Siirry pääsisältöön

Tulokset levosimendaanilla tehdystä suuresta kuolleisuustutkimuksesta sydämen äkillisen vajaatoiminnan hoidossa

-         Tutkimus antaa viitteitä levosimendaanin paremmuudesta dobutamiiniin verrattuna mutta ei täytä tutkimukselle asetettua kuolleisuuden 25 prosentin vähenemistavoitetta   -
 
 
Tulokset SURVIVE-tutkimuksesta (Survival Of Patients With Acute Heart Failure In Need Of Intravenous Inotropic Support), joka tehtiin 1 327:lla äkillistä sydämen vaikeaa vajaatoimintaa sairastaneella potilaalla, osoittivat, että levosimendaanihoidolla ei saavutettu tilastollisesti merkitsevää kuolleisuuden vähenemistä verrattuna vertailulääkkeenä käytettyyn dobutamiiniin, joskin levosimendaania saaneiden potilaiden ryhmässä eloonjäämisprosentti oli kautta koko kuuden kuukauden seurantajakson korkeampi kuin dobutamiinia saaneessa ryhmässä.
 
Tutkimuslääkettä annettiin hoidon alussa potilaille yksi infuusio. Levosimendaania saaneiden eloonjäämisprosentti oli korkeimmillaan hoitoa seuranneiden kahden seurantaviikon aikana. Tutkimuksen päätavoite, tilastollisesti merkitsevästi parantunut eloonjäämisprosentti 180 päivän kuluttua infuusiosta, ei toteutunut. Tulokset tutkimuksesta esitellään tänään American Heart Associationin (AHA) tieteellisessä vuosikokouksessa Yhdysvalloissa.
 
"SURVIVE on ensimmäinen tutkimus, jossa sydämen äkillistä vaikeaa vajaatoimintaa sairastaneiden potilaiden kuolleisuutta tutkitaan näin pitkällä seurantajaksolla ja jossa kohteena ovat kaikkein kriittisimmin sairaat potilaat", kertoo professori Alexandre Mebazaa, SURVIVE-tutkimuksen päätutkija, joka työskentelee Pariisin Lariboisiere Hospitalin anestesia- ja tehohoito-osastojen johtajana. "Tutkimus ei osoittanut levosimendaanin ja dobutamiinin välillä olevan tilastollisesti merkitsevää eroa pitkän aikavälin seurannassa, mutta hoidon jälkeisillä lyhyemmillä seurantajaksoilla ne osoittavat levosimendaanin vähentävän kuolleisuutta." 
 
 
Tutkimusasetelma ja -tulokset
 
SURVIVE (Survival Of Patients With Acute Heart Failure In Need Of Intravenous Inotropic Support), oli prospektiivinen satunnaistettu 1 327 potilaan kaksoissokkotutkimus, jossa verrattiin suonensisäistä levosimendaania dobutamiiniin sydämen äkillisen vaikean vajaatoiminnan hoidossa. Tutkimus, jossa päämuuttujana oli potilaiden kokonaiskuolleisuus 180 päivän jälkeen infuusiosta, oli suunniteltu osoittamaan levosimendaanilla hoidettujen potilaiden kokonaiskuolleisuus 25 prosenttia alhaisemmaksi kuin dobutamiinilla hoidettujen potilaiden kuolleisuus. Tutkimus tehtiin Itävallassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Israelissa, Latviassa, Puolassa, Venäjällä ja Englannissa.
 
SURVIVE-tutkimuksessa mukana olleet potilaat olivat joutuneet sairaalahoitoon sydämen äkillisen vaikean vajaatoiminnan vuoksi. Voidakseen osallistua tutkimukseen heillä tuli olla hoitoa edeltäneen vuoden aikana mitattu vasemman kammion ejektiofraktio 30 prosenttia tai vähemmän. Ejektiofraktiolla mitataan sydämen pumppaustehoa. Potilaiden kliinisen tilan tuli edellyttää suonensisäistä inotrooppista eli sydämen pumppaustehoa lisäävää lääkehoitoa suonensisäisten diureettien ja/tai vasodilaattoreiden tehon osoittauduttua riittämättömiksi. Potilaat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, joista toisessa heille annettiin dobutamiinia (minimiannos 5 mikrogrammaa/kg/min) tai levosimendaania (alkuannos 12 mikrogrammaa/kg ja sen jälkeen jatkuvana infuusiona 0,1 - 0,2 mikrogrammaa/kg/min). Levosimendaania annettiin enintään 24 tuntia, kun taas dobutamiinin annostusta voitiin jatkaa pitempäänkin lääkärin harkinnan mukaan. Molemmat ryhmät saivat lisäksi myös standardihoitoa. Niille potilaille, jotka joutuivat uudelleen sairaalahoitoon sydämen vajaatoiminnan vuoksi kuuden kuukauden tutkimusaikana, sallittiin lisälääkitys samalla tutkimuslääkkeellä. 
 
Tutkimuslääkkeiden annon jälkeisillä seurantajaksoilla potilaiden kuolleisuus oli levosimendaaniryhmässä viiden päivän jaksolla 27 %, kahden viikon jaksolla 14 %, yhden kuukauden jaksolla 13 % ja kuuden kuukauden jaksolla 6,4 % pienempi kuin dobutamiiniryhmässä. Erot eivät olleet kuitenkaan tilastollisesti merkitseviä.
 
Toissijaisena mittauskohteena ollut BNP-arvo (B-tyypin natriureettinen peptidi) laski levosimendaania saaneessa potilasryhmässä tilastollisesti merkitsevästi verrattuna dobutamiinilla hoidettuun ryhmään. Korkea BNP-arvo kertoo heikentyneestä sydämen toiminnasta.
 
