Siirry pääsisältöön

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA on myöntänyt myyntiluvan darolutamidille, joka on uusi lääke etäpesäkkeettömän, kastraatioresistentin eturauhassyövän (nmCRPC) hoitoon

ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 31.7.2019 klo 7.30

Darolutamidin saama myyntilupa perustuu III-vaiheen ARAMIS-tutkimukseen, jossa arvioitiin darolutamidin ja tavanomaisen hormonaalisen hoidon (androgeenideprivaatioterapian, ADT) yhdistelmän tehoa ja turvallisuutta verrattuna lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmään. Darolutamidi sai myyntiluvan FDA:n nopeutetun arvioinnin menettelyllä (Priority Review).

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA on myöntänyt androgeenireseptorin estäjä (ARi) darolutamidille myyntiluvan kauppanimellä Nubeqa®. Myyntilupa on myönnetty etäpesäkkeettömän, hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyisen (kastraatioresistentin) eturauhassyövän (nmCRPC) hoitoon.

FDA:n hyväksyntä perustuu III-vaiheen ARAMIS-tutkimukseen, jossa darolutamidin ja tavanomaisen hormonaalisen hoidon yhdistelmän osoitettiin pidentävän erittäin merkitsevästi etäpesäkkeetöntä elinaikaa, joka oli tutkimuksen päämuuttuja. Darolutamidia saaneen hoitoryhmän keskimääräinen etäpesäkkeetön elinaika oli 40,4 kuukautta ja lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmää saaneen ryhmän 18,4 kuukautta (p < 0,0001).

Orionin ja Bayerin yhdessä kehittämä yhdiste sai myyntiluvan FDA:n nopeutetun arvioinnin menettelyllä (Priority Review). Menettely on tarkoitettu sellaisille lääkkeille, jotka saattavat parantaa merkittävästi vakavien sairauksien hoidon turvallisuutta tai tehoa. Tällä androgeenireseptorin estäjällä (ARi) on kemiallisesti ainutlaatuinen rakenne, joka on kehitetty estämään syöpäsolujen kasvu. Se sitoutuu voimakkaasti androgeenireseptoriin ja estää androgeenireseptorin toimintaa.

”Etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavat potilaat ovat yleensä oireettomia, mutta heidän PSA-arvonsa suurenee tavanomaisesta hormonaalisesta hoidosta huolimatta. Tällöin on tärkeää estää syövän muuttuminen etäpesäkkeiseksi ja tästä aiheutuvat oireet. Taudin tässä vaiheessa hoidon tavoitteena on hidastaa syövän leviämistä sekä pitää hoidon aiheuttamat raskaat sivuvaikutukset mahdollisimman vähäisinä. Darolutamidi vastaa tällaiseen tarpeeseen ja tarjoaa uuden hoitovaihtoehdon eturauhassyöpäpotilaille”, kertoo johtaja, Tutkimus ja tuotekehitys, lääketieteen tohtori Christer Nordstedt Orionilta.

Eturauhassyöpää, joka ei ole levinnyt muihin kehon osiin, mutta johon liittyy prostataspesifisen antigeenin (PSA) pitoisuuden suureneminen, vaikka testosteronin pitoisuus elimistössä on saatu hormonaalisella hoidolla (ADT) hyvin pieneksi, kutsutaan etäpesäkkeettömäksi kastraatioresistentiksi eturauhassyöväksi (nmCRPC). Yhdysvalloissa yli 73 000 miehellä arvioidaan diagnosoitavan kastraatioresistentti eturauhassyöpä vuonna 2019. Noin kolmanneksella nmCRPC-potilaista todetaan etäpesäkkeitä kahden vuoden sisällä.

”Myyntiluvan myöntäminen Nubeqa®-valmisteelle Yhdysvalloissa on merkittävä tapahtuma eturauhassyöpäpotilaille, heidän hoitajilleen, terveydenhuollon ammattilaisille sekä Orionille ja Bayerille. Se, että Orionin viimeisin syöpäkeksintö, Nubeqa®, sai myyntiluvan FDA:n nopeutetun arvioinnin menettelyllä, osoittaa hoitovaihtoehdon arvon”, toteaa Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalainen.

ARAMIS-tutkimuksessa toissijaisia tehoa mittaavia muuttujia olivat kokonaiselinaika sekä aika hoidon aloittamisesta kivun lisääntymiseen.  Kokonaiselinaikaa koskevat tiedot olivat keskeneräisiä lopullista etäpesäkkeettömän elinajan analyysia tehtäessä, mutta darolutamidia saaneilla havaittiin positiivinen suuntaus pitempään kokonaiselinaikaan. Lisäksi aika kivun lisääntymiseen oli pitempi darolutamidiryhmässä lumeryhmään verrattuna. Darolutamidilla oli suotuisa vaikutus myös muihin tutkittuihin muuttujiin, kuten pitempi aika solunsalpaajahoidon aloittamiseen ja pitempi aika ensimmäiseen oireiseen luustohaittaan.

Ainoat haittavaikutukset, joita esiintyi useammin darolutamidin ja tavanomaisen hormonaalisen hoidon (ADT) yhdistelmää saaneilla potilailla verrattuna lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmää saaneisiin potilaisiin (≥ 2 prosentilla), olivat uupumus (16 % vs. 11 %), raajojen kipu (6 % vs. 3 %) ja ihottuma (3 % vs. 1 %). Hoidon lopetti haittavaikutusten takia 9 prosenttia potilaista kummassakin hoitoryhmässä.

Prekliinisissä tutkimuksissa darolutamidi ei juurikaan läpäissyt veri-aivoestettä toisin kuin muut tällä hetkellä saatavilla olevat androgeenireseptorin estäjät. Näiden yhdisteiden suuri pitoisuus keskushermostossa voi aiheuttaa ei-toivottuja sivuvaikutuksia.

Bayer on hakenut yhdisteelle myyntilupaa Euroopan unionissa (EU), Japanissa sekä muilta lääkeviranomaisilta.

ARAMIS-tutkimus
FDA:n darolutamidille myöntämä myyntilupa perustuu ARAMIS-tutkimukseen. Tämä on III-vaiheen satunnaistettu (2:1), kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioitiin suun kautta otettavan darolutamidin turvallisuutta ja tehoa etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa potilailla, joita on aiemmin hoidettu tavanomaisella hormonaalisella hoidolla (androgeenideprivaatioterapialla, ADT) ja joilla on riski syövän leviämiseen. Kliinisessä tutkimuksessa 1 509 potilasta satunnaistettiin suhteessa 2:1 saamaan joko 600 mg darolutamidia kahdesti vuorokaudessa tai lumelääkettä yhdessä tavanomaisen hormonaalisen hoidon (ADT) kanssa. Potilaat, joilla oli aiemmin esiintynyt kouristuskohtauksia, saivat osallistua tutkimukseen.

Darolutamidi
Darolutamidi on androgeenireseptorin estäjä (ARi), jolla on kemiallisesti ainutlaatuinen rakenne ja joka on kehitetty estämään syöpäsolujen kasvu. Darolutamidi sitoutuu voimakkaasti androgeenireseptoriin ja estää androgeenireseptorin toimintaa. Darolutamidia tutkitaan myös III-vaiheen tutkimuksessa levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän hoidossa (ARASENS-tutkimus). Näistä tutkimuksista on lisätietoja osoitteessa www.clinicaltrials.gov.

Darolutamidi on saanut myyntiluvan Yhdysvalloissa kauppanimellä Nubeqa®. Darolutamidilla ei tällä hetkellä ole hyväksyntää Euroopan lääkevirastolta tai muilta terveysviranomaisilta Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Kastraatioresistentti eturauhassyöpä
Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpä miehillä maailmanlaajuisesti. Vuonna 2018 arviolta 1,2 miljoonalla miehellä diagnosoitiin eturauhassyöpä ja noin 358 000 miestä kuoli tähän sairauteen maailmassa. Eturauhassyöpä on miesten viidenneksi yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja. Eturauhassyöpä johtuu solujen poikkeavasta lisääntymisestä miesten sukupuolielimiin kuuluvassa eturauhasessa. Eturauhassyöpään sairastuvat miehet ovat pääasiassa yli 50-vuotiaita, ja riski suurenee iän myötä.

Hoitovaihtoehdot vaihtelevat leikkauksesta sädehoitoon ja hormonihoitoon, jolla pysäytetään testosteronin tuotanto tai estetään sen vaikutus. Syöpä tulee kuitenkin lopulta vastustuskykyiseksi tavanomaiselle hormonihoidolle lähes kaikissa tapauksissa.

Kastraatioresistentti eturauhassyöpä on sairauden edennyt muoto, jossa syöpä etenee, vaikka testosteronin pitoisuus elimistössä on hyvin pieni. Kastraatioresistenttien potilaiden hoitovaihtoehdot ovat kehittymässä nopeasti, mutta näille potilaille, joilla ei ole havaittu etäpesäkkeitä ja joiden PSA-pitoisuudet suurenevat hormonihoidon aikana, ei ole ollut tehokkaita hoitovaihtoehtoja kuin vasta viime aikoina. Etenevää etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavien miesten PSA-arvon nopea kaksinkertaistumisaika on johdonmukaisesti yhdistetty ensimmäisen etäpesäkkeen ilmaantumiseen tai kuolemaan johtavan ajan lyhenemiseen.

Orion
Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Bayer
Bayer on maailmanluokan innovaatioyritys, jonka ydinosaaminen keskittyy terveydenhuoltoon ja ravitsemukseen. Yrityksen tuotteet ja palvelut on suunniteltu ihmisiä hyödyttäviksi. Ne tukevat pyrkimyksiä ratkaista aikamme suurimpia haasteita, jotka liittyvät kasvavaan ja jatkuvasti ikääntyvään väestöön. Bayerin arvo syntyy innovaatioista, kasvusta ja tuottavuudesta. Bayer on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita, ja Bayer-brändi edustaa luottamusta, luotettavuutta ja laatua ympäri maailman. Vuonna 2018 Bayerilla oli noin 117 000 työntekijää ja konsernin liikevaihto oli 39,6 miljardia euroa. Investoinnit olivat yhteensä 2,6 miljardia euroa ja tutkimus- ja tuotekehitysmenot 5,2 miljardia euroa. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta www.bayer.com.


Yhteyshenkilöt:

Christer Nordstedt, johtaja, Tutkimus ja tuotekehitys, Orion Oyj
Puh. 010 426 2099
christer.nordstedt@orion.fi

Yhteyshenkilö sijoittajille:
Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, Orion Oyj
Puh. 050 966 2721
tuukka.hirvonen@orion.fi

Yhteyshenkilö medialle:
Terhi Ormio, viestintäjohtaja, Orion Oyj
Puh. 050 966 4646
terhi.ormio@orion.fi


Julkaisija:
Orion Corporation
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.