Siirry pääsisältöön

Orion-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2003

- Orion-konsernin liikevaihto oli 571,3 Me (235,7 Me kaudella 1-3/2002). Valtaosa muutoksesta johtuu kesällä 2002 ostetun lääketukkukauppa KD:n myötä tulleesta volyymin kasvusta. Orion Pharman liikevaihto pieneni edellisvuotisesta nelisen prosenttia.
- Konsernin liikevoitto jäi 6,0 miljoonaan euroon ja Orion Pharman liikevoitto painui tappiolliseksi -1,5 miljoo­naan euroon.  Tulokseen on kirjattu deramsiklaanin tutkimusten lopettamiseen liittyvä 7,8 Me:n suuruinen kuluvaraus.  KD osoitti hyvää tuloskehitystä.
- Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa.
- Orion Pharmassa on käynnissä toimet tuloskehityksen parantamiseksi. Niiden tulosvaikutukset nähdään vuoden 2004 aikana.
 
Orion-konserni kaudella 1-3/2003
 
Liikevaihto kasvoi tukkukaupan laajentumisen myötä tulleella lääkejakelun volyymilla.
Voitto vajosi Orion Pharman vanavedessä. Tuloskunto tehokuurilla.
 
Konsernin liikevaihdon voimakas kasvu johtuu ennen kaikkea ruotsalaisen lääketukkukauppa KD:n oston myötä tulleesta volyymistä. KD:n osuus konsernin liikevaihdosta oli yli puolet ja koko Tukkukaupparyhmän osuus
72 %.  Oriolan lääkejakelun volyymit ovat kasvaneet huomattavasti uusien päämiesten jakelusopimusten seurauksena. Orion Pharman liikevaihto pieneni runsaat 4 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Noiron ja Orion Diagnostican liikevaihdot olivat lähes edellisvuoden vastaavan jakson tasoiset.
 
Konsernin liikevoitto painui Orion Pharman tappiollisen tuloksen seurauksena 6,0 miljoonaan euroon. Tulosyksiköistä vain KD ja Orion Diagnostica paransivat tulostaan.
 
Konsernin tulosta rasittaa useampi osatekijä. Orion Pharmassa liikevaihto laski vertailukauteen nähden 5 Me. Yhdysvaltain dollarin arvon heikentyminen vuodentakaisesta on syönyt tulosta noin 2,5 Me:n verran.  Orion Pharman tutkimuskuluihin on sisällytetty 7,8 Me:n suuruinen varaus deramsiklaani-lääkeaihion tutkimusohjelman alasajon niihin kuluihin, jotka aiheutuvat vielä myöhemmin vuoden aikana. Viime vuoden investointien ja KD:n hankinnan seurauksena poistot ovat kasvaneet lähes puolella.  
 
Orion-konsernin organisaatio sopeutuu muutoksiin
 
- Suuret tutkimuspanostukset ovat olleet meille tietoinen ja harkittu valinta, sanoo Orion-konsernin pääjohtaja Jukka Viinanen.  - Deramsiklaanin tutkimustulosten selvittyä on tilanne nyt arvioitava uudelleen. Pelkästään palauttamalla tutkimuspanostus menneiden vuosien tasolle supistamme kulutahtia merkittävästi. Geneerisen substituution vaikutuksista kaikkeen toimintaamme meillä ei ole yhden kuukauden kokemuksen perusteella vielä eheää kuvaa. Huonosti kannattavat tuotteet poistetaan tuoteohjelmastamme. Valikoiman karsiminen merkitsee kaikkien toimintojen kriittistä läpikäyntiä ja sopeuttamista tasolle, jolla kannattavuus on kestävällä pohjalla. Myös toimintatapamme kansainvälisillä markkinoilla punnitaan tässä tilanteessa.
 
