaliskuun 2007 lopussa kaikkiaan 37 968 osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli
35 739 eli 94,1 %. Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 47,8 % ja kaikista äänistä 57,0 %. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 32,4 miljoonaa kpl eli 22,9 % osakkeista ja 5,4 % äänistä. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.
 
Orionin tiedossa ei ole arvopaperimarkkinalain mukaisen liputuskynnyksen ylittävän osuuden yhtiön osakepääomasta tai äänimäärästä omistavia tahoja.
 
 
SEGMENTTIKATSAUKSET (PROFORMA)
 
 
Lääkeliiketoiminta
 
Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 167,9 (162,9) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta 3,1 %. Liikevoitto 60,7 (62,0) milj. EUR väheni vertailukaudesta 2,1 % ja sen osuus oli 36,1 % (38,1 %) liikevaihdosta.   
 
Omien Parkinson-lääkkeiden, Stalevo (levodopa, entakaponi, karbidopa) ja Comtess/Comtan (entakaponi), liikevaihto oli vertailukauden tasolla, 54,6 (54,2) milj. EUR ja ne toivat lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta kolmanneksen, kuten vertailukaudellakin.  Stalevo- ja Comtan-toimituksista markkinointipartneri Novartikselle muodostunut liikevaihto oli yhteensä 32,9 (36,2) milj. EUR, noin 9 % vähemmän kuin vertailukaudella toimitusten ajoituksesta johtuen. Orionin oman myyntiorganisaation liikevaihto Stalevosta ja Comtessista oli 21,7 (18,0) milj. EUR ja se kasvoi 20,6 %. Erityisen vahvoja kasvualueita ovat edelleen olleet Saksa ja Englanti. Laajamittainen rinnakkaistuonti Skandinavian maissa haittaa oman myyntiorganisaation suorituskykyä.
Comtan-valmiste sai Japanissa myyntiluvan tammikuun lopulla 2007 ja hinta- ja korvattavuuspäätöksen saatuaan Novartis toi tuotteen markkinoille huhtikuussa. Muilla, entakaponituotteiden jo vakiintuneilla myyntialueilla markkinoinnin panostukset kohdistuvat valtaosin Stalevoon.
 
IMS:n joulukuun 2006 myyntitilaston mukaan Stalevon ja Comtess/Comtanin yhteenlaskettu markkinaosuus kaikkien Parkinson-lääkkeiden kokonaistukkumyynnistä kaudella 10-12/2006 oli Yhdysvalloissa noin 18 %
(17 %), Saksassa noin 16 % (14 %), Ruotsissa noin 19 % (19 %) ja Suomessa noin 29 % (32 %).
 
Kymmenen suurimman tuotemerkin liikevaihto kasvoi 2,0 % ja niiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonais­liikevaihdosta oli noin 51 % (52 %). Särkylääke Buranan toimitukset apteekeille ovat palanneet pitkän aikavälin tasolle vuodentakaisen, lääkelain muutoksesta johtuneen notkahduksen jälkeen. 
 
Tarkastelukaudella kymmenen suurimman joukkoon noussut glukokortikoidi Solomet (myös Metypred) on metyyliprednisoloni-lääkeaineeseen perustuva usean valmisteen tuoteperhe, jota käytetään lukuisten erilaisten tulehduksellisten sairauksien hoitoon. Myynnin kasvu tulee etenkin itäisen Euroopan maista.
 
Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden liikevaihto oli 76,9 (80,5) milj. EUR. Se väheni vertailukaudesta 4,5 % ja sen osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 46 % (49 %). Kasvutuotteita olivat Stalevo ja eläinrauhoitteet.
 
Erityistuotteet-liiketoiminnan liikevaihto oli 61,7 (55,1) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta lähes 12 %. Kasvu perustuu osittain kotimaan lääkemyynnin hyvään kehitykseen. Easyhaler-astmalääkkeiden liikevaihto väheni edellisen vuoden vertailukaudesta, johon sisältyi toimituksia markkinointipartnereiden lanseerausvarastoihin. Orionin lääkkeiden tukkumyynti Suomessa oli 41,7 (38,1) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta noin 9 %, kun kokonaismarkkina kasvoi noin 5 %. Orion myös vahvisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Yhtiön markkinaosuus oli 9,4 % (9,1 %) ja eroa toiseksi suurimpaan markkinoijaan oli kaksi prosenttiyksikköä.
 
Orionin oma ulkomainen myyntiorganisaatio kasvatti liikevaihtoa hyvin. Sen osuus ihmislääkemyynnistä oli noin kolmannes. Erityisen myönteisiä ovat edelleen olleet Saksa ja Englanti sekä kasvualustana strategian mukaisesti painottuva itäisen EU:n ja Venäjän myyntialue.  
 
Eläinlääkkeet-yksikön liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 13,7 % Orionin oman, Pohjoismaat kattavan myyntiorganisaation hyvin kehittyneen myynnin seurauksena. Yksikön osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli noin 10 % (9 %). Domitor, Dexdomitor, Domosedan ja Antisedan -eläinrauhoitteiden liikevaihto kasvoi vertailukaudesta noin 14 % ja näiden tuotteiden osuus koko eläinlääkeliikevaihdosta oli noin 45 % (45 %). Japanissa Domitor- ja Antisedan-tuotteiden markkinointioikeudet siirtyivät helmikuun 2007 alussa ZENOAQ-yhtiölle. 
 
Fermionin ulkoinen liikevaihto oli 11,1 (12,3) milj. EUR. Liikevaihdosta on eliminoitu konsernin sisäisen liiketoiminnan vaikutus eli Fermionin lääkeainetoimitukset Orionin omaan käyttöön.
 
 
Lääketutkimus- ja tuotekehitystoiminta
 
Lääketutkimuksen ja -tuotekehityksen menot olivat 20,7 (20,2) milj. EUR eli 12,4 % (12,4 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta.
 
Meneillään olevista kliinisistä tutkimushankkeista suurin on STRIDE-PD -tutkimus, jossa selvitetään, voidaanko Stalevo-hoidolla viivästyttää Parkinson-potilaiden tahattomien liikkeiden eli dyskinesioiden ilmenemistä verrattuna perinteiseen levodopa/karbidopa-hoitoon. Loppuvuonna 2004 käynnistynyttä, yhteistyössä markkinointipartneri Novartiksen kanssa tehtävää tutkimusta tehdään 14 maassa ja siihen on rekrytoitu 740 Parkinsonin tautia sairastavaa potilasta vähintään kahden vuoden hoidon ajaksi. Tuloksia odotetaan vuoden 2008 alkupuolella.
 
Kliinisten tutkimusten ensimmäisessä vaiheessa on meneillään tutkimusohjelma uuden, entakaponia tehokkaamman COMT-estäjän kehittämiseksi. 
 
Tehohoitorauhoite deksmedetomidiinillä (Precedex®) alkavat toukokuussa kolmannen kliinisen vaiheen potilastutkimukset pitkäaikaisena, yli 24 tunnin infuusiona. Tarkoituksena on saada lääke rekisteröidyksi EU:ssa. Lääke on jo markkinoilla USA:ssa ja Japanissa tehohoitopotilaiden rauhoitteena, jota voidaan käyttää korkeintaan 24 tunnin pituisena infuusiona.
 
Simdax-projektin tilanteesta on annettu tänään erillinen pörssitiedote.
 
LEVET-ohjelmaa, jossa tutkitaan levosimendaanin tehoa koirien sydänsairauksien hoidossa, ollaan viemässä myyntilupiin tähtääviin viimeisen vaiheen tutkimuksiin.
 
Varhaisen vaiheen tutkimuksessa on meneillään projekteja, joissa tutkitaan muun muassa keskushermoston alfa 2 -reseptoreihin vaikuttavia molekyylejä sekä selektiivisiä androgeenireseptorin modulaattoreita (SARM).
 
Orion on äskettäin aloittanut intialaisen Aurigene Discovery Technologies, Ltd -lääketutkimusyhtiön kanssa onkologisiin lääkekeksintöihin tähtäävän yhteistyön, jossa tavoitteena on identifioida aivan uusia lääkeaineita pahanlaatuisten kasvainten hoitoon. Orionilla on maailmanlaajuiset oikeudet yhteistyön tuloksena mahdollisesti syntyviin lääkeaihioihin. 
 
 
Diagnostiikkaliiketoiminta
 
Orion Diagnosticassa jatkui myönteinen kehitys. Liikevaihto oli 11,8 (11,2) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta 5,0 %. Kasvun vauhdittajina olivat edelleen QuikRead-testit, joita käytetään muun muassa tulehduksen osoittamiseen verinäytteen CRP-arvon perusteella. Myös virtsatieinfektiotesti Uricultin myynti kehittyi tarkastelukaudella suotuisasti.
 
Suomen ja Skandinavian maat kattavassa omassa myyntiverkossa myynti kasvoi edelleen hyvin. Merkittävimmistä vientimaista parhaimmat kasvuprosentit saavutettiin Kiinassa, Ranskassa, Tsekissä, Itävallassa ja Englannissa.
 
Liikevoitto oli 3,2 (2,8) milj. EUR, se parantui 14,8 % vertailukaudesta ja oli 27,6 % liikevaihdosta. Hyvä tuloskehitys on seurausta pääasiassa siitä, että myyntiponnistelut on kohdistettu parhaiten kannattavaan tuotteistoon.
 
Jakson aikana Orion Diagnostica aloitti uuden Hygicult ON -pikatestin lanseerauksen. Tuotetta voidaan käyttää esimerkiksi puhdistustehon arviointiin toteamalla, onko pinnoille jäänyt valkuaisainetta.
 
