Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2001

Orion-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 231,0 Me (236,8 Me jaksolla 1-3/2000) ja se pieneni 2,5 %. Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 17,7 Me (35,1 Me) ja se pieneni 49,5 %. Osakekohtainen tulos oli 0,17 e (0,35 e) ja osakekohtainen oma pääoma 8,87 e (8,96 e). Orion Pharman liikevaihto väheni markkinointipartnereiden ostojen Orionilta jäädessä edellisvuoden korkeaa tasoa olennaisesti alhaisemmaksi. Kun samalla panostettiin merkittävästi lanseerauksiin, Orion Pharman liikevoitto laski 5,0 milj. euroon (23,1 Me). Huhtikuussa Orion Pharma sai Ruotsissa jo markkinoilla olevalle sydämen vajaatoimintalääke Simdaxille myyntilupaa edeltävät tunnustamispäätökset yhdeksästä Euroopan maasta, mutta veti myyntilupahakemuksen pois seitsemästä maasta, ml. Iso-Britannia, Ranska ja Saksa. Oriola ja Noiro kehittyivät myönteisesti. Orion Diagnostican kehitys tasaantui.


Tässä tiedotteessa esitetyt muutos-prosentit on laskettu julkistettuja lukuja tarkemmista luvuista. Suluissa esitetyt luvut viittaavat vertailujakson 1-3/2000 lukuihin. Osavuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Konsernin liikevaihto ja tulos

Orion-konsernin liikevaihto oli 231,0 Me (236,8 Me kaudella 1-3/2000) ja se pieneni 2,5 %. Liikevaihto kotimaassa pieneni edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 4,3 %. Tämä johtuu Oriolan liikevaihdon rakenteellisesta muutoksesta, jossa liiketoiminnan volyymin kasvu ei näy. Ulkomaantoiminnan liikevaihto oli lähes edellisvuotisen tasolla, kasvua 0,4 % (+14,4 %).

Liikevoitto Orion Pharmassa pieneni katsauskaudella merkittävästi ulkomaantoiminnan ennakoitua heikomman kehityksen johdosta. Kansainvälisen markkinoinnin kuluja lisättiin Parkinson-lääke Comtessin, astmalääkeannostelija Easyhalerin ja hormonikorvausvalmiste Indivinan markkinointiin sekä sydämen vajaatoimintalääke Simdaxin markkinoilletulon valmisteluun.

Oriolan liikevoitto kasvoi laite- ja tarvikesektorin myönteisen kehityksen ansiosta. Myös Baltian tukkukaupassa voidaan havaita hienoista paranemista. Orion Diagnostican liikevoitto aleni perinteisten tulehdustestien myynnin pienentymisen seurauksena. Noiron liikevoitto kasvoi reippaasti myynnin kasvun ja onnistuneen kuluhallinnan ansiosta.

Nettotuotot varsinaisesta rahoitustoiminnasta kasvoivat hieman. Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli katsauskaudella 17,7 Me (35,1 Me) ja se pieneni edellisvuotisesta 49,5 %.

Rahoitustuotot ja -kulut

Nettotuotot varsinaisesta rahoitustoiminnasta olivat 3,4 Me (3,2 Me). Netto-korkotuotot olivat 2,2 Me (1,8 Me). Valuutta-kursseista muodostui nettovoittoa 0,1 Me (nettokurssi-tappio 0,1 Me). Osakesijoituksista syntyneet nettotuotot osingot mukaan lukien olivat 1,1 Me (1,4 Me).

Kehitys tulosyksiköittäin

Orion Pharma

Orion Pharman liikevaihdon kehitys muodostui ennakoitua selvästi heikommaksi. Liikevaihto oli 106,8 Me (110,8 Me) ja se pieneni 3,6 % (+3,5 %). Ulkomaantoiminnan liikevaihto pieneni edellisvuoden vertailujaksosta 8,2 % (+18,3 %) erityisesti markkinointipartnereiden ostojen jälkeenjääneisyyden takia. Liikevaihto kotimaan markkinoilla kasvoi ennakoidun mukaisesti hieman.

Liikevaihdon pienentymisen myötä Orion Pharman myyntikate kokonaisuudessaan laski. Samalla kuitenkin panostettiin voimakkaasti sydänlääke Simdaxin markkinoilletulon valmisteluihin, Comtessin markkinointiin sekä Indivinan ja Easyhalerin lanseerauksiin. Näiden seurauksena liikevoitto heikentyi vertailujaksoon nähden 78,2 %.