- Tulosvaroituksen yhteydessä ilmoitimme Orion Pharman tavoitteeksi 20 prosentin liikevoiton vuoden 2005 loppuun mennessä. Se on täysin realistinen tavoite. Strategiamme ydin on edelleen omissa alkuperälääkkeissä, mutta lisäksi Orion Pharman uusi organisaatiomuoto antaa entistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää kaikkien tuotteittemme potentiaalin täysimääräisesti, Jukka Viinanen vahvistaa. 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit
 
Orion-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen ovat alkaneena vuonna tuntuvasti pienemmät kuin kahtena aikaisempana vuonna. Rakennushankkeita on meneillään Turussa, jossa on aloitettu äskettäin lääketutkimuskeskuksen toinen laajennus- ja peruskorjausvaihe. Kone- ja kalustoinvestoinnit olivat tarkastelukaudella edellisvuotisten suuruusluokkaa. Rakennusten osuus tarkastelukauden 12,3 Me:n kokonaissummasta oli 1,6 Me, laitteiden ja kaluston 7,5 Me ja muun käyttöomaisuuden 3,2 Me.
 
Tase
 
Taseen lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyy huhtikuussa maksettujen osinkojen kokonaismäärä
62 Me. Taseen sisäisenä eränä on kirjattu 5,3 Me:n suuruinen omien osakkeiden hankinnan arvonalennus. Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 44,0 % (67,5 %). Nettovelkaantumisaste (gearing) oli -7,8 % (-21,7 %).
 
Rahoitus
 
Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat hyvät. Rahoituserien valuuttakurssien nettovoitto oli 0,3 Me, nettokorkokulut 0,1 Me ja osakesijoitusten nettotappio 0,2 Me. (Kaudella 1-3/2002 rahoituksen nettotuotot olivat 1,4 Me.)
 
Orion-yhtymä Oyj on sopinut kotimaisesta 100 Me:n yritystodistusohjelmasta, jonka puitteissa yhtiö voi laskea liikkeelle korkeintaan vuoden voimassa olevia yritystodistuksia. Yritystodistusohjelman tarkoituksena on mahdollistaa tarvittaessa lyhytaikaisen rahoituksen hankinta pääomamarkkinoilta.
 
Henkilöstö
 
Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä kaudella 1-3/2003 oli 5 836  (5 288). Kasvu johtuu paljolti KD:n myötään tuomasta hieman yli 500 henkilön lisäyksestä. Maaliskuussa konsernin palveluksessa oli yhteensä
5 850 henkilöä, kun se joulukuussa oli  5 826.  Orion Pharman henkilömäärä on vähenemässä. Muissa tulosyksiköissä henkilöstömäärä on pysynyt lähes ennallaan.
 
Yhtiökokouksen päätökset
 
Orion-yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2003 vahvisti emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelmat ja taseet per 31.12.2002. Hallituksen jäsenil­le sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2002.
 
Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,93 euroa osaketta kohti. Osingon maksupäivä oli 8.4.2003. Osinkoina jaettiin yhteensä 62 milj. euroa ja osingonjakosuhde oli 100 %.
 
Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että A- ja B-osakelajit olisi yhdistetty yhdeksi osakelajiksi, hylättiin äänestyksen jälkeen.
 
Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta.
 
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan eikä sen kokoonpanoon tullut muutoksia. Siihen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti toimitusjohtaja Erkki Etola, vuorineuvos Heikki Hakala, toimitusjohtaja Petteri Karttunen, apteekkari Eeva Kölli-Jäntti, professori Juhani Leikola, DI Tuomo Lähdesmäki, professori Heikki Vapaatalo ja varatuomari Matti Vuoria. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin professori Juhani Leikola. Kokouksessaan 12.5.2003 hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Erkki Etolan.
 
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Luoma ja varatilintar­kas­tajaksi KHT Päivi Virtanen.
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
14.4.2003 Orion-konserni antoi tulosvaroituksen. Tiedotteessa ennakoitiin vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevoiton muodostuvan merkittävästi heikommaksi kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Myös koko vuoden tuloksen arvioitiin alenevan jonkin verran edellisvuotisesta.
 
