Siirry pääsisältöön

Tietoja uuden Orion-konsernin ja Oriola-KD -konsernin strategioista

 
Uudelle Orionille vahvistettavasta strategiasta ja toimenpiteistä sen toteuttamiseksi päättää yhtiön tuleva hallitus ja johto. Seuraavassa selostetaan alustavaa strategiaa.
 
Orion on eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan innovatiivisten lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Tavoitteena on kannattava kasvu ja omistaja-arvon kasvattaminen liiketoimintariskit halliten. Yhtiö toimii viidellä liiketoiminta-alueella:
Lääkkeet
Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet)
Erityistuotteet (patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoidon tuotteet)
Eläinlääkkeet
Fermion (lääkeaineet)
Diagnostiikka
Orion Diagnostica.
 
Orion vahvistaa läsnäoloaan Euroopassa. Yhtiö kiihdyttää kasvuaan etenkin Erityistuotteiden ja Alkuperälääkkeiden liiketoiminta-alueilla. Maissa, joissa Orionilla on omat myyntiorganisaatiot, tämä saavutetaan tuote- ja tuoteportfolio-ostoin. Muilla markkina-alueilla haetaan kumppanuuksia. Yhtiö maksimoi nykyisten tuotteiden myynnin Euroopan laajuisesti ja lisää tuotteiden ja kehitysaihioiden sisäänlisensointia. Tulevaisuuden parhaat kasvu­mahdollisuudet nähdään alkuperälääkkeissä. Myös Eläinlääkkeiden sekä Orion Diagnostican liiketoiminta-alueilla haetaan kasvua. 
 
Alkuperälääkkeet-liiketoiminnassa valikoiduille terapia-alueille kohdennettu tutkimus ja tuotekehitys on keskeisellä sijalla. Orion vahvistaa tutkimuksen ja kehityksen varhaisia vaiheita. Pääsääntöisesti vaiheen 3 kliinisen tutkimuksen kustannukset ja riskit pyritään jakamaan partnereiden kanssa. Partneruudet ja verkostoituminen ovat tärkeitä toimintatapoja kautta koko arvoketjun, niin tutkimuksessa ja tuotekehityksessä kuin tuotteiden maailmanlaajuisessa kaupallistami­sessakin. Orion lisää kehitysaihioiden sisäänlisensointia sekä verkottumista. Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä hallitaan riskejä tekemällä tasapainoisesti sekä uusien molekyylien kehityshankkeita että jo markkinoilla olevien alkuperälääkkeiden elinkaaren­hallintaa. Fermionilla on tärkeä rooli Orionin alkuperälääkkeiden vaikuttavien aineiden tuottajana ja niiden valmistusprosessien kehittäjänä. 
 
Erityistuotteet-liiketoiminnassa Orion on vahva kotimainen toimija ja tavoittelee johtavaa markkina-asemaa. Orion tuo uusia tuotteita pohjoismaisille markkinoille mutta myös Keski- ja Itä- Eurooppaan sekä Euroopan Unioniin lisäämällä tuotteiden lisensointia. Kasvua haetaan tuote- ja tuoteportfolio-ostoin niissä maissa, missä Orionilla on omat myyntiorganisaatiot. Muilla markkina-alueilla Orion pyrkii läheisiin kumppanuuksiin saadakseen tuotteensa markkinoille Euroopan laajuisesti.
 
Eläinlääkkeet-liiketoiminnassa Orion on Pohjoismaat kattavan markkina-alueen toiseksi suurin yritys. Orionin innovatiivisia eläinrauhoitteita myyvät partnerit maailmanlaajuisesti. Orion markkinoi sekä omia että muilta yhtiöiltä lisensoimiaan eläinlääkkeitä Pohjoismaissa. Eläinlääkkeiden tutkimuksessa ja tuote­kehityksessä Orion hyödyntää alkuperälääkkeiden kehityksen synergiaedut parhaalla mahdollisella tavalla. Eläinlääkintään kehitetyt sovellukset ovat myös varteenotettava elinkaaren hallinnan mahdollisuus Orionin alkuperälääkkeille. Kasvua Eläinlääkkeet-liiketoiminta hakee tuote- ja tuoteportfolio-ostoin.
 
