Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2001

Orion-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 475,3 Me (464,2 Me jaksolla 1-6/2000) ja se kasvoi 2,4 %. Liikevoitto parani vuoden ensimmäisen neljänneksen tasosta merkittävästi Orion Pharman vuoden toisella neljänneksellä saamien markkinointisopimussuoritusten ja parantuneen myynnin ansiosta ja se oli 47,5 Me (46,8 Me). Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli lähes edellisvuotisen tasolla 52,4 Me (52,8 Me). Orion Pharman liikevaihto kasvoi 8,1 % ja sen liikevoitto muodostui edellisvuoden vastaavan jakson tasoiseksi. Oriolan liikevaihto pieneni mutta liikevoitto parani hieman. Orion Diagnostican kehitys tasaantui edellisvuodesta. Konsernin neljästä tulosyksiköstä myönteisimmin kehittyi Noiro, jonka liikevaihto kasvoi 9,8 % ja liikevoitto 67,2 %. Kesäkuun lopussa myytiin hammaslääketieteellisiin kuvantamisjärjestelmiin erikoistuneen Orion-yhtymä Oyj Soredexin ja sen USA:n tytäryhtiön liiketoiminta Oriolan yhteydestä Instrumentarium Oyj:lle. Soredexiin sisältynyt Finndent myytiin sitä ennen MBO-kaupalla yksikön johtoon kuuluneille henkilöille.


Tässä tiedotteessa esitetyt muutosprosentit on laskettu julkistettuja lukuja tarkemmista luvuista. Suluissa esitetyt luvut viittaavat vertailujakson 1-6/2000 lukuihin. Osavuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Konsernin liikevaihto ja tulos

Orion-konsernin liikevaihto oli 475,3 Me (464,2 Me kaudella 1-6/2000) ja se kasvoi 2,4 %. Liikevaihto kotimaassa pieneni edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 5,5 %. Tämä johtuu Oriolan liikevaihdon rakenteellisesta muutoksesta, jossa kaupintakaupan osuus on lisääntynyt.
Konsernin ulkomaantoiminnan liikevaihto kasvoi 15,0 % (+9,9 %). Tulosyksiköistä Noiro ja Oriola kasvattivat ulkomaantoiminnan liikevaihtoaan eniten.

Orion Pharman liikevoitto, joka pieneni voimakkaasti vuoden ensimmäisen neljänneksen osalta, koheni edellisvuoden vertailukauden tasolle toisella neljänneksellä saatujen markkinointisopimussuoritusten sekä kasvaneen myynnin seurauksena, vaikka lääkeviennin volyymi kehittyikin ennakoitua heikommin.

Oriolan liikevoitto kasvoi laite- ja tarvikesektorin myönteisen kehityksen ansiosta. Myös Baltian tukkukaupassa oli hieman parannusta. Orion Diagnostican liikevoitto aleni perinteisten tulehdustestien myynnin pienentymisen seurauksena. Noiron liikevoitto kasvoi merkittävästi myynnin kasvun ja onnistuneen kuluhallinnan ansiosta.

Katsauskauden nettotuotot varsinaisesta rahoitustoiminnasta alenivat edellisvuotisesta. Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 52,4 Me (52,8 Me).


Rahoitustuotot ja -kulut

Nettotuotot varsinaisesta rahoitustoiminnasta olivat 4,9 Me (6,0 Me). Nettokorkotuotot olivat 3,1 Me (2,8 Me). Valuuttakurssien muutoksilla ei ollut vaikutusta kauden tulokseen (nettokurssitappio 0,6 Me). Osakesijoituksista syntyneet nettotuotot osingot mukaan lukien olivat 1,8 Me (3,8 Me). Saadut osingot pienenivät edellisvuodesta.


Kehitys tulosyksiköittäin

Orion Pharma

Orion Pharman liikevaihdoksi muodostui 230,5 Me (213,3 Me), ja se kasvoi 8,1 % (-0,1 %). Tuotemyynnin liikevaihto kehittyi vuoden ensimmäistä neljännestä myönteisemmin, mutta vientimarkkinoilla edelleen ennakoitua selvästi heikommin. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat merkittävästi markkinointikumppaneilta toisella neljänneksellä saadut sopimussuoritukset. Nämä mukaan lukien ulkomaantoiminnan liikevaihto kasvoi edellisvuoden vertailujaksosta 13,4 % (+9,4 %). Ihmislääkkeiden ulkomaanmyynti oli lähes edellisvuotisen tasolla. Kotimaan markkinoillakin liikevaihto kasvoi hieman.

