Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2002

Tässä tiedotteessa esitetyt muutosprosentit on laskettu julkistettuja lukuja tarkemmista luvuista. Suluissa esitetyt luvut viittaavat vertailujakson 1-3/2001 lukuihin. Osavuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Konsernin liikevaihto ja tulos kaudella 1-3/2002

Orion-konsernin liikevaihto oli 235,7 Me (231,0 Me kaudella 1-3/2001) ja se kasvoi 2,1 % (-2,5 %). Jatkuvien liiketoimintojen kasvu oli 5,5 %. Liikevaihdon kokonaiskasvua vaimensi Oriolan edelleen lisääntynyt kaupintakauppa. Konsernin jatkuvien liiketoimintojen ulkomaantoiminnan liikevaihto oli 105,3 Me (88,3 Me) ja se kasvoi 19,2 % (-0,4 %) Orion Pharman, Oriolan ja Noiron myönteisen kehityksen seurauksena. Liikevaihto kotimaassa sen sijaan pieneni 3,4 % (pieneni 4,5 %) Oriolan vaikutuksesta.

Liikevoitto oli 23,2 Me (14,3 Me). Se kasvoi edellisvuoden poikkeuksellisen heikkoon tulokseen nähden 62,4% (-55,2%). Liikevoitto muodostui suunniteltua paremmaksi. Syynä tähän oli lähinnä Orion Pharman ennakoitua suurempi liikevaihto ja tulos sen seurauksena, että kaudelle ajoittui poikkeuksellisen paljon Comtan-lääkkeen toimituksia markkinointipartneri Novartikselle. Muissa tulosyksikössä liikevaihto ja tulos kehittyivät jotakuinkin suunnitelmien mukaisesti.

Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 24,6 Me (17,7 Me), muutos +39,1 % (-49,5 %). Satunnaisiin eriin sisältyy Hiven Oy:n myynnistä saatu myyntivoitto sekä Kemijärven tehdaskiinteistön myynnistä aiheutunut tappio. Eläinrehuja valmistava Hiven Oy myytiin tammikuussa.

Nettotuotot varsinaisesta rahoitustoiminnasta olivat 1,4 Me (3,4 Me). Nettokorkotuotot olivat 1,2 Me (2,2 Me). Valuuttakursseista muodostui nettotappiota 0,1 Me(nettokurssivoitto 0,1 Me). Osakesijoituksista syntyneet nettotuotot osingot mukaan lukien olivat 0,3 Me (1,1 Me). Sekä saadut osingot että myyntivoitot pienenivät edellisvuodesta.

Yhtiökokouksen päätökset 15.4.2002

Varsinainen yhtiökokous 15.4.2002 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingoksi 1,10 euroa osakkeelta vuodelta 2001. Osingon maksupäivä oli 25.4. Osinkojen määrä 74,3 Me sisältyy taseen lyhytaikaisiin velkoihin.

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen esittämät muutokset yhtiöjärjestykseen. Niiden seurauksena yhtiön hallintomalli muuttuu merkittävästi hallintoneuvoston lakkauttamisen myötä. Yhtiökokous valitsee yhtiölle hallituksen sekä sille myös puheenjohtajan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä: Erkki Etola, Heikki Hakala, Petteri Karttunen, Eeva Kölli-Jäntti, Juhani Leikola, Tuomo Lähdesmäki, Heikki Vapaatalo ja Matti Vuoria. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Leikola.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta hallituksen esittämin ehdoin.Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

LT Risto Miettunen aloitti Orion Pharman toimitusjohtajana 1.4.2002.

Huhtikuun 12. päivänä Orion ja Quintiles Transnational solmivat aiesopimuksen yhteistyöyrityksen perustamisesta eräiden Orion Pharman alkuperälääkkeiden edelleenkehittämiseksi. Orionin ja Quintilesin tarkoituksena on osallistua yhtiön toimintaan vähemmistöosakkaina ja tarjota kansainvälisille sijoittajille mahdollisuutta sijoittaa yhtiöön enemmistö sen kokonaispääomasta. Yhtiö perustetaan Yhdysvaltoihin ja sen toiminta pyritään aloittamaan vuoden 2002 kolmannella neljänneksellä. Alkuvaiheessa Orion Pharma tarjoaa tutkimusportfoliostaan yhtiön lisensioitavaksi korkeintaan viisi lääkeaihiota.

Saksalainen Merck KGaA ja japanilainen Fujisawa siirsivät lääkejakelunsa Suomessa Oriolalle vuoden alusta lukien ja tanskalainen Ferrosan 1.4.2002 lukien. Helmikuun alussa Oriola ryhtyi hoitamaan ranskalaisen Aventis Pharman lääkkeiden Venäjän-viennin ns. pre-wholesaling-toimintaa.

Huhtikuun 11. päivänä solmitulla sopimuksella Orion ostaa 58 % ruotsalaisen lääkejakelijan, Kronans Droghandel AB:n osakekannasta noin 61 milj. euron kauppahinnalla. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää sekä eräiden muiden sopimusehtojen täyttymistä. Kaupan toteuduttua Orionin omistusosuus KD:stä nousee 69 prosenttiin ja Orionin asema pohjoismaisessa lääkejakelussa vahvistuu merkittävästi. KD on Ruotsin toiseksi suurin lääkejakelija 47 prosentin osuudellaan markkinoista ja Suomenkin lääkejakelusta sen osuus on yli 20 %. Oriolan osuus Suomen markkinoista oli viime vuonna 32 %.

Kehitys tulosyksiköittäin kaudella 1-3/2002


ORION PHARMA

Orion Pharman jatkuvien toimintojen liikevaihdoksi muodostui 118,8 Me (105,5 Me) ja se kasvoi 12,6 % (pieneni 3,7 %) edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kaudelle ei ajoittunut sopimussuorituksia markkinointipartnereilta (1,1 Me). Tuotemyynnin liikevaihto kasvoi erityisesti omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osalta.

Ulkomaantoimintojen liikevaihto oli 72,1 Me (58,1 Me). Se kasvoi 24,1 % (- 8,2 %) ja sen osuus Orion Pharman liikevaihdosta oli 60,7 % (55,0 %). Oman markkinointiverkon osuus ulkomaantoiminnasta oli 26,6 Me eli noin 37 %.

Suomen ihmislääkemarkkinat kasvoivat tammi-maaliskuussa 5 %. Orion Pharman kotimaantoiminnan liikevaihto tällä sektorilla oli 44,0 Me (43,8 Me), ja markkinaosuus oli noin 13 %. Itsehoitolääkkeiden liikevaihto oli 15,1 Me (15,2 Me). Reseptilääkkeiden liikevaihto oli 28,9 Me (28,6 Me).

Liikevoitto oli 14,9 Me (5,0 Me) ja ylitti ensimmäiselle kvartaalille ennakoidun tason selvästi. Tähän vaikuttivat lisääntynyt myynti ja toisaalta tutkimusmenojen ja markkinointikulujen hieman odotettua hitaampi toteutuminen alkuvuonna. Lääketutkimukseen ja tuotekehitystoimintaan on suunniteltu kuluvalle vuodelle edellisvuotista huomattavasti suurempi panostus, josta valtaosa kohdistuu ahdistuneisuuslääke deramsiklaanin ja sydänlääke Simdaxin suurten, faasi 3:n kliinisten tutkimusten läpiviemiseen Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tutkimusmenot kasvoivat 51,1 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja olivat 24,7 Me eli noin 20 % liikevaihdosta.

Innothéra S.A. -yhtiöltä lunastettiin takaisin Ranskaa koskevat markkinoinnin ja jakelun yksinoikeudet Divina- ja Indivina (Ranskassa Duova) -hormonikorvaustuotteisiin maaliskuussa. Tuotteilla vahvistetaan Orion Pharman oman Ranskan-tytäryhtiön tuoteportfoliota.


Omat alkuperäistuotteet kasvoivat

Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus Orion Pharman liikevaihdosta oli 42,3 Me eli 36 % (30,1 Me ja 28 %). Yli puolet tästä toi Parkinson-lääke Comtess/Comtan (entakaponi), jonka myyntituotot Orionille olivat yhteensä 22,7 Me (11,5 Me), kasvu 97 %. Novartiksen markkinoiman Comtanin myyntituotot Orionille olivat lähes kolminkertaiset edellisvuoden vastaavan jaksoon nähden. Myyntituotot omista alkuperäistuotteista on eritelty taulukko-osassa.

Novartiksen raportoima Comtan-myynti tukkukaupoille oli katsauskaudella yhteensä 24,8 milj. Sveitsin frangia. Comtan-myynti potilaille Yhdysvalloissa kasvoi 38 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon ja tuotteen markkinaosuus kaikista Parkinson-lääkkeistä oli 8,8 %.

