Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2001

Orion-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 720,0 Me (702,2 Me jaksolla 1-9/2000) ja se kasvoi
2,5 %. Liikevoitto oli 100,3 Me (91,8 Me). Liikevoitto parantui alkuvuoden tasosta Orion Pharman saamien markkinointisopimussuoritusten ja kasvaneen myynnin ansiosta. Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 105,9 Me (100,6 Me). Osakekohtainen tulos verojen jälkeen oli 1,03 euroa (0,99 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 9,81 e (9,67 e).


Tässä tiedotteessa esitetyt muutos-prosentit on laskettu julkistettuja lukuja tarkemmista luvuista. Suluissa esitetyt luvut viittaavat vertailujakson 1-9/2000 lukuihin. Osavuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Heinä-syyskuu 2001 ja sen jälkeiset tapahtumat

Tulosyksikkö Orion Pharma solmi syyskuussa Yhdysvallat ja muut Euroopan ulkopuoliset maat kattavan markkinointi- ja jakelusopimuksen Pharmacia-lääkeyhtiön kanssa deramsiklaani-lääkkeestä. Lääkekeksintöä koskevat kolmannen vaiheen kliiniset tutkimukset ovat meneillään Euroopassa yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoitoon. Orion käynnistää vastaavat tutkimukset Yhdysvalloissa yhteistyössä Pharmacian kanssa vuoden 2002 alkupuolella.

Oriolaan kuulunut Soredex-liiketoiminta myytiin Instrumentariumille heinäkuun alussa.

Lokakuussa solmitun sopimuksen mukaan saksalaisen lääkeyhtiö Merck KGaA:n lääkkeiden jakelu Suomessa siirtyy Oriolalle vuoden 2002 alussa. Merckin lääkkeiden tukkumyynti on vuositasolla noin 10 Me.

Noirossa jatkui erityisesti viennin kasvu. Kosmetiikkasarja Lumenen markkinointi käynnistyi Englannissa House of Fraser -tavarataloketjussa.

31.10.2001 tekemällään kaupalla Orion-konserni vähensi omistusosuuttaan Tamro Oyj:stä
6,0:sta 4,6 prosenttiin.


Konsernin liikevaihto ja tulos kaudella 1-9/2001

Orion-konsernin liikevaihto oli 720,0 Me (702,2 Me kaudella 1-9/2000) ja se kasvoi 2,5 %. Jatkuvien liiketoimintojen kasvu oli 2,9 %. Ulkomaantoiminnan liikevaihto kasvoi 12,4 % (+16,1 %). Liikevaihto kotimaassa pieneni 4,3 % (-2,1%). Tämä johtuu Oriolan liikevaihdon rakenteellisesta muutoksesta, jossa kaupintakaupan osuus on kasvanut. Kaupintakaupasta liikevaihtoon kirjataan vain päämieheltä saatu jakelupalkkio.

Liikevoitto oli 100,3 Me (91,8 Me) ja se kasvoi 9,3 % (-10,9 %). Saadut markkinointisopimus-suoritukset paransivat merkittävästi Orion Pharman liikevoittoa. Tutkimuksen ja tuotekehityksen panostus kasvoi. Alkuvuoden panostukset Simdaxin lanseeraukseen näkyvät edelleen markkinointimenojen kasvuna, mutta markkinoinnin nykyinen kulutaso vastaa uutta tilannetta. Oriolan liikevoittoa kasvatti erityisesti Laite- ja tarvikesektorin hyvä kehitys. Orion Diagnostican liikevoittoa rasitti perinteisten tulehdustestien myynnin lasku. Noiron liikevoiton kasvu perustui voimakkaaseen myynnin kasvuun ja onnistuneeseen kuluhallintaan. Tamron osakkeiden arvonalennuksen palautusta on kirjattu konsernitasolla koko alkuvuonna 1,5 Me.

Katsauskauden nettotuotot varsinaisesta rahoitustoiminnasta alenivat edellisvuotisesta. Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 105,9 Me (100,6 Me).


Rahoitustuotot ja -kulut

Nettotuotot varsinaisesta rahoitustoiminnasta olivat 5,6 Me (8,8 Me). Netto-korkotuotot olivat 4,5 Me (4,1 Me). Valuutta-kursseista muodostui nettotappiota 0,7 Me (nettokurssi-tappio 0,1 Me). Osakesijoituksista syntyneet nettotuotot osingot mukaan lukien olivat 1,8 Me (4,8 Me). Sekä saadut osingot että myyntivoitot pienenivät edellisvuodesta.


Satunnaiset erät

Satunnaisissa erissä on esitetty Oriolaan kuuluneen Soredex-yksikön myyntiin liittyviä tuloutuksia, lähinnä goodwill-korvaus vähennettynä kauppaan liittyneillä menoilla. Lisäksi on saatu myyntivoittoa Turussa sijaitsevan rakentamattoman tontin myynnistä.

Kehitys tulosyksiköittäin


ORION PHARMA

Orion Pharman liikevaihdoksi muodostui 367,1 Me (337,0 Me), ja se kasvoi 8,9 % (+3,9 %). Tuotemyynnin liikevaihto myötäili ensimmäisen vuosipuoliskon kehitystä ja erityisesti vienti-markkinoilla se kehittyi ennakoitua selvästi heikommin. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat merkittävästi markkinointikumppaneilta saadut, yhteensä 49,0 milj. euron sopimussuoritukset (17,2 Me). Nämä mukaan lukien ulkomaantoiminnan liikevaihto kasvoi 14,4 % (+17,3 %) ja sen osuus Orion Pharman liikevaihdosta oli 61,1 % (58,2 %). Ihmislääkkeiden ulkomaantoimitukset olivat edellisvuotisella tasolla (+18,4 %). Kotimaan markkinoilla Orion Pharman liikevaihto kasvoi 1,3 % (-10,4 %).

Kolmannella neljänneksellä saatujen markkinointisopimussuoritusten myötä liikevoitto muodostui edellisvuotista paremmaksi. Alkuvuoden panostukset sydänlääke Simdaxin Euroopan-laajuiseksi suunniteltuun lanseeraukseen selittävät pääosan markkinointimenojen kasvusta. Markkinointi-kulujen nykyinen taso on sopeutettu suppeamman markkina-alueen mukaiseksi. Tutkimukseen ja tuotekehitystoimintaan panostettiin enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla.

Viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana Orion Pharmassa on suunnattu markkinointistrategiaa uudelleen niin, että oma myyntiorganisaatio keskittyy jatkossa entistä voimakkaammin Orion Pharman ydinterapia-alueisiin erikoistuneisiin lääkäreihin. Toimintoja on sopeutettu alunperin suunniteltua alemmalle tasolle. Tällä saattaa olla vaikutuksia kansainvälisen myyntiorganisaation henkilöstö-määrään.

Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus Orion Pharman liikevaihdosta oli 97,1 Me eli
26 % (92,5 Me ja 27 %). Suurimpia kansainvälisiä valmisteita olivat omaan tutkimukseen perustuvat Parkinson-lääke Comtess/Comtan (entakaponi), hormonikorvaus-valmisteet, rintasyöpälääke Fareston ja eläin-rauhoitteet.

Comtess ja Comtan-nimisenä markkinoilla olevan Parkinson-lääke entakaponin liikevaihdoksi Orionille muodostui katsauskaudella yhteensä 41,0 Me (39,3 Me), kasvu 4,2 %. Comtessin markkinaosuus kaikista Parkinson-lääkkeistä tammi-elokuussa oli Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Irlannissa 15-19 %, Saksassa ja Norjassa 7-8 % ja Englannissa 5 %.

Markkinointipartneri Novartiksen raportoima Comtan-myynti tukkukaupoille oli katsauskaudella yhteensä 98 milj. Sveitsin frangia eli noin 64,5 milj. euroa ja se kasvoi 46 %. Yhdysvalloissa Comtanin myynti kasvoi 55 % ja Novartiksen muilla myyntialueilla 36 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Tammi-elokuussa Comtanin markkinaosuus oli Ranskassa 16,5 % ja Espanjassa 14,2 %. Yhdysvalloissa, missä se tuli markkinoille loppuvuonna 1999, markkinaosuus oli 7,6 %.

