Siirry pääsisältöön

Orion Oyj:n hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle myös rahastoantia

Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakepääoma kaksinkertaistetaan rahastoannilla 114.781.315,70 eurosta 229.562.631,40 euroon. Rahastoannissa yhdellä vanhalla A-osakkeella saa vastikkeetta yhden uuden A-osakkeen ja yhdellä vanhalla B-osakkeella yhden uuden B-osakkeen.
 
Orion Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:
 
1. Hallituksen ehdotus lisäosingoksi
 
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan 22.3.2004 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn osingon lisäksi osinkoa 2,14 euroa osaketta kohden.
 
Hallitus toteaa, että ehdotettu lisäosinko ei merkitse muutosta hallituksen julkistamaan yhtiön osinkopolitiikkaan, vaan kysymys on kertaluonteisesta erityisosingosta. Ehdotettu lisäosinko alentaa Orion Oyj:n optio-ohjelmien osakkeiden merkintähintoja ohjelmien ehtojen mukaan. Erikseen todetaan, että ehdotettu lisäosinko on Orion Oyj:n vuoden 2001 optio-ohjelman ehtojen II.3-kohdan tarkoittama tavanomaisesta osinkopolitiikasta poikkeava erityisosinko, joka alentaa optio-oikeuksien 2001C ja 2001D merkintähintaa osingon määrällä.
 
2. Hallituksen ehdotus rahastoanniksi
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakepääomaa korotetaan 114.781.315,70 euron määräisellä rahastoannilla 114.781.315,70 eurosta 229.562.631,40 euroon seuraavin ehdoin:
  1. Rahastoannissa yhdellä (1) vanhalla A-osakkeella saa vastikkeetta yhden (1) uuden A-osakkeen ja yhdellä (1) vanhalla B-osakkeella yhden (1) uuden B-osakkeen.
  2. Uusia A-osakkeita annetaan yhteensä 29.634.329 kappaletta ja B-osakkeita yhteensä 37.884.092 kappaletta eli uusia osakkeita yhteensä 67.518.421 kappaletta. Kaikkien osakkeiden nimellisarvo on 1,70 euroa.
Orion Oyj:n omistamien Oriola Oy:n osakkeiden arvoa korotetaan Orion Oyj:n kirjanpidossa 3.296.763,35 eurosta 115.000.000 euroon eli yhteensä 111.703.236,65 eurolla ja tämä arvonkorotuksen määrä siirretään arvonkorotusrahastoon. Osakepääoman korotusta vastaava määrä siirretään osakepääomaan siten, että arvonkorotusrahastosta siirretään 111.703.236,65 euroa ja ylikurssirahastosta siirretään 3.078.079,05 euroa.
  1. Rahastoannin täsmäytyspäivä on 17.9.2004. Oikeus rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.
  2. Rahastoanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajalta toimenpiteitä. Rahastoanti ei muuta yhtiön osakkeiden omistus- tai äänivaltasuhteita.
  3. Rahastoannissa annettavat uudet osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille 20.9.2004 edellyttäen, että osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin.
  4. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2004 alkaneelta tilikaudelta ja tuottavat muut osakkeeseen liittyvät oikeudet yhtiössä osakepääoman korotuksen rekisteröimispäivästä alkaen.
  5. Osakkeenomistaja, joka ei ole vaihtanut osakekirjojaan arvo-osuuksiksi, on oikeutettu rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin vaihdon tehtyään.
  6. Yhtiön vuosina 1998 ja 2001 antamien optio-oikeuksien ehtoja muutetaan siten, että optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana.
  7. Hallitus ehdottaa rahastoantia yhtiön osakemäärän kaksinkertaistamiseksi. Osakkeiden lukumäärän lisääminen parantaa osakkeiden likviditeettiä markkinoilla ja edistää osakemarkkinoiden toimivuutta.
3. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamiseksi
 
Hallitus ehdottaa, että voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3 §:ää muutetaan siten, että
 
- yhtiön vähimmäispääoma on satakaksikymmentäseitsemänmiljoonaaviisisataatuhatta (127.500.000) euroa ja enimmäispääoma viisisataakymmenenmiljoonaa (510.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta ja
 
- yhtiössä on A-osakkeita enintään 120.000.000 kappaletta ja B-osakkeita enintään 180.000.000 kappaletta.
 
Muilta osin yhtiöjärjestyksen 3 §:ään ei tehtäisi muutoksia.
 
Uusi, rahastoantia ja yhtiöjärjestyksen muutosta koskevilla tiedoilla täydennetty yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa keskiviikkona 25.8.2004 ja se on saatavilla myös Orion-konsernin kotisivulla www.orion.fi.
 
 
Orion Oyj
 
Jukka Viinanen        Olli Huotari
Toimitusjohtaja       Päälakimies
 
 
Yhteyshenkilöt:
Toimitusjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 429 3710                               
Talousjohtaja Jari Karlson, puh. 010 429 2883
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1 A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi