Siirry pääsisältöön

Kroonisesta kivusta kärsivät potilaat saivat merkittävää helpotusta virtuaalista todellisuutta hyödyntävästä digitaalisesta terapiasta Orionin kliinisessä tutkimuksessa

ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 9.6.2021 KLO 12.00

Kroonisen kivun hoitoon tarkoitettu uusi hoitomuoto, digitaalisen terapian ohjelmistoratkaisu (DTxP) on osoittanut tilastollisesti merkitsevää hyötyä verrattuna passiiviseen kontrolliin (lumehoito) ja vakiintuneisiin hoitomenetelmiin kroonisesta alaselkäkivusta kärsivillä aikuisilla potilailla. Erot liikkumisen pelossa, potilaiden uskomuksessa hoidon tehokkuudesta sekä elämänlaadussa olivat tilastollisesti merkitseviä. Orion Oyj:n VIRPI-pilottitutkimuksen tulokset on julkaistu IASP 2021 Virtual World Congress On Pain -kongressissa.

Kroonisesta alaselkäkivusta kärsivillä potilailla tehdyn VIRPI-tutkimuksen tulokset osoittavat, että DTxP-hoito pienensi liikkumisen pelkoa mittaavaa TSK-lukua (Tampa Scale for Kinesiophobia) merkitsevästi. Ensisijaisessa analyysissa DTxP:n ja passiivisen kontrollin ero hoitojakson lopussa mitattuna oli tilastollisesti merkitsevä: -4,7 yksikköä (-9,4…-0,1, p=0,046). Ero vakiintuneeseen hoitoon oli vielä suurempi: -6,1 yksikköä (-10,9…-1,3, p=0,014). Potilaan uskomusta hoidon tehokkuudesta kuvaavalla PGIC-asteikolla mitattuna (patient clinical global impression of change) sekä potilaiden kokemaa elämänlaatua vertaamalla ero oli tilastollisesti merkitsevä DTxP:n hyväksi sekä passiiviseen kontrolliin että vakiintuneeseen hoitoon verrattuna hoitojakson lopussa mitattuna.

Yllä mainittujen lisäksi DTxP-hoidon yhteydessä raportoitiin seuraavien mittareiden osalta parannuksia, jotka eivät olleet tilastollisesti merkitseviä: Oswestryn toimintakykyindeksi (Oswestry Disability Index, ODI), kivun häiritsevyys (Patient-Reported Outcomes Information System, PROMIS) sekä kivun voimakkuus (PROMIS, numeerinen arviointiasteikko). Haittavaikutukset vaikuttivat hyväksyttäviltä ja samanlaisilta kuin passiivisessa kontrollissa.

”Kroonisessa kivussa on tarve uusille hoitoratkaisuille, sillä nykyisin käytössä olevien hoitojen teho ja siedettävyys ei tiettyjen potilaiden kohdalla ole välttämättä riittävä. Digitaalinen terapia (DTx) on uusi ja nopeasti kehittyvä suuntaus myös kivun hoidossa. Tutkimme erilaisia uusia ratkaisuja, kuten tätä DTxP:tä, tulevaisuuden kivun hoitoon”, kertoo digitaalisen lääketieteen johtaja Sammeli Liikkanen Orionilta.

”Kognitiivinen psykoterapia [CBT, cognitive behavioural therapy] on tieteellisesti luotettava, tehokas ja suositeltu keino parempaan krooniseen kivun itsehoitoon. Vaikeasta kivusta ja toimintakyvyn puutteesta kärsiville se on yksi vaihtoehto yrittää palauttaa toimintakykyä ja päästä takaisin normaalimman elämän pariin. Pääsy pätevän CBT-terapeutin hoitoon on kuitenkin erittäin rajattua ja mahdollisuudet hoitoonpääsyyn heikkenevät koko ajan kipupotilaiden määrän kasvaessa. CBT:n puitteissa toimivat digitaalisen terapian ratkaisut voisivat tuoda uusia ja mahdollisesti entistä tehokkaampia hoitovaihtoehtoja suuremman potilasjoukon ulottuville”, sanoo Bathin yliopiston kivun tutkimuksen professori Christopher Eccleston.

Orion etsii kumppania kroonisen kivun hoitoon tarkoitetun digitaalisen terapian ohjelmistoratkaisun jatkokehitykseen ja kaupallistamiseen.

Orionin digitaalisen terapian ohjelmistoratkaisu kroonisen kivun hoitoon (DTxP)

Orionin DTxP on VR-laitteille (virtual reality, virtuaalinen todellisuus) suunniteltu, lääkinnälliseksi laitteeksi tarkoitettu ohjelmisto, joka tarjoaa kroonisesta kivusta kärsiville potilaille pelillistetyn hoito-ohjelman. Tuotteessa on valikoima psykologisia ja terapeuttisia moduuleja, joista koostetaan yksilöllinen hoitokokonaisuus potilaan tarpeiden mukaisesti. Tuote on suunniteltu joustavaksi ja käytettäväksi osana useita erilaisia hoitoja. Se myös tuottaa objektiivista dataa potilaille ja hoidosta vastaaville terveydenhuollon ammattilaiselle. Esimerkiksi pelillistetyt, todistetusti turvalliset fyysiset liikkeet, joiden tarkoituksena on rohkaista potilasta liikkumaan, voivat auttaa potilasta pääsemään yli liikkumisen pelosta ja siten lisäämään aktiivisuutta. Ohjelmiston on kehittänyt Orion läheisessä yhteistyössä tieteellisen neuvonantajan Christopher Ecclestonin (Bathin yliopisto) sekä teknologiakumppani Healthware Groupin kanssa Business Finlandin tuella.

VIRPI-tutkimuksen tutkimusasetelma

VIRPI-tutkimus on kolmihaarainen, prospektiivinen, satunnaistettu kaksoissokkotutkimus, jossa vertailtiin DTxP:tä, passiivista kontrollia (virtuaalista todellisuutta hyödyntävä lumehoito-”huijaus”, joka kehitettiin tätä tarkoitusta varten) sekä vakiintunutta hoitoa. Tavoitteena oli arvioida DTxP:n turvallisuutta ja tehokkuutta kroonisesta alaselkäkivusta kärsivillä potilailla. Valintakriteerit olivat vähintään 3 kuukautta kestänyt alaselkäkipu, keskimääräinen kivun voimakkuus edeltävän viikon ajalta ≥4 numeerisella kipuasteikolla (NRS, Numerical Rating Scale) arvioituna, Oswestryn toimintakykyindeksi (ODI) ≥26% ja keskitasoa oleva (34–41) tai korkea (42–68) TSK-luku (Tampa Scale for Kinesiophobia).

Yhteensä 42 potilasta satunnaistettiin DTxP-hoidon (14), passiivisen kontrollin (17) ja vakiintuneen hoidon (11) ryhmiin. DTxP-hoitokerrat ja passiivinen kontrolli kestivät 15–60 minuuttia kerrallaan. Hoitokertoja oli 5 tai useampana päivänä viikossa hoitojakson loppuun asti. Hoito määriteltiin päättyneeksi, kun potilas oli suorittanut 30 DTxP-moduulia tai passiivisen kontrollin moduulia. Näiden suorittamisessa kesti 6–8 viikkoa. Noin 3 kuukautta hoitojakson päättymisen jälkeen potilailta kerättiin seurantadataa kiputilasta, liikuntakyvyttömyydestä, liikkumisen pelosta, yleistilasta ja mahdollisista haittavaikutuksista. Elämänlaatua arvioitiin EQ-5D-5L-kyselyn avulla. Kolmanteen eli vakiintuneen hoidon ryhmään satunnaisesti sijoitetut potilaat kävivät tarkastuksessa 1. tutkimuspäivänä sekä 6–8 viikkoa satunnaistamisen jälkeen. 9. viikon seurantakäynnin jälkeen osallistujat satunnaistettiin uudelleen DTxP- ja passiivisen kontrollin ryhmiin seuraavien 6–8 viikon ajaksi. Tätä seurasi 3 kuukauden seurantajakso.

                                                
Yhteyshenkilö:

Sammeli Liikkanen, digitaalisen lääketieteen johtaja, Orion Oyj
Puhelin 050 966 7466
sammeli.liikkanen@orion.fi

IASP 2021 Virtual World Congress On Pain –kongressin verkkosivut: https://iaspvirtualcongress.evareg.com/

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.