Siirry pääsisältöön

Tiedote Orion-konsernin tilinpäätöksestä vuodelta 2001

Orion-konsernin liikevaihto vuonna 2001 kasvoi 2,5 % ja oli 970,8 Me (947,5 Me vuonna 2000). Liikevoitto oli 116,4 Me (114,5 Me), kasvu 1,6 % (-7,7%). Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 123,6 Me (125,4 Me) ja se pieneni 1,5 %. Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 958,0 Me ja se kasvoi 3,5 %. Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 115,9 Me (112,6 Me) ja se kasvoi 2,9 %. Kaikkien neljän tulosyksikön ja konsernin kannattavuus oli edelleen hyvin tyydyttävällä tasolla. Konsernin ydinliiketoiminnan, Orion Pharman liikevaihto kasvoi 7,7 % ja sen liikevoitto pieneni 5,7 %. Osakekohtainen tulos oli 1,25 euroa. Osinkoa ehdotetaan maksettavaksi 1,10 e osaketta kohti.


Orion-yhtymä Oyj:n hallitus on eilen pitämässään kokouksessa allekirjoittanut yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2001. Osa tästä tilinpäätöstiedotteesta muodostuu hallituksen toimintakertomuksesta. Tilinpäätöstiedotteen tietoja ei ole tilintarkastettu. Tiedotteessa esitetyt muutos-prosentit on laskettu julkistettuja lukuja tarkemmista luvuista. Suluissa esitetyt luvut viittaavat vertailuvuoden 2000 lukuihin.

Orion-konsernin vuosikertomus vuodelta 2001 julkaistaan 22.3.2002 ja se postitetaan osakkaille viikolla 13.
Varsinainen yhtiökokous pidetään Espoossa maanantaina 15.4.2002.

Konserni
Liiketoiminnan volyymi jatkoi kasvuaan.
Voitto edellisvuoden tasolla

Konsernin kasvustrategian kannalta keskeisen Orion Pharman osuus liikevaihdosta oli 50 % ja liikevoitosta
71 %. Kaupintakaupan kasvu pienensi Oriolan liikevaihtoa ja aiheutti pääosin koko konsernin liikevaihdon kasvun jäämisen 2,5 prosenttiin. Konsernin liikevoitto muodostui edellisvuotisen tasoiseksi ja kaikkien neljän tulosyksikön kannattavuus oli hyvin tyydyttävä.
Orion Pharma
Saadut sopimussuoritukset paransivat tulosta

Liikevaihto oli 487,0 Me (452,2 Me), + 7,7 %(+3,3 %).
Ulkomaantoiminnan liikevaihto 293,3 Me (261,4 Me), +12,2 % (+16,9 %).
Liikevoitto 82,4 Me (87,4 Me), - 5,7 % (-3,6 %).


Orion Pharman liikevaihdon kasvuun ja liikevoittoon vaikuttivat merkittävässä määrin vuoden aikana markkinointipartnereilta saadut sopimussuoritukset, joiden määrä oli tavallista suurempi, yhteensä yli 50 Me. Tuotemyynnin liikevaihto oli lähes edellisvuotisen tasolla. Omaan tutkimukseen perustuvien lääkevalmisteiden liikevaihto kasvoi 7,3 % ja niiden osuus liikevaihdosta oli 27 %. Näiden tuotteiden myyntituotot esitetään taulukko-osassa.

Liikevoitto pieneni edellisvuodesta, sillä tutkimusmenojen kasvu kiihtyi vuoden lopulla. Myös alkuvuoden suuret panostukset uusiin tuotelanseerauksiin rasittivat tulosta.

Orion Pharmassa oli varauduttu ja valmistauduttu tuomaan markkinoille uusi sydämen vajaatoimintalääke, oma alkuperälääke Simdax (vaikuttava aine levosimendaani) vuoden 2001 aikana yhdessä markkinointipartnerin kanssa Euroopan laajuisesti. Keväällä ilmeni kuitenkin, että Orionin omaan markkinointialueeseen sisältyvät suuret EU-maat Saksa, Ranska ja Iso-Britannia sekä eräät pienemmät maat eivät olisi myöntäneet tuotteelle myyntilupaa, joten myyntilupahakemus vedettiin niistä pois. Tuote sai kuitenkin myyntiluvan yhdeksässä maassa, joista Suomi, Norja ja Islanti kuten myös tuotteen jo edellisvuonna hyväksynyt Ruotsi kuuluvat Orionin oman markkinoinnin piiriin. Simdax tuotiin markkinoille jo osassa myyntiluvan myöntäneistä maista, mutta myyntituotot jäivät vielä vähäisiksi. Vuoden toisen ja kolmannen neljänneksen aikana toiminta ja markkinoinnin kulurakenne sopeutettiin muuttuneeseen tilanteeseen.