Laskimoon annettava sydänlääke Simdax on tähän mennessä markkinoilla Orionin markkinoimana Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Abbott Laboratories on aloittanut tuotteen myynnin eräissä maissa ja valmistautuu muihin lanseerauksiin. Lääkkeen myyntituotot tammi-maaliskuussa olivat 0,5 Me (0,2 Me) ja ne koostuivat Orionin markkina-alueen myynnistä ja toimituksista Abbottille.

Rojaltituotot Abbottin Yhdysvalloissa markkinoimasta Precedex-tehohoitolääkkeestä (deksmedetomidiini) olivat 0,4 Me (0,1 Me).

Hormonikorvausvalmisteiden ja omien eläinlääkkeiden myynti kasvoi. Rintasyöpälääke Farestonin (toremifeeni) myynti Japaniin pieneni edellisvuoden vastaavan jaksoon verrattuna. Easyhaler-tuoteryhmän myynti laski edellisvuotisesta.

Lääketutkimus ja -kehitys

Simdaxin (levosimendaani) joulukuussa 2001 Yhdysvalloissa alkaneet faasi 3:n kliiniset lisätutkimukset jatkuivat, joskin potilaita on saatu rekrytoiduksi tutkimukseen suunniteltua hitaammin. Toimiin potilasrekrytoinnin tehostamiseksi on ryhdytty. Tämänhetkisen arvion mukaan tutkimus valmistuu vuoden 2004 alkupuoliskolla. Saman tutkimuksen tuloksia tullaan käyttämään myös Ranskaan, Saksaan ja Iso-Britanniaan jätettävässä myyntilupahakemuksessa.

Ahdistuneisuuslääke deramsiklaanin kliininen faasi 3:n tutkimusohjelma jatkuu kymmenessä maassa Euroopassa. Ensimmäinen osatutkimus Yhdysvalloissa tehtävästä faasi 3:n ohjelmasta alkoi maaliskuussa yhteistyökumppani Pharmacian kanssa. Muita tutkimuksia suunnitellaan aloitettavaksi vuoden 2002 aikana. USA:n patenttiviranomaiset myönsivät Orion-yhtymälle tammikuussa tuotepatentin puhtaalle deramsiklaanille ja tämän suoloille sekä kaksi käyttöön kohdistuvaa patenttia.

Entakaponi-yhdistelmävalmisteen kehitystyö etenee suunnitelmien mukaan siten, että tavoitteena on jättää myyntilupahakemus Yhdysvaltojen ja EU:n markkina-alueiden viranomaisille vuoden kolmannen neljänneksen kuluessa.

Orion ja Abbott ovat sopineet deksmedetomidiinin Eurooppaa koskevien kehitys- ja myyntioikeuksien kuuluvan Orionille. Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla oikeudet ovat edelleen Abbottilla. Orion tulee tarjoamaan lääkettä Quintiles Transnational -yrityksen kanssa yhdessä perustettavalle lääkekehitysyritykselle, joka vastaisi Euroopan myyntilupaa varten tarvittavista faasi 3:n lisätutkimuksista.

Huhtikuussa Orion Pharma julkisti ensimmäisen kerran tietoja kahdesta jo pitkään tutkimastaan lääkemolekyylistä. Molempia on tarkoitus tarjota Quintilesin kanssa perustettavalle uudelle lääkekehitysyhtiölle niiden jatkokehityksen nopeuttamiseksi.

MPV-2426 (fadolmidiini) on uusi selkäydintilaan annettava kipulääke, jota kehitetään leikkauksen ja synnytyksen jälkeisen sekä syöpään liittyvän kivun hoitoon. Farmakologisesti fadolmidiini toimii adrenergisen alfa-2 reseptorin kautta. Sen vaikutusprofiili on ainutlaatuinen, joten siitä saattaisi muodostua täysin uuden tyyppinen kivunhoitolääke. Se saattaisi mahdollistaa nykyisin käytössä oleviin hoitoihin verrattuna paremmin siedetyn kivunlievityksen. Kivunlievitys on osoitettu useissa kokeellisissa malleissa. Ihmisillä tähän mennessä tehtyjen faasi 1 ja 2 -tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että fadolmidiiniin käyttöön kipua lievittävillä annoksilla ei liity sellaisia haittavaikutuksia, jotka ovat tavanomaisia nykyisille opiaattilääkehoidoille tai paikallispuudutukselle. Sillä ei myöskään ole todettu aiemmin käytetyille alfa-2 -reseptorivaikuttajille tyypillisiä haitallisia vaikutuksia sydän- ja verenkiertoelimistöön. Kliiniset faasi 2:n potilastutkimukset jatkuvat edelleen.
Oratsiponi on immuunijärjestelmään paikallisesti vaikuttava aine, joka estää tulehdussolujen aktivoitumista ja tulehdusta edistäviä välittäjäaineita sitoutumalla valkuaisaineiden rikkiryhmiin. Tähänastiset kokeelliset tutkimukset ovat osoittaneet oratsiponin estävän tulehduksia tehokkaasti, ja siksi sitä tullaan tutkimaan astman ja kroonisen ahtauttavan keuhkosairauden sekä suolistotulehduksen hoitoon. Kliiniset faasi 1:n tutkimukset sekä hengitysteihin että suolistoon annosteltavilla lääkemuodoilla ovat loppuvaiheessa.


