Siirry pääsisältöön

Tiedote Orion-konsernin tilinpäätöksestä vuodelta 2000

Orion-konsernin liikevaihto vuonna 2000 kasvoi 3,9% ja oli 947,5 Me (912,2 Me vuonna 1999). Konsernin ydinliiketoiminnan, Orion Pharman liikevaihdosta kasvoi omaan tutkimustoimintaan perustuvien lääkkeiden osuus 28 prosenttiin. Paljolti niiden vauhdittamana Orion Pharman kansainvälinen toiminta kasvoi 16,9 %. Lisätty panostus lääketutkimukseen ja -tuotekehitykseen sekä erityisesti omien tutkimustuotteitten kansainväliseen markkinointiin rasitti tulosta. Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 125,4 Me (136,4 Me) ja se pieneni 8,1%. Kaikki tulosyksiköt tekivät hyvin tyydyttävän tuloksen ja konsernin kannattavuus oli edelleen hyvin tyydyttävä.


Orion-konserni vuonna 2000

- Liikevaihto kasvoi 3,9% ja oli 947,5 Me.
- Liikevoitto pieneni 7,7% ja oli 114,5 Me.
- Osakekohtainen tulos pieneni 10,9% ja oli 1,22 e.
- Omavaraisuusaste oli 74,2 %
- Yhtiön hallitus ehdottaa vuodelta 2000 maksettavaksi osinkoa 1,20 e osaketta kohti.

Orion-yhtymä Oyj:n hallitus on eilen pitämässään kokouksessa allekirjoittanut yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2000. Tässä tiedotteessa esitetyt muutos-prosentit on laskettu julkistettuja lukuja tarkemmista luvuista. Suluissa esitetyt luvut viittaavat vertailuvuoden 1999 lukuihin. Tilinpäätöstiedotteen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Yhtiön vuosikertomus julkaistaan 16.3.2001.
Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 29.3.2001.

Orion-konsernin kansainvälisen toiminnan liikevaihto kasvoi omien lääkekeksintöjen vauhdittamana. Lanseeraus- ja tutkimuspanostukset painoivat kuitenkin tulosta.

Orion-konsernin liikevaihto oli 947,5 Me (912,2 Me vuonna 1999) ja se kasvoi 3,9%. Kansainvälisen toiminnan liikevaihto oli 384,0 Me ja se kasvoi 16,4%. Liikevaihto kotimaassa pieneni edellisvuotisesta 3,2%. Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 4,3%.

Ennakoidun mukaisesti konsernin liikevoitto 114,5 Me pieneni edellisvuotisesta tasosta 7,7%. Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 125,4 Me (136,4 Me) ja se pieneni edellisvuotiseen verrattuna 8,1%.

Liikevoitto pieneni Orion Pharmassa kotimaan- ja ulkomaanmyynnin erisuuntaisen kehityksen sekä edellisvuodesta lisättyjen tutkimus- ja tuotekehitysmenojen sekä kansainvälisen markkinoinnin kulujen johdosta.

Markkinointikulujen merkittävä lisäys kohdistui Parkinson-lääke Comtessin ja astmalääkeannostelija Easyhalerin kansainvälisiin lanseerauksiin sekä sydämen vajaatoimintalääke Simdaxin ja uusien hormonikorvausvalmisteiden markkinoilletulon valmisteluun. Tulosta pienentämään on Orion Pharman osalta kirjattu myös Oulun, Kemijärven ja Seinäjoen lääkevalmistetehtaiden sulkemispäätöksiin liittyviä kuluja ja arvonalennuksia 4,1 Me ja tulosta parantamaan infuusioliiketoiminnan myyntiin liittyviä tuloutuksia sekä Ruotsissa eläkevakuutusyhtiöltä saatua ylijäämän palautusta, jotka yhdessä olivat 5,9 Me, sekä tuoteoikeuksien myyntivoittoja 4,8 Me. Oriolassa vaikutti positiivisesti Soredex-yksikön parantunut kannattavuus, mutta jakelutoiminnan volyymin lasku ja Ruotsin hammasalan epätyydyttävä kehitys painoivat tulosta. Orion Diagnostican tulos oli hyvä. Noirossa tulosta painoivat lisääntyneet mainoskulut. Liiketoiminnan muihin kuluihin on kirjattu konsernitasolla Tamro Oyj:n osakkeiden arvonalennusta 2,7 Me.

Nettotuotot varsinaisesta rahoitustoiminnasta olivat 10,9 Me (10,5 Me). Nettokorkotuotot olivat 6,8 Me (3,9 Me). Valuutta-kursseista muodostui nettotappiota 0,7 Me (nettovoittoa 2,1 Me). Osakesijoituksista ja osingoista syntyneet nettotuotot olivat 4,8 Me (4,5 Me).

Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius oli vahva. Konsernin omavaraisuusaste kasvoi ja oli tilikauden lopussa 74,2 % (73,1 %). Nettovelkaantumisaste (gearing) oli -26,7 % (-28,0 %).

Pääjohtaja Jukka Viinanen:
"Omat alkuperälääkkeet ovat Orionin strategian ydin"

"Vuoden 2000 aikana kohdistimme Orion-konsernin strategian painopistettä entistä voimakkaammin ydinliiketoimintaan, lääkkeisiin", kertoo Orion-konsernin pääjohtajana viime kesästä lukien toiminut Jukka Viinanen. "Konsernin ydintulosyksikkö on lääkkeitä valmistava, vahvasti tutkimusorientoitunut Orion Pharma, jonka tuotteista kasvava osa perustuu omiin innovatiivisiin alkuperälääkkeisiin. Omassa määräysvallassa olevalla, maailmanlaajuisille markkinoille suunnatulla, immateriaalioikeuksin suojatulla tuotteistolla Orion Pharma pystyy ottamaan osansa maailman tasaisesti kasvavasta lääkemarkkinasta ja näin kasvattamaan liikevaihtoaan ja tulostaan. Oman tuoteportfolion vahvistuessa se myös vähentää riippuvuuttaan lisenssisopimuksista."

"Uusien alkuperälääkkeiden tuonti onnistuneesti markkinoille edellyttää kuitenkin suuria panostuksia pitkäkestoiseen tutkimus- ja tuotekehitysprosessiin, alan kansainväliset laatukriteerit täyttävään tuotantoprosessiin, oman markkinointitoiminnan kehittämiseen ja asteittaiseen alueittaiseen laajentamiseen sekä tuotteiden myynninedistämiseen", Jukka Viinanen muistuttaa.

"Konserniimme kuuluvat muut tulosyksiköt tukevat ydinliiketoiminnan päämääriä. Oriola on tehokkaan tavaralogistiikan osaava lääkejakelija ja terveydenhuollon tuotteiden monipuolinen tukkukauppa. Orion Diagnostica on näyttänyt tietä diagnostisten testien kehittäjänä ainutlaatuisella analyyttiosaamisellaan. Noiro on johtavien tuotemerkkien kosmetiikka- ja hygieniatalo maassamme. Oriolalla ja Noirolla on kuitenkin selvästi suppeammat edellytykset kasvaa ja kansainvälistyä yhtä nopeasti kuin Orion Pharma. Tulostaan komeasti parantanut Orion Diagnostica on jo pitkään ollut konsernimme tulosyksiköistä kansainvälisin ja sen kasvu-näkymät ovat valoisat, mutta diagnostiikkatuotteitten maailmanmarkkinat ovat rajalliset ja kasvutahti hidas. Kaikkien em. liiketoimintojen talous on terveellä perustalla ja ne kykenevät rahoittamaan investointi- ja kehittämistarpeensa omasta tuloksestaan. Ne muodostavat konsernin kassavirrasta edelleenkin yli kolmanneksen", Jukka Viinanen painottaa.


Orion Pharma
lähdössä kasvuun

Liikevaihto oli 452,2 Me (437,8 Me), + 3,3 % (+7,0 %).
Ulkomaantoiminnan liikevaihto 261,4 Me ( 223,6 Me), +16,9 % (+15,6 %), osuus 57,8 %.
Liikevoitto 87,4 Me (90,6 Me), - 3,6 % (+20,3 %).

Orion Pharman liikevaihdon kasvun perustana ovat oman tutkimuksen tuotteet. Orion Pharmassa käynnistyi omiin innovaatioihin tähtäävä lääketutkimus vasta parisenkymmentä vuotta sitten. Työn tulokset alkavat nyt konkretisoitua. Kun viisi vuotta sitten omien tuotteiden osuus liikevaihdosta oli vain 7 %, vuonna 2000 se nousi jo 28 prosenttiin. Markkinointisopimussuorituksia saatiin yhteistyökumppaneilta yhteensä 19,4 Me (19,2 Me). Tästä 17,2 Me oli Novartikselta saatu entakaponin, levodopan ja karbidopan yhdistelmävalmisteen markkinointisopimukseen perustuva suoritus. Sopimus on Orionin markkinointisopimuksista tähän mennessä merkittävin.

Kotimaantoiminnan liikevaihto oli 190,8 Me (214,1 Me) ja se pieneni 10,9% (pieneni 0,6%). Liikevaihdossa heijastuvat päättyneiden lisenssisopimusten, viranomaispäätöksiin perustuvien hinnanalennusten sekä kiristyneen hintakilpailun vaikutukset. Suomen lääkemarkkinat kasvoivat kuitenkin kokonaisuutena 8,9%. Orionin markkinaosuus Suomessa oli 14,9%. Orion Pharman osuus Suomen reseptilääkkeiden markkinoista
oli 13,4% ja itsehoitolääkkeiden markkinoista 28,2 %. Orion Pharma pyrkii vahvistamaan kotimaan tuotevalikoimaansa niillä alueilla, joilla kasvumahdollisuudet ovat hyvät. Erityisesti kiinnitetään huomiota patenttisuojasta vapautuviin suuriin tuotteisiin.

Orion Pharman liikevoitto pieneni kokonaisuutena ennakoidusti. Erityisesti tulosta rasittivat suunnitellusti kasvatetut panostukset omien tutkimustuotteitten lanseerauksiin sekä lääketutkimukseen ja rekisteröintiin. Suuria kuluja aiheuttivat muun muassa mittavat kliiniset potilastutkimukset ahdistuneisuushäiriöihin kehitteillä olevalla deramsiklaanilla, sekä Simdaxin, Easyhalerin ja hormonikorvaustuotteitten laajat myyntilupa- ja rekisteröintimenettelyt useissa maissa.

Orion Pharmassa käynnistettiin mittava liiketoimintoja tukevien tietojärjestelmien uudistamisprojekti. Projektin tavoitteena on muodostaa yhtenäinen liiketoimintoja tukeva kokonaisuus, jolla toimitusketjun ja taloushallinnon tietovirrat pystytään hoitamaan keskitetysti.


Markkinointiverkon voimia vahvistettiin

Orion Pharma vahvisti vuoden aikana merkittävästi omaa, läntisen Euroopan markkinoille keskittyvää markkinointiverkkoaan. Tytäryhtiöihin rekrytoitiin uutta myyntihenkilöstöä, ja valmiuksia hiottiin uusiin tuotelanseerauksiin. Lääkemarkkinoinnin ulkomaisten toimipisteiden henkilöstövahvuus kasvoi lähes 19 % ja oli keskimäärin 475 henkilöä. Oman tytäryhtiöverkon kautta muodostuneen liikevaihdon osuus Orion Pharman ulkomaanliikevaihdosta oli 35,2 %. Useimmissa tytäryhtiöissä myyntiponnistelujen pääkohde ja myös eniten myyty tuote oli Comtess.

Comtess suurin yksittäinen tuote

Noin kaksi vuotta Euroopan markkinoilla ja vuoden verran USA:n markkinoilla ollut Parkinson-lääke entakaponi, kauppanimiltään Comtess ja Comtan, oli 52,5 Me:n liikevaihdollaan Orion Pharman suurin yksittäinen tuote. Myynti kasvoi edellisvuodesta 71,7%. Koska lääkkeen vaikutusmekanismi on uusi, hoitokäytännön omaksumisessa on vielä suuria maakohtaisia eroja. Orionin lisäksi tuotetta myy Novartis, jonka aluetta on muun muassa Yhdysvallat, missä tuotteen markkinaosuus Parkinson-lääkkeistä oli ensimmäisen markkinoillaolovuoden jälkeen 6 %. Comtan-myynti on kuitenkin edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Simdax markkinoille Ruotsissa
Vuoden 2000 merkittävä saavutus oli myös sydämen vajaatoimintalääke Simdaxille saatu myyntilupa ja myynnin käynnistyminen Ruotsissa. Simdax on ensimmäinen sydämen vaikeaan vajaatoimintaan hyväksytty uusi lääkehoito vuosikymmeneen. Simdaxin vaikuttava aine levosimendaani on Orion Pharman innovatiivinen, sydämen pumppausvoimaa tehostava lääkekeksintö, joka on tarkoitettu sydämen vaikean vajaatoiminnan takia sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden suonensisäiseen hoitoon. Simdaxille haetaan vuoden 2001 kuluessa myyntiluvat muissa EU-maissa ja useissa muissakin Euroopan maissa. Rekisteröintidokumentaatio lähetettiin tunnustamista varten muihin EU-jäsenvaltioihin tammikuussa 2001.

Simdaxin suonensisäisen valmisteen Yhdysvaltojen myyntilupahakemusta varten Orion Pharma käynnistää keväällä 2001 laajan kliinisen faasi 3:n lisätutkimusohjelman, jonka tavoitteista ja tekotavasta on sovittu maan lääkeviranomaisen, FDA:n kanssa. Tutkimuksen kestoksi arvioidaan kaksi vuotta.

Suun kautta annettavan levosimendaanin laajaa ja pitkäkestoista faasi 3:n kliinistä tutkimusohjelmaa suunnitellaan. Lääkettä tullaan tutkimaan sydämen lievempiasteisessa vajaatoiminnassa, jota sairastavia potilaita on monin verroin enemmän kuin vaikeaa vajaatoimintaa sairastavia, ja tarvittavat hoidot ovat pitkäkestoisempia.

Precedex markkinoille Yhdysvalloissa
Leikkauksen jälkeisessä tehohoidossa oleville potilaille tarkoitettu Orionin alkuperälääke Precedex (vaikuttava aine dexmedetomidiini) tuli Abbott Laboratories -yhtiön markkinoimana Yhdysvaltain markkinoille keväällä 2000. Myynti on tasaisessa kasvussa. Precedexinkin vaikutusmekanismi on täysin uusi. Lääke vähentää noradrenaliinin vapautumista hermopäätteistä ja saa näin aikaan vireystilan laskun. Sairaalalääkkeenä sen odotetaan vakiintuvan käyttöön uusia reseptilääkkeitä hitaammin. Kumuloituvat myönteiset kokemukset ovat omiaan lisäämään hoidon vakiintumista amerikkalaissairaaloiden tehohoito-osastoilla. Orion sai Abbottilta yhteensä 0,3 Me:n royaltytuotot Precedexin vuoden 2000 myynnistä. Abbott on vastannut Precedexin kliinisistä tutkimuksista vuodesta 1994 lukien, jolloin se osti tuotteen jatkokehitys- ja markkinointioikeudet Orionilta.

Abbott Laboratories -yhtiö valmistelee Precedexin kliinistä lisätutkimusohjelmaa uutta EU-myyntilupahakemusta varten.

Fareston myy hyvin Japanissa
Liikevaihto rintasyöpälääke Farestonista (toremifeeni) kasvoi. Lääkkeen myynti sen suurimmalla markkinalla Japanissa kehittyi edelleen hyvin, ja markkinaosuus oli 25%. Farestonin yhteensä 17,8 Me:n liikevaihdosta 62% muodostui Japanista ja 20 % Yhdysvalloista. Orion Pharman toimitukset tuotetta Yhdysvalloissa markkinoivalle Shire Robertsille painottuivat vuoden alkupuoliskolle. Japanissa Farestonia markkinoi Nippon Kayaku.

Farestonin käyttöaiheen laajentamiseen tähtäävät, useita vuosia jatkuneet tutkimukset ovat valmistumassa. Myyntilupahakemus varhaisempien vaiheiden rintasyövän hoitoon voitaneen jättää Yhdysvalloissa vuoden 2001 aikana.

Uusia hormonikorvaushoidon tuotteita markkinoille tänä vuonna
Hormonikorvaushoidon tuotteiden myynti laski tuotesektorin kireän kilpailun takia. Uudet valmisteet Indivina ja Diviseq saivat myyntiluvat useissa Euroopan maissa ja niiden pääosin vuodelle 2001 ajoittuvaa markkinoille-tuloa valmisteltiin.


Easyhaler-inhalaattorivalikoima kasvaa
Astmalääkeannostelija Easyhalerin (vaikuttavat aineet beklometasoni ja salbutamoli) myynti kasvoi edellisvuotisesta. Tuote tuotiin voimallisella kampanjalla Ranskan markkinoille loppukesästä ja myynti käynnistyi hyvin. Valikoimaa täydennetään seuraavaksi budesonidi- ja formoteroli -nimisillä uudemmilla aineilla. Tulehdusta estävää budesonidia koskeva myyntilupahakemus on parhaillaan Saksan lääkeviranomaisen arvioitavana. Formoterolia sisältävän Easyhalerin kolmannen vaiheen kliiniset tutkimukset pyritään aloittamaan vuoden 2001 aikana.

