Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2002

Orion-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 1 032,1 M€, kasvu 43,3 % (720,0 M€ jaksolla 1-9/2001, kasvu 2,5 %).  Voimakkaan kasvun aiheutti ruotsalaisen lääketukkukaupan, Kronans Droghandelin (KD)  mukaantulo konserniin 1.7. lukien. Liikevaihdon kasvutahti ilman KD:n vaikutusta olisi ollut 3,0 %. Konsernin liikevoitto oli 78,8 M€ (100,3 M€), muutos -21,4 % (+ 9,3 %).  KD:n liikevaihto kaudella 7-9/2002 oli 290,5 M€ ja liikevoitto 3,1 M€.  Konsernin liikevoiton pieneneminen johtui voimakkaasti kasvatetuista panostuksista lääketutkimukseen sekä vertailukauteen nähden huomattavasti pienemmistä milestone-maksutuotoista. Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 81,0 M€ (105,9 M€), muutos -23,5 % (+5,3 %). Osakekohtainen tulos verojen jälkeen oli 0,78 € (1,03 €) ja osakekohtainen oma pääoma  9,81 € (9,81 €).
 
 
Tässä tiedotteessa esitetyt muutos­prosentit on laskettu julkistettuja lukuja tarkemmista luvuista. Suluissa esitetyt luvut viittaavat vertailujakson 1-9/2001 lukuihin. Ruotsalainen lääketukkukauppa Kronans Droghandel (KD) sisältyy konsernin lukuihin 1.7.2002 lukien. Orion-konserni omistaa KD:stä 69 %. Osavuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.
 
 
Konsernin liikevaihto ja tulos kaudella 1-9/2002
 
Orion-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 1 032,1 M€, kasvu 43,3 % (720,0 M€ jaksolla 1-9/2001, kasvu 2,5 %). KD:n liikevaihto kaudella 7-9/2002 oli 290,5 M€. Liikevaihto ilman KD:n vaikutusta olisi ollut 741,9 M€ ja kasvu 3,0 %. Oriolan liikevaihto kääntyi kolmannella neljänneksellä nopeaan kasvuun  lähinnä AstraZenecan tuoman volyymilisäyksen ansiosta. Oriolan liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 14 %. Noiron ja Orion Diagnostican kasvutahti oli lähes alkuvuoden tasolla. Orion Pharman liikevaihto sen sijaan oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. 
 
Konsernin ulkomaantoiminnan liikevaihto oli 524,2 M€ (320,1 M€) ja se kasvoi 63,8 % (+12,4 %). KD:n osuus eliminoituna ulkomaantoiminta oli 315,5 M€ ja se pieneni 1,4 %. Valuuttakurssien vaikutus kasvuun oli vähäinen.  Konsernin kotimaan liikevaihto kasvoi 27,0 % (-4,2 %) lähinnä KD:n vaikutuksesta.
 
Konsernin liikevoitto kaudelta oli 78,8 M€ (100,3 M€) ja se heikkeni vertailukauteen nähden 21,4 % (+9,3 %). Tulosta painoi erityisesti Orion Pharman tuloksen pudotus: kun edellisvuoden vastaavalla jaksolla saatiin yhteistyökumppaneilta peräti 49 M€:n milestone-suoritukset, niiden osuus oli nyt 13,3 M€.  Kulupuolta rasittivat huomattavan suuret panostukset lääketutkimukseen ja tuotekehitykseen. Lääketutkimukseen käytettiin 76,0 M€ (51,5 M€) eli lähes puolet enemmän kuin vastaavalla kaudella edellisvuonna. Oriolan liikevoitto heikkeni vertailujaksoon sisältyneiden kertaluonteisten tuottojen takia 6,3 %. KD:n liikevoitto kaudella 7-9/2002 oli 3,1 M€ ja se parani merkittävästi. Noiron liikevoitto heikkeni lähes 18 % lähinnä uuden tehtaan käyttöönottokustannusten takia. Orion Diagnostican tulos parani hieman.
 
Muihin tuottoihin on sisällytetty Tamro Oyj:n osakkeiden myyntivoitto 4,0 M€ sekä Novartikselta toisella neljänneksellä saatu Comtanin markkinointisopimuksen tarkistusmaksu 8 M€.
 
Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 81,0 M€ (105,9 M€), muutos -23,5 % (+5,3 %). Satunnaisiin eriin sisältyy tammikuussa myydystä, eläinrehuja valmistavasta Hiven Oy:stä saatu myyntivoitto sekä Orion-konserniin 1970-luvulla hankitusta 10,6 %:n osakeomistuksesta KD:ssä on satunnaisissa tuotoissa tuloutettu 4,0 M€:n suuruinen konsernireservi. Satunnaisina kuluina on kirjattu Kemijärven tehdaskiinteistön myynnistä aiheutunut tappio.
 