Aiesopimus Quintiles Transnational -yhtiön kanssa lääkekehitysyhtiön perustamisesta

Orion ja yhdysvaltalainen Quintiles Transnational Corporation solmivat 12.4.2002 aiesopimuksen yhteistyöyrityksen perustamisesta tarkoituksena edelleenkehittää eräitä Orion Pharman alkuperälääkkeitä, jotka tällä hetkellä ovat kliinisen tutkimuksen vaiheissa 1-3. Orionilla ja Quintiles-yhtiöllä tulee olemaan vähemmistöosuus uudessa yrityksessä ja enemmistöosuutta aiotaan tarjota kansainvälisille sijoittajille. Yritys perustetaan Yhdysvaltoihin ja sen tavoitteena on aloittaa varsinainen toimintansa vuoden 2002 kolmannella vuosineljänneksellä. Orion New Ventures -yksikön johtaja LKT Jyrki Mattila toimii uuden yrityksen valmistelusta vastaavan työryhmän vetäjänä.
Orion Pharma tarjoaa aluksi korkeintaan viisi lääkekandidaattia tutkimusportfoliostaan uuden yhtiön lisensoitaviksi. Näihin kuuluvat levosimendaanin suun kautta annosteltava valmistemuoto krooniseen sydämen vajaatoimintaan, MPV-2426 -molekyyli (fadolmidiini), jota tutkitaan selkäydintilaan annosteltavana kipulääkkeenä, tulehduslääkemolekyyli oratsiponi sekä tehohoitorauhoite deksmedetomidiini. Orion aikoo pitää itsellään markkinointioikeuksia tuotteisiin Yhdysvaltojen ulkopuolisten markkinoiden osalta.

ORIOLA

Oriolan jatkuvien toimintojen laskutus oli 156,2 Me (151,8 Me), ja se kasvoi 2,9 % (+6,7 %). Liikevaihto oli 76,5 Me (80,5 Me) ja se pieneni 5,0 % (pieneni 6,8 %) kaupintakaupan osuuden kasvun seurauksena. Jatkuvien toimintojen liikevoitto 5,2 Me (5,0 Me) oli suunniteltua parempi, kasvu 3,9 % (+17,0 %). Ulkomaantoiminnan liikevaihto oli 13,0 Me (11,6 Me) ja se kasvoi 12,2 % (+29,4 %). Latviassa ja Liettuassa oli suotuisa kehitys.


Oriolan asema Suomen lääkejakelussa vakaa

Lääkejakelun ja tukkukaupan laskutus Suomessa kasvoi 1,9 % (+1,7 %), mutta liikevaihto pieneni 10 %. Liikevoitto kasvoi hieman. Vuoden alussa Oriolan jakelusta poistuivat Pfizer-yhtiöön fuusioituneen Warner Lambertin tuotteet. Uusina päämiehinä Oriolaan tulivat saksalainen Merck KGaA vuoden alusta sekä tanskalainen Ferrosan 1.4. lukien. Helmikuun alussa Oriola alkoi hoitaa Aventiksen tuotteitten Venäjän-viennin ns. pre-wholesaling-toimintaa.

Laite- ja tarvikeliiketoiminta kasvaa ulkomailla

Laite- ja tarvikeliiketoiminnan liikevaihto Suomessa laski hieman, mutta liikevoitto oli edellisvuoden tasoa ja selvästi parempi kuin ennakoitu. Erityisen hyvin menestyi Hammasväline.

