Siirry pääsisältöön

Compliance -riskit

Compliance -riskillä tarkoitetaan riskiä merkittävistä kielteisistä seurauksista, jotka johtuvat siitä, että yhtiö ei noudata sen toimintaan sovellettavia lakeja, muita compliance -vaatimuksia tai yhtiön omia sitoumuksia. Vaatimusten noudattamatta jättämisen luonteesta ja vakavuudesta riippuen compliance-riskien kielteisiä seurauksia voivat olla esimerkiksi ihmisoikeusloukkaukset, oikeudelliset tai hallinnolliset seuraamukset, taloudelliset tappiot tai maineen menetys. Konsernin compliance varmistetaan Corporate Compliance -ohjelmalla ja konsernintason compliance -riskienhallinnalla.

Code of Conduct ohjaa kaikkea toimintaa

Orion edellyttää, että koko henkilöstö perehtyy ja noudattaa Code of Conduct -ohjeistusta ja sen käytäntöjä. Orionin toimittajia ja yhteistyökumppaneita koskee vastaavasti eettinen toimintaohje, Third Party Code of Conduct. Orionin Code of Conduct ja Third Party Code of Conduct kattavat lukuisia sääntöjen noudattamista koskevia aiheita, kuten korruption ja lahjonnan kieltäminen, työvoimaa, työterveyttä ja -turvallisuutta ja ympäristön suojelua koskevat vakiintuneet vaatimukset sekä ihmisoikeuskysymykset.

Lääketoimiala on vahvasti säänneltyä

Lääketoimiala on hyvin säänneltyä ja alalla toimiakseen tarvitaan erilaisia toimilupia, näin myös Orionilla. Viranomaiset tarkastavat vaatimusten mukaista toimintaa säännöllisesti ja Orionin on toteennäytettävä ja raportoitava sen toteutuminen sekä hallinnointi. Toimintaan liittyvien lakien, asetusten tai muiden määräysten noudattaminen on hyvin olennaista ja käytännössä monelle orionilaiselle normaalia päivittäistä työtä. Konkreettisimmillaan niin Euroopan
lääkeviraston (EMA) kuin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (FIMEA) vaatimukset kuvataan erilaisiksi sisäisiksi työohjeiksi (WI) ja standarditoimintaohjeiksi (SOP). Lisäksi Orion soveltaa sisäisissä ohjeistuksissa Euroopan tutkivan lääketeollisuuden keskusjärjestön (EFPIA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) vaatimuksia. Sisäisten työohjeiden ja standarditoimintaohjeiden käyttämistä ja päivittämistä toiminnan eri osa-alueille hallitaan erillisessä järjestelmässä, johon kaikilla on pääsy.

Compliance-riskien hallinta Orionilla

Compliance -riskejä liittyy lähes kaikkeen Orionin tekemiseen, joten vastuu compliance -riskien hallinnasta on eri toiminnoissa. Orionin compliance -toiminta on hajautettu eri toimintoihin. Sen tarkoitus on seurata säännöstöjä, informoida niistä, soveltaa ja laatia niistä omia ohjeita sekä valvoa ja raportoida niiden toteuttamista. Pääosan tästä työstä tekevät Orionin laatutoiminto, lääketurvallisuus- ja rekisteröintiosastot, EHS (ympäristö, työterveys ja työturvallisuus) osasto, sisäinen tarkastus sekä lakitoiminto.

Yhtiö kouluttaa henkilöstöä

Koulutus ja tietoisuus ovat tärkeimpiä toimia compliance -riskien hallinnassa. Orion kouluttaa ja opastaa henkilöstöään säännöllisesti ja suunnitelmallisesti Code of Conduct -ohjeiston ja lahjonnan ja korruption vastaisten ohjeiden tarkoituksen ja merkityksen ymmärtämiseksi. Code of Conduct-ohjeiston verkkokoulutus on henkilöstölle pakollinen. Kohdennetulle osalle henkilöstöstä myös korruption ja lahjonnan torjunnan verkkokoulutus on pakollinen. Yhtiö huolehtii orionilaisten, joille koulutukset ovat pakollisia, suorittavan ne. Koko Orionin henkilöstölle on suunnattu myös GDPR-verkkokurssi, jonka suorittavat kaikki henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat henkilöstön jäsenet. Orionilla on epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittamiseksi julkinen ja luottamuksellinen ilmoituskanava, joka täydentää organisaation tavanomaisia raportointi- ja ilmoituskanavia. Keskitetty ilmoituskanava ja ilmoitusten tutkintaprosessi edistävät hyvää hallintotapaa ja eettistä toimintaa sekä varmistavat ilmoitusten käsittelyn systemaattisella tavalla. Orion rohkaisee henkilöstöään ja muita sidosryhmiään saattamaan yhtiön johdon tietoon kokemuksensa, havaintonsa ja epäilynsä niin ihmisoikeuksia loukkaavasta käyttäytymisestä kuin mistä tahansa muusta ohjeistuksen vastaisesta toiminnasta. Orion tutkii ja käsittelee ilmoitukset viivytyksettä ja puolueettomasti konsernin compliance -toiminnon toimesta. Yhtiö ryhtyy tapauskohtaisesti tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin havaitessaan ohjeiston vastaista käytöstä.