Tulos parantui heikon alkuvuoden jälkeen ja liikevoitto nousi samalle tasolle, jolla se oli vertailuvuonna. Markkinointipanostukset kohdistuivat sydänlääke Simdaxiin, Parkinson-lääke Comtessiin, hormonikorvaushoito Indivinaan ja astmalääke Easyhaleriin.

Suurimpia kansainvälisiä valmisteita olivat omaan tutkimukseen perustuvat Parkinson-lääke Comtess/Comtan (entakaponi), hormonikorvausvalmisteet, rintasyöpälääke Fareston ja eläinrauhoitteet. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus Orion Pharman liikevaihdosta oli
62,1 Me eli 26,9 % (61,1 Me ja 28,7 %).

Comtessin ja Comtanin myynniksi muodostui katsauskaudella yhteensä 25,8 Me (26,1 Me) edellisvuoden varastoonostovaikutusten tasoituttua. Erityisesti Yhdysvalloissa lääkkeen myynnin kasvu loppukäyttäjille on tasaantunut ja on edelleen huomattavasti jäljessä suunnitellusta tasosta. Myös Etelä-Euroopassa on havaittavissa samaa ilmiötä. Orionin omilla myyntialueilla myynnin kehitys on sen sijaan jatkunut hyvänä.

Sydämen vajaatoimintalääke Simdaxilla on ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollut myyntiä vain Ruotsissa ja Suomessa. Ruotsissa Orion Pharma toi tuotteen markkinoille viime vuoden lopulla ja sen myynti on kasvanut tasaisesti mutta hitaasti. Loppuvuoden kuluessa tuote tuodaan markkinoille useimmissa Ruotsin myyntiluvan tunnustaneissa maissa. Näistä Orion Pharman markkinoinnin piiriin kuuluvat Suomi, Norja ja Islanti. Italiassa, Espanjassa, Kreikassa, Itävallassa ja Portugalissa markkinointioikeudet ovat amerikkalaisella Abbott Laboratories -yhtiöllä. Kuten jo huhtikuussa kerrottiin, myyntiluvan haku tuotteelle lykkääntyy ainakin parilla vuodella eräillä Euroopan keskeisillä lääkemarkkinoilla kuten Saksassa, Ranskassa ja Englannissa.

Rintasyöpälääke Farestonin (toremifeeni) myynnistä valtaosa suuntautui edelleen Japaniin, missä myynti on kehittynyt hyvin. Toimitukset Yhdysvaltoihin ovat edelleen olleet vaatimattomia.


Hormonikorvausvalmisteiden myynti oli edellisvuotisella tasolla. Uuden, yksilöllisesti annosteltavan Indivina-valmisteen myynti on ollut erityisen hyvällä tasolla Suomessa ja Ruotsissa.

Beclomet Easyhaler ja Buventol Easyhaler -astmalääkeannostelijoiden myynnin kasvu on tasaantunut 15 prosenttiin. Kasvu tulee lähinnä Ranskasta

Tehohoitopotilaiden rauhoite Precedexin (dexmedetomidiini) myynti Yhdysvalloissa on ollut suhteellisen vähäistä. Orionin saamat rojaltit Abbott Laboratories -yhtiöltä olivat 0,3 Me.


Toukokuussa solmittiin lääkeyhtiö Novartiksen kanssa Japania koskeva markkinointisopimus Parkinsonin taudin hoitoon kehitteillä olevasta kolmen lääkeaineen yhdistelmätabletista, jossa komponentteina ovat levodopa, karbidopa ja Orion Pharman entakaponi. Muut markkinat kattava sopimus solmittiin Novartiksen kanssa jo vuonna 2000. Kaudella saadut markkinointisopimusmaksut muodostuvat Novartikselta toisella neljänneksellä saaduista yhteensä 14,1 Me:n suorituksista, jotka liittyvät edellä mainitun yhdistelmävalmisteen tutkimusten etenemiseen ja Japania koskevaan markkinointisopimukseen, sekä Abbott Laboratories -yhtiöltä ensimmäisellä vuosineljänneksellä saadusta, Simdaxin EU:n tunnustamismenettelyn aloittamiseen liittyneestä 1,1 Me:n maksusta (vertailukaudelle 1-6/00 ei ajoittunut markkinointisopimussuorituksia).

Suomen ihmislääkemarkkinat kasvoivat tammi-kesäkuussa 12,1 % (11,2 %). Orion Pharman kotimaantoiminnan liikevaihto kääntyi takaisin kasvu-uralle ollen 96,7 Me (95,3 Me), kasvu 1,5 %
(-9,6 %). Itsehoitolääkkeiden liikevaihto kehittyi hyvin, ja mm. kaikkien kymmenen suurimman valmisteen myynti kasvoi. Erityisen myönteisesti menestyivät Burana-perheen kipulääkkeet sekä uudistuneet perusvoiteet. Myös nykyisen reseptilääkevalikoiman liikevaihto on kasvussa, generaattoreina erityisesti Indivina ja Comtess.


Orion Pharmassa
tuloksen parantamistoimet käynnissä

Kun keväällä kävi ilmi, että Parkinson-lääke Comtanin myynti etenkin Yhdysvalloissa näyttää jäävän ennakoitua selvästi alemmalle tasolle ja että myyntilupien saanti sydänlääke Simdaxille viivästyy Euroopan suurilla lääkemarkkinoilla, Orion Pharmassa ryhdyttiin sopeuttamaan toimintoja uuden tilanteen edellyttämälle tasolle. Kansainvälisen markkinoinnin organisaatiota on uudistettu ja vastuualueita yhdistetty ja sen henkilöstömäärä vähenee asteittain syksyn kuluessa yhteensä noin 50 henkilöllä. Markkinointistrategiaa suunnataan uudelleen niin, että oma myyntiorganisaatio keskittyy jatkossa Orion Pharman ydinterapia-alueisiin erikoistuneisiin lääkäreihin.


Keväällä 2000 käynnistetty hanke Oulun, Seinäjoen ja Kemijärven lääkevalmistetehtaiden sulkemiseksi ja tuotannon keskittämiseksi Espooseen ja Turkuun etenee. Infuusionesteiden valmistus Oulussa päättyi kesäkuun lopussa ja muu lääkevalmistetuotanto loppuu tammikuussa 2002. Seinäjoen tehdas suljetaan elokuun lopussa ja Kemijärven antibioottitehdas tammikuussa 2002. Tehtaiden sulkemisen myötä päättyy yhteensä noin 190 henkilön työsuhde.
Oriola

Oriolan toiminnan volyymia kuvaava laskutus oli 314,2 Me (297,2 Me), ja sen kasvu tasaantui 5,7 prosenttiin (+2,5 %). Liikevaihto oli 172,8 Me (184,7 Me) ja se pieneni 6,5% (+6,1 %). Oriolan kotimaan lääketukkukaupan laskutus oli lähes edellisvuotisen tasolla, kasvu 1,1 % (0,6 %), mutta liikevaihto pieneni. Tähän on syynä kaupintakauppaan perustuvien lääkejakelusopimusten kasvanut osuus lääkejakelusopimuksista. Kaupintakaupasta liikevaihtoon kirjataan vain päämieheltä saatu jakelupalkkio. Baltian maissa lääketukkukaupan kehitys ja yleistilanne on parantunut. Oman tukkukauppamarkkinoinnin merkkituotteet ja eläinlääkintätarvikkeet ovat kehittyneet hyvin.
Laite- ja tarvikeliiketoiminnan osalta vuosi jatkui suotuisasti. Erityisesti Medionin ja Prolabin liikevaihto ja tulos kehittyivät edelleen hyvin. Ruotsin hammasalan yksikön tilanne on edelleen epätyydyttävä, mutta Suomessa kehitys jatkui hyvänä.Orion Diagnostica

Orion Diagnostican kehitys jatkui tasoittuneena edellisvuodesta. Liikevaihto oli 17,0 Me (16,2 Me), kasvu 4,3 % (+9,6 %). Tulehduksen määrää mittaavan QuikRead CRP -lähitestausjärjestelmän myynti kasvoi edelleen voimakkaasti, kun taas Uricult-virtsatieinfektiotestin ja Dentocult-testin myynti on alentunut edellisvuotisesta. Liikevoitto heikkeni.Noiro

Noiron liikevaihto oli 63,7 Me (58,0 Me) ja se kasvoi hieman tasoittuen 9,8 % (+11,0 %).
Myynti on kehittynyt edelleen hyvin Suomessa ja erityisesti Venäjällä, lähinnä Lumenen ja viennissä myös Herbinan ansiosta. Liikevoitto kasvoi merkittävästi.Soredex-yksikkö myytiin Instrumentarium Oyj:lle

Hammaslääketieteellisiin kuvantamisjärjestelmiin keskittyvä, operatiivisesti Oriolaan kuulunut Soredex-yksikkö tytäryhtiöineen myytiin 1.7.2001 voimaan astuneella kaupalla Instrumentarium Oyj:lle. Kauppaan sisältyi Soredexin ja sen USA:n tytäryhtiön Soredex Inc:n koko liiketoiminta ja siihen liittyneet käyttö- ja vaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja ostovelat. Soredexin palveluksessa olleet 165 henkilöä siirtyivät Instrumentarium Oyj:lle ns. vanhoina työntekijöinä. Soredexin liikevaihto hammasröntgenlaitteista vuonna 2000 oli 19,1 Me.

Soredex-yksikköön kuuluneen, hammaslääkäreiden potilastuoleja ja hoitoyksiköitä valmistavan Finndent-yksikön liiketoiminta myytiin 27.6.2001 voimaan astuneella MBO-kaupalla uudelle, perustetulle yhtiölle. Kaupan mukana ostajan palvelukseen siirtyi 11 henkilöä ns. vanhoina työntekijöinä. Finndentin liikevaihto vuonna 2000 oli 3,2 Me.

Oriola keskittyy nyt pelkästään ydinliiketoimintoihinsa lääkejakeluun ja -tukkukauppaan sekä terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden markkinointiin. Näiden yhteinen nimittäjä on Oriolan syvällinen terveydenhuoltosektorin tuotteitten logistiikkaosaaminen sekä tavaravirtoihin ja toimitusprosesseihin liittyvän informaation tehokas hallinta.

Soredex-kaupan myyntivoittovaikutukset tuloslaskelman satunnaisiin eriin tulevat esille kolmannen vuosineljänneksen katsauksessa.


Investoinnit

Bruttoinvestoinnit olivat 34,1 Me (26,7 Me). Tästä rakennusten osuus oli 9,7 Me, koneiden, laitteiden ja kaluston 15,1 Me ja muun käyttöomaisuuden osuus 9,3 Me.

Hangossa valmistui Fermionin lääkeainetehtaan laajennushanke, joka turvaa Orion Pharman omien alkuperäislääkkeiden vaikuttavien aineiden saatavuuden. Sen kokonaiskustannuksiksi muodostui noin 20,4 Me, josta tarkastelukaudelle ajoittui 3,6 Me. Orion Pharman Turun lääketehtaan yhteydessä toimivan tutkimuskeskuksen laajennustyöt ovat käynnistyneet. Kustannusarvio on noin
12 Me ja rakennus valmistuu keväällä 2002.

Noirolla on käynnissä kaksi rakennushanketta. Farmos-tuoteryhmä on keskittämässä suurtalouksien hygieniatuotteiden ja teollisuuskemikaalien valmistuksen Turkuun, missä on rakenteilla 3,5 Me:n laajennus. Espoon Kauklahteen nouseva uusi tehdas kaksinkertaistaa Noiron kosmetiikkatuotannon nykyisen kapasiteetin. Kokonaiskustannusarvio on noin 18 Me. Molemmat hankkeet valmistuvat kesällä 2002.Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot ennen saatuja tutkimusavustuksia olivat 38,9 Me (36,0 Me), mikä oli 8,2 % konsernin liikevaihdosta. Menot kasvoivat edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 8,1 %. Orion Pharman osuus tutkimuspanostuksesta oli 35,4 Me. Lääketutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat Orion Pharman liikevaihdosta 15,4 % (15,4 %). Vuoden loppupuoliskolla lääketutkimusmenot kasvavat merkittävästi alkuvuoden tasosta.Lääketutkimusprojektit

Ruotsissa viime vuoden lokakuussa markkinoille tullut sydämen vajaatoimintalääke Simdax (levosimendaani) sai katsauskaudella myyntiluvat Suomessa, Itävallassa, Norjassa, Kreikassa, Portugalissa ja Islannissa. Euroopan lisätutkimuksen valmistelut ovat käynnissä. Yhdysvaltojen myyntilupahakemusta varten tehtävän, noin kaksi vuotta kestävän kliinisen lisätutkimusohjelman ensimmäiset potilastutkimukset alkavat lähiviikkoina.