Deramsiklaani suurin yksittäinen lääketutkimusprojekti.
Kliinisille tutkimuksille perustetaan tukikohta Englantiin

Orion-konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 72,1 Me (67,9 Me). Orion Pharman osuus niistä oli 66,1 Me eli 91,7%. Panostus oli 15,3 % (14,9 %) Orion Pharman lääkemyynnin liikevaihdosta.

Lääketutkimus kohdistuu keskushermosto-, sydän- ja hengityselinsairauksien lääkehoitoihin sekä hormonihoitoihin. Tutkimustoiminta kattaa koko monivaiheisen ja pitkäkestoisen lääkekehitysprosessin varhaisesta perustutkimuksesta alkaen ja sen tehtävänä ja tavoitteena on kehittää omia innovatiivisia alkuperälääkkeitä yhtiön tulevaisuuden toiminnan perustaksi ja voimakkaan kasvun ja kansainvälistymisen generaattoreiksi.

Orion Pharman v. 2000 julkistamista tutkimushankkeista merkittävin koskee Unkarilaiselta Egis Pharmaceuticals -yhtiöltä lisensioitua deramsiklaania, jonka mittavat 3. vaiheen potilastutkimukset ahdistuneisuus-häiriöiden hoitoon ovat meneillään kymmenessä Euroopan maassa ja etenevät suunnitellusti. Deramsiklaanilla näyttäisi olevan suotuisat anksiolyyttiset ominaisuudet. Tavoitteena on kaupallistaa deramsiklaani maailmanlaajuisesti.

Keskushermostolääkkeiden tuotevalikoima on täydentymässä uudella, Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetulla kolmen lääkeaineen, levodopan, karbidopan ja entakaponin yhdistelmävalmisteella. Sen markkinoilletulo ajoittuu vuosille 2003 ja 2004.

Vuoden 2000 lopussa Orion Pharman lääketutkimusorganisaatiossa työskenteli 868 henkilöä. Henkilöstöresurssien kasvattaminen tarpeita vastaavasti ei ole ollut aivan ongelmatonta, sillä päteviä tutkijoita ei ole riittävästi saatavilla. Eräänä ratkaisuna tähän Orion Pharma on perustamassa Englannin Nottinghamiin sydän- ja keskushermostosairauksien potilastutkimuksiin erikoistuneen kliinisen tutkimusyksikön, johon on jo rekrytoitu kokeneita tutkijoita paikallisilta markkinoilta. Keväällä 2000 otettiin käyttöön Espoon tutkimuskeskuksen yhteyteen rakennettu, tutkijoiden toimitilat yli kaksinkertaistanut, moderni ja huipputekniikalla varusteltu laajennusosa.


Oriola
kasvu hidastui

Laskutus 595,7 Me (593,3 Me), +0,4% (+8,6%).
Liikevaihto 365,5 Me ( 356,0 Me), + 2,7% (+13,4%).
Liikevoitto 21,7 Me (24,4 Me), -11,3% (+1,7%).

Monen voimakkaan kasvun vuoden jälkeen Oriolan kasvu hidastui eräiden jakelusopimusten päättymisen ja tästä syystä vähentyneen jakeluvolyymin seurauksena. Oriolan osuus Suomen lääketukkumarkkinoista laski
35 prosenttiin. Kaikissa Baltian maissa tytäryhtiöiden kannattavuus oli vielä epätyydyttävä, mutta uudet toimitilat parantavat kilpailukykyä, ja kannattavuutta pyritään nostamaan kasvavalla volyymillä. Toisaalta Oriola vahvisti markkina-asemiaan Suomessa sairaaloiden ja hammashoidon laitteissa ja tarvikkeissa, joiden liikevaihdot kasvoivat edelleen voimakkaasti. Prolabin liikevaihto pieneni selvästi eräiden edustusten päättymisen seurauksena, mutta menetystä kurotaan kiinni uusilla tuoteedustuksilla. Medionin liikevaihdon kehitystä jarrutti eräiden projektitoimitusten siirtyminen vuoden 2001 puolelle. Soredexin liikevaihto kasvoi ja toiminta Yhdysvalloissa tervehtyi. Ruotsissa kaksi vuotta sitten aloitetun hammasvälineliiketoiminnan kehitys oli edelleen epätyydyttävää.Orion Diagnostica
paransi tulosta

Liikevaihto 32,2 Me (29,7 Me), + 8,3% (+0,1%).
Ulkomaantoiminta 26,4 Me (23,3 Me), +13,1% (+1,2%).
Liikevoitto 5,4 Me (3,8 Me), +44,2% (+39,3%).