 
Espoossa 25.4.2007
 
Orion Oyj:n hallitus
 
 
Orion Oyj
 
 
 
Jukka Viinanen                                        Jari Karlson
Toimitusjohtaja                                        Talousjohtaja
 
 
 
Yhteyshenkilöt:
Toimitusjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 426 3710                                       
Talousjohtaja Jari Karlson, puh. 010 426 2883, gsm 050-966 2883
Viestintäjohtaja Anne Allo, puh. 010 426 3735, gsm 050 966 3735
 
 
 
Tiedotustilaisuus
 
Orion pitää tästä taloudellisesta katsauksesta tiedotustilaisuuden tiedotusvälineille ja analyytikoille tänään keskiviikkona 25.4.2007 klo 14.30 Diana-auditoriossa Helsingissä, osoite Erottajankatu 5. Tilaisuus on suomenkielinen ja se on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä konsernin suomenkielisiltä kotisivuilta www.orion.fi tai Kauppalehti Live -palvelun kautta.
 
 
Webcasting
 
Sekä suomen- että englanninkieliset webcast-tallenteet presentaatiosta tulevat Orion Oyj:n kotisivulle www.orion.fi/sijoittajille illalla 25.4.2007.
 
 
Telekonferenssi
 
Katsauksesta järjestetään englanninkielinen telekonferenssi tänään keskiviikkona 25.4.2007 klo 17.00.
Ohjeet konferenssiin osallistumiseksi ovat kotisivun www.orion.fi/sijoittajille etusivulla.
 
 
Vuoden 2007 myöhemmät osavuosikatsaukset Orion Oyj julkaisee seuraavan aikataulun mukaisesti:            
 
Osavuosikatsaus 1-6/2007                       maanantaina 6.8.2007
Osavuosikatsaus 1-9/2007                       keskiviikkona 24.10.2007
 
Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä lukien saatavilla kotisivulla www.orion.fi/sijoittajille.  Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin sijoittajajulkaisujen ja tiedotteiden tilaajaksi. 
 

 
TAULUKKO-OSA 
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA
 
 
 
*) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.
 
 
KONSERNIN TASE:
VARAT
 
 
 
KONSERNIN TASE:
OMA PÄÄOMA JA VELAT
 
 
 
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
 
 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
                                                                                                         
 
 
AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
 
 
 
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
 
 
 
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KUULUVIEN KANSSA
 
 
 
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
 
 
 
LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
 
 
 
TARKASTELU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
 
 
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin vuosineljänneksittäin
 
 
 
Liikevoitto liiketoimintasegmenteittäin vuosineljänneksittäin
 
 
 
Liikevaihto maantieteellisen segmenttijaon mukaan vuosineljänneksittäin
 
 
 
SEGMENTTIKATSAUKSET
 
 
Lääkeliiketoiminta
 
Avainlukuja
 
 
 
Lääkeliiketoiminnan liikevaihdon jakauma tulosyksiköittäin
 
 
 
Orionin 10 suurimman lääkevalmisteen liikevaihto
 
 
 
Diagnostiikkaliiketoiminta
 
Avainlukuja
 
 
 
TIETOJA ORION OYJ:N OSAKKEISTA 31.3.2007
 
 
Sarja A
 
Sarja B
 
A ja B yhteensä
Osakepääoma
36,1
MEUR
56,1
MEUR
92,2
MEUR
Osakkeita yhteensä
55 261 240
kpl
85 996 588
kpl
141 257 828
kpl
Vähimmäispääoma
 
 
 
 
50
MEUR
Enimmäispääoma
 
 
 
 
2 000
MEUR
Osuus koko osakekannasta
39
%
61
%
100,0
%
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake
noin 0,65
EUR
 noin 0,65
EUR
 
 
Ääniä/osake
20
ääntä
1
ääni
 
 
Kaupankäyntitunnus Helsingin Pörssissä
ORNAV
 
ORNBV
 
 
 
 
Molemmat osakesarjat antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.
 
 
KAUPANKÄYNTI ORIONIN A- JA B-OSAKKEILLA  1.1. - 31.3.2007
 
 
Sarja A
Sarja B
A ja B yhteensä
Vaihto
969 461
kpl
27 323 392
kpl
28 292 853
kpl
Vaihdon osuus osakemäärästä
1,8
%
31,8
%
20,0
%
Alin kaupantekokurssi
15,07
EUR
15,96
EUR
 
 
Ylin kaupantekokurssi
18,15
EUR
18,16
EUR
 
 
Päätöskurssi 2.1.2007
16,50
EUR
16,50
EUR
 
 
Päätöskurssi 30.3.2007
18,00
EUR
18,04
EUR
 
 
Osakekannan markkina-arvo 31.3.2007
994,7
MEUR
1 551,4
MEUR
2 546,1
MEUR
 
 
OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA
 
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi