Siirry pääsisältöön

Orion Pharma ja Pharmacia solmivat yhteistyösopimuksen uuden ahdistuneisuuslääkkeen kehittämisestä ja kaupallistamisesta

Sopimuksen mukaan Orion Pharma tekee deramsiklaanin 3. vaiheen kliinisen tutkimusohjelman Yhdysvalloissa yhdessä Pharmacian kanssa. Tutkimukset rahoittaa Orion Pharma, mutta osapuolet vastaavat yhdessä Yhdysvaltain kokonaistutkimusohjelman suunnittelusta ja valvonnasta. Tutkimusohjelman käytännön toteutuksesta vastaa Pharmacian oma tutkimusorganisaatio.

Tuotteen saatua myyntiluvan Pharmacia myös markkinoi deramsiklaania Yhdysvalloissa. Orion Pharma pidättää itsellään mahdollisuuden markkinoida tuotetta Yhdysvalloissa Pharmacian ohella. Sopimuksen mukaan Pharmacia saa myös oikeudet deramsiklaanin kehittämiseen ja markkinointiin USA:n ja Euroopan ulkopuolella mukaan lukien Japani.

Sopimus Pharmacian kanssa ei koske lainkaan Eurooppaa, vaan sen osalta tutkimukset ja rekisteröinnit ovat Orion Pharman vastuulla. Orion Pharman markkinointialueeseen sisältyvät kaikki EU-maat, Norja, Islanti ja Sveitsi, kun taas unkarilainen Egis Pharmaceuticals vastaa itäisestä Euroopasta ja Venäjästä.

Sopimuksen solmimisen yhteydessä Pharmacia suorittaa Orion Pharmalle 30 miljoonan dollarin suuruisen maksun. Jatkossa Orion saa lisää sopimussuorituksia sitä mukaa, kun kliininen tutkimus- ja rekisteröintiohjelma etenee sovittuihin etappeihin.

"Sopimuksemme Pharmacian kanssa on tärkeä strateginen askel deramsiklaanin kehitysohjelman läpiviemiseksi ja kaupallistamiseksi maailmanlaajuisesti", luonnehtii Orion Pharman toimitusjohtaja Jyrki Mattila sopimuksen merkitystä. "Uskomme, että yhteistyössä Pharmacian kokeneen kliinisen kehitystiimin kanssa voimme viedä deramsiklaanin kolmannen vaiheen tutkimukset Yhdysvalloissa onnistuneesti läpi. Luotamme myös Pharmacian sitoutuvan vahvasti lisäämään asiantuntijoiden tietoisuutta deramsiklaanista sekä tuomaan tuotteen aikanaan menestyksellisesti markkinoille suuren myyntiorganisaationsa voimin." Mattila jatkaa: "Sopimukseemme sisältyvä optio, jonka mukaan Orion Pharma voi osallistua tuotteen markkinointiin Yhdysvalloissa, on meille strategisesti tärkeä oman läsnäolomme lisäämiseksi sikäläisillä markkinoilla."

"Meille on ilo ryhtyä yhteistyöhön Orion Pharman kanssa deramsiklaanin kehittämiseksi Yhdysvaltojen markkinoille", kertoo puolestaan Pharmacian pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Fred Hassan. "Ahdistuneisuuden lääkehoidoissa on vielä paljon parantamisen varaa. Tällä sopimuksella saamme mahdollisuuden hyödyntää jo ennestään vahvaa osaamistamme anksiolyyttien ja muiden keskushermostosairauksien lääkehoitojen kehittäjänä."

Deramsiklaani
Orion Pharma on lisensioinut deramsiklaani-lääkeaineen unkarilaiselta Egis Pharmaceuticals -yhtiöltä, joka on keksinyt molekyylin ja tehnyt osan sen prekliinisestä tutkimuksesta. Orion Pharma on tehnyt tähänastiset kliiniset vaiheiden yksi ja kaksi tutkimukset. Parhaillaan Orion Pharmalla on käynnissä laaja, yhdeksän Euroopan maata sekä Etelä-Afrikan käsittävä kolmannen vaiheen potilastutkimusohjelma, jossa tutkitaan deramsiklaania yleistyneen ahdistuneisuushäiriön (GAD, generalised anxiety disorder) hoidossa.

Deramsiklaanin vaikutusmekanismi on uusi, joten se on luokassaan ensimmäinen molekyyli, joka on edennyt kolmannen vaiheen potilastutkimuksiin. Aine toimii ihmisen 5-HT-reseptoreiden 2A- ja 2C-alatyyppien vastavaikuttimena eli antagonistina. Aineen anksiolyyttiset ominaisuudet on todettu jo useissa prekliinisissä malleissa.