Koko konsernin osalta nettotuotot  varsinaisesta rahoitustoiminnasta olivat 2,2 M€ (5,6 M€). Nettokorkotuotot olivat 2,5 M€ (4,5 M€). Valuuttakursseista muodostui  nettotappiota 0,5 M€ (-0,7 M€). Osakesijoituksista syntyneet nettotuotot osingot mukaan lukien olivat 0,2 M€ (1,8 M€).

Konsernin tase
 
Pääsyy taseen merkittävään kasvuun vuodesta 2001 on KD:n hankinta ja sen tase-erien sekä hankinnasta aiheutuneen liikearvon sisällyttäminen ensimmäistä kertaa osaksi Orion-konsernin lukuja. KD:n liittäminen Orion-konserniin laski omavaraisuusasteen 51,1 prosenttiin (74,6 %). Arvioitaessa omavaraisuusasteen muutosta on huomattava, että valtaosa konsernin lyhytaikaisen vieraan pääoman kasvusta johtuu KD:n ostoveloista, joiden vastapainona ovat suuret varastot ja myyntisaamiset lähinnä Ruotsin valtion apteekkimonopolilta. KD:n oman pääoman valuuttamääräisen arvon suojaamiseksi Orion-konserni on ottanut 276,2 milj. Ruotsin kruunun määräisen lainan vasta-arvoltaan 30,2 M€.

Muita merkittäviä taseeseen vaikuttavia seikkoja ovat olleet investoinnit Orion Pharman tutkimuskeskuksen laajennukseen ja Noiron tuotantolaitoksiin, hormonikorvaustuotteiden markkinointioikeuksien takaisinosto Ranskassa sekä Oriolan selvästi kasvanut liiketoiminnan volyymi.
 
 
 
Heinä-syyskuu 2002 ja sen jälkeiset tapahtumat
 
 
KD osaksi Orion-konsernia 1.7.2002
Ruotsalainen lääketukkukauppa Kronans Droghandel (KD) tuli osaksi Orion-konsernia 1.7.2002, jolloin Orionin omistusosuus nousi noin 69 prosenttiin. Osakehankinnan liikearvoksi muodostui 37,0 M€ ja sen poistoaika on 15 vuotta. Tästä aiheutunut liikearvon poisto 0,6 M€ on kohdistettu konsernin Tukkukaupparyhmän liikevoittoon (taulukko Liikevoitto tulosyksiköittäin).
 
Kaupan toteuduttua Orionin Tukkukaupparyhmässä aloitettiin useita Oriolan ja KD:n välisiä kehityshankkeita keskinäisten synergioiden ja vahvuuksien hyödyntämiseksi. Lisäksi on täsmennetty kummankin yhtiön toimintastrategiaa. KD ja Oriola toimivat markkinoilla itsenäisinä yksikköinä, kumpikin omalla vahvalla identiteetillään.
 
 
Myyntilupahakemukset Parkinsonin taudin
kolmoisvalmisteesta Yhdysvalloissa ja EU:ssa
Orion Pharma jätti Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettua levodopan, karbidopan ja entakaponin yhdistelmätablettia koskevat myyntilupahakemukset  elokuun lopulla Yhdysvaltojen lääkeviranomaiselle, FDA:lle ja syyskuun lopulla EU:n lääkeviranomaiselle, Emealle. Myyntilupapäätöksiä odotetaan vuoden 2003 toisella puoliskolla. Orion sai myyntilupahakemusten jättämiseen liittyviä milestone-maksuja markkinointipartneri Novartikselta yhteensä 13,3 M€.
 
 
Deramsiklaanin Euroopan-tutkimusten
tulokset arvioitu
Orion on arvioinut Euroopassa tehtyjen osatutkimusten tulokset deramsiklaania koskevista kolmannen vaiheen kliinisistä tutkimuksista yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa ja raportoinut ne yhteistyökumppanilleen Pharmacialle. Kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä Orion saa Pharmacialta tutkimusyhteistyöhön liittyvän 5 milj. US-dollarin milestone-maksun. Tuloksia arvioidaan seuraavan kerran keväällä 2003 ensimmäisen Yhdysvalloissa suoritettavan tutkimusosuuden valmistuttua.
 