Orion Pharma on päättänyt luopua vuosi sitten vireille pannusta erillisen lääketutkimusyhtiön perustamishankkeesta, koska tutkimusprojektien kokonaisarvioinnissa järjestelylle ei löytynyt Orionia tyydyttävää ratkaisua. Tarkistetusta tutkimusstrategiasta ja sen vaikutuksista tutkimustuotteitten portfolioon kerrotaan Orionin seuraavassa Capital Markets Day -tilaisuudessa 5.6.2003 Espoossa.
Vuoden 1998 optio-ohjelmaan liittyvät B-optiot listattiin Helsingin Pörssin päälistalle 2.5.2003, jolloin myös merkintäaika niiden osalta alkoi.
 
Omien osakkeiden hankinta
 
Orion-yhtymä Oyj:n hallituksella on 27.3.2004 asti voimassa oleva yhtiökokouksen valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen. Valtuutuksen mukaan A-osakkeita voidaan hankkia enintään
1.529.321 kpl ja B-osakkeita enintään 1.846.599 kpl, kuitenkin siten, että niiden yhteismäärä on enintään
5 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärä enintään 5 % kaikkien osakkeitten tuottamasta äänimäärästä. Osakkeita voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamista tai ne voidaan muutoin edelleen luovuttaa tai mitätöidä. Yhtiökokouksen valtuutuksen ehdot on kerrottu pörssitiedotteessa 27.3.2003.
 
Aiemman valtuutuksen nojalla yhtiö osti ajalla 2.-29.1.2003 Helsingin Pörssistä 41.134 kpl A-osakkeita 0,9 miljoonalla eurolla keskihintaan 21,34 euroa. Osakkeiden nimellisarvo on yhteensä 0,07 Me, niiden suhteellinen osuus yhtiön osakepääomasta on 0,06 % ja äänimäärästä 0,13 %.
 
Yhtiön hallussa on tällä hetkellä yhteensä 208.932 kpl A-osakkeita ja 685.000 kpl B-osakkeita, joiden nimellisarvo on yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden osuus osakepääomasta on 1,32 % ja äänimäärästä 0,75 %.
 
Optio-ohjelma 1998
 
Orion-konsernin koko henkilöstölle suunnattuun vuoden 1998 optio-ohjelmaan liittyvät B-optiot vapautuivat 2.5.2003 ja ne listattiin Helsingin Pörssin päälistalle. Koska B-optioilla on samat ehdot kuin kaksi vuotta sitten vapautuneilla A-optioilla, B-optiot yhdistettiin arvo-osuusjärjestelmässä A-optioihin. A/B-optioilla voidaan 2.5.2003 - 30.4.2005 välisenä aikana merkitä enintään 3.163.200 uutta 1,70 euron nimellisarvoista Orionin B-osaketta, mikä vastaa 4,7 % yhtiön osakkeista ja 0,5 % kokonais­ääni­määrästä. Osakkeiden merkintähinta vuodelta 2002 maksetun osingon jälkeen on 26,88 euroa. Osakepääoma voi optiotodistuksiin perustuvien merkintöjen seurauksena nousta enintään 5.377.440 eurolla.
 
Optio-ohjelma  2001
 
Orion-yhtymä Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille ja Orion-yhtymä Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle vuonna 2001 suunnattuun optio-ohjelmaan sisältyy yhteensä 1.800.000 optio-oikeutta, joista kullakin voi merkitä yhden Orion-yhtymä Oyj:n B-sarjan osakkeen. Optio-ohjelmaan kuuluu 113 avainhenkilöä. Osakkeen merkintäaika optio-oikeudella 2001A  alkaa 1.10.2003, optio-oikeudella 2001B 1.10.2004, optio-oikeudella 2001C  1.10.2005 ja optio-oikeudella 2001D  1.10.2006 ja päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.10.2007.
 
Osakkeen merkintähinta ennen yhtiön seuraavaa osingonjakoa on 26,88 euroa optio-oikeuksilla 2001A ja 2001B. Optio-oikeuksien 2001C osalta merkintähinta on 21,91 euroa ja optio-oikeuksien 2001D osalta 21,96 euroa.  C- ja D-optioilla merkittävien osakkeiden hintoja voivat alentaa vain erityisosingot, jotka poikkeavat yhtiön tavanomaisesta osinkopolitiikasta. Osakepääoma voi ohjelmaan sisältyvien optioiden perusteella merkittävien osakkeiden nojalla nousta enintään 3.060.000 eurolla ja osakkeiden määrä enintään 1.800.000 uudella B-osakkeella ja niiden osuus on 2,7 % yhtiön osakkeista ja 0,3 % osakkeiden kokonais­äänimäärästä. 
 