Orion Diagnostican myönteisen kehityksen takana ovat tuotteiston rakenneuudistukset, toiminnan keskittäminen lähitestaukseen (point of care) sekä kasvavat vientialueet, kuten Kiina ja Iran. Tulehdusten diagnosointiin tarkoitetun, CRP-määrää (C-reaktiivinen proteiini) kokoverestä mittaavan QuikRead -järjestelmän myynti kasvoi uuteen ennätykseen ja tuote nousi myynniltään Orion Diagnostican suurimmaksi. Myynniltään toiseksi suurin tuote, Uricult-testi, on ollut markkinoilla jo yli 30 vuoden ajan. Jatkuvan kehittämisen ja korkean laatunsa ansiosta se on edelleen maailman johtava virtsatieinfektion toteamiseen tarkoitettu kastolevy. Uricult vahvisti edelleen asemiaan erityisesti Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa.


Noiro
kasvatti vientiä

Liikevaihto 114,4 Me (101,4 Me), +12,8% (+1,1%).
Ulkomaantoiminta 37,3 Me (27,5 Me), +35,5% (-8,8%).
Liikevoitto 7,6 Me (8,0 Me), -4,8% (+30,7%).

Noiron kehitys jatkui Suomessa ja Venäjällä erityisen vahvana, lähinnä kosmetiikkasarja Lumenen ja viennissä myös Herbinan ansiosta. Viennin kohteista suurin on Venäjä, jonne suuntautuneet toimitukset yltivät jo uusiin ennätyksiin yli sen tason, jolta ne putosivat Venäjän talouden mukana kesällä 1998. Noiron kaikkien suurten tuotemerkkien asema vahvistui kotimaassa. Voimistetut markkinointiponnistelut kotimaassa sekä viennin vaatimat panostukset jarruttivat kuitenkin Noiron tuloskehitystä.


Vuoden 2001 näkymät

Orion Pharman ulkomaantoiminnan odotetaan edelleen kasvavan. Merkittävimmät kasvutuotteet ovat oman tutkimustoiminnan tuloksena syntyneet patenttituotteet, erityisesti Parkinson-lääke Comtess/Comtan, mutta myös Fareston, Precedex ja Simdax myyntilupien saamisen jälkeen, sekä eläinrauhoitteet. Kasvumahdollisuuk-sia nähdään myös hormonikorvaustuotteille ja Easyhalerille. Kotimaan osalta odotetaan myös lievää kasvua. Lääketutkimukseen ja kansainväliseen markkinointiin lisätään panostusta voimakkaasti monien tutkimus-projektien ollessa kliinisessä vaiheessa sekä monien tuotteiden markkinoillelanseerausvaiheessa. Kokonaisuudessaan Orion Pharman liiketuloksen ennakoidaan alenevan edellisvuotisesta, mutta kääntyvän kasvuun vuonna 2002.

Oriolan osalta varaudutaan hitaaseen liikevaihdon kasvuun ja liiketuloksen odotetaan hieman parantuvan.
Orion Diagnostican ja Noiron liiketulosten ennakoidaan olevan edellisvuotista paremmat.

Orion-konsernin liikevaihdon kasvun ennakoidaan voimistuvan, mutta liiketuloksen arvioidaan muodostuvan edellisvuotista pienemmäksi. Varsinaisen rahoitustoiminnan nettotuotot kasvavat hieman.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menoihin on suunniteltu panostettavaksi 100 Me (72,1 Me). Suunnitellut käyttöomaisuusinvestoinnit ilman mahdollisia yritys- ja tuoteostoja ovat 95 Me.


Voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,20 euroa osaketta kohden 67.518.421 osakkeelle,
yhteensä 81.022.105,20 euroa.


Espoossa 21.2.2001

Orion-yhtymä Oyj


Jukka Viinanen
Toimitusjohtaja

Pauli Torkko
Varatoimitusjohtaja


Yhteyshenkilö:
varatoimitusjohtaja Pauli Torkko, puh. 010-429 3711


Täydellinen raportti taulukkoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.