Ihmislääkkeiden ulkomaanmyynti laski 10,8 % (+26,4 %). Suurimpia kansainvälisiä valmisteita olivat omaan tutkimukseen perustuvat Parkinson-lääke Comtess/Comtan (entakaponi), hormonikorvaus-valmisteet, rintasyöpälääke Fareston ja eläin-rauhoitteet. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus Orion Pharman liikevaihdosta oli 30,1 Me eli 28,2 % (36,2 Me ja 32,7 %).

Comtessin ja Comtanin liikevaihdoksi muodostui katsauskaudella yhteensä 11,5 Me (18,5 Me). Edellisvuoden vertailuluvussa oli mukana markkinointipartnerin varastoonostoja. Erityisesti Yhdysvalloissa lääkkeen myynti loppukäyttäjille on selvästi tasaantumassa ja myynti on jäänyt huomattavasti jälkeen suunnitellusta tasosta. Myös myynti Etelä-Euroopan maissa on kehittynyt odotettua alhaisemmalla tasolla. Orionin omilla myyntialueilla lääkkeen myynnin kehitys on jatkunut hyvänä.

Sydämen vajaatoimintalääke Simdax on katsauskaudella ollut markkinoilla vasta vain Ruotsissa, jossa sen myynti on kasvanut tasaisesti. Simdaxin kaltainen sairaalassa käytettävä tehohoidon lääke otetaan käyttöön maltillisesti.

Rintasyöpälääke Farestonin (toremifeeni) myynti Japanissa kehittyi edelleen hyvin. Toimitukset Yhdysvaltoihin olivat sen sijaan edelleen vaatimattomalla tasolla.

Abbott Laboratories -yhtiölle lisensioidun tehohoitopotilaiden rauhoitteen, Precedexin (dexmedetomidiini) myynti Yhdysvalloissa on edelleen kasvanut, mutta odotettua hitaammin. Orionin saamat rojaltit olivat yhteensä 0,1 Me.

Liikevaihto hormonikorvausvalmisteista kasvoi hieman edellisvuodesta. Uuden, yksilöllisesti annosteltavan Indivina-valmisteen myynti käynnistyi erityisen hyvin Suomessa ja Ruotsissa.

Beclomet Easyhaler ja Buventol Easyhaler -astmalääkeannostelijoiden myynti kasvoi 26 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Viime vuonna ne tuotiin markkinoille Ranskassa. Lanseerausvaiheen jälkeen myynnin kasvu on tasaantunut.

Lääkeraaka-aineiden myynti konsernin ulkopuolisille asiakkaille laski edellisvuotisesta.
Myös eläinrauhoitteiden myynti aleni edellisvuotisesta tasosta.

Tarkastelukaudella saatiin Abbott Laboratories -yhtiöltä Simdaxin EU:n tunnustamismenettelyn aloittamiseen liittynyt 1,1 Me:n markkinointisopimusmaksu (vertailukaudelle 1-3/00 ei ajoittunut markkinointisopimus-suorituksia).

Suomen ihmislääkemarkkinat kasvoivat tammi-maaliskuussa 12,6 %. Orion Pharman kotimaantoiminnan liikevaihto oli 48,8 Me (47,5 Me) ja se kääntyi lievään 2,6 prosentin kasvuun (pieneni 11,3 %). Uusi hormonikorvaustuote Indivina penetroitui Suomen markkinoille hyvin. Huhtikuussa tuotiin markkinoille beetasalpaajiin kuuluva verenpainelääke Orloc (bisoprololi) ja allergisen kausinuhan hoitoon tarkoitettu antihistamiinivalmiste Telfast (feksofenadiini).

Infuusionestetuotanto Oulun lääketehtaalla on päättymässä kesällä 2001 ja muu lääkevalmiste-tuotanto ensi vuodenvaihteessa. Kemijärven antibioottitehtaan toiminta päättyy vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen aikana. Seinäjoen tehtaalla tuotanto päättyy kesällä 2001. Toimintojen loppuessa päättyy yhteensä noin 190 henkilön työsuhde. Suljettavien yksiköiden tuotanto keskitetään Espooseen ja Turkuun, osa ulkoistetaan.


