Siirry pääsisältöön

Yhtiökokoustiedote

- Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen ja uusina jäseninä vuorineuvos Heikki Hakala ja professori Heikki Vapaatalo.

- Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Juhani Aho ja varapuheenjohtajana Ahti Tarkkanen.

- Osingoksi vahvistettiin kokonaisvasta-arvoltaan enintään 1,27 euroa (7,55 mk)/osake, maksupäivä 14.4.2000.

- Hallituksen esitykset yhtiöjärjestyksen muutokseksi ja osakepääoman alentamiseksi hyväksyttiin.

Orion-yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2000 teki seuraavat päätökset:


TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN

Tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konserni-
tase per 31.12.1999 vahvistettiin.


OSINGON MÄÄRÄ

Osingon määräksi päätettiin rahana 0,60 euroa (3,57 mk)/osake ja Instrumentarium Oyj:n osakkeina vasta-arvoltaan enintään 0,67 euroa (3,98 mk)/osake eli yhteensä enintään 1,27 euroa (7,55 mk)/osake. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.4.2000 ja maksupäivä 14.4.2000, mutta teknisten vahvistusten vuoksi osakkeet ja rahat ovat osakkaiden tileillä 17.4.2000. Yhtiökokouksen hyväksymä hallituksen voitonjakoesitys on tämän tiedotteen liitteenä.


VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Hallintoneuvoston jäsenille ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1999.


HALLINTONEUVOSTON JÄSENET JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJA

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi päätettiin -16.

Erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet Pekka Elovaara, Petteri Karttunen, Jouko K. Leskinen ja Timo Maasilta valittiin uudelleen ja uusina jäseninä Heikki Hakala ja Heikki Vapaatalo.

Hallintoneuvostosta erosivat Jouko Brade ja Iiro Viinanen.


Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin edelleen lääkintöneuvos Juhani Aho ja varapuheenjohtajaksi edelleen professori Ahti Tarkkanen.TILINTARKASTAJAT

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin ekonomi, KHT Pekka Luoma ja KTM, KHT Päivi Virtanen sekä varatilintar-kas-tajiksi ekonomi, KHT Pekka Kiljunen ja KTM, KHT Juha Nenonen.

Risto Järvinen erosi varsinaisen tilintarkastajan toimesta ja Kalervo Virtanen sekä Olli Mäkinen varatilintarkastajan toimesta.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN 3 PYKÄLÄN MUUTOS

Yhtiöjärjestyksen 3. pykälän 3 momentin 2. virke sekä 4-6 momentit päätettiin kumota. Muutoksella yhtiöjärjestys saatetaan vastaamaan OYL 4 luvun 2. pykälän määräyksiä sellaisena kuin ne ovat laissa 14.2.1997/145 (osakkeiden merkintäetuoikeus). Muutoksen johdosta nykyiset 3. pykälän 7 - 14 momentit muuttuvat 3. pykälän 4-11 momenteiksi.


OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN MITÄTÖIMÄLLÄ TYTÄRYHTIÖ ORIOLA OY:N OMISTAMAT ORION-YHTYMÄ OYJ:N OSAKKEET

Orion-yhtymä Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö Oriola Oy omistaa 2.453.208 Orion-yhtymä Oyj:n A-osaketta, joiden määrä vastaa 3,51 % Orion-yhtymä Oyj:n kaikista osakkeista ja 6,34 % kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Orion-yhtymä Oyj:n osakepääoma päätettiin alentaa 4.170.453,60 eurolla nykyisestä 118.951.769,30 eurosta 114.781.315,70 euroon. Osakepääoman alentamista vastaava määrä siirretään osakepääomasta ylikurssirahastoon. Osakepääoman alentaminen suoritetaan mitätöimällä vastikkeetta yllämainitut Oriola Oy:n omistamat 2.453.208 Orion-yhtymä Oyj:n A-osaketta. Tämän jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on 67.518.421 kappaletta, mistä A-osakkeita on 34.565.547 kappaletta ja B-osakkeita on 32.952.874 kappaletta.


Osakepääoman alentamisen johdosta Orion-yhtymä Oyj:n sidottu oma pääoma tai yhtiön vapaa oma pääoma eivät vähene.

Osakepääoman alentaminen suoritetaan, koska Orion-yhtymä Oyj:n ja Oriola Oy:n välinen ristiinomistus halutaan purkaa ja täten selkeyttää Orion-yhtymä Oyj:n konsernirakennetta.


Orion-yhtymä Oyj:n omistaessa Oriola Oy:n kaikki osakkeet Oriola Oy:n omistamien Orion-yhtymä Oyj:n osakkeiden mitätöinnillä ei ole Orion-yhtymä Oyj:ssä vaikutusta osakkeenomistajien, heihin luettuna lähipiiriin kuuluvat, äänivallan jakautumiseen eikä olennaista vaikutusta osakkeenomistuksen jakautumiseen.


Oriola Oy:n omistamien Orion-yhtymä Oyj:n osakkeiden mitätöinti ei vaikuta muiden Orion-yhtymä Oyj:n osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärään tai heidän omistamiensa osakkeiden tuottamaan äänimäärään.

Osakepääoman alentamisella ja osakkeiden mitätöimisellä ei ole vaikutusta yhtiön vuoden 1998 optiolainan ehtoihin.


Liite
Orion-yhtymä Oyj:n pörssitiedotteeseen 30.3.2000


ORION-YHTYMÄ OYJ:N HALLITUKSEN YKSITYISKOHTAINEN EHDOTUS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ VUODELTA 1999

Konsernin vapaa oma pääoma on 31.12.1999 taseen mukaisesti 3 223 milj. mk (542 milj. euroa). Konsernin vapaasta omasta pääomasta jakokelvotonta on 797 milj. mk (134 milj. euroa). Emoyhtiön vapaa oma pääoma on 31.12.1999 taseen mukaisesti 1.713.059.780,80 mk (288.115.972,44 euroa), josta tilikauden voitto on 1.330.249.538,28 mk, (223.731.911,52 euroa).

Hallitus esittää, että yhtiön 69.971.629 osakkeelle jaetaan osinkoa 31.12.1999 päättyneeltä tilikaudelta rahana 0,60 euroa (3,57 mk) osaketta kohden ja Instrumentarium Oyj:n osakkeina vasta-arvoltaan enintään 0,67 euroa (3,98 mk) Orion-yhtymä Oyj:n osaketta kohden. Osingonjaon kokonais-vasta-arvo on siten yhteensä 88.863.968,83 euroa (528.361.165,39 markkaa) eli 1,27 euroa (7,55 mk) osaketta kohden, ellei jäljempänä sanotusta muuta johdu. Osingonjakoesitystä varten Instru-men-tarium Oyj:n osakkeet on arvostettu alkuperäisen esityksentekohetken 24.2.2000 kurssiin Helsingin Pörssissä vähennettynä Instrumentarium Oyj:n osinkoehdotuksella vuodelta 1999 eli hintaan 32 euroa (190,26 mk). Kokonaisvasta-arvon laskennassa on käytetty esityksentekohetken 24.2.2000 mukaista arvo-osuustileillä olevaa Orion-yhtymä Oyj:n osakkeiden omistusmääräjakaumaa.

Instrumentarium Oyj:n osakkeina maksettava osuus osingosta maksetaan siten, että ne osakkeen-omis-ta-jat, joiden kullekin arvo-osuustilille kirjattujen Orion-yhtymä Oyj:n A-tai B-osakkeiden lukumäärä on 300 osaketta tai enemmän, saavat alkuperäisen esityksentekohetken 24.2.2000 mukaisen Instrumentarium Oyj:n osakkeen keskikurssin mukaan laskettuna noin 47,6 Orion-yhtymä Oyj:n osaketta kohden yhden (1) Instrumentarium Oyj:n osakkeen, kuitenkin siten, että luovutettavien Instrumentarium Oyj:n osakkeiden lopullinen määrä määräytyy jäljempänä sanotun mukaisesti toteutuneen osingonjaon perusteella huomioon ottaen Instrumentarium Oyj:n osakkeen keskikurssi Helsingin Pörssissä osingon maksupäivänä. Ne osakkeenomistajat, joiden kullekin arvo-osuustilille kirjattujen Orion-yhtymä Oyj:n A-tai B-osakkeiden lukumäärä osingonmaksun täsmäytyspäivänä ei ylitä 299 osaketta saavat osingon myös tältä osin yksinomaan rahana. Samoin osinko maksetaan yksinomaan rahassa niille osinkoon oikeutetuille, joiden osakkeet eivät täsmäytyspäivänä ole rekisteröityinä heidän arvo-osuustililleen.

Mikäli osingon maksupäivän Instrumentarium Oyj:n keskikurssi ylittää 32 euroa (190,26 mk) vähenee luovutettavien osakkeiden lukumäärä kurssinousua vastaavasti ylläsanotusta ilman, että osingon kokonaisvasta-arvo tästä muuttuu.


Mikäli mainittu maksupäivän keskikurssi on vähemmän kuin 32 euroa (190,26 mk), ei tämä lisää annettavien osakkeiden lukumäärää.


Tässä tapauksessa osingon Instrumentarium Oyj:n osakkeiden sijasta rahana saavien osinkoa vähennetään mainittua kurssilaskua vastaavasti. Mainittu kurssilasku merkitsee täten osingon kokonaisvasta-arvon laskua.

Siltä osin kuin arvo-osuustilille kirjattujen osakkeiden lukumäärä ei ole tasan jaollinen sillä luvulla, joka oikeuttaa saamaan yhden Instrumentarium Oyj:n osakkeen, maksetaan osinko tällaisen tasoituserän osalta rahassa.

Hallitus esittää lisäksi, että osingonmaksun yhteydessä suoritettavan varain-siirtoveron maksaa Orion-yhtymä Oyj.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4.4.2000. Osingon maksupäivä on 14.4.2000 mutta teknisten vahvistusten johdosta osakkeet ja rahat ovat osakkaiden tileillä maanantaina 17.4.2000 aamulla.

Osingonmaksun täsmäytyspäivästä johtuen viimeistään 30.3.2000 hankitut osakkeet sisältävät oikeuden osinkoon kokonaisuudessaan vuodelta 1999. Osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-osuusjärjestelmään osingon täsmäytyspäivään mennessä osinko maksetaan vasta osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

Hallitus valtuutetaan tekemään osingonjaon teknisen toteuttamisen mahdollisesti edellyttämät täsmennykset ja korjaukset.

Lisäksi hallitus esittää että lääketieteelliseen tutkimukseen lahjoitetaan:

                     euroa    markkaa

Orion-yhtymän Tutkimussäätiölle 25.228,19 150.000,00
Farmoksen Tutkimus- ja tiedesäätiölle 25.228,19 150.000,00
muuhun lääketieteelliseen
tutkimustoimintaan 50.456,38 300.000,00


Tilikauden voitosta voitonjaon jälkeen jäävä määrä jätetään voittovarojen tilille.

Espoossa, maaliskuun 6. päivänä 2000

Hallitus