 
Tulosyksikkökatsaukset
 
Orion Pharma
 
Liikevaihto 113,8 Me (118,8 Me), -4,2%
Ulkomaantoiminnan liikevaihto 68,9 Me (72,1 Me), -4,5 %
Liikevoitto -1,5 Me (14,9 Me), -109,8 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 39,1 Me (42,3 Me), -7,6 %
Tutkimus- ja tuotekehityspanostus 30,1 Me (24,7 Me), +22,0 %
 
Heikko vuosineljännes.
Tuloksen parannustoimet käynnissä
 
Orion Pharman alkuvuoteen on liittynyt tapahtumia, jotka heijastuvat yksikön tuloksen suuren painoarvon takia koko konserniin. Tutkimustulosten osoitettua helmikuussa deramsiklaani-lääkeaihion tehon riittämättömäksi ahdistuneisuuden hoidossa tutkimusohjelma päätettiin lopettaa. Tämän seurauksena Orion Pharmassa on arvioitu tilannetta ja panostuksia uudelleen. Koko toiminnan kattavan tavoiteohjelman pääpyrkimyksenä on kääntää heikentynyt tuloskehitys positiiviseksi ja saavuttaa 20 prosentin liikevoittotaso vuonna 2005.  Tavoiteohjelma täsmentyy vuoden 2003 toisen neljänneksen aikana. Orion Pharma antoi maaliskuussa toiminnan tehostamista ja uudelleenjärjestelyä kotimaan myynnin ja markkinoinnin organisaatiossa koskevan yt-neuvotteluesityksen. Neuvottelut päättyivät viime viikolla yhteensä yli 50 henkilön vähennykseen kotimaan lääkemarkkinoinnin organisaatiosta. Noin 40 henkilön työsuhde päättyy irtisanomisen kautta. Vähennysten jälkeen kotimaan markkinoinnin palveluksessa on noin 100 henkilöä.
 
Orion Pharman ensimmäinen kvartaali muodostui 1,5 Me tappiolliseksi. Epätavallisen huonoon tulokseen ovat syynä tulokseen kirjattu 7,8 Me:n varaus kuluista, jotka vielä aiheutuvat deramsiklaanin  tutkimusohjelman alasajosta, sekä liikevaihdon lasku. Kaudelle ei ajoittunut myöskään milestone-suorituksia. US-dollarin kurssin voimakas heikkeneminen vähensi myyntilaskutusta noin 3,3 Me:n verran.
 
Vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon lasku johtui heikentyneestä kotimaan tilanteesta sekä vertailukautta pienemmistä Parkinson-lääke Comtanin toimituksista markkinointipartneri Novartikselle. Viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä nämä toimitukset olivat erityisen suuret (15,2 Me), kun ne nyt olivat runsaat 9 Me.  Vaihtelun taustalla on markkinointikumppanin sisäänostojen jaksottaisuus.
 
Liikevaihto jakautui liiketoiminnoittain seuraavasti:
 
Ydinterapia-alueet  30 %
Erityistuotteet  52 %
Eläinlääkkeet  9 %
Fermion (lääkeaineet)  9 %
 
Oman tutkimuksen tuloksena syntyneiden lääkkeiden osuus kokonaisliikevaihdosta oli 34 %. Niiden myyntituotot on esitetty taulukko-osan lopussa. Suurin tuote oli odotetusti Parkinson-lääke Comtess/Comtan yli 17 Me:n myyntituotoillaan. Hormonikorvausvalmisteet osoittavat  hoitojen perusteita koskevista näkemyseroista ja tiukentuneista hoitosuosituksista huolimatta edelleen kasvua. Easyhaler-astmanhoitotuotteiden myynti on kasvanut ilahduttavasti varsinkin Saksassa uuden strategian mukaisen markkinointisopimuksen myötä. Sydänlääke Simdaxin myynti kasvoi hyvin edellisvuoden vastaavasta jaksosta.
 
