Siirry pääsisältöön

Darolutamidi liitettynä tavanomaiseen syöpälääkehoitoon pidensi merkitsevästi levinnyttä hormonisensitiivistä eturauhassyöpää sairastavien potilaiden elinaikaa

ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 17.2.2022 klo 23.32 Darolutamidi liitettynä tavanomaiseen syöpälääkehoitoon pidensi merkitsevästi levinnyttä hormonisensitiivistä eturauhassyöpää sairastavien potilaiden elinaikaa
  • Vaiheen III ARASENS-tutkimuksen tulokset osoittavat, että darolutamidi liitettynä tavanomaiseen hormonaaliseen hoitoon (androgeenideprivaatioterapia, ADT-hoito) ja usein käytettyyn solunsalpaajaan (dosetakseli) pidensi tilastollisesti merkitsevästi levinnyttä hormonisensitiivistä eturauhassyöpää (mHSPC) sairastavien potilaiden elinaikaa ja pienensi kuoleman riskiä (32,5 prosentilla) verrattuna lumelääkkeen, ADT:n ja dosetakselin yhdistelmään (HR=0,68, 95% CI 0,57-0,80; P<0,001)
  • Hyötyjä havaittiin myös useissa potilaiden kannalta keskeisissä toissijaisissa muuttujissa. Darolutamidia saaneilla aika syövän etenemiseen hormonaaliselle hoidolle reagoimattomaksi eli kastraatioresistentiksi (CRPC) piteni. Samoin pitenivät aika kivun pahenemiseen, aika ensimmäiseen oireiseen luustotapahtumaan (usein murtuma) sekä aika uuden syöpälääkehoidon (systeeminen antineoplastinen hoito) aloittamiseen
  • Hoidon aikana ilmenneiden haittatapahtumien esiintyvyys oli samankaltainen hoitoryhmien välillä
  • Vaiheen III ARASENS-tutkimuksen ensimmäiset tulokset esiteltiin suullisessa esityksessä Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen virtsateiden syöpiä käsittelevässä symposiumissa (ASCO GU 2022). Tulokset julkaistiin samanaikaisesti The New England Journal of Medicine –lehdessä

Vaiheen III ARASENS-tutkimuksen tulokset osoittivat, että suun kautta otettava androgeenireseptorin estäjä (ARi) darolutamidi yhdessä tavanomaisen hormonihoidon (ADT) ja dosetakselin kanssa lisää merkitsevästi levinnyttä hormonisensitiivistä eturauhassyöpää sairastavien potilaiden elinaikaa verrattuna lumelääkkeen, ADT-hoidon ja dosetakselin yhdistelmään. Darolutamidi yhdessä ADT-hoidon ja dosetakselin kanssa pienensi merkitsevästi kuoleman riskiä (32,5 prosentilla) verrattuna lumelääkkeen, ADT-hoidon ja dosetakselin yhdistelmään (vaarasuhde HR=0,68, 95%:n luottamusväli 0,57-0,80; P<0,001). Tutkimuksen analyysin tietojen keräyshetkellä (25.10.2021) hoidon keskimääräinen kesto (mediaanikesto) oli pidempi darolutamidin, ADT-hoidon ja dosetakselin yhdistelmää saaneilla potilailla (41,0 kuukautta) verrattuna ADT-hoidon ja dosetakselin yhdistelmää saaneisiin (16,7 kuukautta). Kun darolutamidia annettiin yhdessä ADT-hoidon ja dosetakselin kanssa, saavutettiin tutkimuksen päämuuttujan (elinaika) kanssa johdonmukaisesti hyötyjä myös tutkimuksen toissijaisissa muuttujissa ja ennalta määritellyissä alaryhmissä. Darolutamidin käyttö ei lisännyt haittavaikutusten määrää. Tulokset esiteltiin suullisessa esityksessä Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen virtsateiden syöpiä käsittelevässä symposiumissa (ASCO GU 2022). Tulokset julkaistiin samanaikaisesti The New England Journal of Medicine –lehdessä.

“Levinnyt eturauhassyöpä on poikkeuksetta kuolemaan johtava sairaus, ja vaikka viime vuosina on tapahtunut edistystä, vain 30 prosenttia näistä miehistä selviytyy hengissä yli viisi vuotta. ARASENS osoitti, että androgeenireseptorin estäjän darolutamidin käyttö lisäsi merkitsevästi elinaikaa potilailla, jotka saivat tavanomaista hormonaalista hoitoa ja dosetakselia levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän ensimmäisenä hoitona. Darolutamidi pidensi myös kastraatioresistentin eturauhassyövän kehittymiseen kuluvaa aikaa ja paransi muita keskeisiä toissijaisia muuttujia", toteaa lääketieteen tohtori, Massachusetts General Hospital Cancer Centerin virtsaelinten pahanlaatuisten sairauksien ohjelman johtaja Matthew Smith. "Nämä tulokset ovat tärkeä askel eteenpäin levinnyttä hormonisensitiivistä eturauhassyöpää sairastavien potilaiden hoidossa."

“Olemme Orionilla innoissamme ARASENS-tutkimuksen tuloksista, jotka osoittavat, että darolutamidi lisää kemoterapian ja ADT:n tuomaa hyötyä levinnyttä hormonisensitiivistä eturauhassyöpää sairastavilla potilailla. Nämä tulokset rohkaisevat meitä tutkimaan ja kehittämään edelleen uusia hoitomuotoja eturauhassyöpäpotilaille”, sanoo Orionin tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, professori Outi Vaarala.

ARASENS-tutkimus on ainoa vaiheen III satunnaistettu ja kaksoissokkoutettu tutkimus, joka alun perin suunniteltiin arvioimaan toisen sukupolven androgeenireseptorin estäjän, ADT-hoidon ja dosetakselin yhdistelmää verrattuna ADT:n ja dosetakselin yhdistelmään (vakiintunut hoito) levinnyttä hormonisensitiivistä eturauhassyöpää sairastavilla potilailla.

Darolutamidi on hyväksytty kauppanimellä Nubeqa® yli 60 markkinalla maailmanlaajuisesti, mukaan lukien Yhdysvallat, Euroopan Unioni, Japani ja Kiina, etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän (nmCRPC) hoitoon potilailla, joilla on suuri riski syövän leviämiseen. Orion ja Bayer kehittävät tuotetta yhdessä. Darolutamidia arvioidaan parhaillaan myös muissa tutkimuksissa eturauhassyövän kulun eri vaiheissa, mukaan lukien vaiheen III ARANOTE-tutkimus levinnyttä hormonisensitiivistä eturauhassyöpää (mHSPC) sairastavilla potilailla sekä ANZUPin (kansainvälinen syöpätutkimuksen yhteistyöryhmä) johtama vaiheen III tutkimus, jossa tutkitaan darolutamidia paikallisen eturauhassyövän liitännäishoitona (adjuvanttihoito), kun syövän uusiutumisriski on erittäin suuri (DASL-HiCaP, ANZUP1801).

Tarkemmat tulokset ARASENS-tutkimuksesta

Merkitsevä parannus elinajassa havaittiin siitä huolimatta, että myöhempien systeemisten syöpähoitojen (kuten abirateronin, entsalutamidin, kabasitakselin, dosetakselin, radium-223-dikloridin, sipuleusel-T:n, lutetium-177 PSMA:n tai apalutamidin) käyttö oli huomattavasti yleisempää (75,6 %) niiden jatkoseurantaan tulleiden potilaiden keskuudessa, jotka saivat ADT:tä ja dosetakselia verrattuna ryhmään, joka sai darolutamidia, ADT:tä ja dosetakselia (56,8 %). Kokonaiselinaikahyödyn lisäksi ARASENS-tutkimuksen tulokset osoittivat johdonmukaisia hyötyjä myös tärkeissä toissijaisissa muuttujissa lumelääkeryhmään verrattuna mukaan lukien taudin etenemisen viivästyminen kastraatioresistentiksi (HR=0.36, 95%:n luottamusväli 0,30-0,42; P<0,001). Darolutamidi yhdessä ADT-hoidon ja dosetakselin kanssa pidensi myös merkitsevästi aikaa kivun pahenemiseen ADT-hoidon ja dosetakselin yhdistelmään verrattuna (HR=0,79, 95%:n luottamusväli 0,66-0,95; P=0,01), aikaa ensimmäiseen oireiseen luustotapahtumaan (HR=0.71, 95%:n luottamusväli 0,54-0,94; P=0,02) sekä aikaa uuden syöpälääkehoidon (systeeminen antineoplastinen hoito) aloittamiseen (HR=0,39, 95%:n luottamusväli 0,33-0,46; P<0,001).

Hoidon aikana ilmenneiden haittavaikutusten esiintyvyys oli samankaltainen tutkimusryhmien välillä. Yleisimmät hoitoon liittyvät haitat (≥10%) olivat molemmissa tutkimusryhmissä suurimmillaan dosetakselihoidon aikana, ja vähenivät asteittain sen jälkeen. Useimmin esiintyneet haittavaikutukset molemmissa tutkimusryhmissä (darolutamidin, ADT-hoidon ja dosetakselin yhdistelmä verrattuna ADT-hoidon ja dosetakselin yhdistelmään) olivat hiustenlähtö (40,5 % ja 40,6 %), neutropenia (erään valkosolutyypin vähenemä; 39,3 % ja 38,8 %), väsymys (33,1 % ja 32,9 %) sekä anemia (27,8 % ja 25,1 %). Vaikeita (luokan 3 tai 4) haittavaikutuksia todettiin 66,1 ja 63,5 prosentilla potilaista, ja ne johtuivat pääosin neutropeniasta (33,7 % ja 34,2 %), joka on dosetakselihoidon hyvin tunnettu haittavaikutus. Vakavia haittatapahtumia esiintyi 44,8 ja 42,3 prosentilla potilaista. Hoito jouduttiin keskeyttämään haittavaikutusten takia 13,5 ja 10,6 prosentilla potilaista.

Androgeenireseptorin estäjillä hoidettavien eturauhassyöpäpotilaiden kannalta erityisen kiinnostavat haittavaikutukset kuten väsymyksen määrä, kaatumiset, murtumat, psyykkiset häiriöt sekä sydän- ja verisuonitapahtumat olivat samankaltaiset tutkimusryhmien välillä.

ARASENS-tutkimus

ARASENS on kolmannen vaiheen satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus, joka alun perin suunniteltiin arvioimaan suun kautta otettavan androgeenireseptorin estäjän darolutamidin turvallisuutta ja tehoa yhdessä androgeenideprivaatioterapian (ADT) ja kemoterapia-aine dosetakselin kanssa potilailla, joilla on levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC). Tutkimuksessa satunnaistettiin 1 306 potilasta suhteessa 1:1 joko saamaan kahdesti päivässä 600 mg darolutamidia tai vastaavaa lumelääkettä ADT:n ja dosetakselin lisäksi.

Tutkimuksen ensisijainen päämuuttuja oli kokonaiselinaika. Toissijaisia muuttujia olivat aika syövän etenemiseen kastraatioresistentiksi (CRPC), aika kivun pahenemiseen, aika ensimmäiseen oireiseen luustotapahtumaan (yleensä murtuma) sekä aika myöhemmän syöpähoidon aloittamiseen, jotka kaikki mitattiin 12 viikon välein. Turvallisuutta ja siedettävyyttä arvioitiin haittatapahtumia seuraamalla.

Levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC)

Eturauhassyöpä on maailmanlaajuisesti toiseksi yleisin miehillä diagnosoitu syöpä. Vuonna 2020 arviolta 1,4 miljoonalla miehellä diagnosoitiin eturauhassyöpä, ja noin 375 000 miestä kuoli sairauteen.1

Useimmilla miehillä eturauhassyöpä on diagnoosihetkellä paikallinen, jolloin sitä voidaan hoitaa leikkauksella tai sädehoidolla. Kun syöpä uusiutuu, kehittyy etäpesäkkeitä tai syöpä leviää, tavanomainen hormonaalinen hoito (androgeenideprivaatioterapia, ADT) on tämän hormonisensitiivisen taudin hoidon kulmakivi. Noin 5 prosentilla miehistä eturauhassyöpä on levinnyt jo silloin, kun syöpä todetaan. Levinnyttä hormonisensitiivistä eturauhassyöpää (mHSPC) sairastavien miesten hoito aloitetaan tavanomaisella hormonihoidolla, kuten ADT:llä, androgeenireseptorin estäjällä (ARi) ja ADT:llä tai solunsalpaaja (sytostaatti) dosetakselin ja ADT:n yhdistelmällä. Hoidosta huolimatta useimmilla miehillä levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä etenee lopulta kastraatioresistentiksi eturauhassyöväksi (CRPC), mikä lyhentää potilaan elinaikaa.

Darolutamidi

Darolutamidi on suun kautta otettava androgeenireseptorin estäjä (ARi), jolla on kemiallisesti ainutlaatuinen rakenne ja joka on kehitetty estämään syöpäsolujen kasvu. Darolutamidi sitoutuu voimakkaasti androgeenireseptoriin ja estää sen toimintaa. Prekliinisten mallien ja terveillä ihmisillä saatujen kuvantamistietojen perusteella darolutamidi ei juurikaan läpäise veri-aivoestettä. Alhainen veri-aivoesteen läpäisevyys osaltaan selittäisi vaiheen III ARAMIS-tutkimuksessa havaitun keskushermostoon liittyvien haittavaikutusten vähäisen esiintyvyyden verrattuna lumelääkkeeseen sekä vaiheen II ODENZA-tutkimuksessa havaitun verbaalisen muistin merkittävän paranemisen kontrollipotilaisiin verrattuna. Darolutamidi on hyväksytty yli 60 markkinalla eri puolilla maailmaa kauppanimellä Nubeqa® etäpesäkkeettömän, hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyisen (kastraatioresistentin) eturauhassyövän hoitoon (nmCRPC) potilailla, joilla on suuri riski syövän leviämiseen. Darolutamidia arvioidaan parhaillaan myös muissa tutkimuksissa eturauhassyövän taudinkulun eri vaiheissa, mukaan lukien vaiheen III ARANOTE-tutkimus levinnyttä hormonisensitiivistä eturauhassyöpää (mHSPC) sairastavilla potilailla sekä ANZUPin (kansainvälinen syöpätutkimuksen yhteistyöryhmä) johtama vaiheen III tutkimus, jossa tutkitaan darolutamidia paikallisen eturauhassyövän liitännäishoitona (adjuvanttihoito), kun syövän uusiutumisriski on erittäin suuri (DASL-HiCaP, ANZUP1801). Lisää tietoa näistä tutkimuksista löytyy sivulta www.clinicaltrials.gov.

                                  

Yhteyshenkilö:
Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, Orion Oyj
Puh. 010 426 2721
tuukka.hirvonen@orion.fi

Viite

  1. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians. https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21660. Luettu helmikuu 2022.

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 350 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.