Ryhmän ulkomaantoiminta kasvoi kokonaisuutena lähes 24 %. Ruotsissa hammasalan liiketoiminta kasvoi hyvin ja sen liiketulos oli ensimmäistä kertaa positiivinen. Tanskan-tytäryhtiö Oriola A/S aloitti toimintansa tammikuussa lähinnä hammasalan tuotteiden markkinoijana.ORION DIAGNOSTICA

Orion Diagnostican liikevaihto oli 9,1 Me (8,7 Me), kasvu 5,0 % (+ 3,3 %). Myynniltään suurimmat tuotteet olivat tulehduksen määrää mittaava QuikRead CRP -testi, jonka myynti kasvoi jälleen voimakkaasti, sekä Uricult-virtsatieinfektiotesti, jonka myynti kääntyi kasvuun. Myös hygieniatestien ja luumerkkiaineiden myynti kasvoi, kun taas pyloritestien ja RIA-tuotteiden myynti laski. QuikRead CRP
-testin myynti Kiinassa kasvaa hyvin ja lähentelee jo pohjoismaiden myyntivolyymin tasoa.

Liikevoitto 1,2 Me oli edellisvuotisen tasolla (1,2 Me).NOIRO

Noirossa jatkui myönteinen kehitys. Liikevaihto oli 35,4 Me (33,1 Me) ja se kasvoi 6,8 % (+12,4 %). Ulkomaantoiminta oli 12,9 Me (11,8 Me), se kasvoi 9,4 % (+27,8 %) ja se muodostui pääosin Lumene-kosmetiikan ja Herbina-tuotteiden viennistä. Vienti Venäjälle jatkui vireänä, joskin edellisvuotisesta tasoittuneena. Liikevoitto heikkeni hieman. Se oli 3,7 Me (3,8 Me), muutos -3,9 % (+78,1 %).

Kotimaan kasvavilla kosmetiikkamarkkinoilla Noiro vahvisti edelleen markkinaosuuttaan sarjakosmetiikassa ja kampaamotuotteissa. Erityisen voimakkaasti kasvoivat kosmetiikkamerkit Lumene ja Anytime sekä Wella kampaamotuotteet. Laitos- ja teollisuustuotteitten markkinat olivat vakaat ja Farmos säilytti hyvän asemansa.Investoinnit

Jatkuvien liiketoimintojen bruttoinvestoinnit olivat 31,2 Me (16,5 Me). Tästä rakennusten osuus oli 5,0 Me, koneiden, laitteiden ja kaluston 7,3 Me ja muun käyttöomaisuuden osuus 18,9 Me. Tästä Ranskan hormonikorvaustuotteiden takaisinoston osuus oli 16,5 Me.

Orion Pharman Turun lääketehtaalla on valmistumassa tutkimuskeskuksen mittava laajennus lähiaikoina. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 10,8 Me. Ensimmäinen pilottivaihe mittavasta toiminnanohjausjärjestelmästä on valmistumassa.

Oriolan merkittävimmät käynnissä olevat kehityshankkeet ovat logistiikan ja taloushallinnon järjestelmien uudistamisprojekti sekä asiakassuhdehallinnan järjestelmäprojekti.

Noiron uusi kosmetiikkatehdas Espoossa valmistuu heinäkuun alkuun mennessä muuttovalmiiksi. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 20,2 Me. Turkuun valmistuneen liuostehtaan hankintakustannuksiksi muodostui yhteensä 3,7 Me.Muutokset konsernirakenteessa

Orion Pharman eläinlääkeyksikköön kuulunut Hiven Oy myytiin tammikuussa. Hiven Oy:n liikevaihto vuonna 2001 oli 6,4 Me ja henkilömäärä 21.Sopimus Kronans Droghandel AB:n osake-enemmistön hankinnasta

Kauppasopimus Ruotsin toiseksi suurimman lääketukkukaupan, Kronans Droghandel AB:n (KD) osake-enemmistön ostamisesta ruotsalaiselta sijoitusyhtiö Ratokselta ja englantilaiselta 3i:ltä allekirjoitettiin 11.4.2002. Kaupan voimaanastuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää sekä eräiden muiden ehtojen täyttymistä. Kauppahinta on noin 61 miljoonaa euroa ja se täsmentyy ennen kaupan voimaantuloa.

Kaupan kohteena olevat osakkeet muodostavat 58,3 % KD:n osakekannasta. Orion omistaa KD:n osakkeista jo ennestään 10,6 %, joten omistusosuus nousee kaupan jälkeen noin 69 prosenttiin. Ennen kauppaa KD myi huhtikuun alussa norjalaisen tytäryhtiönsä Holtung as:n englantilaiselle lääketukkuyhtiölle, Alliance UniChemille.

