Siirry pääsisältöön

Tuloksia darolutamidista esitetty Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen (ASCO) vuosikokouksessa 2019

Orion Oyj Lehdistötiedote 31.5.2019 klo 17.00

Orionin ja Bayerin yhdessä kehittämä darolutamidi sekä androgeeni-deprivaatioterapia (ADT) hidastivat sairausoireiden pahenemista ja pitivät etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavien miesten elämänlaadun ennallaan tutkimushoidon lopettamisen jälkeenkin lumelääkkeen ja androgeeni-deprivaatioterapian tavoin.

 • Uuden post hoc -analyysin tulosten mukaan darolutamidi yhdessä nykyisen tavanomaisen hoidon (androgeeni-deprivaatioterapian, ADT:n) kanssa hidasti virtsatie- ja suolisto-oireiden pahenemista lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon (ADT:n) yhdistelmään verrattuna.1

 • Hoidon aikana ilmenneet haittatapahtumat ja näiden haittatapahtumien altistuksen mukaan vakioidut esiintyvyydet olivat darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmää saaneilla samanlaisia kuin lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmällä.1

 • Darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmä piti etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää (nmCRPC) sairastavien miesten elämänlaadun ennallaan tutkimushoidon lopettamisen jälkeenkin. Elämänlaatua koskevat pistemäärät olivat samanlaisia kuin lumelääkettä ja tavanomaista hoitoa (ADT) saaneilla.1

 • Keskeisen III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksen elämänlaatua koskevien päätetapahtumien analyysi esitettiin suullisessa esityksessä Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen (ASCO) virtsateiden syöpiä käsittelevässä vuosikokouksessa 31. toukokuuta 2019.
   
 • Darolutamidin myyntilupahakemus on käsittelyssä Yhdysvalloissa priority review -statuksella, ja sille on haettu myyntilupaa Euroopassa, Japanissa ja muissa maissa.

Abstrakti 5000
Darolutamidi sekä androgeeni-deprivaatioterapia (ADT) hidastivat sairausoireiden pahenemista etäpesäkkeetöntä, tavanomaiselle hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyistä (kastraatioresistenttiä) eturauhassyöpää (nmCRPC) sairastavilla miehillä. Nämä tutkimustiedot keskeisestä III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksesta esitettiin suullisessa esityksessä Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen (ASCO) vuosikokouksessa Chicagossa. Androgeenireseptorin (AR) estäjiin liittyvät hoidon aikana ilmenneet haittatapahtumat ja näiden haittatapahtumien altistuksen mukaan vakioidut esiintyvyydet olivat yleisesti ottaen samanlaisia darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmää saaneilla kuin lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmällä. Tulokset myös osoittavat, että darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmä piti elämänlaadun ennallaan lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon (ADT) tavoin jopa tutkimushoidon päättymisen jälkeen. Tämän tutkimuksen ensisijaiset tulokset on julkaistu aiemmin arvostetussa The New England Journal of Medicine -lehdessä. 2. Tutkimustulosten perusteella Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA myönsi darolutamidin myyntilupahakemukselle priority review -statuksen huhtikuussa 2019. Bayer on hakenut darolutamidille myyntilupaa Euroopan Unionin (EU) sekä Japanin ja muiden maiden terveysviranomaisilta. Darolutamidia kehittävät yhdessä Orion ja Bayer.

"Tässä eturauhassyövän vaiheessa, jossa potilaat tyypillisesti voivat hyvin eikä heillä yleensä ole oireita, on tärkeää, että meillä on hoitovaihtoehtoja, jotka estävät eturauhassyövän leviämisen mahdollisimman pitkään mutta joilla on vain vähän hankalia sivuvaikutuksia, jolloin potilaat voivat jatkaa jokapäiväistä elämäänsä", toteaa ranskalaisen Institut Gustave Roussyn, Paris-Sud-yliopiston lääketieteen professori, lääketieteen tohtori Karim Fizazi. "Nämä uudet tulokset osoittavat, että darolutamidi mahdollistaa potilaan elämänlaadun pysymisen ennallaan hoidon aikana. Näiden havaintojen yhdistäminen aiemmin raportoituihin tietoihin osoittaa sen, että valmisteella on mahdollisuus tulla merkittäväksi hoitovaihtoehdoksi nmCRPC-potilaille".

"Vastikään the New England Journal of Medicine-lehdessä julkaistut ARAMIS-tutkimuksen tulokset osoittivat, että darolutamidi on erittäin tehokas etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän (nmCRPC) hoidossa. Darolutamidin haittavaikutukset olivat vähäiset, ja ne olivat varsin samankaltaisia kuin lumelääkkeellä. Uusimmat tutkimuksesta tehdyt analyysit osoittavat, että potilaiden elämänlaatu ei heikkene darolutamidihoidon aikana. Tämä on oikein hyvä uutinen potilaille. Nämä uudet tärkeät tulokset kannustavat meitä entisestään pyrkiessämme saamaan darolutamidi mahdollisimman nopeasti käyttöön etäpesäkkeettömään kastraatioresistenttiin eturauhassyöpään sairastuneille potilaille", sanoo johtaja, Tutkimus ja tuotekehitys, lääketieteen tohtori Christer Nordstedt Orionilta.

ASCO-kokouksessa esitetyt tulokset darolutamista
Analyysi potilaan kannalta merkityksellisistä päätetapahtumista (tiedot toissijaisesta päätetapahtumasta: aika kivun pahenemiseen), jotka arvioitiin BPI-SF (Brief Pain Inventory - Short Form) -kyselylomakkeella, osoitti, että darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmä hidasti kivun pahenemista nmCRPC-potilailla lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon yhdistelmään verrattuna (40,3 kuukautta vs. 25,4 kuukautta; HR 0,65; 95 %:n luottamusväli 0,53-0,79; P < 0,001).1 Tämän välianalyysin tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä.1

FACT-P PCS (Functional Assessment of Cancer Therapy - Prostate, Prostate Cancer Subscale) -kyselylomakkeen ennaltasuunnitellun analyysin mukaan darolutamidin ja tavanomaisen hoidon yhdistelmää (ADT) saaneiden miesten elämänlaatu pysyi ennallaan hoidon aikana, kuten FACT-P PCS -kyselylomakkeen keskimääräiset pistemäärät osoittavat.1 FACT-P PCS -kyselylomakkeella arvioitiin sekä sairauteen että hoitoon liittyvien oireiden vaikutusta miesten elämänlaatuun. Arviointi tehtiin 16 viikon välein tutkimushoidon loppuun asti ja sen jälkeen joka käynnillä tutkimuksen loppuun tai kuolemaan asti.1 Keskimääräiset pistemäärät pysyivät samanlaisina kummassakin hoitohaarassa läpi tutkimuksen. Hoidon lopussa darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmän keskimääräinen muutos lähtötilanteesta (-8,55) oli samanlainen lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon yhdistelmällä.1 Elämänlaadun pistemäärät pysyivät samanlaisina tutkimushoidon loppumisen jälkeenkin.

ARAMIS-tutkimuksen tiedoista tehty uusi post hoc -analyysi osoittaa, että darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmä viivästyttää nmCRPC-potilaiden virtsatie- ja suolisto-oireiden alkamista verrattuna lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon yhdistelmään (virtsatieoireet: 25,8 vs. 4,8 kuukautta; HR = 0,64; 95 %:n luottamusväli 0,54-0,76; P < 0,01; suolisto-oireet: 18,4 vs. 11,5 kuukautta; HR = 0,78; 95 %:n luottamusväli 0,66-0,92; P < 0,01), kuten aika oireiden pahenemiseen EORTC-QLQ-PR25 (European Organisation for Research and Treatment of Cancer QoL Prostate Cancer module) -mittarilla mitattuna osoittaa.1 Tilastollista merkitsevyyttä ei voida raportoida, koska nämä tiedot ovat eksploratiivisia päätetapahtumaa koskevia tietoja.1

Androgeenireseptorin (AR) estäjiin liittyvien haittatapahtumien altistuksen mukaan vakioidut esiintyvyydet olivat darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmää saaneilla yleensä samanlaisia kuin lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon yhdistelmällä. Näitä olivat mm. uupumus/heikotustilat (11,3 % vs. 11,1 %), korkea verenpaine (4,7 % vs. 5,1 %), kaatumiset (3,0 % vs. 4,6 %), ajatustoiminnan häiriö (0,3 % vs. 0,2 %) ja muistin heikkeneminen (0,4 % vs. 1,2 %).1

ARAMIS
ARAMIS-tutkimus on III-vaiheen satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan suun kautta otettavan darolutamidin turvallisuutta ja tehoa etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa potilailla, joita on aiemmin hoidettu tavanomaisella hormonaalisella hoidolla (androgeeni-deprivaatioterapialla) ja joilla on riski syövän leviämiseen. 1 509 potilasta satunnaistettiin suhteessa 2:1 saamaan joko 600 mg darolutamidia kahdesti vuorokaudessa tai lumelääkettä yhdessä tavanomaisen hormonaalisen hoidon (ADT) kanssa.

Darolutamidi
Darolutamidi on kemiallisesti ainutlaatuinen androgeenireseptorin (AR) estäjä, joka on kehitetty estämään syöpäsolujen kasvu. Darolutamidi sitoutuu voimakkaasti androgeenireseptoriin ja estää androgeenireseptorin toimintaa. Prekliinisissä tutkimuksissa darolutamidi ei juurikaan läpäissyt veri-aivoestettä toisin kuin muut tällä hetkellä saatavilla olevat androgeenireseptorin estäjät.4

III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksen lisäksi darolutamidia tutkitaan myös III-vaiheen tutkimuksessa levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän hoidossa (ARASENS). Näistä tutkimuksista on lisätietoja osoitteessa www.clinicaltrials.gov.

Yhdysvaltojen lääkeviranomainen FDA, Euroopan lääkevirasto tai muut terveysviranomaiset eivät ole hyväksyneet darolutamidia.


Kastraatioresistentti eturauhassyöpä

Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpä miehillä maailmanlaajuisesti.5 Vuonna 2018 arviolta 1,2 miljoonalla miehellä diagnosoitiin eturauhassyöpä ja noin 358 000 miestä kuoli tähän sairauteen maailmassa.5 Eturauhassyöpä on miesten viidenneksi yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja. 5 Eturauhassyöpä johtuu solujen poikkeavasta lisääntymisestä miesten sukupuolielimiin kuuluvassa eturauhasessa.6 Eturauhassyöpään sairastuvat miehet ovat pääasiassa yli 50-vuotiaita, ja riski suurenee iän myötä.7 Hoitovaihtoehdot vaihtelevat leikkauksesta sädehoitoon ja hormonihoitoon, jolla pysäytetään testosteronin tuotanto tai estetään sen vaikutus.8 Syöpä tulee kuitenkin lopulta vastustuskykyiseksi tavanomaiselle hormonihoidolle lähes kaikissa tapauksissa.9

Kastraatioresistentti eturauhassyöpä on sairauden edennyt muoto, jossa syöpä etenee, vaikka testosteronin pitoisuus elimistössä on hyvin pieni. Kastraatioresistenttien potilaiden hoitovaihtoehdot ovat kehittymässä nopeasti, mutta näille potilaille, joilla ei ole havaittu etäpesäkkeitä ja joiden prostataspesifisen antigeenin (PSA) pitoisuudet suurenevat hormonihoidon aikana, ei ole ollut hyväksyttyjä hoitovaihtoehtoja kuin vasta viime aikoina. Etenevää etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavien miesten PSA-arvon nopea kaksinkertaistumisaika on johdonmukaisesti yhdistetty ensimmäisen etäpesäkkeen ilmaantumiseen tai kuolemaan johtavan ajan lyhenemiseen.10

Orion
Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Bayer
Bayer on maailmanluokan innovaatioyritys, jonka ydinosaaminen keskittyy terveydenhuoltoon ja ravitsemukseen. Yrityksen tuotteet ja palvelut on suunniteltu ihmisiä hyödyttäviksi. Ne tukevat pyrkimyksiä ratkaista aikamme suurimpia haasteita, jotka liittyvät kasvavaan ja jatkuvasti ikääntyvään väestöön. Bayerin arvo syntyy innovaatioista, kasvusta ja tuottavuudesta. Bayer on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita, ja Bayer-brändi edustaa luottamusta, luotettavuutta ja laatua ympäri maailman. Vuonna 2018 Bayerilla oli noin 117 000 työntekijää ja konsernin liikevaihto oli 39 miljardia euroa. Investoinnit olivat yhteensä 2,6 miljardia euroa ja tutkimus- ja tuotekehitysmenot 5,2 miljardia euroa. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta www.bayer.com.

Yhteyshenkilöt:


Christer Nordstedt,
LT, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Orion Oyj
Puh. 010 426 2099
christer.nordstedt@orion.fi

Mediakontaktit:

Terhi Ormio, viestintäjohtaja, Orion Oyj
Puh. 050 966 4646
terhi.ormio@orion.fi

Viiteet

 1. Fizazi, Karim; Shore, Neal; Tammela, Teuvo, et al. Impact of darolutamide (DARO) on pain and quality of life (QoL) in patients (Pts) with nonmetastatic castrate-resistant prostate cancer (nmCRPC). American Society of Clinical Oncology Annual Meeting 2019; May 31, 2019; Chicago, IL. Abstract 5000.
 1. Fizazi, Karim; Shore, Neal; Tammela, Teuvo, et al. Darolutamide in Nonmetastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. N Engl J Med. 2019; doi: 10.1056/NEJMoa1815671.
 2. Moilanen, Anu-Maarit; Riikonen, Reetta; Oksala, Riikka, et al. Discovery of ODM-201, a new-generation androgen receptor inhibitor targeting resistance mechanisms to androgen signaling-directed prostate cancer therapies. Sci Rep. 2015;5:12007 
 3. GLOBOCAN 2018: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2018. Prostate Cancer. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21492. Accessed May 2019.
 4. American Cancer Society. What is Prostate Cancer? https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8793.00.pdf. Accessed May 2019.
 5. American Cancer Society. Prostate Cancer Risk Factors. https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8794.00.pdf. Accessed May 2019.
 6. National Cancer Institute. Hormone Therapy for Prostate Cancer. https://www.cancer.gov/types/prostate/prostate-hormone-therapy-fact-sheet. Accessed May 2019.
 7. Nakazawa, Mary; Paller, Channing; Kyprianou, Natasha. Mechanisms of Therapeutic Resistance in Prostate Cancer. Curr Oncol Rep (2017) 19:13.
 8. Howard, Lauren; Moreira, Daniel M; DeHoedt, Amanda; Aronson, William J., et al. Thresholds for PSA doubling time in men with non-metastatic castration-resistant prostate cancer. BJU Int 2017;120: E80-E86.

Julkaisija:
Orion Corporation
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja on osoitteessa www.orion.fi/fi