Ruotsissa vuosi sitten markkinoille tullut sydämen vaikean vajaatoiminnan sairaalalääke Simdax on lanseerattu kesän ja syksyn mittaan Suomessa, Norjassa, Islannissa, Itävallassa ja Portugalissa. Lisäksi tuote on markkinoilla Argentiinassa ja Perussa. Myynti Ruotsissa on tasaantunut. Myynti Suomessa on lähtenyt käyntiin hyvin. Myös markkinointikumppani Abbott Laboratories -yhtiölle on ollut toimituksia sen markkinoinnin piiriin kuuluvia maita varten.

Rintasyöpälääke Farestonin myynnistä valtaosa suuntautuu edelleen Japaniin.

Hormonikorvausvalmisteiden myynti on hieman kasvanut edellisvuodesta. Indivina-valmisteen myynti on kehittynyt erityisen hyvin Suomessa ja Ruotsissa. Englannissa lanseeraus on edennyt hyvin.

Elokuussa solmitulla, ahdistuneisuuslääke deramsiklaanin kehittämistä ja kaupallistamista koskevalla sopimuksella Orion Pharma lisensioi maailman suurimpiin kuluvalle lääkeyhtiölle, Pharmacialle, oikeudet markkinoida deramsiklaania Yhdysvalloissa sekä muissa Euroopan ulkopuolisissa maissa. Orion Pharma pidätti itselleen mahdollisuuden markkinoida lääkettä Yhdysvalloissa sopimus-kumppanin ohella. Orion Pharma tekee deramsiklaanin 3. vaiheen kliinisen tutkimusohjelman Yhdysvalloissa yhdessä Pharmacian kanssa. Tutkimukset rahoittaa Orion Pharma, mutta Pharmacian tutkimusorganisaatio vastaa niiden käytännön toteutuksesta. Pharmacia kehittää lääkettä Yhdysvaltojen ja Euroopan ulkopuolella. Sopimukseen liittyi 33,8 milj. euron suuruinen maksu, joka ajoittui vuoden kolmannelle neljännekselle.

Suomen ihmislääkemarkkinat kasvoivat tammi-syyskuussa 12,3 % (10,2 %). Orion Pharman kotimaantoiminnan liikevaihto oli 142,9 Me (140,9 Me), +1,3 % (-10,4 %) ja markkinaosuus oli noin 13 %. Itsehoitolääkkeiden liikevaihto, joka muodostaa kotimaan liikevaihdosta noin kolmanneksen, jatkoi vahvaa kasvuaan. Myös reseptilääkkeiden liikevaihto on kasvussa, vauhdittajina erityisesti hormonikorvausvalmiste Indivina ja Parkinson-lääke Comtess. Sydänlääke Simdax lanseerattiin Suomessa elokuussa. Myynti käynnistyi verrattain hyvin ja pääosa suomalaisista vaikeaa sydämen vajaatoimintaa hoitavista sairaaloista on ottanut tuotteen käyttöön.


Lääketutkimusprojektit

Simdax
Sydänlääke Simdaxin Yhdysvaltojen myyntilupahakemusta varten tehtävien, noin kaksi vuotta kestävien kliinisten lisätutkimusten alkaminen siirtyi marras-joulukuulle Yhdysvaltoihin kohdistuneiden terroristi-iskujen seurauksena. Neuvottelut lääkeviranomaisten kanssa Simdaxin myyntiluvan saamisen edellytyksistä jatkuvat edelleen Saksassa, Ranskassa ja Englannissa ja eräissä muissa maissa.

Deramsiklaani
Ahdistuneisuuslääke deramsiklaanilla Yhdysvalloissa tehtävien kolmannen vaiheen kliinisten tutkimusten valmistelu yhteistyössä markkinointisopimuskumppani Pharmacian kanssa etenee suunnitellusti. Vastaavanlaiset tutkimukset ovat meneillään kymmenessä Euroopan maassa. Orion tutkii lääkettä yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa.

Lokakuussa julkaistiin deramsiklaania koskevat ensimmäiset kliiniset tutkimustulokset. Ne perustuvat yhteensä 212 potilasta käsittäneeseen faasi 2:n tutkimukseen, jossa tutkittiin annosvastetta sekä aineen tehoa, turvallisuutta ja siedettävyyttä. Tulokset tukevat aiemmista tutkimuksista saatuja viitteitä deramsiklaanin myönteisistä ominaisuuksista. Myyntilupahakemukseen tarvittava tieto lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta saadaan kuitenkin vasta faasi 3:n tulosten selvittyä.

Entakaponi-yhdistelmävalmiste
Parkinsonin taudin hoidossa käytettävän kolmen lääkkeen yhdistelmävalmisteen tutkimukset etenevät suunnitelmien mukaisesti. Valmisteeseen sisältyy peruslääke levodopa sekä sen hajoamista estävät aineet karbidopa ja Orionin Comtess-lääkkeen vaikuttava aine entakaponi.

Toremifeeni
Amerikkalainen biotekniikkayritys GTx, Inc. on aloittamassa noin 500 potilasta käsittävät tutkimukset Yhdysvalloissa selvittääkseen Orionin rintasyöpälääke Farestonin vaikuttavan aineen, antiestrogeeni toremifeenin, käyttömahdollisuudet eturauhassyövän ennaltaehkäisevässä hoidossa. Äskettäin solmittu lisenssisopimus ei sido Orionilta taloudellisia resursseja, mutta onnistuessaan mahdollistaa rojaltituottoja.ORIOLA

Oriolan jatkuvien toimintojen laskutus oli 448,9 Me (421,6 Me), ja se kasvoi 6,5 %. Liikevaihto oli 234,6 Me (253,1 Me) ja se pieneni 7,3 %. Jatkuvien toimintojen liikevoitto kasvoi 13,0 %. Oriolan kotimaan lääketukkukaupan laskutus kasvoi 2,3 % (-1,0 %), mutta liikevaihto pieneni 26,8 %
(+1,9 %). Tähän on syynä kaupintakauppaan perustuvien sopimusten kasvanut osuus lääkejakelu-sopimuksista. Baltian maissa lääketukkukaupan liikevaihto on kasvanut tyydyttävästi, mutta tulokset ovat epätyydyttäviä. Oman tukkukauppamarkkinoinnin merkkituotteet ja eläinlääkintätarvikkeet ovat kehittyneet hyvin. Saksalaisen Merck KGaA:n lääkkeiden jakelu Suomessa siirtyy Oriolalle vuoden 2002 alussa. Merckin lääkkeiden tukkumyynti on vuositasolla noin 10 Me.

Laite- ja tarvikeliiketoiminnan osalta vuodesta näyttää muodostuvan suotuisa. Sairaalavälineen, Prolabin ja Medionin liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet hyvin, joskin tuloksiin vaikuttavat myös eräät edustusmenetyskorvaukset. Ruotsin hammasalan yksikön tilanne on edelleen epätyydyttävä, mutta Suomessa kehitys jatkui hyvänä. Hammasalan johtava laitevalmistaja, saksalainen Sirona laajentaa yhteistyötään Oriolan kanssa lisäämällä Oriolan markkina-alueeseen Tanskan.ORION DIAGNOSTICA

Orion Diagnostican kehitys on jatkunut edellisvuodesta hieman vaimeampana. Liikevaihto oli 24,8 Me (23,6 Me), kasvu 5,0 % (+10,1 %). Tulehduksen määrää mittaavan QuikRead CRP -lähitestaus-järjestelmän myynti kasvoi edelleen voimakkaasti, kun taas Uricult-virtsatieinfektiotestin, Dentocult-testin ja antiseerumien myynti on alentunut edellisvuotisesta. Liikevoitto heikkeni.NOIRO

Noiron tasaisen hyvä kehitys on jatkunut. Liikevaihto oli 93,7 Me (84,6 Me) ja se kasvoi 10,8 %
(+10,8 %). Liikevoitto oli 8,5 Me (5,8 Me) ja se kasvoi 46,1 % (-20,7 %). Myynti on kehittynyt edelleen hyvin Suomessa Lumenen ja Wellan ansiosta. Viennissä erityisesti Venäjälle ja muille lähimarkkinoille ovat hyvin kehittyvinä tuotteina Lumene ja Herbina. Lumenen vienti Englantiin käynnistyi tavarataloketju House of Fraserin kautta.Investoinnit

Jatkuvien liiketoimintojen bruttoinvestoinnit olivat 52,0 Me (41,9 Me). Tästä rakennusten osuus oli 16,1 Me, koneiden, laitteiden ja kaluston 22,4 Me ja muun käyttöomaisuuden osuus 13,5 Me.

Orion Pharman Turun lääketehtaalla ovat käynnissä tutkimuskeskuksen mittavat laajennustyöt. Kustannusarvio on noin 12 Me ja rakennus valmistuu keväällä 2002.

Noiron Farmos-tuoteryhmä on keskittämässä suurtalouksien hygieniatuotteiden ja teollisuus-kemikaalien valmistuksen Turkuun, missä on rakenteilla 3,5 Me:n laajennus. Espoossa Noirolle on nousemassa nykyiset tuotannon pullonkaulat eliminoiva ja nopeamman kasvun ja kansain-välistymisen mahdollistava, teknologialtaan huippumoderni kosmetiikkatehdas, jonka kokonais-kustannusarvio on noin 18 Me. Molemmat hankkeet valmistuvat kesällä 2002.


Soredex-yksikkö myytiin Instrumentarium Oyj:lle

Hammaslääketieteellisiin kuvantamisjärjestelmiin keskittyvä Soredex-yksikkö tytäryhtiöineen myytiin heinäkuun alussa Instrumentarium Oyj:lle. Soredexin palveluksessa olleet 165 henkilöä siirtyivät Instrumentarium Oyj:lle. Soredexin liikevaihto hammasröntgenlaitteista vuonna 2000 oli 19,1 Me.Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot ennen saatuja tutkimusavustuksia olivat 56,0 Me (48,9 Me), mikä oli 7,8 % konsernin liikevaihdosta. Menot kasvoivat edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna
14,6 %. Orion Pharman osuus tutkimuspanostuksesta oli 51,5 Me. Lääketutkimus- ja tuotekehitys-menot olivat Orion Pharman liikevaihdosta 14,0 % (13,2 %).

Henkilöstö

Orion-konsernin palveluksessa oli tarkastelukaudella keskimäärin 5507 henkilöä (5 339). Jatkuvien liiketoimintojen henkilöstö oli keskimäärin 5 395 henkilöä (5 176). Henkilöstömäärä on kasvanut Orion Pharmassa noin 150:llä, lähinnä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä ulkomaisissa tytäryhtiöissä. Noirossa kasvoi tuotannon henkilöstömäärä noin viidelläkymmenellä.Osakepääoma ja osakkeet

Orion-yhtymä Oyj:n osakepääoma on 114,8 Me ja osakkeen nimellisarvo 1,70 euroa. Yhtiön vähimmäispääoma on 85,0 Me ja enimmäispääoma 340,0 Me, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeita on yhteensä noin 67,5 miljoonaa kpl ja ne jakautuvat osakesarjoihin A ja B. Molemmat osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä.

Orion-yhtymä Oyj:n hallituksella ei ole voimassa olevaa yhtiökokouksen valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen, osakepääoman korottamiseen, optio- tai vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskemiseen.

Osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi. Tammi-syyskuussa A-osakkeita on muunnettu B-osakkeiksi 284 780 kpl .

