Siirry pääsisältöön

Tuotetiedot

Amgevita 40 mg, liuos, esitäytetty ruisku tai kynä (SureClick®). Amgevita 20 mg, liuos, esitäytetty ruisku.

Vaikuttava aine: Adalimumabi. Käyttöaiheet: Nivelreuma, yhdistelmänä metotreksaatin kanssa: keskivaikeaa tai vaikeaa, aktiivista nivelreumaa sairastavien aikuispotilaiden hoitoon silloin, kun varsinaisilla taudin kulkuun vaikuttavilla reumalääkkeillä, kuten metotreksaatilla, ei ole saatu riittävää vastetta; vaikean, aktiivisen ja progressiivisen nivelreuman hoitoon aikuisilla, jotka eivät ole aiemmin saaneet metotreksaattihoitoa. Yksinään, jos potilas ei siedä metotreksaattia tai metotreksaattihoidon jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista. 
Idiopaattinen juveniili polyartriitti: yhdessä metotreksaatin kanssa aktiivisen idiopaattisen juveniilin polyartriitin hoitoon yli 2-vuotiailla potilailla. Yksinään, jos potilas ei siedä metotreksaattia tai metotreksaattihoidon jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista. 
Entesiitteihin liittyvä artriitti: aktiivisen entesiitteihin liittyvän artriitin hoitoon 6-vuotiailla ja sitä vanhemmilla. Selkärankareuma: vaikean aktiivisen selkärankareuman hoitoon aikuisilla, kun potilaan vaste tavanomaisille hoidoille on ollut riittämätön. 
Aksiaalinen spondylartriitti: vaikean aksiaalisen spondylartriitin (ilman radiografista näyttöä selkärankareumasta) hoitoon.
Nivelpsoriaasi: aktiivisen ja progressiivisen nivelpsoriaasin hoitoon aikuisilla. 
Psoriaasi: keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin hoitoon aikuispotilailla, joille harkitaan systeemistä hoitoa. Läiskäpsoriaasi lapsilla: vaikean, kroonisen läiskäpsoriaasin hoitoon vähintään 4-vuotiailla lapsilla. 
HS-tauti: keskivaikean ja vaikean aktiivisen hidradenitis suppurativan (taiveaknen) hoitoon aikuispotilaille. 
Crohnin tauti: keskivaikean tai vaikean aktiivisen Crohnin taudin hoitoon aikuisille. Crohnin tauti lapsilla: keskivaikean tai vaikean, aktiivisen Crohnin taudin hoitoon yli 6-vuotiailla.
Ulseratiivinen koliitti: keskivaikean tai vaikean aktiivisen ulseratiivisen koliitin hoitoon aikuispotilaille. Ulseratiivinen koliitti lapsilla: keskivaikean tai vaikean, aktiivisen ulseratiivisen koliitin hoitoon lapsille 6 vuoden iästä alkaen.
Uveiitti: ei-infektioperäisen intermediaarisen, posteriorisen ja panuveiitin hoitoon aikuispotilaille, joilla vaste kortikosteroideille on riittämätön, joiden kortikosteroidien käyttöä täytyy rajoittaa tai joille kortikosteroidihoito ei sovi. Uveiitti lapsilla: pediatrisen kroonisen ei-infektioperäisen anteriorisen uveiitin hoitoon 2 vuoden iästä alkaen. Annostus ja antotapa: Sairaudesta riippuen aloitusannos aikuisilla 40–160 mg adalimumabia, jonka jälkeen 40 mg viikon tai kahden viikon välein. Lapsilla aloitusannos 20–160 mg sairaudesta riippuen, jonka jälkeen 20 mg tai 40 mg kahden viikon välein painon mukaan. Pistetään ihon alle. Hoito tulee toteuttaa indikaation mukaiseen hoitoon perehtyneen lääkärin aloittamana ja valvonnassa. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Aktiivinen tuberkuloosi tai jokin muu vakava infektio, kuten sepsis, sekä opportunistiset infektiot. Keskivaikea tai vaikea sydämen vajaatoiminta (NYHA III/IV). Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Ennen Amgevita-hoidon aloittamista tulee kaikki potilaat tutkia aktiivisen tai inaktiivisen tuberkuloosin sekä HBV-infektion varalta. Potilaita tulee seurata huolellisesti infektioiden (mm. tuberkuloosin) varalta ennen Amgevita-hoidon aloittamista, hoidon aikana ja sen jälkeen. Jos potilaalle kehittyy uusi, 
vakava infektio tai sepsis, hoito on keskeytettävä, kunnes infektio saadaan hallintaan. Varovaisuutta tulee noudattaa potilailla, joilla on keskus- tai ääreishermoston myeliinikatosairaus. Intermediaarisen uveiitin ja 
keskushermoston demyelinoivien sairauksien välillä on tunnettu yhteys. Lymfoomien, leukemian ja muiden maligniteettien kehittymisriskiä ei voida sulkea pois TNF-salpaajahoitoa saavilla potilailla. Lapsipotilailla suositellaan ajankohtaisten rokotussuositusten mukaisten rokotusten saamista ennen Amgevita-hoidon aloittamista. Yhteisvaikutukset: Vasta-ainemuodostus oli vähäisempää metotreksaatin kanssa annettuna kuin yksinään.Yhdistämistä anakinran tai abataseptin kanssa ei suositella. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Riittävästä ehkäisystä huolehdittava Amgevitan käytön aikana ja vähintään 5 kk viimeisen Amgevitaannoksen jälkeen. Amgevitan käyttöä raskausaikana ei suositella. Imettämisestä tulee pidättäytyä vähintään 
5 kk viimeisen annoksen jälkeen. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Amgevita voi vaikuttaa vähäisessä määrin. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset ja yleiset: infektiot, pistoskohdan reaktiot, päänsärky, tuki- ja liikuntaelimistön kipu. Adalimumabihoidon yhteydessä on ilmoitettu vakavia haittavaikutuksia, mm. kuolemaan johtaneita ja henkeä uhanneita infektioita ja eri syöpätauteja. Myös vakavia hematologisia, neurologisia ja autoimmuunireaktioita on ilmoitettu. Pakkaukset ja hinnat (vmh sis. alv) 1.3.2023: 20 mg: 1 esitäytetty ruisku: 169,64 € 40 mg: 2 esitäytettyä kynää: 573,34 €; 6 esitäytettyä kynää 981,11 €. 2 esitäytettyä ruiskua: 573,34 €. Korvattavuus: 20 mg: Erityiskorvattava (65 %) erillisselvityksen perusteella (281) tai peruskorvattava (40 %) erillisselvityksen perusteella (313, 319, 326). 40 mg: Erityiskorvattava (65 %) erillisselvityksen perusteella (281) tai peruskorvattava (40 %) erillisselvityksen perusteella (313, 319, 326, 380). Säilytys: Jääkaapissa. Ei saa jäätyä. Herkkä valolle. Reseptilääke. Lisätiedot: Valmisteyhteenveto.

Enanton Depot Dual

Vaikuttava aine ja sen määrä: Leuproreliiniasetaatti 3,75 mg, 11,25 mg ja 30 mg. Käyttöaiheet: 3,75 mg: Pitkälle edenneen prostatasyövän hoito. Vaikean endometrioosin hoito ja kohdun myoomien pienentäminen (leiomyomata uteri). 11,25 mg ja 30 mg: Pitkälle edenneen prostatasyövän hoito. Annostus ja antotapa: Prostatasyöpä: Suositeltava annos on 3,75 mg subkutaanisesti joka neljäs (4) viikko tai 11,25 mg subkutaanisesti kolmen (3) kuukauden välein tai 30 mg subkutaanisesti kuuden (6) kuukauden välein. Endometrioosi: Suositeltava annos on 3,75 mg:n kerta-annos subkutaanisesti joka neljäs (4) viikko 
korkeintaan kuuden (6) kuukauden ajan. Kohdun myoomat: Suositeltava annos on 3,75 mg:n kerta-annos subkutaanisesti joka neljäs (4) viikko korkeintaan kolmen (3) kuukauden ajan. Laskimoon annettu ruiske saattaa aiheuttaa tromboosin. Enanton Depot Dual-valmistetta tulee antaa varoen vanhuksille sekä potilaille, joilla on tai voi kehittyä virtsatieobstruktio, selkäydinvaurioita tai munuaisten vajaatoiminta. Vasta-aiheet: Tunnettu yliherkkyys valmisteen aineosille tai synteettiselle GnRH:lle tai GnRH-johdannaisille. Epänormaali, diagnosoimaton emättimen verenvuoto. Raskaus (tai raskauden epäily) ja imetys.
Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Prostatasyöpäpotilaat: Maksan toimintaa on syytä seurata leuproreliiniasetaattihoidon aikana, koska seerumin transaminaasien, AFOS:n, GT:n, LDH:n ja bilirubiinin nousu on mahdollista. Voimakkaana aivolisäkkeen ja sukupuolirauhasten toimintaan vaikuttavana GnRHjohdannaisena leuproreliiniasetatti saattaa hoidon alussa ohimenevästi lisätä seerumin testosteronipitoisuutta, joka heti ensimmäisen injektion annon jälkeen voi pahentaa luukipua ja aiheuttaa potilaan kliinisen tilan tilapäisen huononemisen (ns.”flare-ilmiö). Oireiden tulee yleensä laantua hoidon 
jatkuessa. Potilaita, joilla on eturauhassyövän tai metastaasin aiheuttama virtsatieobstruktio tai selkäydinvaurio, tulee tarkkailla huolellisesti ensimmäisten hoitoviikkojen aikana, koska oireet saattavat pahentua. Testosteronin ja PSA:n (prostate specific antigen) pitoisuuksia seerumissa voidaan seurata 
Enanton-hoidon vasteen toteamiseksi. Testosteronitaso nousee ensimmäisen viikon aikana ja laskee sen jälkeen. Kastraatiotaso saavutetaan 2-4 viikon sisällä ja se kestää koko hoitojakson ajan. Kuuden kuukauden hoitojakson loppuvaiheessa olisi hyvä mitata testosteronitaso niiltä potilailta, joita ei ole aikaisemmin hoidettu LHRH-analogeilla. Testosteronitason laskiessa kastraatiotasolle voi kehittyä osteoporoosi ja lisääntynyt riski luunmurtumiin. Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: Androgeenideprivaatiohoito voi pidentää QT-aikaa, leuproreliiniasetaatin samanaikaista käyttöä lääkkeiden kanssa, jotka pidentävät QT-aikaa tai voivat aiheuttaa kääntyvien kärkien takykardiaa, kuten luokan IA tai luokan III rytmihäiriölääkkeet, metadoni, moksifloksasiini, antipsykootit, pitäisi tarkoin arvioida.Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Enanton Depot Dual voi vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn, koska leuproreliini-asetaatin on raportoitu aiheuttaneen väsymystä ja huimausta. Tämä on otettava huomioon autolla ajettaessa tai koneita käytettäessä. Haittavaikutukset: Yleiset (≥1/100,<1/10): Prostatasyöpäpotilaat; “Flare”-ilmiö, mielialan vaihtelut, masennus, unettomuus, kuumat aallot, LDHpitoisuuksien nousu, maksan toiminnan häiriö (keltaisuus), hikoilu, lihasheikkous, libidon alentuminen, impotenssi, kivesatrofia. Antopaikassa todettavat; injektiokohdan reaktio, kuumotus. Enanton Depot Dual 30 mg –valmisteella on raportoitu useammin injektiokohdan reaktioita. Pakkaukset ja hinnat (vmh sis.alv) 1.5.2023: Enanton Depot Dual 3,75 mg 135,54 €, Enanton Depot Dual 11,25 mg 382,50 €, Enanton Depot Dual 30 mg 621,74 €. Korvattavuus: Ylempi erityiskorvausryhmä (100 %). Eturauhassyöpä (116). 
Reseptilääke. Lisätiedot: Valmisteyhteenveto

Ilumetri 100 mg, liuos, esitäytetty ruisku.

Vaikuttava aine: Tildrakitsumabi. Käyttöaiheet: Keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin hoitoon aikuisille, joille harkitaan systeemistä hoitoa. Annostus ja antotapa: Annostus: Suositeltu annos 100 mg injektiona ihon alle viikoilla 0 ja 4 ja sen jälkeen 12 viikon välein. Jos potilaalla on tiettyjä ominaisuuksia (esim. suuri tautikuorma, kehon paino > 90 kg), 200 mg:n annos saattaa olla tehokkaampi. Jos potilaalla ei todeta vastetta 28 viikon hoidon jälkeen, hoidon lopettamista on harkittava. Antotapa: Annetaan ihon alle injektiokohtaa vaihdellen. Ei pidä pistääalueelle, jolla on läiskäpsoriaasia tai jonka iho on arka, mustelmainen, punoittava, kova, paksu tai hilseilevä. Valmiste on tarkoitettu käytettäväksi läiskäpsoriaasin diagnosointiin ja hoitoon perehtyneen 
lääkärin ohjauksessa ja seurannassa. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Kliinisesti merkittävä aktiivinen infektio, esim. aktiivinen tuberkuloosi. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Potilaalta on tutkittava tuberkuloosi-infektio ennen hoidon aloittamista ja potilasta on seurattava tarkasti aktiivisen tuberkuloosin oireiden ja löydösten havaitsemiseksi hoidon aikana ja sen jälkeen. Tildrakitsumabi saattaa lisätä infektioriskiä. Varovaisuutta on noudatettava potilailla, joilla on krooninen infektio, aiemmin ollut toistuvia infektioita tai hiljattain ollut vakava infektio. Jos potilaalle kehittyy vakava infektio, häntä on seurattava huolellisesti, eikä valmistetta saa antaa ennen kuin infektio on parantunut. Jos potilaalle ilmaantuu vakava yliherkkyysreaktio, valmisteen antaminen on lopetettava heti ja aloitettava asianmukainen hoito. Ennen hoidon aloittamista on harkittava kaikkien voimassa olevien rokotusohjeiden mukaisten rokotusten antamista. Eläviä viruksia tai bakteereja sisältävän rokotteen jälkeen, on suositeltavaa odottaa vähintään neljä viikkoa ennen tildrakitsumabihoidon aloittamista. Yhteisvaikutukset: Hoidon aikana ei saa antaa eläviä rokotteita. Tildrakitsumabin turvallisuutta ja tehoa yhdessä muiden immunosuppressiivisten aineiden, mukaan lukien biologiset lääkkeet, tai valohoidon kanssa ei ole tutkittu. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään 17 viikon ajan hoidon päättymisen jälkeen. Tildrakitsumabin käytöstä raskaanaoleville naisille on vain vähän tietoja, joten varotoimena suositellaan, ettei Ilumetria käytetä raskauden aikana. Valmistetta ei tule käyttää imetyksen aikana. Ilumetrin vaikutusta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tutkittu. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset ja yleiset: ylähengitysteiden infektiot ml. nasofaryngiitti, päänsärky, gastroenteriitti, pahoinvointi, ripuli, injektiokohdan kipu, selkäkipu. Pakkaukset ja hinnat: 15.4.2023 (vmh sis alv.) 100 mg esitäytetty ruisku 1ml 2446,78 € Korvattavuus: Peruskorvattava rajoitetusti vaikeaa kroonista ihopsoriaasia sairastaville korvausoikeudella 319. Säilytys: Jääkaapissa. Ei saa jäätyä. Herkkä valolle. Reseptilääke.Lisätiedot: Valmisteyhteenveto.