Parkinsonin taudin hoidossa käytettävän kolmen lääkkeen yhdistelmävalmisteen tutkimukset etenevät suunnitelmien mukaisesti. Valmisteeseen sisältyy peruslääke levodopa sekä sen hajoamista estävät aineet karbidopa ja Orionin Comtess-lääkkeen vaikuttava aine entakaponi.

Deramsiklaanin kolmannen vaiheen tutkimukset ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon ovat meneillään kymmenessä Euroopan maassa.

Easyhaler-inhalaattorilla annosteltaviksi formuloiduista uudemman sukupolven lääkeaineista budesonidi on edelleen rekisteröitävänä Saksassa. Keuhkoputkia pitkävaikutteisesti laajentavan formoterolin kolmannen vaiheen kliiniset tutkimukset ovat käynnissä.

Keltarauhashormonia matkivan Nestoronen geelimuotoisen valmisteen tutkimusohjelma on lopetettu pääasiassa kaupallisista syistä.

Uusi hormonikorvausvalmiste Indivina oli tarkastelukauden loppuun mennessä saanut myyntiluvan lähes kaikissa EU-maissa.Henkilöstö

Orion-konsernin palveluksessa oli tarkastelukaudella keskimäärin 5 549 henkilöä (5 300).
Henkilöstömäärä on kasvanut Orion Pharmassa noin kahdella sadalla, joista noin puolet on sijoittunut tutkimus- ja tuotekehitystoimintoihin. Noirossa henkilöstömäärä kasvoi noin viidelläkymmenellä, lähinnä tuotannossa.


Orion-yhtymä Oyj:n osakepääoma ja osakkeet

Orion-yhtymä Oyj:n osakepääoma on 114,8 Me ja osakkeen nimellisarvo 1,70 euroa.
Yhtiön vähimmäispääoma on 85,0 Me ja enimmäispääoma 340,0 Me, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeita on yhteensä noin 67,5 miljoonaa kpl ja ne jakautuvat osakesarjoihin A ja B. Molemmat osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä.

Orion-yhtymä Oyj:n hallituksella ei ole voimassa olevaa yhtiökokouksen valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen, osakepääoman korottamiseen, optio- tai vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskemiseen.

Osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi. Tarkastelukaudella A-osakkeita muunnettiin B-osakkeiksi 111 780 kpl .


Tietoja Orion-yhtymä Oyj:n osakkeista kaudelta 1-6/2001:

Sarja A Sarja B A ja B yhteensä

Osakkeita yhteensä 34 105 517 kpl 33 412 904 kpl 67 518 421 kpl
Osuus koko osakekannasta 50,5 % 49,5 % 100,0 %
Nimellisarvo/osake 1,70 e 1,70 e
Ääniä/osake 20 ääntä 1 ääni

Kaupankäynti kaudella 1-6/2001:

Vaihto 1 588 856 kpl 4 873 863 kpl 6 462 719 kpl
Osuus osakemäärästä 4,7 % 14,6 % 9,6 %
Alin kaupantekokurssi 17,51 e 17,70 e
Ylin kaupantekokurssi 25,00 e 25,20 e
Päätöskurssi 1.1.2001 22,80 e 23,00 e
Päätöskurssi 30.6.2001 19,21 e 18,80 e
Osakekannan markkina-arvo 30.6.2001 1 283,3 MeVuoden 1998 A-optiot vapautuivat

Orion-yhtymä Oyj:n koko henkilöstölle suunnattuun vuoden 1998 optio-ohjelmaan liittyvistä optioista puolet eli ns. A-optio-oikeudet vapautuivat 2.5.2001. A-optiot on noteerattu Helsingin Pörssissä 2.5. alkaen. A-optioiden nojalla voidaan 2.5.2001 - 30.4.2005 välisenä aikana merkitä enintään 1.581.600 uutta 1,70 euron nimellisarvoista Orionin B-osaketta, mikä vastaa 2,3 % yhtiön osakkeista ja 0,2 % kokonaisäänimäärästä. Osakkeiden tämänhetkinen merkintähinta on 28,91 euroa. Osakepääoma voi optiotodistuksiin perustuvien merkintöjen seurauksena nousta enintään 2.688.720 eurolla. B-optio-oikeudet vapautuvat 2.5.2003 ja merkintäaika ulottuu 30.4.2005 asti.


Konsernin avainhenkilöille optio-ohjelma 2001

Yhtiökokouksen hyväksymän, Orion-yhtymä Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille ja Orion-yhtymä Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle suunnatun uuden optio-ohjelman optioiden jakamisesta päätettiin hallituksen kokouksessa toukokuussa. Optiot suunnattiin 113:lle avainhenkilölle. Jaossa painotettiin erityisesti tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa työskentelevien avainhenkilöiden osuutta.

Vuoden 2001 optio-ohjelmaan sisältyy yhteensä 1.800.000 optio-oikeutta, joista kullakin voi merkitä yhden Orion-yhtymä Oyj:n B-sarjan osakkeen. Osakkeen nykyinen merkintähinta optio-oikeuksilla 2001A ja 2001B on 28,91 euroa, ja se vähenee osakekohtaisen osingon verran jokaisen osingonmaksun yhteydessä osakemerkintähetkeen asti. Optio-oikeuksilla 2001C merkintähinta on Orion-yhtymä Oyj:n B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.-31.3.2002 ja optio-oikeuksilla 2001D se on B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi 1.-30.9.2002. C- ja D-optioilla merkittävien osakkeiden hintoja voivat alentaa vain erityisosingot, jotka poikkeavat yhtiön tavanomaisesta osinkopolitiikasta.

Nyt liikkeeseen laskettujen optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on 2,67 % yhtiön osakkeista ja 0,25 % osakkeiden tuottamista äänistä. Osakepääoma voi nousta enintään 3.060.000 eurolla. Osakkeiden merkintäaika on porrastettu ajalle 1.10.2003 - 31.10.2007.Vuoden 2001 näkymät

Orion Pharman tuotemyynnin liikevaihdon arvioidaan kasvavan vain hieman edellisvuotisesta. Syynä tähän on Parkinson-lääke Comtanin partnerimyynnin tasoittuminen ja se, ettei sydänlääke Simdax ole saanut myyntilupia kaikille suurille lääkemarkkinoille, mutta myös muiden tuotteiden myynnin tasoittuminen.

Markkinointisopimuksiin liittyvien sopimusmaksujen odotetaan lisäävän liikevaihtoa ja liikevoittoa merkittävästi. Myös aivan uusia partnerisopimuksia saatetaan solmia loppuvuoden aikana.
Liikevoitto muodostuu kuitenkin edellisvuotista pienemmäksi huolimatta siitä, että kustannusten sopeutus Orion Pharman uuteen tilanteeseen on käynnistetty. Lisäksi on otettava huomioon, että loppuvuodelle ajoittuvat tutkimus- ja tuotekehitysmenot ovat alkuvuonna syntyneitä selvästi suuremmat. Koko vuoden tutkimuspanostus jää kuitenkin aiemmin ennakoitua pienemmäksi.

Oriolan jatkuvien liiketoimintojen osalta arvioidaan liikevoiton muodostuvan edellisvuotisen tasoiseksi.

Noiron liiketuloksen ennakoidaan paranevan. Orion Diagnostican liikevoitto näyttää jäävän edellisvuotista alemmalle tasolle.

Näin ollen Orion-konsernin liikevaihdon kasvun ennakoidaan hidastuvan ja liikevoiton jäävän edellisvuotista pienemmäksi. Myös nettorahoitustuotot pienenevät.


Espoossa 8.8.2001

Orion-yhtymä OyjJukka Viinanen
Pääjohtaja

Pauli Torkko
Varatoimitusjohtaja

Yhteyshenkilöt:
Pääjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 429 3000
Varatoimitusjohtaja Pauli Torkko, puh. 010 429 3711

Täydellinen raportti taulukkoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.