Lääketutkimukseen ja -kehitykseen käytettiin yhteensä 78,1 Me, mikä oli 16 % Orion Pharman liikevaihdosta. Vaikka panostus oli Orion Pharman kaikkien aikojen suurin, se jäi alle alunperin suunnitellun tason Simdaxilla tehtävien lisätutkimusten aloituksen lykkäännyttyä vuoden lopulle. Suurimpia yksittäisiä tutkimushankkeita olivat ahdistuneisuuslääke deramsiklaanin mittavat kliiniset potilastutkimukset Euroopassa ja valmistautuminen niiden aloittamiseen Yhdysvalloissa sekä Parkinsonin taudin hoitoon tulossa oleva kolmen lääkeaineen yhdistelmävalmiste. Lääketutkimushankkeista enemmän hallituksen toimintakertomuksessa.

Lääkeyhtiö Pharmacian kanssa solmittiin elokuussa deramsiklaania koskeva, Euroopan ulkopuoliset maat kattava markkinointi- ja kehityssopimus, joka on Orion Pharman tähänastisista kumppanuussopimuksista potentiaaliltaan merkittävin.


Comtess suurin yksittäinen tuote

Kolme vuotta Euroopan markkinoilla ja kaksi vuotta Yhdysvaltojen markkinoilla ollut Parkinson-lääke Comtess/Comtan (vaikuttava aine entakaponi) oli 56,4 milj. euron liikevaihdollaan Orion Pharman suurin yksittäinen tuote. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 7,5 %. Yli puolet tuotteen liikevaihdosta muodostui toimituksista markkinointipartneri Novartikselle, joka markkinoi tuotetta Comtan-nimisenä Orionin oman myyntialueen ulkopuolella. Markkinointipartneri Novartiksen raportoima Comtan-myynti tukkukaupoille oli katsauskaudella yhteensä 165,8 milj. Sveitsin frangia eli noin 109,8 milj. euroa ja se kasvoi 67 % edellisvuodesta. Yhdysvalloissa Comtanin myynti tukkukaupoille kasvoi 95 % ja Novartiksen muilla myyntialueilla 31 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Comtanille avautui edelleen uusia markkinoita ja entakaponia sisältävä tuote onkin markkinoilla jo yli 40 maassa. Entakaponivalmisteiden tukkuhintapohjainen myynti valituilla markkina-alueilla vuonna 2001 on esitetty taulukko-osassa.

Oman tytäryhtiöverkon osuus Orion Pharman ulkomaantoiminnan liikevaihdosta oli 92,6 Me eli lähes kolmannes. Tytäryhtiöiden liikevaihdon kehitys ilmenee taulukko-osasta. Useimmissa tytäryhtiöissä tärkein tuote oli oma Parkinson-lääke Comtess.

Kaikkien tytäryhtiöiden liikevaihdon kehityksessä näkyy markkinointi- ja myyntistrategian fokusoiminen ydinterapia-alueiden tuotteisiin, joiden liikevaihto kasvoi suunnitellusti, kun taas muiden, osin geneeristen, tuotteiden liikevaihto laski. Orion Pharma S.A. Ranskassa kasvatti liikevaihtoaan erityisesti alkuvuonna hyvällä Easyhaler-myynnillä, mutta loppuvuonna kasvu hiipui. Saksan tytäryhtiön liikevaihdon kasvua vaimensi edellisvuonna Galen Pharmalle lisensioitu tuotteisto. Isossa Britanniassa liikevaihtoa pienensi Fermionin tuotteiden poistuminen liikevaihdosta.

Kotimaan lääkemyynnin liikevaihto kääntyi kasvuun kahden aiemman laskusuuntaisen vuoden jälkeen. Itsehoidon tuotteiden liikevaihto oli 58,5 Me ja se kasvoi 7,5 %. Reseptilääkkeiden liikevaihto oli 116,8 Me ja se pieneni 1,2 %.