 
Orion jatkaa lääketutkimusyhtiön
perustamishanketta
Quintiles Transnational -yhtiön kanssa keväällä solmitun aiesopimuksen rauettua syyskuussa Orion päätti jatkaa uuden lääketutkimusyhtiön perustamisvalmisteluja. Tavoitteena on perustaa itsenäinen yritys, jonka alkuvaiheen tutkimustuotteisto muodostuisi muutamasta Orion Pharman lääkeaihiosta. Uuden yhtiön toiminnan rahoittajiksi ja enemmistöosakkaiksi etsitään ulkopuolisia sijoittajia.
 
 
Päätös omien osakkeiden hankinnasta  
Orion-yhtymä Oyj:n hallitus on ryhtynyt lokakuussa toimiin yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi. Yhtiökokouksen valtuutuksen ehtojen mukaisesti yhtiö voi hankkia A-osakkeitaan enintään 1.663.798 kpl ja B-osakkeitaan enintään 1.712.122 kpl. 
 
 
Kehitys tulosyksiköittäin kaudella 1-9/2002
 
 
ORION PHARMA
 
 
Orion Pharman keskeinen strateginen tavoite on kasvaa kansainvälisesti omilla tuotteilla ja omiin innovaatioihin nojautuen. Tämän toteuttamisessa otetaan huomioon liiketoiminnan kaikki osa-alueet siten, että kannattavuus pyritään varmistamaan. Strategiassa korostuu entistäkin voimakkaampi fokusoituminen. Tutkimus- ja tuotekehitysresurssit kohdistetaan aiemman neljän ydinterapia-alueen sijaan kolmeen:
 
-        keskushermostosairaudet
-        sydänsairaudet ja tehohoito
-        hormonihoidot ja urologia
 
Hengityselinten sairauksiin tarkoitettujen tuotteitten myyntiä pyritään laajentamaan tuotevalikoimalla, joka muodostuu sekä nykyisistä  että myyntilupaa odottavista tuotteista.
 
Eduskunnan käsittelyssä on lainmuutos rinnakkaislääkkeen vaihtovelvollisuudesta (ns. geneerinen substituutio).  Jos lakiesitys toteutuu, Orion Pharman toimintaedellytykset Suomessa muuttuvat merkittävästi, mikä vaatii liiketoiminnan sopeuttamista uuden tilanteen mukaiseksi. Tällöin ensisijaisena lähtökohtana on strategian mukaisesti kannattavuudesta huolehtiminen.
 
Viimeaikoina julkistetut tutkimustulokset hormonikorvaushoitojen vaikutuksista mm. sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn ovat arvioitavina useissa maissa.
 
 
Liikevaihto ja tulos
 
Orion Pharman jatkuvien toimintojen liikevaihto 361,2 M€ (362,5 M€) oli edellisvuoden vastaavan kauden tasoinen (+8,9 %). Novartis AG:ltä saatiin yhteensä 13,3 M€:n suuruiset milestone-suoritukset, jotka liittyivät entakaponi-kolmoisvalmisteen Yhdysvaltain ja EU:n myyntilupahakemuksien jättämiseen (edellisvuoden vertailujaksoon sisältyi milestone-maksuja 49 M€). Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden myynti kasvoi 25,3 % (+5,0 %). Orion Pharman markkinajohtajuus kotimaassa jatkui jakson aikana noin 11 %:n markkinaosuudella.
 
Ulkomaantoimintojen liikevaihto oli milestone-maksut mukaan lukien 220,8 M€ (224,2 M€) eli hieman vertailujaksoa vähemmän ja sen osuus Orion Pharman liikevaihdosta oli 61 % (62 %).  Tuotemyynti kuitenkin kasvoi 11 %. Oman markkinointiverkon osuus ulkomaantoiminnasta oli 89,0 M€ (80,0 M€) eli noin 40 % (36 %). Sekä omien tytäryhtiöiden liikevaihto että markkinointipartnereiden myynti kasvoivat edelleen mutta osoittivat edelliseen neljännekseen nähden odotusten mukaan tasoittumisen merkkejä.  Fermion- ja Animal Health -yksiköiden toiminta kehittyi suotuisasti.
 
Lääkkeiden myynti Suomessa kasvoi tammi-syyskuussa 11,3 %. Orion Pharman kotimaantoiminnan liikevaihto ihmislääkkeiden osalta oli 130,4 M€  (128,9 M€). Reseptilääkkeiden liikevaihto oli 87,6 M€ (85,5 M€) ja itsehoitolääkkeiden 42,8 M€ (43,4 M€).
 
Liikevoitoksi muodostui 56,0 M€ (76,3 M€) ja se oli 26,6 % heikompi kuin vertailukaudella (+9,7 %).   Kehitykseen ovat vaikuttaneet erityisesti lisääntyneet tutkimus- ja tuotekehityspanostukset sekä vertailukautta pienemmät milestone-maksut.
 