Ryaltris 25 mikrogrammaa + 600 mikrogrammaa / annos nenäsumute, suspensio

Vaikuttava aine: mometasonifuroaattimonohydraatti ja olopatadiinihydrokloridi. Käyttöaiheet: allergiseen nuhaan liittyvien keskivaikeiden ja vaikeiden nenäoireiden hoitoon. Annostus ja antotapa: Aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille nuorille: Tavallinen suositeltu annos on kaksi suihketta kumpaankin sieraimeen kaksi kertaa päivässä (aamulla ja illalla). Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai apuaineelle. 
Valmistetta ei pidä käyttää, jos potilaalla on hoitamaton paikallinen infektio nenän limakalvolla tai jos potilaalla on ollut äskettäinen nenäleikkaus tai vamma, joka ei ole vielä parantunut. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimenpiteet: Potilailla on raportoitu nenän haavautumia ja nenän väliseinämän perforaatiota antihistamiinien intranasaalisen käytön jälkeen. Intranasaalisten kortikosteroidien käytön jälkeen on raportoitu nenän väliseinän perforaatiota. Valmistetta useita kuukausia tai pidempään käyttäviä potilaita tulee tutkia säännöllisesti nenän limakalvon mahdollisten muutosten varalta. Valmistetta ei suositella, jos potilaalla on nenän väliseinän perforaatio. Nenäverenvuototapauksia on raportoitu. Kliinisissä tutkimuksissa, joissa mometasonifuroaattia annettiin nenään, on esiintynyt paikallisia nenän ja nielun Candida albicans -infektiota. Sen kaltainen infektio voi edellyttää asianmukaista paikallishoitoa ja valmisteen käytön keskeyttämistä. Valmistetta useita kuukausia tai pidempään käyttäviä potilaita tulee tutkia säännöllisesti Candida-infektion tai muiden nenän limakalvoon kohdistuvien haittavaikutusten varalta. Systeemisen ja paikallisen (myös intranasaalisen) kortikosteroidin käytön yhteydessä voi esiintyä näköhäiriöitä. Jos potilaalla on oireita kuten näön sumentumista tai muita näköhäiriöitä, tulisi harkita potilaan lähettämistä oftalmologille 
mahdollisten näköhäiriöiden aiheuttajan arvioimiseksi. Yliherkkyysreaktioita, mukaan lukien hengityksen vinkumista, voi esiintyä intranasaalisen mometasonifuroaattimonohydraatin käytön jälkeen. Valmisteen 
käyttö on lopetettava, jos tämänkaltaisia reaktioita esiintyy. Kortikosteroideja pitää käyttää varoen, jos lainkaan, potilailla, joilla on aktiivisia tai latentteja tuberkuloosi-infektioita hengitysteissä, hoitamattomia paikallisia tai systeemisiä sieni- tai bakteeri-infektioita, systeemisiä virus- tai loisinfektioita tai silmän herpes simplex, koska nämä infektiot voivat pahentua. Kun käytetään nenään annettavia steroideja suositeltua suurempina annoksina tai herkille yksilöille suositeltuina annoksina, systeemivaikutuksia kuten liiallinen kortikoidivaikutus ja lisämunuaisten suppressio voi esiintyä. Muut varoitukset ks. valmisteyhteenveto. Yhteisvaikutukset: Olopatadiinin ja mometasonifuroaatin yhdistelmään liittyvien yhteisvaikutusten odotetaan olevan kyseisten yksinään otettavien aineiden kaltaisia. Olopatadiinin ja muiden lääkkeiden välillä ei oleteta olevan yhteisvaikutuksia. Mometasonifuroaatin samanaikaisen käytön CYP3A:n estäjien kanssa, kuten kobisistaattia sisältävien lääkkeiden kanssa, odotetaan suurentavan systeemisten haittavaikutusten riskiä. Yhdistelmän käyttöä on vältettävä, ellei hyöty ole suurempi kuin suurentunut systeemisten 
kortikosteroidihaittavaikutusten riski. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Valmistetta ei tule käyttää raskauden tai imetyksen aikana. Mometasonifuroaatin tai olopatadiinin vaikutuksista hedelmällisyyteen ei ole kliinistä tutkimustietoa. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Yksittäisissä tapauksissa voi 
esiintyä huimausta, letargiaa, väsymystä ja uneliaisuutta. Näissä tapauksissa ajokyky ja koneidenkäyttökyky voi olla heikentynyt. Alkoholi voi voimistaa tätä vaikutusta. Haittavaikutukset: Yleiset: makuhäiriö, nenäverenvuoto, epämukava tunne nenässä. Muut haittavaikutukset ks. valmisteyhteenveto. Pakkaukset ja 
hinnat: (vmh sis. alv) 1.10.2022: 25 + 600 mikrog. / annos 240 annosta 21,64 €. Korvattavuus: Peruskorvattava. Reseptilääke. Lisätietoja: Valmisteyhteenveto.
Perustuu 20.5.2021 päivättyyn valmisteyhteenvetoon

Xeomin 50, 100 ja 200 yksikköä injektiokuiva-aine, liuosta varten

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät: Yksi injektiopullo sisältää 50, 100 tai 200 yksikköä Clostridium botulinum A-tyypin neurotoksiinia (150kD), joka ei sisällä kompleksoivia proteiineja*.* Clostridium botulinum A-tyypin neurotoksiinia, puhdistettu Clostridium Botulinum -viljelmästä (Hallin kanta). Käyttöaiheet: Xeomin on tarkoitettu blefarospasmin, hemifasiaalispasmin, servikaalisen dystonian eli spastisen tortikolliksen, yläraajan jäykkyyden ja neurologisista sairauksista johtuvan kroonisen sialorrean oireenmukaiseen hoitoon aikuisilla. Xeomin on tarkoitettu ≥ 12 kg painaville 2–17-vuotiaille lapsille ja nuorille neurologisista/hermoston kehitykseen liittyvistä sairauksista johtuvan kroonisen sialorrean oireenmukaiseen hoitoon. Annostus ja antotapa: Koska biologisen aktiivisuuden määrityksissä on yksikköeroja, Xeominin yksiköihin perustuvat suositusannokset eivät ole keskenään vaihdettavissa muiden A-tyypin botuliinitoksiinia sisältävien valmisteiden annosten kanssa. Xeominia saavat antaa vain asianmukaisen pätevyyden saaneet lääkärit, joilla on kokemusta tällaisesta hoidosta ja vaadittavien välineiden käytöstä. Lääkäri päättää kunkin potilaan osalta sopivasta annoksesta, antotiheydestä ja injektiokohtien määrän. Annoksen suuruus pitää määrittää titraamalla. Annostus käyttöaiheittain ks. valmisteyhteenveto. Antotapa: Lääkevalmisteen saattaminen käyttökuntoon ks. valmisteyhteenveto. Käyttökuntoon saattamisen jälkeen Xeomin pitää käyttää yhdellä antokerralla ja vain yhdelle potilaalle. Xeomin-liuos on tarkoitettu annettavaksi lihakseen ja rauhaseen (sylkirauhaseen). Lasten ja nuorten kroonisen sialorrean hoitoon on käytettävä ultraääniohjausta. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Lihastoimintaan vaikuttava yleistynyt sairaus. Infektio tai tulehdus suunnitellussa injektiokohdassa. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Xeominvalmisteen antamista verisuoneen on varottava tarkoin. Blefarospasmin ja hemifasiaalispasmin hoidossa injektion antamista yläluomen kohottajalihaksen lähelle tulee välttää ptoosin välttämiseksi. Kun Xeominvalmistetta käytetään spastisen tortikolliksen tai käsivarsien jäykkyyden hoitoon, valmisteen injisoinnissa herkille alueille, kuten kaulavaltimon, keuhkon kärkien ja ruokatorven läheisyyteen, on oltava varovainen. Lääkityksen aiheuttaman sialorrean yhteydessä harkitaan ensimmäiseksi sialorreaa aiheuttavan lääkityksen vaihtamista, annoksen pienentämistä tai jopa lääkityksen lopettamista ennen Xeomin-valmisteen käyttöä.Xeominin käytössä pitää olla varovainen, jos esiintyy millaisia verenvuotohäiriöitä tahansa ja potilailla, jotka saavat antikoagulanttihoitoa tai muita aineita, joilla saattaa olla antikoagulanttivaikutus. Muut varoitukset ja 
käyttöön liittyvät varotoimet ks. valmisteyhteenveto. Yhteisvaikutukset: Aminoglykosidiantibiootit tai muut lääkevalmisteet , jotka vaikuttavat neurotransmissioon hermolihasliitoksessa, esim. tubokurariinin kaltaiset 
lihasrelaksantit, voivat teoriassa voimistaa A-tyypin botuliinitoksiinin vaikutuksia. Xeomin-valmisteen käyttö sialorrean hoitoon pään ja kaulan sädehoidon ja/tai antikolinergisilla aineilla toteutettavan hoidon aikana ei ole suositeltavaa. 4-aminokinoliinit voivat heikentää Xeominin tehoa. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Vaikutuksista hedelmällisyyteen ei ole kliinistä tietoa. Xeominia ei pitäisi käyttää raskauden aikana. Xeominia ei saa käyttää imetyksen aikana. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Xeomin-valmisteella on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Haittavaikutukset: Injektion yhteydessä voi esiintyä paikallista kipua, tulehdusta, tuntoharhoja, hypestesiaa, aristusta, turvotusta, edeemaa, punoitusta, kutinaa, paikallisia infektioita, verenpurkaumia, verenvuotoa ja/tai mustelmia. Hyvin yleiset: Blefarospasmi: silmäluomien ptoosi; Spastinen tortikollis: nielemisvaikeudet. Muut haittavaikutukset ks. valmisteyhteenveto. Pakkaukset ja hinnat (vmh sis. alv) 1.5.2023: 50 U inj.kuiva-aine 142,96 €, 100 U inj. kuiva-aine 247,40 €, 200 U inj.kuiva-aine 433,07 €. Korvattavuus: Peruskorvattava blefarospasmin, servikaalisen dystonian ja yläraajan jäykkyyden hoidossa. Reseptilääke. Lisätiedot: Valmisteyhteenveto.