Siirry pääsisältöön
Orion-partnering6.jpg

Säätiön säännöt

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea maamme lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian sekä niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan, tutkimustyötä.

Säätiön nimi on Orionin Tutkimussäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiö jatkaa sitä tieteellistä perinnettä, jota Orion-yhtymän Tutkimussäätiö ja Farmoksen Tutkimus- ja Tiedesäätiö ovat tahoillaan edustaneet.

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea maamme lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian sekä niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan, tutkimustyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja tieteenharjoittajille, jotka työskentelevät säätiön asettamien päämäärien hyväksi.

Säätiön alkupääomana on ollut Orion-yhtymän Tutkimussäätiölle lahjoitetut kaksituhatta (2.000) markkaa. Tästä on peruspääomaa tuhat (1.000) markkaa, jonka tuotosta enintään neljännes siirretään vuosittain peruspääomaan ja loput käyttörahastoon.

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia, sekä muillakin tavoin kartuttamaan omaisuuttaan. Sikäli kun säätiölle kertyy avustuksia ja lahjavaroja, liitetään ne käyttörahastoon, ellei lahjoittaja toisin määrää.

Säätiö voi myös hankkia ja omistaa kiinteistöjä.

Säätiön rahavarat, jos niitä ei välittömästi käytetä säätiön tarkoituksiin, on sijoitettava turvallisesti ja tuottavasti.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa sen hallitus, johon kuuluu yksitoista (11) jäsentä. Säätiön hallitukseen nimeää Orion Oyj kaksi jäsentä sekä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomalaisten Kemistien Seura, Suomen farmaseuttinen yhdistys ja Suomen Eläinlääkäriliitto kukin yhden jäsenen. Lisäksi viiden suomalaisen yliopiston lääketieteelliset tiedekunnat nimeävät kukin yhden jäsenen. Henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta, ei voida nimetä tai uudelleen nimetä hallituksen jäseneksi.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsen voi tulla kaksi kertaa uudelleennimetyksi. Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, nimetään uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi muuta jäsentä ovat saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen muun jäsenen kanssa, tai se tai ne, jotka hallitus siihen määrää.

10§

Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio. Hallituksen jäsenillä on oikeus säätiön asioissa toimiessaan saada Orion-konsernin matkasäännön mukainen päiväraha ja matkakulujen korvaus.

11§

Säätiön hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai, kun joku hallituksen jäsen sitä pyytää. Hallituksen vuosikokous pidetään viimeistään kesäkuussa.

Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan hallituksen jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta kirjallisesti.

Säätiön hallituksella on oikeus ottaa ja erottaa säätiön toimintaa varten tarpeelliset toimihenkilöt ja määrätä heidän palkoistaan. Hallitus voi myös määräämiään tehtäviä varten asettaa valiokuntia.

12§

Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Säätiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitsee Orion Oyj:n hallitus vähintään kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kolme varatilintarkastajaa tai vaihtoehtoisesti yhden tilintarkastusyhteisön.

13§

Hallituksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään hallituksen toimintakertomus, säätiön tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;

2) päätetään kuluvana vuonna mahdollisesta apurahojen jaosta, niiden kokonaismäärästä ja jakamispäivästä;

3) määrätään tilintarkastajien palkkiot;

4) määrätään hallituksen jäsenten palkkiot;

5) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

14§

Apurahat on julistettava haettaviksi hallituksen määräämänä aikana hallituksen määräämällä tavalla.

15§

Säätiön hallituksen kokousten pöytäkirjat allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

16§

Säätiön tulee kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle ja Orion Oyj:n hallitukselle oikeiksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.

17§

Säätiön sääntöjen muuttamista koskeva päätös on voimaan tullakseen tehtävä hallituksen kolmen neljäsosan ääntenenemmistöllä. Sääntöjen muutokselle on haettava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Päätös säätiön lakkauttamisesta tehdään samassa järjestyksessä.

18§

Jos säätiö lakkautetaan, on sen jäljellä olevat varat käytettävä hallituksen päättämällä tavalla säätiön tarkoituksen hyödyttämiseen.

19§

Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole erikseen määrätty, noudatetaan voimassa olevaa säätiölakia.

 

Maritza ja Reino Salosen rahaston säännöt