 
Omat alkuperäistuotteet toivat 33 % Orion Pharman liikevaihdosta
 
Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus Orion Pharman liikevaihdosta oli 121,6 M€ eli 33 %  (97,1 M€ ja 26 %). Tämän portfolion merkitys korostuu ulkomaantoiminnassa, josta sen osuus oli 51 % (40 %). Parkinson-lääke Comtess/Comtan (entakaponi) oli edelleen myynniltään suurin valmiste. Sen myyntituotot Orionille olivat yhteensä 57,9 M€ (41,0 M€), kasvu edellisvuoden vastaavasta jaksosta
41 %. Myynti markkinointipartneri Novartikselle kasvoi vertailukauteen nähden edelleen voimakkaasti, mutta Novartiksen sisäänostot ovat nyt selvästi alemmalla tasolla kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
Myyntituotot omista alkuperäistuotteista on eritelty tämän tiedotteen taulukko-osassa.  
 
Novartiksen raportoima Comtan-myynti tukkukaupoille oli katsauskaudella yhteensä 91,2 milj. Sveitsin frangia eli noin 62,2 M€, mikä oli lähes edellisvuoden vastaavan jakson tasolla.  Comtan-myynti potilaille Yhdysvalloissa  kasvoi 31,7 % ja Novartiksen koko markkina-alueella 27,2 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tuotteen markkinaosuus kaikista Parkinson-lääkkeistä Yhdysvalloissa tammi-elokuussa 2002 oli 9,2%. Orionin omalla markkinointialueella Comtess-lääkkeen myynti potilaille tammi-elokuussa kasvoi 24,1 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta. 
 
Myyntituotot sydämen vajaatoiminnan tehohoitolääke Simdaxista olivat 3,7 M€ (2,2 M€) ja ne koostuivat Orionin oman markkina-alueen myynnistä ja toimituksista Abbottille. Tuote on markkinoilla Orionin markkinoimana Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa, ja Abbottin lanseeraamana yhdessätoista maassa, mm. Espanjassa, Itävallassa, Kreikassa, Portugalissa, Brasiliassa ja Argentiinassa.
 
Hormonikorvausvalmisteiden myynti kasvoi kokonaisuutena hieman. Uutuusvalmiste Indivinan myynti yli kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavalta kaudelta ja tuote muodosti jo noin neljänneksen koko tuoteperheen myynnistä. Rintasyöpälääke Farestonin (toremifeeni) myynti oli lähes edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Omien eläinlääkkeiden myynti kasvoi voimakkaasti.  Easyhaler-tuoteryhmän myyntituottoihin sisältyy uuden myyntipartnerin, saksalaisen Hexal AG:n alkuvaiheen ostoja.
 
Lääketutkimus ja -kehitys
 
Tammi- syyskuussa lääketutkimusmenot kasvoivat lähes 48 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja olivat 76,0 M€ (51,5 M€) eli 21 % Orion Pharman liikevaihdosta. 
 
Simdaxin (levosimendaani) joulukuussa 2001 alkaneet 3. vaiheen kliiniset lisätutkimukset ovat meneillään Yhdysvalloissa. Niiden arvioidaan valmistuvan kesällä 2004. Tutkimusten tuloksia tullaan käyttämään myös Ranskaan, Saksaan ja Iso-Britanniaan jätettävässä myyntilupahakemuksessa. Tutkimusohjelma on laajenemassa myös Eurooppaan.
 
Ahdistuneisuuslääke deramsiklaanin kliinisen faasi 3:n tutkimusohjelman vuonna 2000 alkanut Euroopan puoleinen osa on valmistunut ja siihen liittyvät tiedot on raportoitu yhteistyökumppani Pharmacialle. Yhdysvalloissa tehtävistä, keväällä 2002 aloitetuista tutkimuksista ensimmäinen osatutkimus valmistuu odotusten mukaan vuoden 2003 ensimmäisellä puoliskolla, jolloin on tarkoitus suorittaa siihen mennessä tehtyjen tutkimusten väliarviointi.
 
Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetun entakaponi-yhdistelmävalmisteen myyntilupahakemukset jätettiin elokuussa Yhdysvaltojen ja syyskuussa EU:n markkina-alueiden lääkeviranomaisille. Myyntilupapäätöksiä odotetaan vuoden 2003 toisella puoliskolla.  Uusi valmiste voisi tämän mukaisesti tulla markkinoille Yhdysvalloissa vuoden 2003 lopulla ja EU:ssa vuoden 2004 alkupuolella. 
 
Astmalääke budesonidia (Giona Easyhaler) koskeva myyntilupahakemus on edelleen huomattavasti pitkittyneessä Saksan viranomaiskäsittelyssä. 
 
Panostukset kolmannen vaiheen kliinisiin tutkimuksiin formoterolia sisältävällä Easyhaler-annostelijalla on päätetty lopettaa. Niin ikään Farestonin (toremifeeni) tutkimuksia rintasyövän varhaisempien vaiheiden hoidossa on päätetty olla jatkamatta. 
 
 
Lääketutkimusyhtiön perustamishanke
jatkuu uudelta pohjalta
New Ventures -yksikön hanketta koskenut, Quintiles Transnational -yhtiön kanssa keväällä solmittu aiesopimus lääketutkimukseen keskittyvän yhteistyöyrityksen perustamiseksi raukesi syyskuun lopussa. Orion jatkaa valmisteluja hieman muuttuneista lähtökohdista. Orion Pharman tutkimusportfoliosta tälle yhtiölle lisensioitavina lääkeaihioina tulevat kysymykseen MPV-2426 -molekyyli (fadolmidiini), jota tutkitaan selkäydintilaan annosteltavana kipulääkkeenä, tulehduslääkemolekyyli oratsiponi, tehohoitorauhoite deksmedetomidiini sekä atipametsoli, jota tutkitaan mahdollisena lääkkeenä naisen seksuaalitoiminnan häiriöön. Orion Pharman strategian mukaisiin ydinterapia-alueisiin  kuuluva levosimendaanin suun kautta annosteltava valmistemuoto krooniseen sydämen vajaatoimintaan on sen sijaan päätetty pitää omassa tutkimusportfoliossa.
 
 
TUKKUKAUPPARYHMÄ
 
KD-kaupan toteuduttua Orion-konserniin perustettiin Oriolasta ja KD:stä muodostuva Tukkukaupparyhmä ja aloitettiin toimet niiden toimintojen parhaiden käytäntöjen löytämiseksi ja keskinäisten synergiahyötyjen realisoimiseksi.
 
 
ORIOLA
 
Oriolan jatkuvien toimintojen laskutus oli 510,2 M€ (448,9 M€) ja se kasvoi 13,7 % (+6,5 %). Liikevaihto oli 267,4 M€ (234,6 M€) ja se kasvoi 14,0 % (-7,3 %). Volyymi kasvoi merkittävästi kolmannella neljänneksellä AstraZenecan lääkejakelun siirryttyä Oriolalle kesäkuussa. Liikevoitto 14,1 M€ (15,1 M€)  pieneni edellisvuotisesta toimintaresursseihin ja toiminnanohjausjärjestelmään tehtävien panostusten sekä edellisvuoden kertatuloutusten vuoksi. Ulkomaantoiminnan liikevaihto 39,5 M€ (31,5 M€) kasvoi 25,6 % (+13,4 %) Baltian alueen ja Tanskan johdosta.
 
Jakelun ja tukkukauppasektorin laskutuksen kasvu voimistui 15,4 %:iin (+4,7 %). Markkinaosuudeksi Suomen lääkejakelussa muodostui kauden lopulla 37 %.  Liikevoitto parani hieman edellisvuotisesta. Laskutuksesta 95 % muodostui toiminnasta Suomessa. Latviassa ja Liettuassa volyymit ovat tasaisessa kasvussa, mutta kilpailutilanne jatkuu kireänä. Virossa liikevaihto oli edellisvuoden tasolla.
Oriolan Suomen-toimintojen paremman hallittavuuden mahdollistaa uusi tilava vuokrakiinteistö Kehä-Koskelo Espoossa. Kaikissa varastoissa lisätään automaatioastetta ja nämä investoinnit on myös jo käynnistetty.
 
Reformi-Keskuksen liikevaihto oli Suomessa edellisvuotisen tasolla. Baltian maissa kehitys oli hyvä.
 
Laite- ja tarvikesektorin liikevaihto kasvoi 4,1 %.  Ulkomaantoiminta kasvoi kokonaisuutena noin 24 %
(18 %).  Liikevoitto heikkeni hieman edellisvuotisesta. Selvää kasvua edellisvuoteen verrattuna osoittivat Hammasväline, joka kasvoi niin Suomessa, Ruotsissa kuin Baltiassakin, sekä Sairaalaväline etenkin Suomessa, mutta myös Virossa ja Latviassa.  Lääketieteellisiä kuvantamis- ja sädehoitolaitteita markkinoivan Medionin liikevaihto pieneni hieman edellisvuotisesta.  Prolabin liikevaihto Suomessa on hieman laskenut johtuen edellisvuoden lopun edustusmenetyksistä. Baltian maissa on myynnin kehitys ollut hyvä.
 
 
 
KD
 
KD:n laskutus katsauskaudella 7-9/2002 oli 425,8 M€ (349,6 M€)  ja se kasvoi 21,8 %. Kasvu on jatkuvien toimintojen osalta ollut hyvällä tasolla jo jonkin aikaa. Koko vuoden osalta olivat vastaavat luvut      1 279,8 M€ (1 090,5 M€) ja kasvu 17,4 %. Liikevaihto katsauskaudella 7-9/2002 oli 290,5 M€ (235,3 M€) ja se kasvoi 23,5 %.  Liikevoitto parantui merkittävästi katsauskaudella sekä alkuvuoteen että edellisvuoteen verrattuna. Tähän vaikutti kokonaisuudessaan hyvä volyymin kehitys, onnistunut kustannushallinta sekä Suomen tytäryhtiön suotuisa kehitys.
 
KD:n lääkejakelun laskutus kaudella 7-9/2002 oli 395,8 M€ ( 327,7 M€) ja se kasvoi 20,8 %. Kasvu Ruotsissa oli 18 %  ja markkinaosuus 49 % (45 %). Suomen tytäryhtiön laskutus oli 80,9 M€ (60,9 M€), se kasvoi 33 % ja markkinaosuudeksi muodostui 23 %.
 
KD:n terveydenhuollon tarvikesektorin logistiikkapalveluiden myyntiin keskittyneiden yksiköiden laskutus katsauskaudella oli 29,7 M€ (21,6 M€) ja se kasvoi 37,5 %. Panostukset näihin uusiin liiketoiminta-alueisiin alenivat kokonaisuudessaan.
 
 
 
                     
ORION DIAGNOSTICA
 
Orion Diagnostican liikevaihto oli 26,2 M€ (24,8 M€) ja se kasvoi 5,8 % (+5,0 %). Liikevoitto 3,6 M€ parani hieman vertailukauden tasosta (3,5 M€). Tulehduksen määrää verinäytteestä mittaavan QuikRead CRP -testin myynti jatkoi voimakasta kasvuaan. Kesän lopulla tuotiin markkinoille uusi QuikRead -mittalaite sekä ulosteen piilevää verta mittaava Quikread FOC -testi.  Uricult-virtsatieinfektiotestin myynti Yhdysvalloissa kehittyi odotuksia vaimeammin. Hormonimerkkiaineiden toimitukset Iraniin vähenivät.  QuikRead CRP-testin ja  proteiinimittauksiin tarkoitetun Turbox-analysaattorin myynti Kiinassa kasvoi edelleen voimakkaasti. Hygieniatestien myynti on kasvussa.
 
 
 
NOIRO
 
Noiron pitkään jatkunut voimakas kasvu on tasaantumassa. Liikevaihto oli 98,8 M€ (93,7 M€) ja se kasvoi 5,4 % (10,8 %). Ulkomaantoiminta 34,3 M€ (32,1 M€) muodostui pääosin Lumene kosmetiikan ja Herbina tuotteiden viennistä ja kasvoi 6,8 % (23,1 %). Vienti Venäjälle kasvoi edellisvuotta selvästi hitaammin. Liikevoitto oli 7,0 M€ (8,5 M€) ja se heikkeni 17,9 % viennin hidastuneen kasvun ja uuden tehtaan käyttöönottokulujen vaikutuksesta.
 
Kotimaan markkinoilla Noiro kasvoi alan yleistä kehitystä nopeammin ja piti lujasti kiinni markkinajohtajan asemastaan sarjakosmetiikassa ja kampaamotuotteissa, kärkituotteina kosmetiikkamerkki Lumene ja Wella kampaamotuotteet. Farmoksen lievästi positiivinen kehitys laitos- ja teollisuushygieniatuotteiden markkinoilla jatkui.
 
 
 
 
Investoinnit
 
Jatkuvien liiketoimintojen bruttoinvestoinnit olivat 138,2 M€ (52,0 M€). Tästä rakennusten osuus oli ­
18,4 M€, koneiden, laitteiden ja kaluston 30,2 M€, KD:n hankinta 60,4 M€ ja muun käyttöomaisuuden osuus 29,1 M€. Tästä 16,5 M€ muodostui hormonikorvaustuotteiden markkinointioikeuksien takaisinostosta Ranskassa. Merkittävä osuus muodostui myös Orion Pharmassa käyttöön otetusta toiminnanohjausjärjestelmästä.
 
Syyskuussa vihittiin käyttöön kolme kesällä valmistunutta rakennushanketta: Orion Pharman tutkimuskeskuksen laajennus Turussa, Noiron uusi kosmetiikkatehdas Espoossa ja Noiroon kuuluvan Farmoksen liuostehtaan laajennus Turussa.
 
Oriolassa merkittävimmät käynnissä olevat kehityshankkeet ovat logistiikan ja taloushallinnon järjestelmien uudistamisprojekti sekä asiakassuhdehallinnan järjestelmäprojekti.
 
 
 
Muutokset konsernirakenteessa
 
Ruotsalaisen Kronans Droghandel AB:n osake-enemmistö siirtyi Orion-konsernin omistukseen 1.7.2002. Orionin omistusosuus yhtiöstä kasvoi 10,6:sta 69 prosenttiin.  
 
Viroon perustettiin kesäkuussa tytäryhtiö OÜ Orion Pharma Eesti. Orion Pharman eläinlääkeyksikköön kuulunut Hiven Oy myytiin tammikuussa.
 
 
 
Tutkimus ja tuotekehitys
                                   
Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot ennen saatuja tutkimusavustuksia olivat 79,6 M€ (56,0 M€). Panostusta kasvatettiin edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 42,2 %. Orion Pharman osuus tutkimuspanostuksesta oli 76,0 M€ eli  yli 95 %. Lääketutkimusprojekteja on selostettu edellä Orion Pharman yhteydessä.
 
 
 
Henkilöstö
 
Orion-konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 5 553  henkilöä (5 507). Keskimääräistä henkilöstömäärää kasvatti 174:llä KD:n vaikutus 3 kk:lta sekä henkilöstömäärän kasvu Oriolassa 33:lla ja Noirossa 38:lla vertailukauteen nähden. Orion Pharman keskimääräisen henkilöstömäärän pienentyminen 60:llä on seurausta lähinnä vuodentakaisesta henkilöstömäärän sopeutuksesta kansainvälisen markkinoinnin organisaatiossa sekä Oulun, Kemijärven ja Seinäjoen lääkevalmistetehtaiden sulkemisista vuoden 2001 aikana. KD:n keskimääräinen henkilöstömäärä kaudella 7-9/2002 oli noin 500 henkilöä.
 
 
 
Näkymät vuodelle 2002
 
Orion Pharma
Orion Pharman liikevaihto muodostunee viimevuotisen tasoiseksi. Milestone-maksujen selvä väheneminen pystyttäneen koko vuoden osalta korvaamaan tuotemyynnin kasvulla.
Liiketulos jää selvästi alle vuoden 2001 tason. Tämän aiheuttavat milestone-suoritusten pienentyminen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan kohdistuvan panostuksen voimakas kasvu, joka johtuu erityisesti meneillään olevista laajoista deramsiklaanin ja Simdaxin 3. vaiheen tutkimuksista. Vuoden viimeiselle neljännekselle ajoittuu Pharmacialta saatava deramsiklaanin tutkimusohjelmaan liittyvä 5 milj. USD:n maksu sekä Novartikselta tuleva toinen noin 8 milj. USD:n sopimusmaksu.
 
Oriola
Oriolan laskutus ja liikevaihto kasvavat loppuvuonna voimakkaasti AstraZenecan tuotteiden jakelun siirryttyä Suomessa Oriolalle kesäkuussa. Koko vuoden liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman edellisvuotisesta ja operatiivinen tilanne nähdään hyvänä.
 
KD
KD:n liiketoiminnan arvioidaan edelleen kehittyvän viimevuotista myönteisemmin. KD:n vertailukelpoinen liikevaihto kasvanee lähes 15 % ja liikevoitto paranee merkittävästi.
 
Orion Diagnostica
Orion Diagnostican liikevaihdon kasvu jatkunee alkuvuoden tasoisena. Kasvava tuotekehityspanostus sekä meneillään oleva toiminnanohjausjärjestelmähanke lisäävät kuluja, joten liikevoitto muodostunee edellisvuotisen tasoiseksi. 
 
Noiro
Noirossa ennakoidaan koko vuoden osalta liikevaihdon kasvun hidastuvan ja liikevoiton yltävän edellisvuoden tasolle. Uutuustuotteet vilkastuttavat myyntiä loppuvuodesta.
 
Konserni
Orion-konsernin liikevaihto kasvaa edellisvuotisesta. Merkittävin syy tähän on KD:n hankinta ja Oriolan liikevaihdon suotuisa kehitys. Liikevoitto muodostuu selkeästi edellisvuotista pienemmäksi Orion Pharman tuloksen vaikutuksesta. Samoin nettorahoitustuotot pienenevät.
 
Konsernin tutkimus- ja tuotekehityspanostuksen arvioidaan koko vuodelta muodostuvan noin 115 M€:n tasolle.
 
 
Orion-yhtymä Oyj:n osakepääoma ja osakkeet 
 
Orion-yhtymä Oyj:n osakepääoma on 114,8 M€ ja osakkeen nimellisarvo 1,70 €. Yhtiön vähimmäispääoma on 85,0 M€  ja enimmäispääoma 340,0 M€, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeita on yhteensä noin 67,5 miljoonaa kpl ja ne jakautuvat osakesarjoihin A ja B. Molemmat osakesarjat noteerataan Helsingin Pörssissä. Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksissa äänestämään kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Molemmat osakesarjat antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.
 
Osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi. Kaudella 1-9/2002  A-osakkeita muunnettiin B-osakkeiksi 2.494.134 kpl. Yhtiön osakkeista A-osakkeita on tällä hetkellä 30.880.029 kpl ja B-osakkeita 36.638.392 kpl. 
 
Orion-yhtymä Oyj:n hallituksella on 15.4.2003 asti voimassa oleva yhtiökokouksen valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen. Hallitus päätti omien osakkeiden hankinnasta 11.10.2002.  A-osakkeita voidaan hankkia enintään 1.663.798 kpl ja B-osakkeita enintään 1.712.122 kpl   ja niitä voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai ne voidaan muutoin edelleen luovuttaa tai mitätöidä. Osakkeita ei ole tähän mennessä hankittu. Yhtiökokouksen valtuutuksen ehdot on kerrottu pörssitiedotteessa 15.4.2002.
 
Hallituksella ei ole valtuutusta osakepääoman korottamiseen eikä optio- tai vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskemiseen.
 
 
Optio-ohjelma 1998
 
Orion-konsernin koko henkilöstölle suunnattuun vuoden 1998 optio-ohjelmaan liittyvistä optioista puolet eli ns. A-optio-oikeudet vapautuivat 2.5.2001. A-optiot noteerataan Helsingin Pörssissä. Niiden nojalla voidaan 2.5.2001 - 30.4.2005 välisenä aikana merkitä enintään 1.581.600 uutta 1,70 €:n nimellisarvoista Orionin B-osaketta, mikä vastaa 2,3 % yhtiön osakkeista ja 0,2 % kokonais­ääni­määrästä. Osakkeiden merkintähinta vuodelta 2001 maksetun osingon jälkeen on 27,81 €. B-optio-oikeudet vapautuvat 2.5.2003 ja niidenkin merkintäaika ulottuu 30.4.2005 asti. Osakepääoma voi optiotodistuksiin perustuvien merkintöjen seurauksena nousta enintään 5.377.440 €:lla.
 
 
Optio-ohjelma  2001
 
Orion-yhtymä Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille ja Orion-yhtymä Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle vuonna 2001 suunnattuun optio-ohjelmaan sisältyy yhteensä 1.800.000 optio-oikeutta, joista kullakin voi merkitä yhden Orion-yhtymä Oyj:n B-sarjan osakkeen. Optio-ohjelmaan kuuluu 120 avainhenkilöä. Osakkeen merkintäaika alkaa optio-oikeudella 2001A  1.10.2003, optio-oikeudella 2001B 1.10.2004, optio-oikeudella 2001C  1.10.2005 ja optio-oikeudella 2001D  1.10.2006 ja päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.10.2007.
 
Osakkeen merkintähinta ennen yhtiön seuraavaa osingonjakoa on 27,81 € optio-oikeuksilla 2001A ja 2001B ja se vähenee osakekohtaisen osingon verran jokaisen osingonjaon täsmäytyspäivänä osakemerkintähetkeen asti. Optio-oikeuksien 2001C osalta merkintähinta on 21,91 €. Optio-oikeuksien 2001D merkintähinnaksi muodostui 21,96 €, joka oli B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
1.-30.9.2002.  C- ja D-optioilla merkittävien osakkeiden hintoja voivat alentaa vain erityisosingot, jotka poikkeavat yhtiön tavanomaisesta osinkopolitiikasta. Osakepääoma voi ohjelmaan sisältyvien optioiden perusteella merkittävien osakkeiden nojalla nousta enintään 3.060.000 €:lla ja osakkeiden määrä enintään 1.800.000 uudella B-osakkeella ja niiden osuus on 2,7 % yhtiön osakkeista ja 0,3 % osakkeiden kokonais­äänimäärästä.
 
  
 
Espoossa 5.11.2002
 
Orion-yhtymä Oyj
 
 
 
Jukka Viinanen                        Jari Karlson
Pääjohtaja                        Talousjohtaja
 
 
 
Täydellinen raportti taulukkoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.