SURVIVE-tutkimuksessa yleisimmin havaitut hoitoon liittyneet kardiovaskulaariset haittavaikutukset yhden kuukauden seuranta-aikana olivat eteisvärinä (levosimendaaniryhmässä 9,1 % vs. dobutamiiniryhmässä
6,1 %), sydämen vajaatoiminnan paheneminen (12,3 % vs. 17,0 %), alhainen verenpaine (15,5 % vs.
13,9 %) ja takykardia eli sydämen tiheälyöntisyys (7,9 % vs. 7,3 %).  
 
 
Levosimendaanista
 
Levosimendaani, kauppanimeltään Simdax®, on suonensisäisesti annosteltava sydämen vaikean vajaatoiminnan lääke, joka on jo markkinoilla yli 40 maassa mutta ei vielä Yhdysvalloissa. Levosimendaanilla on kaksi ainutlaatuista vaikutusmekanismia: se herkistää sydänlihaksen sen soluissa olevalle kalsiumille ja voimistaa siten sydänlihaksen supistuvuutta lisäämättä kuitenkaan sydämen hapenkulutusta. Lisäksi se avaa verisuonien kaliumkanavia, jonka seurauksena verenkierto elintoimintojen kannalta tärkeisiin elimiin paranee. Molemmat vaikutustavat parantavat veren kiertoa sydämen kautta elimistöön ja kudoksiin sydämen vaikean vajaatoiminnan akuuttitilanteessa. 
 
Levosimendaani on Orionin kehittämä alkuperälääke. Abbott Laboratories (www.abbott.com) on ollut sen suonensisäisen valmistemuodon osalta Orionin yhteistyökumppani jo vuodesta 1998 alkaen. Huhtikuussa 2004 solmitulla uudella lisenssisopimuksella Abbott sai suonensisäisen levosimendaanin jatkokehitysoikeudet ja markkinointioikeudet tuotteeseen Pohjoismaiden ulkopuolella.
 
 
Taustaa sydämen vajaatoiminnasta ja sen vaikutuksista terveydenhuoltoon
 
Sydämen vajaatoiminta on krooninen sairaus, joka johtuu sydämen heikentyneestä toiminnasta ja kyvystä pumpata tarpeeksi verta elimistöön. Tämän seurauksena elintärkeät toiminnot heikentyvät ja potilaan kyky suoriutua päivittäisistä askareista vaikeutuu. Sydämen äkillisessä vaikeassa vajaatoimintatilanteessa potilaan oireet edellyttävät nopeaa lääkitystä ja useimmiten sairaalahoitoa.
 
AHA:n mukaan sydämen vajaatoiminta on läntisissä maissa yksi yleisimmistä syistä, joiden takia yli 65-vuotiaat potilaat joutuvat sairaalahoitoon. Pelkästään Yhdysvalloissa on noin viisi miljoonaa sydämen vajaatoimintapotilasta, ja vuosittain diagnosoidaan noin 550 000 uutta tapausta. Primaarisiin ja sekundaarisiin diagnooseihin perustuvia sairaalahoitokertoja on Yhdysvalloissa vuosittain noin 3,5 miljoonaa ja maailmanlaajuisesti noin 6,9 miljoonaa.
 
Sydämen äkillistä vaikeaa vajaatoimintaa sairastavista potilaista 40-50 prosenttia kuolee ensimmäisen vuoden aikana. Sairauden kustannukset ovat Yhdysvalloissa vuosittain yli 27 miljardia US-dollaria. 
 
 
Levosimendaanin (Simdax®) käyttöaiheet ja tietoa turvallisuudesta
 
Maissa, joissa levosimendaani on jo kliinisessä käytössä, kuten Suomessa, valmiste on hyväksytty käytettäväksi äkillisesti pahentuneen vaikean kroonisen sydämen vajaatoiminnan lyhytkestoisena hoitona, ja sitä tulee käyttää lisähoitona ainoastaan tilanteissa, joissa muu tavanomainen hoito ei riitä ja joissa tarvitaan inotrooppista tukea.
 
Levosimendaania ei tule käyttää potilailla, joilla on vasemman kammion täyttymisen tai ulosvirtauksen merkittävä ahtauma tai lievä tai kohtalainen munuaisten tai maksan vajaatoiminta, pysyvästi alhainen verenpaine ja tihentynyt sydämen syketaajuus, kammioperäinen tiheälyöntisyys tai tunnettu yliherkkyys levosimendaanille.
 
Valmisteyhteenvedon mukaan yleisimpiä kliinisissä tutkimuksissa havaittuja haittavaikutuksia ovat päänsärky, alhainen verenpaine, takykardia, sydänlihasiskemia, eteisvärinä, ekstrasystolia, kammiotakykardia ja sydämentykytykset.
 
 
Orion
 
Orion (OMX: ORNAS, ORNBS) on yksi Pohjoismaiden johtavista lääke- ja terveydenhuoltoalan yrityksistä. Orion-konsernin keskeisin tulosyksikkö, Orion Pharma, on tutkimusorientoitunut lääkevalmistaja ja
-markkinoija, jonka tutkimustyön tuloksena muun muassa levosimendaani on syntynyt. Orion Pharman ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, sydänsairaudet ja tehohoito sekä hormonaaliset ja urologiset hoidot.
 
 
 
 
Orion Oyj
 
 
 
Jukka Viinanen                                        Jari Karlson
Toimitusjohtaja                                        Talousjohtaja
 
 
 
 
Yhteyshenkilöt Orionissa:
 
Dosentti Aino Takala, strategisen suunnittelun johtaja, Orion Pharma, puh. +358 50 429 4503
Jukka Viinanen, toimitusjohtaja, Orion Oyj, puh.  010 429 3710
 
 
 
 
 
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi