Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2003

- Orion-konsernin liikevaihto oli  1 168,8 Me (477,7 Me kaudella 1-6/2002). Liikevaihdon kasvusta 613 Me johtuu kesällä 2002 ostetun lääketukkukauppa KD:n myötä tulleesta myynnin kasvusta.
- Toisen kvartaalin tulos muodostui merkittävästi ensimmäistä kvartaalia paremmaksi. Liikevoitto puolivuotiskaudelta oli 52,2 Me (50,0 Me), josta Orion Pharman osuus oli 35,7 Me. Siihen sisältyy Novartikselta kesäkuussa saatu 21,1 Me:n etappimaksu Parkinsonin tautiin tarkoitetun Stalevon myyntiluvan saamisesta Yhdysvalloissa.
- Osakekohtainen tulos oli 0,53 e (0,52 e).
- Lääkevaihdon vaikutukset Orion Pharman lääkemyyntiin ja konsernin tukkukauppaan olivat ennakoidun mukaiset.
- Meneillään olevista liiketoiminnan tehostamistoimista olennainen osa on ollut henkilöstömäärän vähentäminen yli 400 hengellä Orion Pharmassa.
- Konsernin koko vuoden tulos muodostuu merkittävästi edellisvuotista heikommaksi.
 
 
Tapahtumat kaudella 4-6/2003 ja sen jälkeen
 
Osana Orion Pharmassa keväällä käynnistyneitä tuloskunnon kohentamistoimia vietiin päätökseen yt-neuvottelut, jotka johtivat yhteensä noin 300 hengen vähentämiseen Suomessa. Orion Pharman ulkomaisista yksiköistä vähennetään yhteensä noin 100 henkeä vuoden loppuun mennessä. Tanskan Kvistgårdissa sijaitseva hormonivalmistetehdas lakkautetaan ja hormonituotteiden valmistus keskitetään Turun tehtaalle. Orion-konsernin henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 6 064 (5 607), josta Orion Pharman palveluksessa oli
3 090 (3 173) henkeä.
 
Parkinson-lääke Stalevo sai kesäkuussa myyntiluvan Yhdysvalloissa. Levodopaa, karbidopaa ja Orionin omaa alkuperälääkettä, entakaponia, sisältävä Stalevo on ensimmäinen uusi Parkinson-lääke yli kolmeen vuoteen. Eurooppaa koskeva myyntilupahakemuskin on edennyt myönteisesti EU:n lääkeviranomaisen käsittelyssä. EMEA:n (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products) tieteellinen komitea CPMP (Committee for Proprietary Medicinal Products) ilmoitti myönteisestä kannastaan kesäkuun lopulla ja suositteli myyntiluvan myöntämistä.
 
Saksan lääkeviranomainen BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) on ottanut sydämen vajaatoimintalääke levosimendaanin (Simdax) myyntilupahakemuksen uudelleen käsittelyyn myönteisten, kesäkuussa julkistettujen tutkimustulosten perusteella. BfArM:n kantaa odotetaan vuoden viimeisellä neljänneksellä. 
 
KD Tukku Oy:n osakekanta siirtyi Oriola Oy:lle heinäkuussa tehdyllä kaupalla. Niiden yhteenlaskettu markkinaosuus Suomen lääkejakelusta vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 60,2 %.
 
Kronans Droghandel AB:n toimitusjohtaja Ralph Nilsson siirtyi eläkkeelle. Hänen seuraajanaan aloitti 1.7.2003 yrityksen varatoimitusjohtaja Marianne Dicander Alexandersson.
 
 
Orion-yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Viinanen:
 
- Vuoden alkupuolisko on ollut erityisesti Orion Pharmassa paljolti raskaiden, mutta tuloksentekokyvyn kannalta välttämättömien päätösten aikaa. Kustannusrakenne on muutettava vastaamaan muuttuneita toimintaolosuhteita. Monelle tutkimusportfolioomme sisältyneelle molekyylille on löydettävä tulevaisuus konsernin ulkopuolella.
 
- Henkilöstövähennykset ovat oleellinen mutta eivät ainoa kustannusten säästökohde. Niiden perustana on merkittävä toimintatapojen muutos ja toimintojen karsiminen ja tiivistäminen, jotta heikentynyt kannattavuuskehitys saadaan korjatuksi tavoitteen mukaiselle tasolle.
 
- Markkinoilla olevasta tuotevalikoimasta karsitaan pois useita lääkevalmisteita, ja jäljelle jäävien tuotteiden tuottopotentiaali pyritään hyödyntämään koko toiminta-alueellamme mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti.
 