Oman markkinointiorganisaation ponnistuksia kohdistetaan yhä selkeämmin omien ydinterapia-alueiden tuotteisiin ja niiden kohdesairauksien hoitoon erikoistuneisiin lääkäreihin. Yleislääkärisegmenttiin kuuluvien tuotteitten markkinoinnissa pyritään kumppanuussopimuksiin muiden lääkeyhtiöiden kanssa.

Orion Pharmassa on meneillään mittava toimintatapojen ja liiketoimintoja tukevien tietojärjestelmien uudistamisprojekti. Hankkeen tavoitteena on muodostaa liiketoimintojen hallintaa parantava yhtenäinen järjestelmäkokonaisuus, jolla toimitusketjun ja taloushallinnon tietovirrat pystytään hoitamaan keskitetysti.
Oriola
Lääkejakelun ja muunkin tuotteiston volyymi kasvoi.
Tulos parani

Jatkuvat liiketoiminnot:
Laskutus 622,8 Me (574,0 Me), +8,5% (+0,1%).
Liikevaihto 329,3 Me ( 343,9 Me), - 4,2%(+2,3%).
Liikevoitto 20,3 Me (19,7 Me), +3,2% (19,5%).

Lääkkeiden jakeluun ja terveydenhuollon tuotteiden markkinointiin keskittyvä Oriola kasvoi hyvin ja sen toiminta jatkui vankalla taloudellisella pohjalla. Toimitukset apteekeille ja sairaaloille kyettiin hoitamaan ongelmattomasti koko vuoden. Oriolan selkärankana on sen kaikki tavara- ja tietovirrat hallitusti hoitava nopearytminen ja toimintavarma logistiikkajärjestelmä.

Laskutus kuvaa Oriolan kasvanutta volyymia paremmin kuin liikevaihto, joka pieneni edellisvuodesta eräiden lääkejakelu-sopimusten muututtua kaupintakauppapohjaisiksi. Kaupintakauppaan perustuvasta jakelusta Oriolan liikevaihtoon kirjautuu vain päämiehen maksama jakelupalkkio.

Lääkejakelun ja tukkukaupan osuus Oriolan liikevaihdosta oli noin 65 %, loput 35 % muodostui Oriolan markkinoimista terveydenhuollon laitteista ja välineistä. Liikevaihdosta 86 % tuli Suomesta ja 14 % Baltian maista ja Ruotsista. Liiketoiminta Baltian maissa sekä Ruotsissa kasvoi hyvin, joskin kannattavuus oli edelleen epätyydyttävä.

Oriolan osuus Suomen lääketukkumarkkinoista oli 32 %. Suurimmat lääkejakelun päämiehet olivat Orion Pharma, Novo Nordisk, Janssen-Cilag, Organon ja Boehringer Ingelheim. Vuoden 2002 alussa Oriolan jakelussa aloittivat saksalainen Merck KGaA ja japanilainen Fujisawa. Warner Lambertin jakelu sen sijaan päättyi vuoden 2001 lopussa yritysfuusion seurauksena. Helmikuun 2002 alussa alkoi Oriolan ja ranskalaisen lääkeyhtiö Aventiksen kanssa Venäjän-vientiä koskeva yhteistyö. Oriola välivarastoi Suomessa Aventiksen Venäjän-viennin tuotteet ja hoitaa niiden toimitukset edelleen Venäjälle. Aventis on suurin lääkkeiden maahantuoja Venäjällä.

Laite- ja tarvikeliiketoiminnan liikevaihto kasvoi erityisen hyvin Medion-yksikössä, mutta muutkin yksiköt eli Sairaalaväline, Hammasväline ja Prolab kehittyivät myönteisesti ja vahvistivat aloillaan Oriolan asemaa markkinoilla entisestään.


Orion Diagnostica
Uusilla testeillä iskukykyä

Liikevaihto 33,5 Me (32,2 Me), + 4,1%(+8,3%).
Ulkomaantoiminta 27,4 Me (26,4 Me), +3,9%(+13,1%).
Liikevoitto 4,9 Me (5,4 Me), -11,0% (+44,2%).

Tulehdusten diagnosointiin tarkoitetun, C-reaktiivisen proteiinin (CRP) määrää verinäytteestä mittaavan QuikRead -testin myynti kasvoi jälleen uuteen ennätykseen. Myynniltään toiseksi suurimalla tuotteella, Uricult-testillä oli edelleen vankka asema maailman johtavana virtsaviljelyn kastolevytestinä, joskin se menetti hieman markkinaosuuttaan Yhdysvalloissa. Liikevoitto heikkeni edellisvuodesta mutta oli tasoltaan varsin hyvä.