Diagnostiikan liiketoiminnassa Orionin tavoitteena on olla johtava yritys valituilla lähitestaukseen (point-of-care) tarkoitetuilla diagnostisilla testeillä avoterveydenhuollossa. Orion vastaa markkinoiden ja asiakkaiden tarpeisiin terveydenhuollon ja teollisuushygienian aloilla tarjoamalla innovatiivisia, kustannustehokkaita, helppokäyttöisiä ja luotettavia testejä. Kärkituotteena on QuikRead-testialusta.
 
Uusi johto-organisaatio on matala, ja kautta koko organisaation toimintoja on integroitu liiketoiminta-alueiden synergioiden hyödyntämiseksi.
 
Oriola-KD -konsernin strategia
 
Oriola-KD:lle vahvistettavasta strategiasta ja toimenpiteistä sen toteuttamiseksi päättää yhtiön hallitus ja toimiva johto. Seuraavassa selostetaan alustavaa strategiaa.
 
Oriola-KD:n strategisena tavoitteena on olla johtava toimija lääkkeiden jakelun ja kaupan alalla sekä terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden markkinoinnissa ja myynnissä Suomessa ja Ruotsissa sekä kasvaa selektiivisesti Baltian maissa, Puolassa, Tanskassa ja Venäjällä.
 
Yhtiön molemmat liiketoimintasegmentit eli Lääkkeiden jakelu ja kauppa sekä Terveydenhuollon ja hammashoidon kauppa ovat ydinliiketoimintaa. Molemmissa segmenteissä on jo useiden vuosien ajan tapahtunut merkittävää konsolidoitumista sekä asiakkaiden että kilpailijoiden keskuudessa. Oriola-KD valitsee huolellisesti ne markkina-alueet ja liiketoiminnat, joilla se voi saavuttaa kriittisen massan pitkän tähtäyksen kehityksen varmistamiseksi. Oriola-KD tutkii laajentamismahdollisuuksia muun muassa Baltian maissa, Puolassa, Tanskassa ja Venäjällä sekä orgaanisesti että yritysostojen avulla. Lisäksi Oriola-KD:n tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa lääkkeiden ja terveydenhuollon tuotteiden vähittäiskauppaan valikoiduilla markkina-alueilla. Oriola-KD:n tavoitteena on olla taloudellisesti riittävän vahva voidakseen rahoittaa strategian mukaisen kasvun ja reagoida joustavasti mahdollisiin liiketoimintaympäristön muutoksiin.
 
Lääkkeiden jakelussa ja kaupassa sekä Terveydenhuollon ja hammashoidon kaupassa hyvä asiakaspalvelu ja tehokas logistiikka ovat keskeisiä menestystekijöitä. Molemmat osa-alueet ovat Oriola-KD:n vahvuuksia ja yhtiö tulee entistä määrätietoisemmin kehittämään ja tehostamaan toimintaansa asiakkaiden ja päämiesten palautteen perusteella. Lisäksi vallitseva kilpailutilanne erityisesti Suomen ja Ruotsin lääkejakelussa tulee vaatimaan logistiikan rakenteiden jatkuvaa tarkastelua ja kehittämistä.
 
Oriola-KD:llä on pitkä historia ja vankka kokemustausta lääkejakelussa ja terveydenhuollon tuotteiden markkinoinnissa. Oriola on ollut mukana lääketukkukaupassa vuodesta 1948 ja KD vuodesta 1907. Yhtiöllä on vakiintunut asema, kannattava liiketoiminta sekä vahva tunnettuus kotimarkkinoillaan Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Baltian maissa. Yhtiön menestys perustuu toimialan ja -alueen syvälliseen osaamiseen, toiminnan korkeaan laatuun sekä tehokkaisiin logistisiin ratkaisuihin.
 