Suomen lääkemarkkinat kasvoivat tammi-maaliskuussa 6,1 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vuoden ensimmäisinä kuukausina apteekit alkoivat varautua huhtikuun alussa voimaan astuneen geneerisen substituution vaikutuksiin. Lääkelain muutos velvoittaa apteekit vaihtamaan reseptin mukaisen valmisteen halvimpaan rinnakkaislääkkeeseen Lääkelaitoksen määrittelemien valmisteiden osalta. Orionin liikevaihto ihmislääkkeistä laski vertailukaudesta 4 %. Orion Pharma pysyi kuitenkin jakson aikana markkinajohtajana
11,4 %:n markkinaosuudellaan.
 
Lääketutkimus ja -kehitys
 
Laajat 3. vaiheen kliiniset tutkimukset sydämen vajaatoimintalääke levosimendaanilla (Simdax) myyntiluvan saamiseksi USA:n, Britannian, Saksan ja Ranskan markkinoilla etenevät suunnitelmien mukaisesti. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA myönsi äskettäin levosimendaanille ns. fast track -statuksen. Päätöksen perusteluna on se, että Orion on sitoutunut tutkimusohjelmassaan osoittamaan levosimendaanin kliiniset edut sydämen vajaatoiminnan akuutin vaiheen hoidossa. Päätös mahdollistaa entistäkin sujuvamman yhteistyön FDA:n kanssa kehitysohjelman loppuvaiheen aikana ja antaa myöhemmin myös mahdollisuuden anoa myyntilupahakemuksen nopeutettua käsittelyä.
 
Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetulle entakaponi-karbidopa-levodopa -kolmoisvalmisteelle odotetaan FDA:n myyntilupaa vuoden toisen neljänneksen aikana. Valmiste tulee markkinoille maailmanlaajuisesti kauppanimellä Stalevo. Euroopan myyntilupaa Stalevolle odotetaan kuluvan vuoden jälkipuoliskolla. Yhdysvalloissa tuotteen markkinoinnista huolehtii Orionin pitkäaikainen yhteistyökumppani Novartis. 
 
Jo edellä mainittu päätös deramsiklaani-lääkeaihion potilastutkimusohjelman lopettamisesta tehtiin siihenastisten kliinisten tutkimustulosten perusteella yhdessä lääkeyhtiö Pharmacia Corporationin kanssa, joka tultuaan Orionin yhteistyökumppaniksi hankkeeseen kesällä 2001 osallistui hankkeen kustannuksiin yhteensä 39 miljoonan euron osuudella.
 
Tukkukaupparyhmä
 
Oriolan ja KD:n markkina-asema jatkui hyvänä. Niiden yhteenlaskettu markkinaosuus lääkejakelusta oli Suomessa 61 % ja Ruotsissa 49 %. Oriolan tuloksentekokykyä ovat haitanneet vuoden alun kertaluonteiset kuluerät.
 
Geneerisen substituution kokonaisvaikutukset lääketukkukauppaan tarkentuvat myöhemmin, kun kokemuksia ja tilastoa on karttunut useammalta kuukaudelta. Ruotsissa geneerinen substituutio astui voimaan lokakuussa 2002 ja Suomessa huhtikuussa 2003.
 
Oriola
 
Laskutus 194,6 Me (156,2 Me), +24,6 %
Liikevaihto 108,1 Me (76,5 Me), +41,3 %
Liikevoitto 3,6 Me (5,2 Me), -30,5 %
Ulkomaantoiminnan liikevaihto 13,6 Me (13,0 Me), +4,7%
 
Jakelu- ja tukkukauppasektorin liikevaihto 79,6 Me (48,8 Me), +63,2 %
Laite- ja tarvikesektorin liikevaihto 28,5 Me (27,7 Me), +2,9 %
 
Oriolan laskutus ja liikevaihto kasvoivat lääkejakelun uusien päämiesten tuoman volyymin vaikutuksesta. Ulkomaantoiminnan liikevaihto kasvoi vain vähän. Muissa liiketoimintayksiköissä vuoden alkukuukaudet ovat olleet vaimeita markkinakehitystä myötäillen. Liikevoitto pieneni edellisvuodesta toimintaresursseihin tehtyjen panostusten sekä kertaluonteisten erien vuoksi. Lisäksi erityisesti hammasalalla laitekauppa väheni edellisvuotisesta.
 
Jakelu- ja tukkukauppasektorin markkinaosuudeksi Suomen lääkejakelussa muodostui 38 %. Liikevoitto pieneni edellisvuotisesta. Oriolan Suomen-toimintojen volyymilisäyksen vaatimaa hallittavuutta parantaa uusi vuokrakiinteistö Espoossa. Automaatioastetta ollaan lisäämässä kaikissa varastoissa, eniten Espoon keskusvarastolla. Kaikissa Baltian maissa oli tilanne epätyydyttävä. Reformi-Keskuksen kehitys oli vaimeata.
 
Laite- ja tarvikesektorin liikevaihto ja ulkomaantoiminta kasvoivat jonkin verran, mutta liikevoitto heikkeni hieman edellisvuotisesta. Liikevaihdon kasvu oli voimakkainta Sairaalavälineen tarvikekaupassa. Suomen Hammasvälineen ja Prolabin kehitys oli hidasta ja Medionin liikevaihto aleni hieman. Koko sektorin kehitys Baltian maissa oli myönteistä, kuten myös Hammasvälineen kehitys Ruotsissa ja Tanskassa.
 
KD
(sisältyy Orion-konserniin lukuihin 1.7.2002 lukien)
 
Laskutus 452,7 Me (411,0 Me), +10,2 %
Liikevaihto 307,5 Me (282,0 Me), +9,0 % 
Liikevoitto 2,5 Me (1,6 Me), +57,8 %
Lääkejakelun laskutus  417,8 Me (378,0 Me), +10,5 %
Terveydenhuollon logistiikkapalvelujen laskutus 34,3 Me (33,0 Me), +3,9 %
 
KD:n jatkuvien toimintojen laskutus kasvoi edelleen suotuisasti, joskin aiempaa hitaammin. Myös liikevaihto kasvoi lähes vastaavasti.  Liikevoitto parantui merkittävästi vertailukauteen verrattuna. Tähän vaikutti edelleen hyvä volyymin kehitys, onnistunut kustannushallinta sekä Suomen tytäryhtiön suotuisa kehitys.
 
KD:n lääkejakelun laskutus kasvoi Ruotsissa yli 10 %, kun markkinat kasvoivat noin 7 %, ja markkinaosuus Ruotsissa oli 49 % eli sama kuin edellisvuoden loppupuolella. Suomen tytäryhtiön laskutus kasvoi noin 12 % markkinoiden kasvaessa reilua 6 % tahtia, ja sen markkinaosuudeksi muodostui 23 %. 
 
KD:n uusien liiketoiminta-alueiden epätyydyttävä kannattavuus koheni hieman.
 
Noiro
 
Liikevaihto 36,4 Me (35,4 Me), +2,9 %
Ulkomaantoiminta 12,9 Me (12,9 Me), +0,4 %
Liikevoitto 2,5 Me (3,7 Me), -31,7 %
 
Noirossa liikevaihto ja ulkomaantoiminta olivat lähes samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Myös vienti Venäjälle jatkui edellisvuotisella tasolla ja se muodostui pääosin Lumene kosmetiikasta sekä Herbina  ja Cutrin tuotteista. Syitä liikevoiton tuntuvaan heikkenemiseen olivat lisääntyneet markkinointikulut sekä viime vuoden suurista tuotannollisista investoinneista johtuneet kasvaneet pääomakulut.
 
Kotimaan kasvavilla kosmetiikkamarkkinoilla Noiro vahvisti edelleen voimakkaasti markkinaosuuttaan sarjakosmetiikassa ja kampaamotuotteissa. Erityisen voimakkaasti kasvoivat kosmetiikkamerkit Lumene ja Nanoel sekä Wella kampaamotuotteet. Laitos- ja teollisuustuotteiden markkinat olivat vakaat ja Farmos vahvisti hyvin asemiaan.
 
Puolaan suuntautuvan viennin tehostamiseksi perustettu tytäryhtiö Noiro Polska aloitti toimintansa vuoden alussa.
 
Orion Diagnostica
 
Liikevaihto 9,4 Me (9,1 Me), +2,9 %
Ulkomaantoiminta 7,7 Me (7,4 Me), +4,7 %
Liikevoitto 1,3 Me (1,2 Me), +5,3 %
 
Orion Diagnostican liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta. Liikevoitto oli lähes edellisvuoden vertailujakson tasoinen. QuikRead-järjestelmän myynti jatkoi voimakasta kasvuaan erityisesti tulehduksen määrää verinäytteestä mittaavan QuikRead CRP -testin vetämänä. Sen myynnin kasvu jatkui erityisen vahvana Kiinassa. Uricult-virtsatieinfektiotestin myynti kääntyi selvään laskuun Yhdysvalloissa. Hygieniatestien myynnin positiivinen kehitys jatkui.
 
 
Näkymät koko vuodelle 2003
 
Orion Pharman liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2002 tasolla. Kotimaan geneerisen substituution arvioidaan aiheuttavan Orion Pharmalle kokonaisuudessaan noin 3-4 % laskun kotimaan ihmislääkkeiden myynnissä.  Omien alkuperälääkkeiden myynti kasvaa. Comtan-toimitusten odotetaan edelleen kasvavan, koska lääkkeen kokonaismarkkinat ovat kehittyneet myönteisesti. Liikevoitto heikkenee edellisvuotisesta.  Meneillään olevien tehostamis- ja sopeuttamistoimenpiteiden myönteiset vaikutukset alkavat näkyä Orion Pharman tuloksessa 2004.
 
Orion Pharman tavoitteena on kannattava kasvu. Siihen päästään erikoistumalla valittuihin terapia-alueisiin ja pitämällä markkinoilla tuotevalikoimaa, joka tukee kokonaisuutta ja taloudellista suorituskykyä.
 
Tukkukaupparyhmän molempien yhtiöiden, Oriolan ja KD:n liiketoiminnan volyymin odotetaan edelleen kasvavan ja tuloksen parantuvan vuodesta 2002.
 
Orion Diagnostican ja Noiron liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liikevoiton säilyvän hyvänä.
 
Orion-konsernin liikevaihto on KD:n vaikutuksesta merkittävästi suurempi kuin vuonna 2002. Liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuoden tasosta.
 
Panostus tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan jää alle 100 Me:n ja vähenee selvästi edellisvuodesta. Käyttöomaisuusinvestointien suunnitellaan laskevan selvästi ja olevan 65 Me, ilman mahdollisia yritys- ja tuoteostoja.
 
 
Orion-yhtymä Oyj
 
 
Jukka Viinanen             Jari Karlson
Toimitusjohtaja             Talous- ja hallintojohtaja
 
 
Yhteyshenkilöt:
Pääjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 429 3710                
Talousjohtaja Jari Karlson, puh. 010 429 2883
 
 
Tiedotustilaisuus tästä osavuosikatsauksesta tänään 13.5.2003 klo 10.30 
Orion-yhtymä Oyj:n auditoriossa Espoossa osoitteessa Orionintie 1A
.
Tilaisuus on suomenkielinen.
 
Capital Markets Day torstaina 5.6.2003 Orionilla Espoossa
- Tiedotustilaisuus institutionaalisille sijoittajille ja analyytikoille. Tilaisuus on englanninkielinen 
 
 
Orion-konsernin myöhemmät osavuosikatsaukset vuonna 2003
 
Osavuosikatsaus 1-6/2003, keskiviikkona 6.8.2003 klo 8.30
Osavuosikatsaus 1-9/2003, keskiviikkona 5.11.2003 klo 8.30
 
Katsaukset ja niiden tukimateriaali ovat julkaisuhetkestä lukien saatavilla kotisivulla www.orion.fi
 
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa myös alla olevasta linkistä.