Tietoisuus yleistyneen ahdistuneisuushäiriön
lääkehoidon tarpeesta kasvaa
Ahdistuneisuus eri muodoissaan on yksi läntisen maailman yleisimmistä psykiatrisista sairauksista. Ahdistuneisuus saattaa ilmetä häiritsevässä määrin esiintyvinä mielialan, käyttäytymisen, ajattelun ja fyysisten toimintojen vaihteluina. Ahdistuneisuudelle ei ole osoitettavissa erityisiä ärsykkeitä tai tunnistettavissa olevia syitä. Kliinisessä lääketieteessä ahdistuneisuus on luokiteltu useisiin alaluokkiin. Niistä tunnetuimpia ovat yleistynyt ahdistuneisuushäiriö (GAD), paniikkihäiriö, julkisten paikkojen pelko, vakavat stressireaktiot, sosiaalisten tilanteiden pelko ja pakko-oireinen häiriö. Kaikkien ahdistuneisuushäiriöiden esiintyvyys aikuisväestön keskuudessa on arviolta 16 prosentin luokkaa. Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön elinaikainen esiintyvyys väestössä on noin 5 %.

Ahdistuneisuuden syitä ei tunneta läheskään täydellisesti. Tiedetään sekä perimän, ympäristön että elämänkokemusten voivan altistaa ihmisen ahdistuneisuudelle, joskaan mikään yksittäinen tekijä harvoin sellaisenaan riittää sairauden syyksi. Ahdistuneisuushäiriöihin yhdistyy huomattava alttius sairastua myös muihin mielenterveyshäiriöihin kuten masennukseen tai tarkkaavaisuushäiriöön. On hyvin yleistä, että ahdistuneisuuspotilailla ilmenee myös erilaisia elimellisiä oireita kuten päänsärkyä, nukahtelua, paksusuolen ärtymistä, rintakipua ja sydämentykytystä.

Ahdistuneisuuden hoito
Tutkimuksissa on arvioitu, että vain alle 20 % yleistyneestä ahdistuneisuudesta kärsivistä potilaista saa asianmukaista hoitoa. Tavallisesti ahdistuneisuutta hoidetaan lääkkeillä, psykoterapialla tai näiden yhdistelmällä. Ahdistuneisuuden lääkehoitoon on toistaiseksi tuotu vähänpuoleisesti läpimurtolääkkeitä. Yleisimmin käytettyjä lääkeaineita ovat serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI), bentsodiatsepiinit, serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät (SNRI) ja trisykliset masennuslääkkeet.

Orion-yhtymän ja Pharmacian solmiman sopimuksen voimaantulolle on sopimuksessa asetettu ehdoksi Yhdysvaltojen vuoden 1976 Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements -lain mukaisten ilmoitusten tekeminen Yhdysvaltain kilpailuviranomaisille ja kyseisen ilmoitusmenettelyn mukaisen odotusajan umpeutuminen tai sen aiempi päättyminen.


Yhteyshenkilö Orion Pharmassa:

Viestintäjohtaja, LKT Kari Varkila
Puh. 010 429 3325
kari.varkila@orionpharma.comYhteyshenkilöt Pharmaciassa:

Tiedotusvälineet:
Paul Fitzhenry
Group Director, External Communications
+1 908 901 8770

Analyytikot ja sijoittajat:
Craig Tooman
Vice President, Investor Relations
+1 908-901-8853

Orion Pharma
Orion Pharma on tutkimukseen ja tuotekehitykseen vahvasti panostava lääkkeiden valmistaja ja markkinoija ja osa Orion-konsernia. Vuonna 2000 Orion Pharman liikevaihto oli 453 miljoonaa euroa. Sen osuus konsernin liikevaihdosta on noin puolet ja liikevoitosta noin kaksi kolmannesta. Yli puolet liikevaihdosta muodostuu kansainvälisestä toiminnasta.

Suomessa Orion Pharma on johtava lääkemarkkinoija. Markkinointiyhtiöt on yhdeksässä Euroopan maassa. Viime vuosina Orion Pharma on tuonut markkinoille useita omaan tutkimukseen perustuvia lääkkeitä neljältä ydinterapia-alueeltaan, joita ovat keskushermostosairaudet, sydäntaudit ja tehohoito, hormoniterapiat ja hengitystieterapiat. Lääketutkimuspanostusten osuus oli 14,6 % Orion Pharman viime vuoden liikevaihdosta. Omaan tutkimukseen perustuvat tuotteet muodostavat kasvavan osuuden Orion Pharman liikevaihdosta. Orion Pharman johtava tuote on Parkinson-lääke entakaponi, joka on markkinoilla jo 38:ssa maassa Comtess® ja Comtan® -nimisinä tuotteina. Hiljattain Orion Pharma on saanut useita myyntilupia sydämen akuuttiin vajaatoimintaan kehittämälleen ainutlaatuiselle Simdax® -lääkkeelle (levosimendaani).

Pharmacia
Pharmacia Corporation on yksi maailman suurimmista lääkeyhtiöistä. Pharmacian innovatiiviset lääkkeet ja muut tuotteet edistävät terveyttä ja hyvinvointia maailmanlaajuisesti. Yhtiön palveluksessa on noin 59 000 henkilöä eri puolilla maailmaa.Jakelu:
Helsingin Pörssi
TiedotusvälineetJulkaisija:

Orion-yhtymä Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1, 02200 Espoo
Puh. 010 4291

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet:
Viestintäjohtaja Anne Allo
Puh. 010 429 3735
Fax 010 429 2801
anne.allo@orion.fi
corpcom@orion.fi

Kotisivu: www.orion.fi