- Positiivisia tapahtumia olivat Stalevon myyntiluvan saaminen USA:ssa ja sen vakaa eteneminen EU:n lääkeviranomaisen käsittelyssä sekä Simdaxin tähänastiset, varsin myönteiset tutkimustulokset. KD paransi jälleen tulostaan, ja KD Tukun toiminnan yhdistäminen Oriolaan on edennyt sujuvasti.
 
 
Liikevaihto ja tulos
 
Konsernin liikevaihto kasvoi koko tarkastelukaudella 144,7% ja oli 1 168,8 (477,7) milj. euroa. Kasvusta 613 Me on vuosi sitten konserniin ostetun lääketukkukauppa Kronans Droghandelin vaikutusta. Valuuttakurssien muutosten vaikutus laski konsernin liikevaihtoa 8,1 Me, josta Orion Pharman osuus oli 6,9 Me.
 
Liikevoitto 52,2 (50,0) Me oli 4,4 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Toisen neljänneksen liikevoitto parani vuoden ensimmäisestä neljänneksestä merkittävästi. Tähän vaikutti etenkin Orion Pharman tulosparannus toisella neljänneksellä, jolle ajoittui 21,1 Me:n etappimaksu Novartikselta.   
 
 
Tase ja rahoitus
 
Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat hyvät. Varsinaisen rahoitustoiminnan nettokulut olivat 0,2 Me. Nettokorkokulut olivat 0,5 Me ja valuuttakursseista muodostui nettovoittoa 0,3 Me. (Kaudella 1-6/2002 rahoituksen nettotuotot olivat 2,6 Me).
 
Vuonna 2002 KD:n oman pääoman valuuttamääräisen arvon suojaamiseksi otetusta 276,2 miljoonan Ruotsin kruunun lainasta maksettiin kesäkuussa puolet pois. Suojaus hoidetaan valuuttatermiinillä.
 
Investointeihin käytettiin kaudella 23,0 Me (56,3 Me).
 
Osakkeet ja optiot
 
Orion-yhtymä Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla on vuoden 2003 kuluessa muunnettu yhteensä 100 300 A-osaketta B-osakkeiksi. Heinä- ja elokuussa kaupparekisteriin merkittyjen muuntojen jälkeen  A-osakkeita on 30 486 129 kpl ja B-osakkeita 37 032 292 kpl.
 
Hallituksen valtuutusta ostaa omia osakkeita ei ole käytetty katsauskaudella. Yhtiön hallussa on tällä hetkellä yhteensä 208 932 kpl A-osakkeita ja 685 000 kpl B-osakkeita, joiden nimellisarvo on yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden osuus osakepääomasta on 1,32 % ja äänimäärästä 0,75 %.
 
Orion-konsernin koko henkilöstölle suunnattuun vuoden 1998 optio-ohjelmaan liittyneet B-optiot vapautuivat 2.5.2003. Ne yhdistettiin arvo-osuusjärjestelmässä A-optioihin. A/B-optiot noteerataan Helsingin pörssissä.
 
Yhtiön optio-ohjelmilla ei ollut laimentavaa vaikutusta kauden 1-6/2003 osakekohtaiseen tulokseen.   
 
 
Tulosyksikkökatsaukset
 
Orion Pharma
 
Liikevaihto 254,1 Me (238,0 Me), +6,8 %
Ulkomaantoiminnan liikevaihto 166,0 Me (144,5 Me), +14,9 %
Liikevoitto 35,7 Me (34,6 Me), +3,1 %
Liikevoittoprosentti 14,0 % (14,5 %)
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 85,9 Me (84,4 Me), +1,8 %
Tutkimus- ja tuotekehityspanostus 48,6 Me (51,6 Me), -5,8 %
 
Toiminnan tehostamistoimenpiteet alkoivat jo toteutua
 
Orion Pharman vuoden 2003 toisen neljänneksen liikevaihto oli 140,3 Me (119,2 Me). Tähän sisältyy Stalevon myyntilupaan liittynyt, Novartikselta saatu 21,1 Me etappimaksu, jonka vaikutuksesta myös liikevoitto parani merkittävästi ensimmäisen neljänneksen tasosta. Lähinnä US-dollarin kurssimuutokset heikensivät liikevaihtoa 6,9 Me.
 
Orion Pharmassa on meneillään keväällä aloitettu koko toiminnan kattava tavoiteohjelma tuloksentekokyvyn parantamiseksi. Päätetyt henkilöstövähennykset sekä tutkimuskulujen ja tuotevalikoiman voimakas karsiminen ovat merkittäviä tavoiteohjelmaan sisältyviä toimenpiteitä. Tuloskuurin vaikutukset alkavat näkyä vuonna 2004, jolloin pelkästään tutkimustoiminnan menoja vähennetään noin 30 milj. eurolla.  
 
Omat alkuperävalmisteet muodostivat 34 % vuoden ensimmäisen puoliskon liikevaihdosta. Parkinson-lääke Comtanin toimitukset Novartikselle olivat huhti-kesäkuussa edellisvuoden tasolla. Kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto jäi kuitenkin heikon ensimmäisen neljänneksen vuoksi alle edellisvuoden ollen 19 Me (26 Me). Comtan-toimitusten odotetaan edelleen kasvavan, koska lääkkeen kokonaismarkkinat ovat kehittyneet myönteisesti. Yhdysvalloissa syyskuussa markkinoille tulossa olevaa uutta Stalevoa alettiin toimittaa Novartikselle.
 
Orion Pharman osuus Suomen lääkemarkkinoista oli ensimmäisellä puolivuotiskaudella 11 prosenttia. Orion Pharman kotimaan ihmislääkkeiden myynti laski vuoden 2002 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna 4,3 prosenttia. Se johtuu huhtikuun alussa voimaan astuneen lääkelain muutoksen aiheuttamasta hintakilpailusta.
 
Orion Pharman johdon vastuualueet on myös määritelty uudelleen elokuun alussa voimaan astuneessa organisaatiossa. Toimitusjohtaja Risto Miettusen varamieheksi ja varatoimitusjohtajaksi on nimitetty Timo Lappalainen.
 
Orion Pharman kesäkuussa täsmennetty strategia perustuu ydinterapia-alueiden ja omien alkuperälääkkeiden kehitykseen. Lisäksi tavoitteena on laajentaa geneeristen erityistuotteiden markkina-alue Skandinaviaan ja Itä-Eurooppaan nykyistä tuotevalikoimaa hyödyntäen ja kehittäen. Myös eläinlääkkeiden ja lääkeraaka-aineiden myyntiä pyritään kasvattamaan. Ydinterapia-alueillaan Orion Pharma keskittyy entakaponin ja suonensisäisen levosimendaanin, eläinrauhoitteiden ja hormonihoitojen jatkokehitykseen. New Ventures -projekti tiettyjen, näiden alueiden ulkopuolella olevien lääkeaihioiden kehittämiseksi yhteistyössä ulkoisten rahoittajien kanssa päätettiin lopettaa. Orion Pharma selvittää mahdollisuuksia myydä näiden lääkeaihioiden lisenssejä yhtiön ulkopuolelle.
 
 
Stalevolle USA:n myyntilupa

USA:n lääkeviranomainen FDA myönsi kesäkuussa myyntiluvan Orion Pharman uudelle Parkinson-lääkkeelle, Stalevolle. Lääke sisältää kolmea vaikuttavaa ainetta: levodopaa, karbidopaa sekä Orionin omaa alkuperälääkettä entakaponia. Se on tarkoitettu potilaille, joilla ilmenee peruslääke levodopan annosvasteen loppumisesta johtuvia oireita. Yhdysvalloissa Stalevoa markkinoi yksinoikeudella Novartis. EU:n lääkeviranomaisen, EMEA:n käsiteltävänä oleva Eurooppaa koskeva myyntilupahakemus sai viranomaiselta myönteisen lausunnon kesäkuun lopulla. Myyntilupapäätöstä odotetaan EU:n komissiolta vuoden 2003 toisella puoliskolla.
 
Orion Pharman merkittävin yksittäinen tutkimuskohde on levosimendaani (Simdax), jonka laajat kliiniset tutkimukset myyntiluvan saamiseksi USA:n, Britannian, Saksan ja Ranskan markkinoille etenevät suunnitelmien  mukaisesti. Saksassa levosimendaani otettiin jo uudelleen myyntilupakäsittelyyn Orion Pharman kesäkuussa julkaisemien uusien tutkimustuloksien täydentämin tiedoin. Saksan lääkeviranomaisen kantaa odotetaan vuoden viimeisellä neljänneksellä.
 
 
Tukkukaupparyhmä
 
Oriolan ja KD:n yhteenlaskettu markkinaosuus lääkejakelusta oli Suomessa hieman yli 60 % ja Ruotsissa 49 %. Lääkevaihdon (geneerinen substituutio) kokonaisvaikutukset lääketukkukauppaan ovat alkaneet näkyä kustannuspaineina sekä Ruotsissa että Suomessa.
 
 
Oriola
 
Laskutus 397,3 Me (324,2 Me), +22,5 %
Liikevaihto 221,2 Me (162,0 Me), +36,5 %
Liikevoitto 8,5 Me (8,6 Me), -0,8 %
Ulkomaantoiminnan liikevaihto 27,4 Me (25,2 Me), +8,8%
 
Jakelu- ja tukkukauppasektorin liikevaihto 163,2 Me (104,9 Me), +55,5 %
Laite- ja tarvikesektorin liikevaihto 58,2 Me (57,1 Me), +1,8 %
 
Oriolan laskutus ja liikevaihto kasvoivat lääkejakelun uusien päämiesten tuoman volyymin vaikutuksesta. Muissa liiketoimintayksiköissä alkuvuoden kehitys on myötäillyt vaimeata markkinakehitystä. Liikevoittoa supistavat toimintaresursseihin tehdyt panostukset ja kertaluonteiset erät, mutta se parani toisella neljänneksellä merkittävästi ja oli koko puolivuotiskaudelta jo lähes edellisvuotisen tasolla.
 
Oriolan markkinaosuus Suomen lääkejakelussa oli 38 %. Jakelu- ja tukkukauppasektorin liikevoitto pieneni hieman edellisvuotisesta. Espoon keskusvaraston ratakeräilyn uusi ohjausjärjestelmä sekä keräilyratojen ja
 -automaattien laajennukset on otettu käyttöön. Suomen toimintojen volyymilisäyksen vaatima uusi vuokrakiinteistö Espoossa on yhä tehokkaammassa käytössä. Latvian ja Liettuan lääkejakelussa tilanne jatkui epätyydyttävänä. Virossa tilanne on parempi.
 
Heinäkuun alussa Oriola Oy osti KD Tukku Oy:n osakekannan.
 
Laite- ja tarvikesektorin liikevaihto ja ulkomaantoiminta kasvoivat jonkin verran, mutta liikevoitto heikkeni hieman edellisvuotisesta, osin sairaalakaupan Ruotsin käynnistyksen johdosta. Baltiassa kehitys jatkui myönteisenä.
 
 
KD
(sisältyy Orion-konsernin lukuihin 1.7.2002 lukien)
 
Laskutus 914,2 Me (854,0 Me), +7,0 %
Liikevaihto 612,8 Me (582,1 Me), +5,3 % 
Liikevoitto 5,2 Me (3,5 Me), +48,8 %
Lääkejakelun laskutus  844,6 Me (787,4 Me), +7,3 %
Terveydenhuollon logistiikkapalvelujen laskutus 69,6 Me (66,6 Me), +4,5 %
 
KD:n laskutus kasvoi edelleen. Myös liikevaihto kasvoi lähes vastaavasti. Hyvän volyymikehityksen, onnistuneen kustannushallinnan sekä Suomen tytäryhtiön suotuisan kehityksen ansiosta liikevoitto parantui vertailukaudesta merkittävästi. Toisaalta lääkevaihdon aiheuttama kustannuspaine on selvästi kasvanut Ruotsissa.
 
KD:n lääkejakelun laskutus kasvoi Ruotsissa noin 7 %, kun markkinat kasvoivat 4,4 %. KD:n markkinaosuus oli Ruotsissa edelleen 49 %, johon se nousi viime vuoden loppupuolella.  Suomen tytäryhtiön laskutus kasvoi noin 9 % markkinoiden kasvaessa 5,5 %, ja sen markkinaosuus oli 22,4 %.
 
Terveydenhuollon logistiikkapalvelujen liiketoiminta-alueiden kannattavuus koheni mutta on edelleen epätyydyttävä.
 
 
Noiro
 
Liikevaihto 70,5 Me (67,8 Me), +3,9 %
Ulkomaantoiminta 24,6 Me (23,6 Me), +4,5 %
Liikevoitto 3,8 Me (5,4 Me),  -30,4 %
 
Noiron liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia. Myynti päävientikohteeseen Venäjälle väheni 8 % edellisvuotisesta. Vienti muihin maihin kehittyi pääosin suunnitellusti. Tärkeimpiä vientimerkkejä ovat Lumene, Herbina ja Cutrin.
 
Viennin vaimentunut kasvu, lisääntyneet markkinoinnin rakennekulut, uuden tehtaan käynnistyskulut sekä lisääntyneet poistot heikensivät liikevoittoa.
 
Suomen kasvavilla kosmetiikkamarkkinoilla Noiro vahvisti edelleen markkinaosuuttaan sarjakosmetiikassa ja kampaamotuotteissa. Erityisen voimakkaasti kasvoivat kosmetiikkamerkit Lumene ja Nanoel sekä Wella kampaamotuotteet. Laitos- ja teollisuustuotteiden markkinat olivat vakaat ja Farmos vahvisti hyvin asemiaan.
 
 
Orion Diagnostica
 
Liikevaihto 18,4 Me (18,0 Me), +2,2 %
Ulkomaantoiminta 15,2 Me (14,7 Me), +3,5 %
Liikevoitto 2,5 Me (2,1 Me), +21,9 %
 
Orion Diagnostican liikevaihto ensimmäiseltä vuosipuoliskolta ylitti edellisvuotisen tason. Liikevoitto parani, vaikka kaudella tehtiin merkittäviä panostuksia mm. toiminnanohjausjärjestelmään, joka otettiin käyttöön huhtikuun alussa.
 
QuikRead-järjestelmän myynti jatkoi vahvaa kasvuaan. Myös hygieniatestien myynnin kehitys jatkui positiivisena. Uricult-virtsatieinfektiotestin myynti sen sijaan laski lähinnä USA:ssa ja Ranskassa.
 
 
Näkymät koko vuodelle 2003
 
Orion Pharman liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2002 tasolla. Omien alkuperälääkkeiden myynti kasvaa. Stalevon markkinointi käynnistyy USA:ssa syyskuussa. Lääkevaihdon arvioidaan aiheuttavan Orion Pharmalle kokonaisuudessaan noin 4-5 % laskun kotimaan ihmislääkkeiden myynnissä. Meneillään olevat tehostamis- ja sopeuttamistoimen­piteet nostavat kustannuksia loppuvuodesta. Näin ollen liikevoitto heikkenee merkittävästi edellisvuotisesta.  Tehostamistoimien myönteiset vaikutukset alkavat näkyä Orion Pharman tuloksessa 2004.

Tukkukaupparyhmän molempien yhtiöiden, Oriolan ja KD:n liiketoiminnan volyymin odotetaan edelleen kasvavan ja liiketuloksen parantuvan vuodesta 2002.
 
Orion Diagnostican liikevaihdon odotetaan kasvavan alkuvuoden tahtiin ja liikevoiton säilyvän hyvänä.
 
Noiron liikevaihdon kasvun odotetaan voimistuvan vuoden jälkipuoliskolla ja koko vuoden tuloksen arvioidaan paranevan hieman viimevuotisesta. 
 
Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan käytetään vajaat 100 Me, mikä on selvästi vähemmän kuin edellisvuonna.
 
Käyttöomaisuusinvestointien suunnitellaan laskevan selvästi ja olevan noin 55 Me.
 
Orion-konsernin liikevaihto on KD:n vaikutuksesta merkittävästi suurempi kuin vuonna 2002. Kotimaan ihmislääkkeiden myynnin lasku, meneillään olevat tehostamis- ja sopeuttamistoimet ja niiden aiheuttamat kustannukset sekä US-dollarin heikentynyt vaihtokurssi euroon nähden laskevat Orion Pharman liikevoittoa merkittävästi. Koska Orion Pharmalla on suhteellisesti suuri vaikutus konsernin tulonmuodostuksessa ja koska muiden tulosyksiköiden tulokset kehittyvät vain lievästi positiivisesti, konsernin koko vuoden liikevoitto laskee edellisvuotisesta merkittävästi.
 
 
Orion-yhtymä Oyj
 
 
Jukka Viinanen              Jari Karlson
Toimitusjohtaja              Talous- ja hallintojohtaja
 
 
 
Yhteyshenkilöt:
Pääjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 429 3710                
Talousjohtaja Jari Karlson, puh. 010 429 2883
 
 
 
Tiedotusvälineille ja analyytikoille pidetään tästä osavuosikatsauksesta tiedotustilaisuus tänään 6.8.2003 klo 10.30  VR:n auditoriossa Helsingissä Helsingin rautatieasemarakennuksen itäsiivessä.
Tilaisuus on suomenkielinen.
 
 
Orionin osavuosikatsaus 1-9/2003 julkaistaan keskiviikkona 5.11.2003 klo 8.30 ja siitä järjestetään tiedotustilaisuus klo 10.30 VR:n auditoriossa Helsingissä.
 
 
Orion-konsernin taloudelliset katsaukset ja niiden tukimateriaali ovat julkaisuhetkestä lukien saatavilla kotisivulla www.orion.fi
 
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.