Siirry pääsisältöön

Orionin ja Bayerin kehittämällä darolutamidilla hyvä teho ja siedettävyys eturauhassyövän hoidossa ARAMIS-tutkimuksessa

Orion Oyj Lehdistötiedote Viestintä 14.2.2019 klo 23.45

Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen virtsateiden syöpiä käsittelevä symposium (ASCO GU) 2019:

Orionin ja Bayerin yhdessä kehittämä uusi syöpälääke darolutamidi sekä androgeeni-deprivaatioterapia (ADT) pidensivät aikaa eturauhassyövän etäpesäkkeiden ilmaantumiseen. Darolutamidin käyttöön liittyi vähän haittavaikutuksia lumelääkkeeseen ja androgeeni-deprivaatioterapiaan verrattuna.

 • Etäpesäkkeetön elinaika piteni tilastollisesti merkitsevästi; keskimäärin etäpesäkkeetön elinaika oli 40,4 kuukautta darolutamidin ja nykyisen tavanomaisen hoidon (androgeeni-deprivaatioterapian) yhdistelmällä hoidetuilla, kun taas lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon (ADT:n) yhdistelmällä se oli 18,4 kuukautta.
   
 • Positiivinen suunta havaittiin myös elinajassa: kuoleman riski (mistä tahansa syystä) oli 29 prosenttia pienempi darolutamidia saaneilla (P = 0,045).
   
 • Hoidon aikana ilmenneiden haittatapahtumien esiintyvyys oli darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmää saaneilla samanlainen kuin lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon ADT) yhdistelmällä. 
   
 • Tutkittavien elämänlaatu oli samanlainen darolutamidia ja lumetta saaneilla.
   
 • Satunnaistetun (vaiheen III) ARAMIS-tutkimuksen ensimmäiset tulokset esitettiin suullisessa esityksessä Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen virtsateiden syöpiä käsittelevässä symposiumissa. Tulokset julkaistiin samanaikaisesti arvostetussa The New England Journal of Medicine-lehdessä.

             
Abstrakti: 140 - ARAMIS

Satunnaistetun III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksen tulokset osoittivat etäpesäkkeetöntä, tavanomaiselle hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyistä (kastraatioresistenttiä) eturauhassyöpää (nmCRPC) sairastavillaa potilailla, että aika etäpesäkkeiden ilmaantumiseen piteni darolutamidin ja tavanomaisen hoidon yhdistelmää saaneilla tilastollisesti merkitsevästi verrattuna lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon yhdistelmää saaneisiin (HR = 0,41, 95 %:n luottamusväli 0,34-0,50; P < 0,001). Tämä merkitsee etäpesäkkeiden ilmaantumisen (tai kuoleman) riskin pienenemistä 59 prosentilla. Keskimäärin aika satunnaistamishetkestä etäpesäkkeiden ilmaantumiseen oli 40,4 kuukautta darolutamidia saaneessa hoitoryhmässä, kun taas vastaava aika lumelääkettä saaneessa ryhmässä oli 18,4 kuukautta. Keskimääräinen etäpesäkkeettön elinaika piteni siis 22 kuukaudella. Kummankin hoitoryhmän potilaat saivat darolutamidin tai lumeen lisäksi tavanomaista hormonaalista hoitoa (androgeenideprivaatioterapiaa, ADT).

Positiivinen suunta havaittiin myös kokonaiselinajassa darolutamidiryhmän eduksi, sillä kuoleman vaara pieneni 29%. (HR=0,71, 95% luottamusväli 0,50-0,99; P=0,045). Darolutamidilla oli suotuisa vaikutus kaikkiin muuihinkin tutkittuihin elinaikamuuttujiin. Hoidon aikana ilmenneitä haittatapahtumia, joita esiintyi vähintään 5 prosenttilla tai jotka olivat vaikeita (vaikeusaste 3-5) esiintyi yhtä paljon darolutamidi- ja lumelääkeryhmissä. Vain uupumusta esiintyi yli 10 prosentilla potilaista ja useammilla darolutamidiryhmässä (darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmää saaneista 12,1 prosentilla ja lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmää saaneista 8,7 prosentilla). Elämänlaatumittareiden tulokset olivat samankaltaisia kummassakin hoitoryhmässä.

Nämä tiedot esitettiin Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen virtsateiden syöpiä käsittelevässä symposiumissa (ASCO GU). Ne julkaistiin samanaikaisesti The New England Journal of Medicine-lehdessä.

"Etäpesäkkeettömään elinaikaan kohdistuvan hyödyn lisäksi suotuisa turvallisuusprofiili on erittäin tärkeä näille pääosin oireettomille nmCRPC-potilaille, koska hoitopäätökset voivat vaikuttaa heidän kokonaishyvinvointiinsa, ennusteeseensa, hoitomyöntyvyyteensä sekä muihin tälle potilasjoukolle tyypillisiin lääkityksiin. Nämä tutkimustulokset ovat innostavia eturauhassyövän kanssa tekemisessä olevalle yhteisölle; ne eivät vain osoita darolutamidin merkittävää tehoa eturauhassyövän leviämisen ehkäisemisessä, vaan myös sen, että lääkkeen saatua myyntiluvan potilaat voivat jatkaa jokapäiväistä elämäänsä ilman lisätaakkaa lääkkeen suotuisan siedettävyysprofiilin ansiosta", toteaa ranskalaisen Institut Gustave Roussyn, University of Paris Sudin lääketieteen professori, lääketieteen tohtori Karim Fizazi.

"Eturauhassyöpäpotilaat tarvitsevat edelleen hoitoja, jotka eivät ole ainoastaan tehokkaita vaan myös turvallisia ja joihin ei liity potilaan elämänlaatua heikentäviä haittatapahtumia. Orion tekee kovasti töitä tuodakseen innovatiivisia hoitoja syöpäpotilaille. ARAMIS-tutkimuksen positiivisten tulosten ansiosta olemme Bayerin kanssa askeleen lähempänä darolutamidin tuomista potilaille ja heidän lääkäreilleen", kertoo johtaja, Tutkimus ja tuotekehitys, lääketieteen tohtori Christer Nordstedt Orionilta.

Bayer aikoo keskustella ARAMIS-tutkimuksen tuloksista ja myyntilupahakemuksen jättämisestä terveysviranomaisten kanssa. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA on myöntänyt darolutamidille etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa nopeutetun käsittelyn statuksen. Darolutamidia kehittävät yhdessä Bayer ja Orion.

Yksityiskohtaiset tutkimustulokset

Darolutamidihoidossa havaittu etäpesäkkeettömään elinaikaan kohdistunut hyöty oli johdonmukainen kaikissa potilasalaryhmissä. Myös kokonaiselinajan välianalyysissa darolutamidihoidossa havaittiin positiivinen suunta: kuoleman riski väheni 29 prosenttia (HR = 0,71, 95 %:n luottamusväli 0,50-0,99; P = 0,045; keskimääräistä elinikää ei saavutettu).

Darolutamidin ja tavanomaisen hoidon yhdistelmästä saatiin lisäksi merkittävä hyöty lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon yhdistelmään verrattuna, kun tarkasteltiin aikaa kivun pahenemiseen (40,3 kuukautta verrattuna 25,4 kuukauteen; HR = 0,65, 95 %:n luottamusväli 0,53-0,79; P < 0,001) tai aikaa solunsalpaajahoitoon ryhtymisen (keskimääräistä aikaa ei saavutettu darolutamidiryhmässä verrattuna 38,2 kuukauteen lumeryhmässä; HR = 0,43, 95 %:n luottamusväli 0,31-0,60; P < 0,001). Aika ensimmäiseen oireiseen luustotapahtumaan oli myös pidempi darolutamidia saaneilla. Darolutamidi pidensi myös aikaa eturauhassyövän etenemiseen (36,8 kuukautta verrattuna 14,8 kuukauteen; HR = 0,38, 95 %:n luottamusväli 0,32-0,45; P < 0,001); vaara syövän etenemiseen joko paikallisesti, etäpesäkkeisenä tautina tai potilaan kuolemaan väheni 62 prosentilla.

Hoidon aikana ilmenneiden haittatapahtumien esiintyvyys oli varsin samankaltainen darolutamidi- ja lumelääkehoidossa. Useimmat todetut haittatapahtumat olivat vaikeusasteeltaan lieviä (aste 1 tai 2; näitä todettiin 55 prosentilla darolutamidia ja tavanomaista hormonaalista hoitoa (ADT) saaneilla ja 54 prosentilla lumelääkettä ja tavanomaista hoitoa (ADT) saaneilla). Darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmä ei lisännyt vaikeiden haittatapahtumien esiintyvyyttä lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon yhdistelmään verrattuna. Todettuja vaikeita haittatapahtumia olivat mm. kouristuskohtaukset, kaatumiset, murtumat, ihottuma, ajatustoiminnan (kognition) häiriöt, psyykkiset häiriöt ja verenpaineen kohoaminen. Tutkimuksesta ei suljettu pois potilaita, joilla oli aiemmin esiintynyt kouristuskohtauksia.

Potilaan omaan arvioon perustuvat elämänlaatumittarit (Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate; FACT-P, European Organisation for Research and Treatment of Cancer quality of life; EORTC-QLQ-PR25 ja EQ-5D-3L-mittarit) osoittivat terveyteen liittyvän elämänlaadun säilyneen darolutamidihoitoa saaneilla lumelääkkeeseen verrattuna.

ARAMIS-tutkimuksen tutkimusasetelma

ARAMIS-tutkimus on III-vaiheen satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan suun kautta otettavan darolutamidin turvallisuutta ja tehoa etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa potilailla, joita on aiemmin hoidettu tavanomaisella hormonaalisella hoidolla (androgeenideprivaatioterapialla) ja joilla on riski syövän leviämiseen. 1 509 potilasta satunnaistettiin suhteessa 2:1 saamaan joko 600 mg darolutamidia kahdesti vuorokaudessa tai lumelääkettä yhdessä tavanomaisen hormonaalisen hoidon (ADT) kanssa. Päämuuttujana tutkimuksessa on aika ensimmäisen etäpesäkkeen ilmaantumiseen tai kuolemaan (etäpesäkkeetön elinaika). Muita muuttujia ovat elinaika, aika kivun lisääntymiseen, aika solunsalpaajahoidon aloittamiseen, aika ensimmäiseen oireiseen luustohaittaan sekä darolutamidin turvallisuus ja siedettävyys.

Kastraatioresistentti eturauhassyöpä 
 
Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpä miehillä maailmanlaajuisesti. Vuonna 2018 arviolta 1,2 miljoonalla miehellä diagnosoitiin eturauhassyöpä ja noin 358 000 miestä kuoli tähän sairauteen maailmassa. Eturauhassyöpä on miesten viidenneksi yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja. Eturauhassyöpä johtuu solujen poikkeavasta lisääntymisestä miesten sukupuolielimiin kuuluvassa eturauhasessa. Eturauhassyöpään sairastuvat miehet ovat pääasiassa yli 50-vuotiaita, ja riski suurenee iän myötä. Hoitovaihtoehdot vaihtelevat leikkauksesta sädehoitoon ja hormonihoitoon, jolla pysäytetään testosteronin tuotanto tai estetään sen vaikutus. Syöpä tulee kuitenkin lopulta vastustuskykyiseksi tavanomaiselle hormonihoidolle lähes kaikissa tapauksissa.

Kastraatioresistentti eturauhassyöpä on sairauden edennyt muoto, jossa syöpä etenee, vaikka testosteronin pitoisuus elimistössä on hyvin pieni. Kastraatioresistenttien potilaiden hoitovaihtoehdot ovat kehittymässä nopeasti, mutta näille potilaille, joilla ei ole havaittu etäpesäkkeitä ja joiden PSA-pitoisuudet suurenevat hormonihoidon aikana, ei ole ollut tehokkaita hoitovaihtoehtoja kuin vasta viime aikoina. Etenevää etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavien miesten PSA-arvon lyhyt kaksinkertaistumisaika on johdonmukaisesti yhdistetty ensimmäisen etäpesäkkeen ilmaantumiseen tai kuolemaan johtavan ajan lyhenemiseen.

Darolutamidi

Darolutamidi on kemiallisesti ainutlaatuinen androgeenireseptorin estäjä, joka on kehitetty estämään syöpäsolujen kasvua. Darolutamidi sitoutuu voimakkaasti androgeenireseptoriin ja estää androgeenireseptorin toimintaa. III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksen lisäksi darolutamidia tutkitaan myös III-vaiheen tutkimuksessa levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän hoidossa (ARASENS). Näistä tutkimuksista on lisätietoja osoitteessa www.clinicaltrials.gov.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA, Euroopan lääkevirasto tai muut terveysviranomaiset eivät ole hyväksyneet darolutamidia kliiniseen käyttöön.

Orion
Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja on osoitteessa www.orion.fi.

Bayer
Bayer on maailmanluokan innovaatioyritys, jonka ydinosaaminen keskittyy terveydenhuoltoon ja maatalouteen. Yrityksen tuotteet ja palvelut on suunniteltu ihmisiä hyödyttäviksi ja heidän elämänlaatuaan parantaviksi. Bayerin arvo syntyy innovaatioista, kasvusta ja tuottavuudesta. Bayer on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita ja toimimaan sosiaalisesti ja eettisesti vastuullisella tavalla. Vuonna 2017 Bayerilla oli noin 99 800 työntekijää ja konsernin liikevaihto oli 35 miljardia euroa. Investoinnit olivat yhteensä 2,4 miljardia euroa ja tutkimus- ja tuotekehitysmenot 4,5 miljardia euroa. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta www.bayer.com.

Yhteyshenkilöt:

Christer Nordstedt, johtaja, Tutkimus ja tuotekehitys, Orion Oyj
Puh. +358 10 426 2562
christer.nordstedt@orion.fi

Mediakontaktit: 
 

Terhi Ormio
Terhi Ormio, viestintäjohtaja, Orion Oyj
Puh. +358 (0)50 966 4646
terhi.ormio@orion.fi

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo 
 
  

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja on osoitteessa www.orion.fi/fi