KD:n enemmistöomistajana Orion haluaa rakentaa pohjoismaisittain riittävän suuren, kokonaisuutena taloudeltaan terveen ja kilpailukykyisen lääke- ja terveydenhuollon tukkukaupan toimijan, jolle tavoitellaan Suomessa ja Ruotsissa markkinajohtajuutta. Ruotsissa KD on alallaan vahva kakkonen ja perusliiketoiminnaltaan myös kannattava. KD ja Oriola muodostavat itsenäisinä yhtiöinä konsernin Tukkukaupparyhmän, jossa molempia kehitetään niiden keskinäiset synergiat hyödyntäen.

Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot ennen saatuja tutkimusavustuksia olivat 26,0 Me (18,1 Me), mikä oli 11,0 % konsernin liikevaihdosta. Panostusta kasvatettiin edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna
43,8 %. Orion Pharman osuus tutkimuspanostuksesta oli 24,7 Me. Lääketutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat Orion Pharman liikevaihdosta 20,8 % (15,5 %). Projekteja on selostettu edellä Orion Pharman yhteydessä.


Henkilöstö

Orion-konsernin palveluksessa oli tarkastelukaudella keskimäärin 5 288 henkilöä (5 432). Jatkuvien liiketoimintojen henkilöstö oli keskimäärin 5 288 henkilöä (5 245). Keskimääräinen henkilöstömäärä väheni Orion Pharmassa noin 50 henkilöllä, Oriolassa se kasvoi 37:llä, lähinnä ulkomaisissa yksiköissä. Noirossa keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 55:llä lähinnä tuotannossa.

Näkymät loppuvuodelle 2002

Orion Pharman liikevaihdon odotetaan jonkin verran kasvavan. Tuotemyynnin odotetaan kasvavan viimevuotista voimakkaammin. Markkinointisopimuksien perusteella saatavat suoritukset jäänevät pienemmiksi. Merkittävimmät kasvutuotteet ovat Parkinson-lääke Comtess/Comtan ja hormonikorvaustuote Indivina. Orion Pharman liikevoiton ennakoidaan pienenevän edellisvuodesta, sillä tutkimus- ja tuotekehityspanostukset kasvavat erittäin voimakkaasti meneillään olevien Simdax- ja deramsiklaani-lääkkeiden laajoista faasi 3:n tutkimuksista johtuen. Markkinointimenojen tosin arvioidaan vähenevän edellisvuotisista.

Oriolan laskutuksen odotetaan loppuvuonna kehittyvän alkuvuoden toteutunutta kehitystä paremmin. Koko vuoden liikevoiton arvioidaan hieman paranevan edellisvuodesta.

Orion Diagnostican liikevaihdon kasvu voimistuu loppuvuotta kohden. Kasvava tuotekehityspanostus sekä meneillään oleva toiminnanohjausjärjestelmähanke lisäävät kuluja, joten liikevoitto muodostunee edellisvuotisen tasoiseksi.

Noirossa ennakoidaan sekä liikevaihdon että tuloksen kehittyvän myönteisesti.

Orion-konsernin liikevaihdon arvioidaan edelleen kasvavan viimevuotisella tasolla ja liikevoiton muodostuvan edellisvuotista pienemmäksi. Myös nettorahoitustuotot pienenevät. Mahdollisen KD-osakekaupan vaikutus ei sisälly edelliseen arvioon.


Espoossa 7.5.2002

Orion-yhtymä OyjJukka Viinanen
Pääjohtaja

Pauli Torkko
Varatoimitusjohtaja

Yhteyshenkilöt:
Pääjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 429 3710
Varatoimitusjohtaja Pauli Torkko, puh. 010 429 3711
Viestintäjohtaja Kari Varkila, Orion Pharma, puh. 010 429 3325, 050 429 3325
Tiedotustilaisuus tästä osavuosikatsauksesta tänään 7.5.2002 klo 10.30 VR:n auditoriossa
Helsingin rautatieasemarakennuksen itäsiivessä.
Keskiviikkona 29.5.2002 klo 13-17 Orion järjestää sijoittajille Capital Markets Day -tilaisuuden Espoossa. Ohjelma ja ilmoittautuminen tilaisuuteen Sijoittajan kalenterissa kotisivulla www.orion.fi.


Täydellinen raportti taulukkoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.