Optio-ohjelmat 1998 ja 2001

Orion-konsernin koko henkilöstölle suunnattuun vuoden 1998 optio-ohjelmaan liittyvistä optioista puolet eli ns. A-optio-oikeudet vapautuivat 2.5.2001. A-optiot noteerataan Helsingin Pörssissä. Niiden nojalla voidaan 2.5.2001 - 30.4.2005 välisenä aikana merkitä enintään 1.581.600 uutta 1,70 euron nimellisarvoista Orionin B-osaketta, mikä vastaa 2,3 % yhtiön osakkeista ja 0,2 % kokonais-ääni-määrästä. Osakkeiden tämänhetkinen merkintähinta on 28,91 euroa. B-optio-oikeudet vapautuvat 2.5.2003 ja niidenkin merkintäaika ulottuu 30.4.2005 asti.

Orion-konsernin avainhenkilöille suunnatun uuden, vuoden 2001 optio-ohjelman optiot jaettiin kesäkuussa 113:lle avainhenkilölle painottamalla erityisesti tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa työskentelevien osuutta. Ohjelmaan sisältyy yhteensä 1.800.000 optio-oikeutta, joista kullakin voi merkitä yhden Orion-yhtymä Oyj:n B-sarjan osakkeen porrastetusti ajalla 1.10.2003 - 31.10.2007.

Kahden ensiksi vapautuvan erän osalta osakkeen merkintähinta määräytyy vuoden 1998 ohjelman mukaisesti, kun taas kahden jälkimmäisen erän osalta merkintähinta on sidottu Orionin B-osakkeen pörssikurssiin maaliskuussa ja syyskuussa 2002. Ohjelmaan sisältyvien optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on 2,67 % yhtiön osakkeista ja 0,25 % osakkeiden kokonais-äänimäärästä.Vuoden 2001 näkymät

Orion Pharman tuotemyynnin liikevaihdon arvioidaan kasvavan kokonaisuudessaan hieman edellisvuotisesta. Markkinointi-sopimussuoritukset ovat edesauttaneet merkittävästi Orion Pharman tuloksen muodostumisessa. Liikevoitto muodostunee kuitenkin lievästi edellisvuotista pienemmäksi, sillä tutkimus- ja tuotekehitysmenojen kasvu kiihtyy loppuvuonna.

Oriolan jatkuvien liiketoimintojen liikevoiton arvioidaan muodostuvan edellisvuotista suuremmaksi.

Noiron liiketuloksen ennakoidaan paranevan. Orion Diagnostican liikevoitto näyttää jäävän hieman edellisvuotista alemmalle tasolle.

Näin ollen Orion-konsernin koko vuoden liikevaihdon ennakoidaan kasvavan hieman edellisvuotisesta ja liikevoiton muodostuvan edellisvuotisen tasoiseksi. Nettorahoitustuotot pienenevät selvästi.

Konsernin koko vuoden tutkimuspanostus on näillä näkymin 85 milj. euron tasolla.

Espoossa 6.11.2001

Orion-yhtymä Oyj


Jukka Viinanen Pauli Torkko
Pääjohtaja Varatoimitusjohtaja


Yhteyshenkilöt:
Pääjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 429 3000
Varatoimitusjohtaja Pauli Torkko, puh. 010 429 3711
Viestintäjohtaja Kari Varkila, Orion Pharma, puh. 010 429 3325, 050-429 3325Orion-konsernin julkaisuaikataulu vuonna 2002

Tiedote vuoden 2001 tilinpäätöksestä
tiistaina 19.2.2002
klo 8.30

Osavuosikatsaus 1-3/2002
tiistaina 7.5.2002
klo 8.30

Osavuosikatsaus 1-6/2002
tiistaina 7.8.2002
klo 8.30

Osavuosikatsaus 1-9/2002
tiistaina 5.11.2002
klo 8.30

Vuosikertomus vuodelta 2001 postitetaan viikolla 13/2002.
Osavuosikatsauksia ei enää postiteta painettuina. Katsaukset julkaistaan Orionin kotisivulla www.orion.fi.


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Täydellinen raportti taulukkoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.