Tuloksen parantamistoimet käynnistetty

Orion Pharma on toistaiseksi keskeyttänyt panostukset Simdaxin lanseerauksiin Saksassa, Iso-Britanniassa ja Ranskassa. Toimet tilanteeseen sopeuttamiseksi on aloitettu kansainvälisen markkinoinnin organisaatiota uudistamalla ja vastuualueita yhdistämällä. Markkinointistrategiaa suunnataan uudelleen niin, että jatkossa oma myyntiorganisaatio keskittyy Orion Pharman ydinterapia-alueisiin erikoistuneisiin lääkäreihin. Tuloskehityksen parantamiseksi on käynnistetty toimenpiteet kustannussäästöjen aikaansaamiseksi.


Oriola

Oriolan volyymia kuvaava laskutus oli 157,8 Me (147,7 Me), ja se kasvoi hieman odotettua nopeammin 6,8 % (+3,0 %). Oriolan kotimaan lääketukkukaupan laskutus kasvoi tosin vain 1,7 % (+0,3 %). Lääkejakelusopimusten uusimisen seurauksena konsignaatiokaupan osuus edellisestä kasvoi, jolloin kotimaan lääkekaupan liikevaihto pieneni 29,8 % (+6,8 %). Konsignaatiokaupasta liikevaihtoon kirjataan vain päämieheltä saatu jakelupalkkio. Baltian maissa lääketukkukaupan kehitys ja yleistilanne on hieman parantunut. Laite- ja tarvikeliiketoiminnan osalta vuosi on alkanut suotuisasti. Erityisesti Medionin ja Prolabin liikevaihto ja tulos on kehittynyt hyvin. Ruotsin hammasalan yksikön tilanne on edelleen epätyydyttävä. Soredexin kehitys on jatkunut suotuisana.


Orion Diagnostica

Orion Diagnostican kehitys tasoittui edellisvuotisesta. Liikevaihto oli 8,7 Me (8,4 Me), kasvu 3,3 % (+10,6 %). Tulehduksen määrää mittaavan QuikRead CRP -lähitestausjärjestelmän myynti kasvoi edelleen voimakkaasti, kun taas Uricult-virtsatieinfektiotestin ja Dentocult-testin myynti laski hieman.


Noiro

Noiron liikevaihto oli 33,1 Me (29,5 Me) ja se kasvoi 12,4 % (+11,5 %). Myynti on kehittynyt edelleen vahvasti Suomessa ja Venäjällä, lähinnä Lumenen ja viennissä myös Herbinan ansiosta. Lisäksi mainoskulujen tarkentuneen hallinnan seurauksena liikevoitto kasvoi merkittävästi.


Investoinnit

Bruttoinvestoinnit olivat 16,8 Me. Tästä rakennusten osuus oli 4,2 Me, koneiden, laitteiden ja kaluston 6,6 Me ja muun käyttöomaisuuden osuus 6,0 Me.

Hangossa on valmistunut Fermionin lääkeainetehtaan laajennus. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostunee noin 20,4 Me, josta tarkastelukaudelle ajoittui 1,6 Me. Orion Pharman Turun lääketehtaan yhteydessä toimivalle tutkimuskeskukselle rakennetaan laajennusosa, jonka kustannusarvio on noin 12 Me ja joka valmistuu keväällä 2002.

Noiroon kuuluva Farmos on keskittämässä suurtalouksien hygieniatuotteiden ja teollisuuskemikaalien valmistuksen Turkuun, missä on käynnissä 3,5 milj. euron laajennusinvestointi. Espoon Kauklahdessa aloitettiin huhtikuussa rakentaa uutta kosmetiikkatehdasta, joka kaksinkertaistaa Noiron kosmetiikka-tuotannon nykyisen kapasiteetin. Kokonaiskustannusarvio on noin 18 Me. Molemmat hankkeet valmistuvat kesällä 2002.


Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot ennen saatuja tutkimusavustuksia olivat 18,1 Me (17,7 Me), mikä oli 7,8 % konsernin liikevaihdosta. Menot kasvoivat edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 2,5 %. Orion Pharman osuus tutkimuspanostuksesta oli 16,4 Me. Lääketutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 15,3 % Orion Pharman liikevaihdosta (14,5 %). Englannin Nottinghamiin perustettiin katsauskaudella kliininen tutkimusyksikkö erityisesti sydän- ja keskushermosto-sairauksien lääkehoidon potilastutkimuksia varten.


Lääketutkimusprojektit

Orion Pharman oma innovatiivinen sydämen vajaatoimintalääke Simdax (levosimendaani) sai viime vuoden syyskuussa ensimmäisen myyntiluvan Ruotsissa. Sen nojalla tammi-huhtikuussa läpi viedyssä rekisteröintimenettelyssä Simdax sai myönteisen tunnustamispäätöksen seitsemältä muulta EU-maalta, jotka ovat Suomi, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg ja Portugali, sekä proseduuriin kuuluneilta Norjalta ja Islannilta. Näiden maiden odotetaan myöntävän varsinaiset myyntiluvat tuotteelle lähikuukausien aikana. Luvat saatuaan Orion Pharma aloittaa Simdaxin markkinoinnin Suomessa, Norjassa ja Islannissa. Italiassa, Espanjassa, Kreikassa, Itävallassa ja Portugalissa markkinointioikeudet ovat amerikkalaisella Abbott Laboratories -yhtiöllä.

Tunnustamismenettelyn aikana Orion veti myyntilupahakemuksensa pois Hollannista, Irlannista, Iso-Britanniasta, Ranskasta, Saksasta, Tanskasta ja Belgiasta, koska nämä eivät olleet valmiita antamaan tunnustamispäätöstä. Lähikuukausina Orion neuvottelee ko. maiden lääkeviranomaisten kanssa, mitä lisäselvityksiä tai -tutkimuksia ne edellyttävät myyntiluvan perusteeksi.

Myyntilupahakemuksia on jätetty ja jätetään monissa Etelä-Amerikan, Aasian ja EU:n ulkopuolisissa Euroopan maissa vuonna 2001. Erityisesti Saksan, Ranskan ja Iso-Britannian jäätyä pois Simdaxin lähiajan markkina-alueista jää Orion Pharman Simdax-myynti lähiaikoina merkittävästi arvioidusta.

Simdaxin kliinistä, noin kaksi vuotta kestävää lisätutkimusohjelmaa ollaan käynnistämässä Yhdysvaltojen myyntilupahakemusta varten. Tutkimukset ensimmäisillä potilailla aloitetaan vuoden kolmannen neljänneksen aikana.

Parkinsonin taudin hoidossa käytettävän kolmen lääkkeen yhdistelmävalmisteen tutkimukset etenevät suunnitelmien mukaisesti. Valmisteeseen sisältyy peruslääke levodopa sekä sen hajoamista estävät aineet karbidopa ja Orionin Comtess-lääkkeen vaikuttava aine entakaponi. Ensimmäiset myyntilupahakemukset voitaneen jättää vuoden 2002 loppuun mennessä.

Parkinsonin taudin myöhäisvaiheessa käytettävän apomorfiinin nopealiukoisen Zydis-tablettiformulaation kliinisten tutkimusten faasi 2 on valmistunut ja kehitysohjelman jatkoa suunnitellaan.

Egis Pharmaceuticals -yhtiöltä lisensioidun deramsiklaaniin laajat kliiniset 3. vaiheen tutkimukset ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon etenevät kymmenessä Euroopan maassa suunnitellusti. Tuotteelle ollaan etsimässä markkinointikumppania.

Rintasyöpälääke Farestonin (toremifeeni) tutkimukset käyttöaiheen laajentamiseksi rintasyövän varhaisempien vaiheiden hoitoon ovat päättyneet. Kolmen vuoden tulosten perusteella Fareston on rintasyövän varhaishoidossa yhtä tehokas ja turvallinen kuin vertailuvalmiste tamoksifeeni. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA edellyttää kuitenkin joko merkittävästi parempia hoitotuloksia tai viiden vuoden näyttöä tehosta ja turvallisuudesta.

Easyhaler-inhalaattorilla annosteltaviksi formuloiduista kahdesta uudemman sukupolven lääkeaineista budesonidi on rekisteröitävänä tunnustusmenettelyn kautta Saksassa. Keuhkoputkia pitkävaikutteisesti laajentavan formoterolin kolmannen vaiheen kliiniset tutkimukset ovat käynnissä.