Orion Diagnostican taudinmääritystuotteista valtaosa on tarkoitettu ns. lähitestaukseen (Point-of-Care), joka jouduttaa diagnoosin tekoa ja hoidon aloittamista ja helpottaa myös hoidon seurantaa. Myös erilaisten hygieniatestien osuus tuotannosta on merkittävä. Liikevaihdosta 90 % muodostui omista tuotteista ja viennin osuus liikevaihdosta oli 82 %. Keksinnöllisesti korkealaatuisten ja toimintaperiaatteiltaan ainutlaatuisten testien takana on Orion Diagnostican vankka analyyttiosaaminen.


Noiro
Lumene luo kasvua

Liikevaihto 125,3 Me (114,4 Me), +9,6%(+12,8%).
Ulkomaantoiminta 43,9 Me (37,3 Me), +17,5%(+35,5%).
Liikevoitto 9,2 Me (7,6 Me), +21,7% (-4,8%).

Noiron liikevaihto kasvoi edelleen voimakkaasti ja liikevoitto koheni erinomaisesti. Toiminta oli kaikin tavoin vireää ja kapasiteetti täydessä käytössä. Vienti ylsi uuteen ennätykseen ja muodosti liikevaihdosta jo yli 35 %.
Noiron oma kosmetiikkasarja Lumene vahvisti johtavaa asemaansa Suomen markkinoilla entisestään. Se muodosti Noiron liikevaihdosta reilun kolmanneksen. Myös viennissä Lumene on Noiron lippulaivatuote: se muodosti viennistä lähes kaksi kolmannesta. Henkilökohtaisen päivittäishygienian tuotteista muodostuva Herbina kasvoi niin ikään sekä kotimaassa että viennissä.


Näkymät vuodelle 2002
Konsernin kasvu viimevuotisella tasolla.
Liikevoitto alenee

Orion-konsernin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan viimevuotisella tasolla ja liikevoiton muodostuvan pienemmäksi. Myös nettorahoitustuotot pienenevät.

Orion Pharman liikevaihdon odotetaan jonkin verran kasvavan. Tuotemyynnin odotetaan kasvavan viimevuotista voimakkaammin. Markkinointisopimuksien perusteella saatavat suoritukset jäänevät pienemmiksi. Merkittävimmät kasvutuotteet ovat Parkinson-lääke Comtess/Comtan ja hormonikorvaustuote Indivina. Tutkimus- ja tuotekehityspanostukset kasvavat voimakkaasti meneillään olevien suurten faasi 3:n tutkimusten takia. Näistä syistä liikevoiton ennakoidaan pienenevän edellisvuodesta.

Oriolan liiketoiminnan volyymin odotetaan kasvavan edellisvuotista hitaammin ja liikevoiton arvioidaan muodostuvan edellisvuotisen tasoiseksi. Orion Diagnostican kasvu voimistuu viimevuotisesta ja liikevoitto säilyy hyvällä tasolla. Noirossa jatkuu sekä liikevaihdon että liiketuloksen myönteinen kehitys.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menoihin on suunniteltu panostettavaksi 115 Me (v. 2001 toteutuneet 83,9 Me). Suunnitellut käyttöomaisuus-investoinnit ilman mahdollisia yritys- ja tuoteostoja ovat 100 Me.Konsernin taloudelliset päämäärät

Orion-konsernin päämääränä on kasvattaa liikevaihtoa keskimäärin yli 10 %.
Sijoitetulle pääomalle tavoitellaan keskimäärin 20 prosentin tuottoa.
Omavaraisuusaste säilytetään yli 50 prosentin tasolla.


Osinkopolitiikka

Orion-yhtymä Oyj ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi konsernin keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.


Voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,10 euroa osaketta kohden 67.518.421 osakkeelle,
yhteensä 74.270.263,10 euroa.
Varsinainen yhtiökokous maanantaina 15.4.2002 klo 17.00 Espoon Länsi-Auto Areenassa

Varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 15.4.2002 klo 17.00 Espoon Länsi-Auto Areenassa. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan Orion-konsernin kotisivulla www.orion.fi sekä torstaina 7.3. ilmestyvissä Helsingin Sanomissa.Orion-yhtymä Oyj

Jukka Viinanen
Toimitusjohtaja

Pauli Torkko
Varatoimitusjohtaja

Täydellinen raportti taulukkoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.