Tärkeä kilpailuetu on Oriola-KD:n merkittävä markkina-osuus Suomen ja Ruotsin lääkkeiden jakelussa ja kaupassa, jossa kustannustehokas toiminta edellyttää suuria volyymejä. Kustannustehokkuutta ja logistiikka­järjestelmien luotettavuutta lisätään myös soveltamalla Oriola-KD:n parhaaksi havaittuja käytäntöjä sekä hyödyntämällä yhtiöiden väliset synergiaedut entistä paremmin maiden välillä. Terveydenhuollon logistiikan palvelukonseptia voidaan soveltaa yhtiön molempiin liiketoiminta­segmentteihin. Kustannusetua syntyy myös siitä, että liiketoimintasegmenttien asiakaskunta koostuu osin samoista asiakkaista.
 
Oriola-KD keskittyy strategiansa kannalta olennaisiin asioihin ja luo yhtiölle parhaiten sopivan toimintatavan sekä hallinto- ja johtamismallin. Yhtiön johto voi keskittyä toiminnan ja lisäarvoa tuottavien palvelujen kehittämiseen sekä terveydenhuollon toimialan kasvupotenti­aalin hyödyntämiseen orgaanisen ja yritysostoihin perustuvan kasvun kautta. Yhtiön kokemus liiketoimintojen integroinnista edesauttaa valmiutta osallistua aktiivisesti toimialan rakennejärjestelyihin.
 
Oriola-KD:n palvelut kattavat koko toimitusketjun: tuontihuolinnasta ja varastoinnista toimituksiin asiakkaille. Tavaravirtojen ohella siihen sisältyvät myös raha- ja informaatiovirrat.
 
Lääkkeiden tukkukaupan rakenteisiin ja jälleenmyyntiä koskevaan lainsäädäntöön kohdistuu eri maissa muutosodotuksia, jotka toteutu­essaan merkitsevät suuria toimintaympäristön muutoksia. Oriola-KD valmistautuu reagoimaan niihin tarvittaessa nopeasti. Itsenäisenä ja taseeltaan vahvana pörssiyhtiönä sillä on vapaammat ja monipuolisemmat mahdollisuudet oman rakenteensa ja liiketoimintakonseptiensa kehittämiseen.
 
 
Orion Oyj
 
Jukka Viinanen                                                  Olli Huotari
Toimitusjohtaja                                                  Päälakimies
 
 
Yhteyshenkilöt:
Jukka Viinanen, toimitusjohtaja, Orion Oyj
puh. 010 429 3710
 
Jari Karlson, talousjohtaja, Orion-konserni
puh. 010 429 2883, gsm 050-429 2883
 
Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja, Tukkukaupparyhmä
puh. 010 429 2109, gsm 050-429 2109
 
 
--------------------------------
Disclaimer
 
Tässä tiedotteessa esitetyt eräät Jakautuvan Orionin konsernitilinpäätöksestä eriytetyt tilinpäätöstiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Niitä tulee lukea yhdessä listalleottoesitteen liitteessä 3 esitettävien ja jakautumisesitteen liitteessä 9 esitettyjen Jakautuvan Orionin konsernitilinpäätöksistä eriytettyjen tilinpäätöstietojen sekä aiemmin julkaistujen Orionin tilinpäätöstietojen ja osavuosikatsausten kanssa.

Jakautuvan Orionin konsernitilinpäätöksestä eriytetty taloudellinen informaatio ei sellaisenaan välttämättä kuvaa uusien konsernien toiminnan tulosta, rahoitusasemaa, oman pääoman muutoksia ja kassavirtaa tulevaisuudessa eikä myöskään sitä, mitä nämä olisivat olleet, jos ne olisivat toimineet erillisinä juridisina kokonaisuuksina esitettyinä ajankohtina.
--------------------------------
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi