Siirry pääsisältöön

Orion Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi lisäosingon ja rahastoannin

Orion Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 14.9.2004
 
1) Lisäosinko 2,14 euroa
 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan 22.3.2004 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn osingon lisäksi osinkoa 2,14 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 17.9.2004 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 24.9.2004.
 
2) Rahastoanti
 
Orion Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2004 päätöksellä yhtiön osakepääomaa korotetaan 114.781.315,70 euron määräisellä rahastoannilla 114.781.315,70 eurosta 229.562.631,40 euroon seuraavin ehdoin:
 
  1. Rahastoannissa yhdellä (1) vanhalla A-osakkeella saa vastikkeetta yhden (1) uuden A-osakkeen ja yhdellä (1) vanhalla B-osakkeella yhden (1) uuden B-osakkeen.
  2. Uusia A-osakkeita annetaan yhteensä 29.634.329 kappaletta ja B-osakkeita yhteensä 37.884.092 kappaletta eli uusia osakkeita yhteensä 67.518.421 kappaletta. Kaikkien osakkeiden nimellisarvo on 1,70 euroa.
Orion Oyj:n omistamien Oriola Oy:n osakkeiden arvoa korotetaan Orion Oyj:n kirjanpidossa 3.296.763,35 eurosta 115.000.000,00 euroon eli yhteensä 111.703.236,65 eurolla ja tämä arvonkorotuksen määrä siirretään arvonkorotusrahastoon. Osakepääoman korotusta vastaava määrä siirretään osakepääomaan siten, että arvonkorotusrahastosta siirretään 111.703.236,65 euroa ja ylikurssirahastosta siirretään 3.078.079,05 euroa.
  1. Rahastoannin täsmäytyspäivä on 17.9.2004. Oikeus rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.
  2. Rahastoanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajalta toimenpiteitä. Rahastoanti ei muuta yhtiön osakkeiden omistus- tai äänivaltasuhteita.
  3. Rahastoannissa annettavat uudet osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille 20.9.2004 edellyttäen, että osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin.
  4. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2004 alkaneelta tilikaudelta ja tuottavat muut osakkeeseen liittyvät oikeudet yhtiössä osakepääoman korotuksen rekisteröimispäivästä alkaen.
  5. Osakkeenomistaja, joka ei ole vaihtanut osakekirjojaan arvo-osuuksiksi, on oikeutettu rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin vaihdon tehtyään.
  6. Yhtiön vuosina 1998 ja 2001 antamien optio-oikeuksien ehtoja muutetaan siten, että optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana.
 
 
 
3) Muutokset Orion Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3 §:ään
 
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 §:ää siten, että
 
- yhtiön vähimmäispääoma on satakaksikymmentäseitsemänmiljoonaaviisisataatuhatta (127.500.000) euroa ja enimmäispääoma viisisataakymmenenmiljoonaa (510.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta ja
 
- yhtiössä on A-osakkeita enintään 120.000.000 kappaletta ja B-osakkeita enintään 180.000.000 kappaletta.
 
Muilta osin yhtiöjärjestyksen 3 § pysyy ennallaan.
 
Rahastoannin johdosta tehdyt muutokset ja lisäosingon vaikutukset
Orion Oyj:n optio-ohjelmiin
 
Orion Oyj:n vuoden 1998 ja 2001 optio-ohjelmien ehtojen mukaan, mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana.
 
Yhtiön hallitus on päättänyt, että optioiden ehdoissa määritelty merkintähinta jaetaan kahtia ja että kukin optio oikeuttaa merkitsemään kaksi Orion Oyj:n B-osaketta.
 
Tämän mukaisesti optio-ohjelmien ehtoja muutetaan seuraavasti:
 
Optio-ohjelma 1998
Kohtaa "II Osakemerkinnän ehdot, 1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään" muutetaan siten, että kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden sijasta kaksi (2) ehdoissa tarkoitettua Orion Oyj:n B-osaketta. Orion Oyj:n osakkeiden lukumäärä voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 6.326.400 uudella B-osakkeella ja osakepääoma enintään 10.754.880 eurolla. Muilta osin kohta säilyy ennallaan.
 
Kohtaa "II Osakemerkinnän ehdot, 3. Osakkeiden merkintähinta" muutetaan siten, että osakkeen merkintähinta on ehdoissa määritelty merkintähinta jaettuna kahdella. Muilta osin kohta säilyy ennallaan.
 
Optio-ohjelma 2001
Kohtaa "I Optio-oikeuksien ehdot, 1. Optio-oikeuksien määrä" muutetaan siten, että ehtojen mukaan annettavat 1.800.000 optio-oikeutta oikeuttavat merkitsemään 1.800.000 osakkeen sijasta yhteensä 3.600.000 Orion Oyj:n B-sarjan osaketta. Muilta osin kohta säilyy ennallaan.
Kohtaa "II Osakemerkinnän ehdot, 1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään" muutetaan siten, että kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden sijasta kaksi (2) ehdoissa tarkoitettua Orion Oyj:n B-sarjan osaketta. Orion Oyj:n osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 6.120.000 eurolla ja osakkeiden määrä enintään 3.600.000 uudella B-osakkeella. Muilta osin kohta säilyy ennallaan.
 
Kohtaa "II Osakemerkinnän ehdot, 3. Osakkeiden merkintähinta" muutetaan siten, että osakkeen merkintähinta on kunkin optio-oikeuden ehdoissa määritelty merkintähinta jaettuna kahdella. Muilta osin kohta säilyy ennallaan.
 
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 14.9.2004 päätetty lisäosinko alentaa Orion Oyj:n optio-ohjelmien osakkeiden merkintähintoja ohjelmien ehtojen mukaan. Lisäosinko on yhtiön vuoden 2001 optio-ohjelman ehtojen II.3-kohdan tarkoittama, yhtiön tavanomaisesta osinkopolitiikasta poikkeava erityisosinko, joka alentaa optio-oikeuksien 2001C ja 2001D merkintähintaa osingon määrällä.
 
Lisäosingon ja rahastoannin täsmäytyspäivästä 17.9.2004 lukien optioilla merkittävien
B-osakkeiden merkintäsuhteet ja merkintähinnat ovat seuraavat:
 
Optio-oikeus
Merkintä-
suhde
B-osakkeen merkintähinta
Merkintäaika
Option kaupan-käyntitunnus
Orion 1998 A/B
1:2
EUR 10,82
2.5.2001 - 30.4.2005
ORNBSEW198
Orion 2001A
1:2
EUR 10,82
1.10.2003 - 31.10.2007
ORNBSEW101
Orion 2001B
1:2
EUR 10,82
1.10.2004 - 31.10.2007
ORNBSEW201
Orion 2001C
1:2
EUR 8,835
1.10.2005 - 31.10.2007
ORNBSEW301
Orion 2001D
1:2
EUR 8,86
1.10.2006 - 31.10.2007
ORNBSEW401
 
 
 
Orion Oyj
 
Jukka Viinanen         Olli Huotari
Toimitusjohtaja        Päälakimies
 
 
Yhteyshenkilöt:
Toimitusjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 429 3710                               
Talousjohtaja Jari Karlson, puh. 010 429 2883
 
 
 
Julkaisija:
 
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1 A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi