Yhtiökokous 2021

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021 on suunniteltu pidettäväksi 25. maaliskuuta 2021 Helsingissä.

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Orionin varsinaisen yhtiökokouksen 2021 käsiteltäväksi tulee toimittaa Orionin hallitukselle viimeistään perjantaina 15. tammikuuta 2021. Pyyntö tulee esittää kirjallisena ja se tulee toimittaa Orion Oyj:n hallituksen sihteerille Olli Huotarille osoitteeseen Orion Oyj, Olli Huotari, PL 65, 02101 Espoo, tai sähköpostitse olli.huotari(at)orion.fi.  Asian käsittelyä vaativan osakkeenomistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että yhtiökokoukselle tehtävä päätösehdotus mahdollistaa päätöksenteon asiassa.

Mikäli Orion päättää järjestää varsinaisen yhtiökokouksen eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän väliaikaisen lain (laki nro 677/2020 väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, jäljempänä ”Väliaikaislaki”) nojalla ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa, päätösehdotus voidaan ottaa yhtiökokouksen asialistalle edellyttäen, että ehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on Väliaikaislain tarkoittamalla tavalla omistuksessaan vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista.

Nimitysvaliokunnan suositus

Nimitysvaliokunnan suositus 12.1.2021