Henkilöstö

Orion-konsernin palveluksessa oli tarkastelukautena keskimäärin 5 432 henkilöä (5 190). Henkilöstömäärä on kasvanut Orion Pharmassa noin kahdella sadalla, joista noin puolet on sijoittunut tutkimus- ja tuotekehitystoimintoihin. Noirossa henkilöstömäärä kasvoi noin neljälläkymmenellä, lähinnä tuotannossa. Oriolan henkilöstömäärä on hieman vähentynyt.


Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Heikki Hakala, varapuheenjohtajaksi Heikki Vapaatalo

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2001 päätettiin hallintoneuvoston jäsenmääräksi 15. Yhtiöjärjestyksen ikämääräyksen nojalla hallintoneuvostosta erosivat 70 vuotta täyttäneet professori Tatu Miettinen, professori Ahti Tarkkanen, lääkintöneuvos Juhani Aho ja silmätautien erikoislääkäri Juha Kytilä.

Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen professori Timo Estola, lääketiet. lis. Seppo Salonen ja professori Erkki Tammisalo. Uusina jäseninä valittiin Pyhätunturi Oy:n toimitusjohtaja Kari Jussi Aho, Tapiola-yhtiöiden pääjohtaja Asmo Kalpala, Alavuden Puunjalostustehdas Oy:n hallituksen puheenjohtaja Seppo Pellinen ja Helsingin yliopiston rehtori Kari Raivio.

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin vuorineuvos Heikki Hakala ja varapuheenjohtajaksi professori Heikki Vapaatalo.


Orion-yhtymä Oyj:n osakepääoma ja osakkeet

Orion-yhtymä Oyj:n osakepääoma on 114,8 Me ja osakkeen nimellisarvo 1,70 euroa.
Yhtiön vähimmäispääoma on 85,0 Me ja enimmäispääoma 340,0 Me, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Orion-yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 31.3.2001 yhteensä 67.518.421 osaketta, joista 34.105.517 eli 50,5 % kuuluu sarjaan A ja 33.412.904 eli 49,5 % kuuluu sarjaan B. Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksissa äänestämään kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Sekä A-sarjan että B-sarjan osakkeet antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Orion-yhtymä Oyj:n hallituksella ei ole voimassa olevaa yhtiökokouksen valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen, osakepääoman korottamiseen, optio- tai vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskemiseen.

Osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi. Tarkastelukaudella A-osakkeita muunnettiin B-osakkeiksi 111.780 kpl.


Kaupankäynti yhtiön osakkeilla

Orion-yhtymä Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuussa yhteensä 3,1 miljoonaa kpl, mikä on 4,6 % yhtiön osakekannasta. Kokonaisvaihto oli 71,9 Me. A-osaketta vaihdettiin 771 229 kpl eli 2,3 % sarja A:sta ja sen kaupanteko-kurssi vaihteli 21,00 ja 25,00 euron välillä. B-osaketta vaihdettiin 2 353 100 kpl eli 7,0 % sarja B:stä ja sen kurssi vaihteli 21,00 ja 25,20 euron välillä. A-osakkeen päätöskurssi vuoden ensimmäisenä kaupantekopäivänä oli 22,80 euroa ja B-osakkeen 23,00 euroa. Tarkastelujakson viimeisenä pörssipäivänä A-osakkeen päätöskurssi oli 22,00 euroa ja B-osakkeen 22,50 euroa ja osakekannan markkina-arvo oli 1 502,1 Me.


Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingoksi 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 10.4.2001. Osinkojen määrä 81,0 Me sisältyy maaliskuun taseen lyhytaikaisiin velkoihin.


Vuoden 1998 A-optiot pörssilistalle

Orion-yhtymä Oyj:n koko henkilöstölle suunnattuun vuoden 1998 optio-ohjelmaan liittyvistä optioista puolet eli ns. A-optio-oikeudet vapautuivat 2.5.2001. A-optiot noteerataan Helsingin Pörssissä 2.5. alkaen. Kaikki tähän optio-ohjelmaan liitetyt optiot on siirretty arvo-osuusjärjestelmään. Orionin A-optioiden nojalla voidaan 2.5.2001 - 30.4.2005 välisenä aikana merkitä enintään 1.581.600 uutta 1,70 euron nimellisarvoista Orionin B-osaketta, mikä vastaa 2,3 % yhtiön osakkeista ja 0,2 % kokonais-äänimäärästä. Osakkeiden tämänhetkinen merkintähinta on vuonna 2001 jaettujen osinkojen jälkeen 28,91 euroa. Osakepääoma voi optiotodistuksiin perustuvien merkintöjen seurauksena nousta enintään 2.688.720 eurolla. B-optio-oikeudet vapautuvat 2.5.2003 ja merkintäaika ulottuu 30.4.2005 asti.


Uusi optio-ohjelma 2001 konsernin avainhenkilöille

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antami-sesta Orion-yhtymä Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille ja Orion-yhtymä Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Yhtiön hallitus päätti 7.5.2001 optioiden jakamisesta.

Optio-oikeuksien määrä on 1.800.000 kappaletta ja niillä voi merkitä Orion-yhtymä Oyj:n B-sarjan osakkeita enintään 1.800.000 kappaletta. Osakkeen nykyinen merkintähinta optio-oikeuksilla 2001A ja 2001B on 28,91 euroa, ja se vähenee osakekohtaisen osingon verran jokaisen osingonmaksun yhteydessä osakemerkintähetkeen asti. Optio-oikeuksilla 2001C merkintähinta on Orion-yhtymä Oyj:n B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.-31.3.2002 ja optio-oikeuksilla 2001D se on B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi 1.-30.9.2002. C- ja D-optioilla merkittävien osakkeiden hintoja voivat alentaa vain erityisosingot, jotka poikkeavat yhtiön tavanomaisesta osinkopolitiikasta.

Nyt liikkeeseen laskettavien optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on 2,67 % yhtiön osakkeista ja 0,25 % osakkeiden tuottamista äänistä. Lähipiirin merkittäväksi tulevien osakkeiden osuutta tästä ei ole tällä hetkellä mahdollista määrittää. Osakepääoma voi nousta enintään 3.060.000 eurolla. Osakkeiden merkintäaika on porrastettu ajalle 1.10.2003 - 31.10.2007.


Vuoden 2001 näkymät

Tilinpäätöstiedotteessa helmikuussa 2001 arvioitiin Orion-konsernin liikevoiton muodostuvan edellisvuotista pienemmäksi lääketutkimukseen ja kansainväliseen markkinointiin lisättävän panostuksen johdosta. Sittemmin maaliskuussa todettiin ulkomaan myynnin jäävän jälkeen ennakoidusta erityisesti Parkinson-lääke Comtanin osalta (pörssitiedote 20.3.2001). Tämän jälkeen huhtikuussa tuli tietoon, ettei sydänlääke Simdax saanut myyntilupaa edeltävää myönteistä tunnustamispäätöstä kaikilla Euroopan suurilla markkinoilla, mikä vähentää merkittävästi Simdaxin kuluvalle vuodelle ja lähivuosille ennakoitua myyntiä (pörssitiedote 11.4.2001). Markkinointi-sopimuksiin liittyvien sopimusmaksujen odotetaan osittain kattavan vähentyneen myynnin aiheuttamat liikevaihdon ja -voiton menetykset. Loppuvuoden aikana Orion on saamassa Parkinsonin taudin yhdistelmävalmisteen tutkimusten etenemiseen liittyviä markkinointisopimussuorituksia yhteensä noin 12,5 milj. euroa. Myös aivan uusia partnerisopimuksia saatetaan solmia vuoden aikana.

Edellä mainitut ja tämän osavuosikatsauksen muut tiedot huomioon ottaen ennakoidaan Orion Pharman liikevaihdon kasvavan vain hieman edellisvuotisesta. Vaikka kustannusten sopeutus uuteen tilanteeseen on käynnistetty, muodostuu liikevoitto edellisvuotista pienemmäksi.

Oriolan ja Noiron liiketulosten ennakoidaan paranevan, mutta Orion Diagnostican liikevoitto näyttää jäävän edellisvuotisen tasolle.

Näin ollen Orion-konsernin liikevaihdon kasvun ennakoidaan hidastuvan ja liikevoiton jäävän edellisvuotista pienemmäksi. Myös nettorahoitustuotot pienenevät hieman.

Espoossa 8.5.2001

Orion-yhtymä Oyj


Jukka Viinanen
Pääjohtaja

Pauli Torkko
Varatoimitusjohtaja


Täydellinen raportti taulukkoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä. ladattavissa